blob: f76bcfef0d1c11ac0b68f5828de6142e7b7693e6 [file] [log] [blame]
 # Copyright (c) 2013 International Business Machines Corporation
# and others. All Rights Reserved.
#
# Lao Word List from Brian Eugene Wilson, Robert Martin Campbell;
# with special thanks to Arlyta Keosamone and Bualong Nyoukmai.
#
# This word list was created in order to aid in word wrapping issues.
# Compound words have mostly been reduced to their respective parts.
#
# Project: http://code.google.com/p/lao-dictionary/
# Dictionary: http://lao-dictionary.googlecode.com/git/Lao-Dictionary.txt
# Change log: http://lao-dictionary.googlecode.com/git/change.log
# License: http://lao-dictionary.googlecode.com/git/Lao-Dictionary-LICENSE.txt
#
# This file is derived from the above dictionary (version 7 of 20130418:1450 +7),
# but: modified header, removed trailing spaces & added final EOL, and commented
# out 4 entries that duplicate earlier entries.
# --------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (C) 2013 Brian Eugene Wilson, Robert Martin Campbell.
# All rights reserved.
#
# Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
# are permitted provided that the following conditions are met:
#
# Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
# list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary
# form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and
# the following disclaimer in the documentation and/or other materials
# provided with the distribution.
#
# THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
# ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
# WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
# DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
# ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
# (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
# LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
# ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
# (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
# SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
# --------------------------------------------------------------------------------
ອາໂຣນ
ອາບັດໂດນ
ອາບັກທາ
ອາບານາ
ອາບາຣີມ
ອັບບາ
ອັບດາ
