blob: 361324c17696f2b12e90bb3523f79cb8b3617eb7 [file] [log] [blame]
// ***************************************************************************
// *
// * Copyright (C) 2015 International Business Machines
// * Corporation and others. All Rights Reserved.
// * Tool: org.unicode.cldr.icu.NewLdml2IcuConverter
// * Source File: <path>/common/main/to.xml
// *
// ***************************************************************************
to{
Keys{
calendar{"tohi māhina"}
collation{"tohi hokohoko"}
currency{"paʻanga"}
hc{"takai houa"}
lb{"fesiʻilaine"}
ms{"founga fakafuofua"}
numbers{"fika"}
}
Languages{
aa{"lea fakaʻafāla"}
ab{"lea fakaʻapakasia"}
ace{"lea fakaʻatisē"}
ach{"lea fakaʻakoli"}
ada{"lea fakaʻatangimē"}
ady{"lea fakaʻatikē"}
ae{"lea fakaʻavesitani"}
aeb{"lea fakaʻalepea-tunīsia"}
af{"lea fakaʻafilikana"}
afh{"lea fakaʻafilihili"}
agq{"lea fakaʻakihemi"}
ain{"lea fakaʻainu"}
ak{"lea fakaʻakani"}
akk{"lea fakaʻakatia"}
akz{"lea fakaʻalapama"}
ale{"lea fakaʻaleuti"}
aln{"lea fakaʻalapēnia-keki"}
alt{"lea fakaʻalitai-tonga"}
am{"lea fakaʻameliki"}
an{"lea fakaʻalakoni"}
ang{"lea fakapālangi-motuʻa"}
anp{"lea fakaʻangika"}
ar{"lea fakaʻalepea"}
ar_001{"lea fakaʻalepea (māmani)"}
arc{"lea fakaʻalāmiti"}
arn{"lea fakamapuse"}
aro{"lea fakaʻalaona"}
arp{"lea fakaʻalapaho"}
arq{"lea fakaʻalepea-ʻaisilia"}
arw{"lea fakaʻalauaki"}
ary{"lea fakaʻalepea-moloko"}
arz{"lea fakaʻalepea-ʻisipite"}
as{"lea fakaʻasamia"}
asa{"lea fakaʻasu"}
ase{"lea fakaʻilonga-ʻamelika"}
ast{"lea fakaʻasitūlia"}
av{"lea fakaʻavaliki"}
avk{"lea fakakotava"}
awa{"lea fakaʻauati"}
ay{"lea fakaʻaimala"}
az{"lea fakaʻasapaisani"}
ba{"lea fakapasikili"}
bal{"lea fakapalusi"}
ban{"lea fakapali"}
bar{"lea fakapavālia"}
bas{"lea fakapasaʻa"}
bax{"lea fakapamuni"}
bbc{"lea fakatōpe-pēteki"}
bbj{"lea fakakomala"}
be{"lea fakapelalusi"}
bej{"lea fakapesa"}
bem{"lea fakapēmipa"}
bew{"lea fakapetavi"}
bez{"lea fakapena"}
bfd{"lea fakapafuti"}
bfq{"lea fakapataka"}
bg{"lea fakapulukalia"}
bgn{"lea fakapalusi-hihifo"}
bho{"lea fakaposipuli"}
bi{"lea fakapisilama"}
bik{"lea fakapikoli"}
bin{"lea fakapini"}
bjn{"lea fakapanisali"}
bkm{"lea fakakome"}
bla{"lea fakasikesikā"}
bm{"lea fakapamipala"}
bn{"lea fakapengikali"}
bo{"lea fakatipeti"}
bpy{"lea fakapisinupilia"}
bqi{"lea fakapakitiāli"}
br{"lea fakapeletoni"}
bra{"lea fakapalai"}
brh{"lea fakapalahui"}
brx{"lea fakapōto"}
bs{"lea fakaposinia"}
bss{"lea fakaʻakōse"}
bua{"lea fakapuliati"}
bug{"lea fakapukisi"}
bum{"lea fakapulu"}
byn{"lea fakapilini"}
byv{"lea fakametūmipa"}
ca{"lea fakakatalani"}
cad{"lea fakakato"}
car{"lea fakakalipa"}
cay{"lea fakakaiuka"}
cch{"lea fakaʻatisami"}
ce{"lea fakasese"}
ceb{"lea fakasepuano"}
cgg{"lea fakakika"}
ch{"lea fakakamolo"}
chb{"lea fakasīpisa"}
chg{"lea fakasakatāi"}
chk{"lea fakatūke"}
chm{"lea fakamalī"}
chn{"lea fakasinuki-takote"}
