blob: f07a60b65a72584e0f0cf28717a5d89bbb47b181 [file] [log] [blame]
{
'variables': {
'files': [
'../../../.gclient',
'../../../skia/',
],
},
}