blob: c9d9a96d09083820872836967d3231b7b6bc6c5c [file] [log] [blame]
ucx$ipc_shr/share