cho{"lea fakasokitau"}
chp{"lea fakasipeuiani"}
chr{"lea fakaselokī"}
chy{"lea fakaseiene"}
ckb{"lea fakakūtisi-loloto"}
co{"lea fakakōsika"}
cop{"lea fakakopitika"}
cps{"lea fakakapiseno"}
cr{"lea fakakelī"}
crh{"lea fakatoake-kilimea"}
cs{"lea fakaseki"}
csb{"lea fakakasiupia"}
cu{"lea fakasilavia-fakasiasi"}
cv{"lea fakasuvasa"}
cy{"lea fakauēlesi"}
da{"lea fakatenimaʻake"}
dak{"lea fakatakota"}
dar{"lea fakatalakuā"}
dav{"lea fakataita"}
de{"lea fakasiamane"}
de_AT{"lea fakasiamane-ʻaositulia"}
de_CH{"lea fakasiamane-hake-suisilani"}
del{"lea fakatelauale"}
den{"lea fakasilave"}
dgr{"lea fakatōkelipi"}
din{"lea fakatingikā"}
dje{"lea fakatisāma"}
doi{"lea fakatokili"}
dsb{"lea fakasōpia-hifo"}
dtp{"lea fakatusuni-loloto"}
dua{"lea fakatuala"}
dum{"lea fakahōlani-lotoloto"}
dv{"lea fakativehi"}
dyo{"lea fakaiola-fonī"}
dyu{"lea fakatiula"}
dz{"lea fakaputeni"}
dzg{"lea fakatasaka"}
ebu{"lea fakaʻemipū"}
ee{"lea fakaʻeue"}
efi{"lea fakaʻefiki"}
egl{"lea fakaʻemilia"}
egy{"lea fakaʻisipitemuʻa"}
eka{"lea fakaʻekaiuki"}
el{"lea fakakalisi"}
elx{"lea fakaʻelamite"}
en{"lea fakapālangi"}
en_AU{"lea fakapālangi-ʻaositelēlia"}
en_CA{"lea fakapālangi-kānata"}
en_GB{"lea fakapilitānia"}
en_US{"lea fakapālangi-ʻamelika"}
enm{"lea fakapālangi-lotoloto"}
eo{"lea fakaʻesipulanito"}
es{"lea fakasipēnisi"}
es_419{"lea fakasipēnisi lātini-ʻamelika"}
es_ES{"lea fakasipēnisi-‘iulope"}
es_MX{"lea fakasipēnisi-mekisikou"}
esu{"lea fakaiūpiki-loloto"}
et{"lea fakaʻesitōnia"}
eu{"lea fakapāsiki"}
ewo{"lea fakaʻeuōnito"}
ext{"lea fakaʻekisitematula"}
fa{"lea fakapēsia"}
fan{"lea fakafangi"}
fat{"lea fakafanitē"}
ff{"lea fakafulā"}
fi{"lea fakafinilani"}
fil{"lea fakafilipaini"}
fit{"lea fakafinilani-tōnetale"}
fj{"lea fakafisi"}
fo{"lea fakafaloe"}
fon{"lea fakafōngi"}
fr{"lea fakafalanisē"}
fr_CA{"lea fakafalanisē-kānata"}
fr_CH{"lea fakafalanisē-suisilani"}
frc{"lea fakafalanisē-kasuni"}
frm{"lea fakafalanisē-lotoloto"}
fro{"lea fakafalanisē-motuʻa"}
frp{"lea fakaʻāpitano"}
frr{"lea fakafilisia-tokelau"}
frs{"lea fakafilisia-hahake"}
fur{"lea fakafulilāni"}
fy{"lea fakafilisia-hihifo"}
ga{"lea fakaʻaelani"}
gaa{"lea fakakā"}
gag{"lea fakakakausi"}
gan{"lea fakasiaina-kani"}
gay{"lea fakakaio"}
gba{"lea fakakapaia"}
gbz{"lea fakateli-soloasitelia"}
gd{"lea fakakaeliki"}
gez{"lea fakasiʻisi"}
gil{"lea fakakilipasi"}
gl{"lea fakakalisia"}
glk{"lea fakakilaki"}
gmh{"lea fakasiamane-hake-lotoloto"}
gn{"lea fakakualani"}
goh{"lea fakasiamane-hake-motuʻa"}
gom{"lea fakakonikanī-koani"}
gon{"lea fakakonitī"}
gor{"lea fakakolonitalo"}
got{"lea fakakotika"}
grb{"lea fakakēpo"}
grc{"lea fakakalisimuʻa"}
gsw{"lea fakasiamane-suisilani"}
gu{"lea fakakutalati"}
guc{"lea fakaʻuaiū"}
gur{"lea fakafalefale"}
guz{"lea fakakusī"}
gv{"lea fakamangikī"}
gwi{"lea fakaʻuīsini"}
ha{"lea fakahausa"}
hai{"lea fakahaita"}
hak{"lea fakasiaina-haka"}
haw{"lea fakahauaiʻi"}
he{"lea fakahepelū"}
hi{"lea fakahinitī"}
hif{"lea fakahinitī-fisi"}
hil{"lea fakahilikainoni"}
hit{"lea fakahitite"}
hmn{"lea fakamōngi"}
ho{"lea fakahili-motu"}
hr{"lea fakakuloisia"}
hsb{"lea fakasōpia-hake"}
hsn{"lea fakasiaina-siangi"}
ht{"lea fakahaiti"}
hu{"lea fakahungakalia"}
hup{"lea fakahupa"}
hy{"lea fakaʻāmenia"}
hz{"lea fakahelelo"}
ia{"lea fakavahaʻalea"}
iba{"lea fakaʻipani"}
ibb{"lea fakaʻipipio"}
id{"lea fakaʻinitōnesia"}
ie{"lea fakavahaʻalingikē"}
ig{"lea fakaʻikipō"}
ii{"lea fakasisiuani-ī"}
ik{"lea fakaʻinupiaki"}
ilo{"lea fakaʻiloko"}
inh{"lea fakaʻingusi"}
io{"lea fakaʻito"}
is{"lea fakaʻaisilani"}
it{"lea fakaʻītali"}
iu{"lea fakaʻinuketituti"}
izh{"lea fakaʻingiliani"}
ja{"lea fakasiapani"}
jam{"lea fakapālangi-samaika"}
jbo{"lea fakalosipani"}
jgo{"lea fakanikōmipa"}
jmc{"lea fakamasame"}
jpr{"lea fakaʻiuteo-pēsia"}
jrb{"lea fakaʻiuteo-ʻalepea"}
jut{"lea fakaʻiutilani"}
jv{"lea fakasava"}
ka{"lea fakaseōsia"}
kaa{"lea fakakala-kalipaki"}
kab{"lea fakakapile"}
kac{"lea fakakasini"}
kaj{"lea fakasisū"}
kam{"lea fakakamipa"}
kaw{"lea fakakavi"}
kbd{"lea fakakapālitia"}
kbl{"lea fakakanēmipu"}
kcg{"lea fakatiapi"}
kde{"lea fakamakōnite"}
kea{"lea fakakapuvelitianu"}
ken{"lea fakakeniangi"}
kfo{"lea fakakolo"}
kg{"lea fakakongikō"}
kgp{"lea fakakaingangi"}
kha{"lea fakakāsi"}
kho{"lea fakakōtani"}
khq{"lea fakakoila-sīni"}
khw{"lea fakakouali"}
ki{"lea fakakikuiu"}
kiu{"lea fakakilimanisikī"}
kj{"lea fakakuaniama"}
kk{"lea fakakasaki"}
kkj{"lea fakakako"}
kl{"lea fakakalaʻalisuti"}
kln{"lea fakakalenisini"}
km{"lea fakakamipōtia"}
kmb{"lea fakakimipūnitu"}
kn{"lea fakakanata"}
ko{"lea fakakōlea"}
koi{"lea fakakomi-pelemiaki"}
kok{"lea fakakonikanī"}
kos{"lea fakakosilae"}
kpe{"lea fakakepele"}
kr{"lea fakakanuli"}
krc{"lea fakakalate-palakili"}
kri{"lea fakakilio"}
krj{"lea fakakinaraiā"}
krl{"lea fakakalelia"}
kru{"lea fakakuluki"}
ks{"lea fakakāsimila"}
ksb{"lea fakasiamipala"}
ksf{"lea fakapafia"}
ksh{"lea fakakolongia"}
ku{"lea fakakulitī"}
kum{"lea fakakumiki"}
kut{"lea fakakutenai"}
kv{"lea fakakomi"}
kw{"lea fakakoniuali"}
ky{"lea fakakīsisi"}
la{"lea fakalatina"}
lad{"lea fakalatino"}
lag{"lea fakalangi"}
lah{"lea fakalānita"}
lam{"lea fakalamipā"}
lb{"lea fakalakisimipeki"}
lez{"lea fakalesikia"}
lfn{"lea fakakavakava-foʻou"}
lg{"lea fakakanita"}
li{"lea fakalimipūliki"}
lij{"lea fakalikulia"}
liv{"lea fakalivonia"}
lkt{"lea fakalakota"}
lmo{"lea fakalomipāti"}
ln{"lea lingikala"}
lo{"lea fakalau"}
lol{"lea fakamongikō"}
loz{"lea fakalosi"}
lrc{"lea fakaluli-tokelau"}
lt{"lea fakalituania"}
ltg{"lea fakalatakale"}
lu{"lea fakalupa-katanga"}
lua{"lea fakalupa-lulua"}
lui{"lea fakaluiseno"}
lun{"lea fakalunitā"}
luo{"lea fakaluo"}
lus{"lea fakamiso"}
luy{"lea fakaluīa"}
lv{"lea fakalativia"}
lzh{"lea fakasiaina-faʻutohi"}
lzz{"lea fakalasu"}
mad{"lea fakamatula"}
maf{"lea fakamafa"}
mag{"lea fakamakahi"}
mai{"lea fakamaitili"}
mak{"lea fakamakasali"}
man{"lea fakamanitīngiko"}
mas{"lea fakamasai"}
mde{"lea fakamapa"}
mdf{"lea fakamokisiā"}
mdr{"lea fakamanetali"}
men{"lea fakamenetī"}
mer{"lea fakamelu"}
mfe{"lea fakamolisieni"}
mg{"lea fakamalakasi"}
mga{"lea fakaʻaelani-lotoloto"}
mgh{"lea fakamakūa-meʻeto"}
mgo{"lea fakameta"}
mh{"lea fakamāsolo"}
mi{"lea fakamauli"}
mic{"lea fakamikemaki"}
min{"lea fakaminangikapau"}
mk{"lea fakamasitōnia"}
ml{"lea fakaʻinitia-malāialami"}
mn{"lea fakamongokōlia"}
mnc{"lea fakamanisū"}
mni{"lea fakamanipuli"}
moh{"lea fakamohauki"}
mos{"lea fakamosi"}
mr{"lea fakamalati"}
mrj{"lea fakamali-hihifo"}
ms{"lea fakamalei"}
mt{"lea fakamalita"}
mua{"lea fakamunitangi"}
mul{"lea tuifio"}
mus{"lea fakakileki"}
mwl{"lea fakamilanitēsi"}
mwr{"lea fakamaliwali"}
mwv{"lea fakamenitauai"}
my{"lea fakapema"}
mye{"lea fakamiene"}
myv{"lea fakaʻelisia"}
mzn{"lea fakamasanitelani"}
na{"lea fakanaulu"}
nan{"lea fakasiaina-mininani"}
nap{"lea fakanapoletano"}
naq{"lea fakanama"}
nb{"lea fakanouaē-pokimali"}
nd{"lea fakanetepele-tokelau"}
nds{"lea fakasiamane-hifo"}
nds_NL{"lea fakasakisoni-hifo"}
ne{"lea fakanepali"}
new{"lea fakaneuali"}
ng{"lea fakanetongikā"}
nia{"lea fakaniasi"}
niu{"lea fakaniuē"}
njo{"lea fakaʻaonasa"}
nl{"lea fakahōlani"}
nl_BE{"lea fakahōlani-pelesiume"}
nmg{"lea fakakuasio"}
nn{"lea fakanoauē-ninosiki"}
nnh{"lea fakangiemipōni"}
no{"lea fakanouaē"}
nog{"lea fakanokai"}
non{"lea fakanoauē-motuʻa"}
nov{"lea fakanoviale"}
nqo{"lea fakanikō"}
nr{"lea fakanetepele-tonga"}
nso{"lea fakasoto-tokelau"}
nus{"lea fakanueli"}
nv{"lea fakanavaho"}
nwc{"lea fakaneuali-motuʻa"}
ny{"lea fakanianisa"}
nym{"lea fakaniamiuesi"}
nyn{"lea fakanianikole"}
nyo{"lea fakaniolo"}
nzi{"lea fakanesima"}
oc{"lea fakaʻokitane"}
oj{"lea fakaʻosipiuā"}
om{"lea fakaʻolomo"}
or{"lea fakaʻinitia-ʻolāea"}
os{"lea fakaʻosetiki"}
osa{"lea fakaʻosēse"}
ota{"lea fakatoake-ʻotomani"}
pa{"lea fakapūnusapi"}
pag{"lea fakapangasinani"}
pal{"lea fakapālavi"}
pam{"lea fakapamipanga"}
pap{"lea fakapapiamēnito"}
pau{"lea fakapalau"}
pcd{"lea fakapikāti"}
pdc{"lea fakasiamane-penisilivania"}
pdt{"lea fakasiamane-lafalafa"}
peo{"lea fakapēsia-motuʻa"}
pfl{"lea fakasiamane-palatine"}
phn{"lea fakafoinikia"}
pi{"lea fakapāli"}
pl{"lea fakapolani"}
pms{"lea fakapiemonite"}
pnt{"lea fakaponitiki"}
pon{"lea fakaponapē"}
prg{"lea fakapulūsia"}
pro{"lea fakapolovenisi-motuʻa"}
ps{"lea fakapasitō"}
pt{"lea fakapotukali"}
pt_BR{"lea fakapotukali-palāsili"}
pt_PT{"lea fakapotukali-ʻiulope"}
qu{"lea fakakuetisa"}
quc{"lea fakakīsē"}
qug{"lea fakakuitisa-simipolaso"}
raj{"lea fakalasasitani"}
rap{"lea fakalapanui"}
rar{"lea fakalalotonga"}
rgn{"lea fakalomaniolo"}
rif{"lea fakalifi"}
rm{"lea fakalaito-lomēnia"}
rn{"lea fakaluaniti"}
ro{"lea fakalōmenia"}
ro_MD{"lea fakamolitāvia"}
rof{"lea fakalomipō"}
rom{"lea fakalomani"}
root{"lea fakaʻilonga-tefito"}
rtm{"lea fakalotuma"}
ru{"lea fakalūsia"}
rue{"lea fakalusini"}
rug{"lea fakaloviana"}
rup{"lea fakaʻalomania"}
rw{"lea fakakiniāuanita"}
rwk{"lea fakaluā"}
sa{"lea fakasanisukuliti"}
sad{"lea fakasanitaue"}
sah{"lea fakasaka"}
sam{"lea fakasamalitani-ʻalāmiti"}
saq{"lea fakasamipulu"}
sas{"lea fakasasaki"}
sat{"lea fakasanitali"}
saz{"lea fakasaulasitilā"}
sba{"lea fakangāmipai"}
sbp{"lea fakasangu"}
sc{"lea fakasaletīnia"}
scn{"lea fakasisīlia"}
sco{"lea fakasikotilani"}
sd{"lea fakasīniti"}
sdc{"lea fakasaletīnia-sasalesu"}
sdh{"lea faka-tonga ‘o Ketesi"}
se{"lea fakasami-tokelau"}
see{"lea fakaseneka"}
seh{"lea fakasena"}
sei{"lea fakaseli"}
sel{"lea fakaselikupi"}
ses{"lea fakakoilapolo-seni"}
sg{"lea fakasangikō"}
sga{"lea fakaʻaelani-motuʻa"}
sgs{"lea fakasamositia"}
sh{"lea fakakuloisia-sēpia"}
shi{"lea fakataselihiti"}
shn{"lea fakasiani"}
shu{"lea fakaʻalepea-sāti"}
si{"lea fakasingihala"}
sid{"lea fakasitamo"}
sk{"lea fakasolāvaki"}
sl{"lea fakasolovenia"}
sli{"lea fakasilesia-hifo"}
sly{"lea fakaselaiā"}
sm{"lea fakahaʻamoa"}
sma{"lea fakasami-tonga"}
smj{"lea fakasami-lule"}
smn{"lea fakasami-ʻinali"}
sms{"lea fakasami-sikolita"}
sn{"lea fakasiona"}
snk{"lea fakasoninekē"}
so{"lea fakasomali"}
sog{"lea fakasokitiana"}
sq{"lea fakaʻalapēnia"}
sr{"lea fakasēpia"}
srn{"lea fakasuranane-tongikō"}
srr{"lea fakasēlēle"}
ss{"lea fakasuati"}
ssy{"lea fakasaho"}
st{"lea fakasoto-tonga"}
stq{"lea fakafilisia-satēlani"}
su{"lea fakasunitā"}
suk{"lea fakasukuma"}
sus{"lea fakasusū"}
sux{"lea fakasumelia"}
sv{"lea fakasuēteni"}
sw{"lea fakasuahili"}
swb{"lea fakakomolo"}
swc{"lea fakasuahili-kongikō"}
syc{"lea fakasuliāiā-muʻa"}
syr{"lea fakasuliāiā"}
szl{"lea fakasilesia"}
ta{"lea fakatamili"}
tcy{"lea fakatulu"}
te{"lea fakaʻinitia-teluku"}
tem{"lea fakatimenē"}
teo{"lea fakateso"}
ter{"lea fakateleno"}
tet{"lea fakatetumu"}
tg{"lea fakatāsiki"}
th{"lea fakatailani"}
ti{"lea fakatikilinia"}
tig{"lea fakatikilē"}
tiv{"lea fakativi"}
tk{"lea fakatēkimeni"}
tkl{"lea fakatokelau"}
tkr{"lea fakasākuli"}
tl{"lea fakatakāloka"}
tlh{"lea fakakilingoni"}
tli{"lea fakatilingikīte"}
tly{"lea fakatalisi"}
tmh{"lea fakatamasieki"}
tn{"lea suana"}
to{"lea fakatonga"}
tog{"lea fakaniasa-tonga"}
tpi{"lea fakatoki-pisini"}
tr{"lea fakatoake"}
tru{"lea fakatuloio"}
trv{"lea fakataloko"}
ts{"lea fakatisonga"}
tsd{"lea fakasakōnia"}
tsi{"lea fakatisīmisiani"}
tt{"lea fakatatale"}
ttt{"lea fakatati-moselemi"}
tum{"lea fakatumepuka"}
tvl{"lea fakatūvalu"}
tw{"lea fakatusuī"}
twq{"lea fakatasauaki"}
ty{"lea fakatahiti"}
tyv{"lea fakatuvīnia"}
tzm{"lea fakatamasaiti-ʻatilasi-loloto"}
udm{"lea fakaʻutimuliti"}
ug{"lea fakaʻuikūli"}
uga{"lea fakaʻūkaliti"}
uk{"lea fakaʻūkalaʻine"}
umb{"lea fakaʻumipūnitu"}
und{"lea taʻeʻiloa"}
ur{"lea fakaʻūtū"}
uz{"lea fakaʻusipeki"}
vai{"lea fakavai"}
ve{"lea fakavenitā"}
vec{"lea fakavenēsia"}
vep{"lea fakavepisi"}
vi{"lea fakavietinami"}
vls{"lea fakavelamingi-hihifo"}
vmf{"lea fakafalanikoni-loloto"}
vo{"lea fakavolapiki"}
vot{"lea fakavotiki"}
vro{"lea fakavōlo"}
vun{"lea fakavūniso"}
wa{"lea fakaʻualonia"}
wae{"lea fakaʻualiseli"}
wal{"lea fakaʻuolaita"}
war{"lea fakaʻualai"}
was{"lea fakaʻuasiō"}
wbp{"lea fakaʻuālipili"}
wo{"lea fakaʻuolofo"}
wuu{"lea fakasiaina-uū"}
xal{"lea fakakalimiki"}
xh{"lea fakatōsa"}
xmf{"lea fakamingilelia"}
xog{"lea fakasoka"}
yao{"lea fakaʻiao"}
yap{"lea fakaʻiapi"}
yav{"lea fakaʻiangipeni"}
ybb{"lea fakaʻiēmipa"}
yi{"lea fakaītisi"}
yo{"lea fakaʻiōlupa"}
yrl{"lea fakaneʻēngatū"}
yue{"lea fakakuangitongi"}
za{"lea fakasuangi"}
zap{"lea fakasapoteki"}
zbl{"lea fakaʻilonga-pilisi"}
zea{"lea fakasēlani"}
zen{"lea fakasenaka"}
zgh{"lea fakatamasaiti-moloko"}
zh{"lea fakasiaina"}
zh_Hans{"lea fakasiaina-fakafaingofua"}
zh_Hant{"lea fakasiaina-tukufakaholo"}
zu{"lea fakasulu"}
zun{"lea fakasuni"}
zxx{"ʻikai ha lea"}
zza{"lea fakasāsā"}
}
Languages%short{
az{"lea fakaʻasapaisani"}
en_GB{"lea fakapilitānia"}
en_US{"lea fakapālangi (ʻAmelika)"}
}
Scripts{
Afak{"tohinima fakaʻafaka"}
Aghb{"tohinima fakaʻalapēnia-kaukasia"}
Arab{"tohinima fakaʻalepea"}
Armi{"tohinima fakaʻalāmiti-ʻemipaea"}
Armn{"tohinima fakaʻāmenia"}
Avst{"tohinima fakaʻavesitani"}
Bali{"tohinima fakapali"}
Bamu{"tohinima fakapamumi"}
Bass{"tohinima fakapasa-vā"}
Batk{"tohinima fakapātaki"}
Beng{"tohinima fakapengikali"}
Blis{"tohinima fakaʻilonga-pilisi"}
Bopo{"tohinima fakapopomofo"}
Brah{"tohinima fakapalāmī"}
Brai{"tohinima laukonga ki he kui"}
Bugi{"tohinima fakapukisi"}
Buhd{"tohinima fakapuhiti"}
Cakm{"tohinima fakasakimā"}
Cans{"tohinima fakatupuʻi-kānata-fakatahataha"}
Cari{"tohinima fakakali"}
Cham{"tohinima fakasami"}
Cher{"tohinima fakaselokī"}
Cirt{"tohinima fakakīliti"}
Copt{"tohinima fakakopitika"}
Cprt{"tohinima fakasaipalesi"}
Cyrl{"tohinima fakalūsia"}
Cyrs{"tohinima fakalūsia-lotu-motuʻa"}
Deva{"tohinima fakaʻinitia-tevanākalī"}
Dsrt{"tohinima fakateseleti"}
Dupl{"tohinimanounou fakatupoloiē"}
Egyd{"tohinima temotika-fakaʻisipite"}
Egyh{"tohinima hielatika-fakaʻisipite"}
Egyp{"tohinima tongitapu-fakaʻisipite"}
Elba{"tohinima fakaʻelepasani"}
Ethi{"tohinima fakaʻītiōpia"}
Geok{"tohinima fakakutusuli-seōsia"}
Geor{"tohinima fakaseōsia"}
Glag{"tohinima fakakalakoliti"}
Goth{"tohinima fakakotika"}
Gran{"tohinima fakasilanitā"}
Grek{"tohinima fakakalisi"}
Gujr{"tohinima fakaʻinitia-kutalati"}
Guru{"tohinima fakakūmuki"}
Hang{"tohinima fakakōlea-hāngūlu"}
Hani{"tohinima fakasiaina"}
Hano{"tohinima fakahanunōʻo"}
Hans{"tohinima fakasiaina-fakafaingofua"}
Hant{"tohinima fakasiaina-tukufakaholo"}
Hebr{"tohinima fakahepelū"}
Hira{"tohinima fakasiapani-hilakana"}
Hluw{"tohinima tongitapu-fakaʻanatolia"}
Hmng{"tohinima fakapahaumongi"}
Hrkt{"tohinima fakasilapa-siapani"}
Hung{"tohinima fakahungakalia-motuʻa"}
Inds{"tohinima fakaʻinitusi"}
Ital{"tohinima fakaʻītali-motuʻa"}
Java{"tohinima fakasava"}
Jpan{"tohinima fakasiapani"}
Jurc{"tohinima fakaiūkeni"}
Kali{"tohinima fakakaialī"}
Kana{"tohinima fakasiapani-katakana"}
Khar{"tohinima fakakalositī"}
Khmr{"tohinima fakakamipōtia"}
Khoj{"tohinima fakakosikī"}
Knda{"tohinima fakaʻinitia-kanata"}
Kore{"tohinima fakakōlea"}
Kpel{"tohinima fakakepele"}
Kthi{"tohinima fakakaiatī"}
Lana{"tohinima fakalana"}
Laoo{"tohinima fakalau"}
Latf{"tohinima fakalatina-falakituli"}
Latg{"tohinima fakalatina-kaeliki"}
Latn{"tohinima fakalatina"}
Lepc{"tohinima fakalepasā"}
Limb{"tohinima fakalimipū"}
Lina{"tohinima fakalinea-A"}
Linb{"tohinima fakalinea-P"}
Lisu{"tohinima fakafalāse"}
Loma{"tohinima fakaloma"}
Lyci{"tohinima fakalīsia"}
Lydi{"tohinima fakalītia"}
Mahj{"tohinima fakamahasani"}
Mand{"tohinima fakamanitaea"}
Mani{"tohinima fakamanikaea"}
Maya{"tohinima tongitapu fakamaia"}
Mend{"tohinima fakamēniti"}
Merc{"tohinima fakameloue-heihei"}
Mero{"tohinima fakameloue"}
Mlym{"tohinima fakaʻinitia-malāialami"}
Modi{"tohinima fakamotī"}
Mong{"tohinima fakamongokōlia"}
Moon{"tohinima laukonga ki he kui-māhina"}
Mroo{"tohinima fakamolō"}
Mtei{"tohinima fakametei-maieki"}
Mymr{"tohinima fakapema"}
Narb{"tohinima fakaʻalepea-tokelau-motuʻa"}
Nbat{"tohinima fakanapatea"}
Nkgb{"tohinima fakanati-sepa"}
Nkoo{"tohinima fakanikō"}
Nshu{"tohinima fakanasiū"}
Ogam{"tohinima fakaʻokami"}
Olck{"tohinima fakaʻolisiki"}
Orkh{"tohinima fakaʻolikoni"}
Orya{"tohinima fakaʻinitia-ʻolāea"}
Osma{"tohinima fakaʻosimānia"}
Palm{"tohinima fakapalamilene"}
Pauc{"tohinima fakapausinihau"}
Perm{"tohinima fakapēmi-motuʻa"}
Phag{"tohinima fakapākisipā"}
Phli{"tohinima fakapālavi-tongi"}
Phlp{"tohinima fakapālavi-saame"}
Phlv{"tohinima fakapālavi-tohi"}
Phnx{"tohinima fakafoinikia"}
Plrd{"tohinima fakafonētiki-polāti"}
Prti{"tohinima fakapātia-tongi"}
Rjng{"tohinima fakalesiangi"}
Roro{"tohinima fakalongolongo"}
Runr{"tohinima fakaluniki"}
Samr{"tohinima fakasamalitane"}
Sara{"tohinima fakasalati"}
Sarb{"tohinima fakaʻalepea-tonga-motuʻa"}
Saur{"tohinima fakasaulasitā"}
Sgnw{"tohinima fakaʻilonga-tohi"}
Shaw{"tohinima fakasiavi"}
Shrd{"tohinima fakasiālatā"}
Sidd{"tohinima fakasititami"}
Sind{"tohinima fakakutauāti"}
Sinh{"tohinima fakasingihala"}
Sora{"tohinima fakasolasomipengi"}
Sund{"tohinima fakasunitā"}
Sylo{"tohinima fakasailoti-nakili"}
Syrc{"tohinima fakasuliāiā"}
Syre{"tohinima fakasuliāiā-ʻesitelangelo"}
Syrj{"tohinima fakasuliāiā-hihifo"}
Syrn{"tohinima fakasuliāiā-hahake"}
Tagb{"tohinima fakatakipaneuā"}
Takr{"tohinima fakatakili"}
Tale{"tohinima fakatai-lue"}
Talu{"tohinima fakatai-lue-foʻou"}
Taml{"tohinima fakatamili"}
Tang{"tohinima fakatanguti"}
Tavt{"tohinima fakatai-vieti"}
Telu{"tohinima fakaʻinitia-teluku"}
Teng{"tohinima fakatengiuali"}
Tfng{"tohinima fakatifināki"}
Tglg{"tohinima fakatakaloka"}
Thaa{"tohinima fakatāna"}
Thai{"tohinima fakatailani"}
Tibt{"tohinima fakataipeti"}
Tirh{"tohinima fakatīhuta"}
Ugar{"tohinima fakaʻūkaliti"}
Vaii{"tohinima fakavai"}
Visp{"tohinima fakafonētiki-hāmai"}
Wara{"tohinima fakavalangi-kisitī"}
Wole{"tohinima fakauoleai"}
Xpeo{"tohinima fakapēsiamuʻa"}
Xsux{"tohinima fakamataʻingahau-sumelo-akatia"}
Yiii{"tohinima fakaīī"}
Zinh{"tohinima hokosi"}
Zmth{"tohinima fakamatematika"}
Zsym{"tohinima fakaʻilonga"}
Zxxx{"tohinima taʻetohitohiʻi"}
Zyyy{"tohinima fakatatau"}
Zzzz{"tohinima taʻeʻiloa"}
}
Scripts%stand-alone{
Hans{"tohinima fakasiaina-fakafaingofua"}
Hant{"tohinima fakasiaina-tukufakaholo"}
}
Types{
calendar{
buddhist{"fakaputa"}
chinese{"fakasiaina"}
dangi{"fakataniki"}
ethiopic{"fakaʻītiōpia"}
gregorian{"fakakelekolia"}
hebrew{"fakahepelū"}
indian{"fakaʻinitia"}
islamic{"fakamohameti"}
islamic-civil{"fakamohameti-sivile"}
iso8601{"faka-iso8601"}
japanese{"fakasiapani"}
persian{"fakapēsia"}
roc{"fakalēpupelika siaina"}
}
collation{
ducet{"ʻunikōti"}
phonebook{"fika telefoni"}
search{"fakakumi ʻi hono anga lahi"}
standard{"fakasīpinga"}
traditional{"tukufakaholo"}
}
hc{
h11{"takai houa 0–11"}
h12{"takai houa 1–12"}
h23{"takai houa 0–23"}
h24{"taki houa 1–24"}
}
lb{
loose{"fesiʻilaine ngaloku"}
normal{"fesiʻilaine faʻafai"}
strict{"fesiʻilaine mafao"}
}
ms{
metric{"founga fakamita"}
uksystem{"founga fakapilitānia"}
ussystem{"founga fakaʻamelika"}
}
numbers{
arab{"fika fakaʻalepea"}
arabext{"fika fakaʻalepea fakalahi"}
armn{"fika fakaʻāmenia"}
armnlow{"fika fakaʻāmenia fakalalo"}
beng{"fika fakapengikali"}
deva{"fika fakatevanākalī"}
ethi{"fika fakaʻītiōpia"}
fullwide{"fika laulahi"}
geor{"fika fakaseōsia"}
grek{"fika fakakalisi"}
greklow{"fika fakakalisi fakalalo"}
gujr{"fika fakakutalati"}
guru{"fika fakakūmuki"}
hanidec{"fika fakasiaina"}
hans{"fika fakasiaina fakafaingofua"}
hansfin{"fika fakasiaina fakafaingofua fakapaʻanga"}
hant{"fika fakasiaina tukufakaholo"}
hantfin{"fika fakasiaina tukufakaholo fakapaʻanga"}
hebr{"fika fakahepelū"}
jpan{"fika fakasiapani"}
jpanfin{"fika fakasiapani fakapaʻanga"}
khmr{"fika fakakamipōtia"}
knda{"fika fakakanata"}
laoo{"fika fakalau"}
latn{"fika fakalatina"}
mlym{"fika fakamalāialami"}
mymr{"fika fakapema"}
orya{"fika fakaʻolia"}
roman{"fika fakaloma"}
romanlow{"fika fakaloma fakalalo"}
taml{"fika fakatamili tukufakaholo"}
tamldec{"fika fakatamili"}
telu{"fika fakateluku"}
thai{"fika fakatailani"}
tibt{"fika fakatipeti"}
}
}
Version{"2.1.19.14"}
codePatterns{
language{"Lea: {0}"}
script{"Tohinima: {0}"}
territory{"Feituʻu: {0}"}
}
localeDisplayPattern{
keyTypePattern{"{0}: {1}"}
pattern{"{0} ({1})"}
separator{"{0}, {1}"}
}
}