ອັບເດເອນ
ອັບດີ
ອັບດີເອນ
ອັບໂດນ
ອາເບດເນໂກ
ອາເບັນ
ອາເບັນເບັດມາອະກາ
ອາເບັນມາຢິມ
ອາເບັນເມໂຮລາ
ອາເບັນມິດຊະຣາຢິມ
ອາເບັນຊິດຕີມ
ອາບີ
ອາບີອານໂບນ
ອາບີອາສັບ
ອາບີອາທາ
ອາບິບ
ອາບີດາ
ອາບີດານ
ອາບີເອນ
ອາບີເອເຊ
ອາບີກາຍ
ອາບີການ
ອາບີຮາຍ
ອາບີຮູ
ອາບີຮູດ
ອາບີຢາ
ອາບີເລັນ
ອາບີມາເອນ
ອາບີເມເລັກ
ອາບີນາດາບ
ອາບີໂນອາມ
ອາບີຣາມ
ອາບີຊາກ
ອາບີຊາຍ
ອາບີຊາໂລມ
ອາບີຊູອາ
ອາບີຊູ
ອາບີຕານ
ອາບີຕຸບ
ອາບີອຸດ
ອັບເນ
ອັບຣາຮາມ
ອັບຣາມ
ອາບໂຣນາ
ອັບຊາໂລມ
ອັກກາດ
ອັກໂກ
ອະຂາຢາ
ອະຂາອີໂກ
ອາຄານ
ອັກໂບ
ອາຂີມ
ອາກີເຊ
ອາໂຄ
ອັກສາ
ອັກຊາບ
ອັກຊິບ
ອະດາດາ
ອາດາ
ອາດາຢາ
ອາດາເລຍ
ອາດາມ
ອະດາມາ
ອະດາມີເນເກັບ
ອັດດາ
ອັດເບເອນ
ອັດດານ
ອັດດີ
ອັດໂດນ
ອາດີເອນ
ອາດິນ
ອາດີນາ
ອາດີໂນ
ອາດີທາຢິມ
ອາດະລາຍ
ອັດມາ
ອັດມາທາ
ອັດນາ
ອາໂດນີ
ອາໂດນີເບເຊັກ
ອາໂດນີຢາ
ອາໂດນີກາມ
ອາໂດນີຣາມ
ອາໂດຣາຢິມ
ອາໂດຣາມ
ອັດຣຳເມເລັກ
ອາຣະມິດ
ອະດີອາ
ອັດຣີເອນ
ອະດຸລາມ
ອະດູມມີມ
ໄອເນ
ໄອໂນນ
ອາຄະໂບ
ອັກອາກ
ອາເກເອ
ອາກີ
ອາຄຣິປາ
ອາກູ
ອາຮາບ
ອາຮາຣາ
ອາຮາລະເຮນ
ອາຮາສະບາຍ
ເຊເຊັດ
ອາຮາວາ
ອາຮາດ
ອາຮາຊີຢາ
ອາຮະບານ
ອາເຮ
ອາຮີ
ອາຮີອາມ
ອາຮີອານ
ອາຮີເອເຊ
ອາຮີຮູດ
ອາຮີຢາ
ອາຮີກາມ
ອາຮີລຸດ
ອາຮີມາອາດ
ອາຮີມານ
ອາຮີເມເລັກ
ອາຮີໂມດ
ອາຮີນາດາບ
ອາຮີໂນອາມ
ອາຮີໂອ
ອາຮີຣາ
ອາຮີຣາມ
ອາຮີສາມັກ
ອາຮີຊາຮາ
ອາຮີຊາ
ອາຮີໂທເຟັນ
ອາຮີຕຸບ
ອາຮະລາບ
ອາຮະລາຍ
ອາໂຮອາ
ອາຮຸມາຍ
ອາຮູດຊຳ
ອາຮູດຊາດ
ອາຮະຊາຍ
ອາອີ
ອາອີຢາ
ອາຢາ
ອາຢາໂລນ
ອາອິນ
ອາການ
ອະເກັນດາມາ
ອັກກຸບ
ອັກຣັບບີມ
ອາລາໂມດ
ອາເລເມດ
ອາເລັກຊັນໂດ
ອາເລັກຊັນເດຍ
ອາລີອານ
ອັນລຳເມເລັກ
ອາເລເມັດ
ອັນໂລນ
ອານໂມດາດ
ອັນໂມນ
ອັນໂມນດິບລະທາຢິມ
ອາລະຟາ
ອາລະຟາຍ
ອາລູຊາ
ອັນວາ
ອັນວານ
ອາມາດ
ອາມານ
ອາມາເລັກ
ອາມາມ
ອາມານາ
ອາມາຣີຢາ
ອາມາສາ
ອາມາສາຍ
ອາມາດສາຍ
ອາມາສີຢາ
ອາມາຊີຢາ
ອາມີ
ອາມິດຕາຍ
ອຳມາ
ອຳມີເອນ
ອຳມີຮຸດ
ອຳມີຮູ
ອຳມີນາດາບ
ອຳມີຊັດດາຍ
ອຳມິດຊາບັດ
ອຳໂມນ
ອຳໂນນ
ອາໂມກ
ອາໂມນ
ອະໂມຣີດ
ອາໂມດ
ອຳຟີໂປລີ
ອຳເປຍ
ອຳຣາມ
ອຳຣາເຟັນ
ອາມຊີ
ອານາບ
ອານາ
ອານາຮາຣາດ
ອານາຢາ
ອານາກ
ອານາກີມ
ອານາມີມ
ອານຳເມເລັກ
ອານານ
ອານານີ
ອານານີຢາ
ອານາເນຍ
ອານາດ
ອານາໂທດ
ອັນເດອາ
ອັນດາໂຣນີໂກ
ອາເນມ
ອາເນ
ອານີອາມ
ອານີມ
ອັນນາ
ອັນໂທທີຢາ
ອັນຕີໂອເຂຍ
ອັນຕິປາ
ອັນຕີປາຕີ
ອານຸບ
ອະເປເລ
ອາເຟັກ
ອະເຟກາ
ອາຟີຢາ
ອາໂປໂລເນຍ
ອາໂປໂລ
ອາໂປລິໂອນ
ອັບປາຢິມ
ອັບເຟຍ
ອາປີໂອ
ອາກີລາ
ອາຣະ
ອາຣາ
ອາຫລັບ
ອາຣາບາ
ອາຣັດ
ອາຣາມ
ອາຣາມມາອາກາ
ອາຣາມນາຮາຣາຢິມ
ອາຣາມໂຊບາ
ອາຣານ
ອາຣາຣັດ
ອາໂຣນາ
ອະຣາວນາ
ອາຣະບາ
ອາບາດ
ອາເຄລາວ
ອາຂີໂປ
ອາຄີ
ອາດ
ອາໂດນ
ອາເຣລີ
ອາເຣໂອປາໂຄ
ອາເຣຕາ
ອາໂກບ
ອາຣີດາຍ
ອາຣີດາທາ
ອາຣີເຢ
ອາຣີເອນ
ອາຣີມາທາຍ
ອາຣີໂອກ
ອາຣີສາຍ
ອາຣິດຕາໂຂ
ອາຣິດໂຕບູໂລ
ອາມາເຄໂດນ
ອາໂມນີ
ອານີ
ອາໂນນ
ອາໂຣດ
ອາໂຣດີ
ອາໂຣເອ
ອາປັກຊາດ
ອາປາດ
ອາຟັກຊາດ
ອາຕາເຊເຊັດ
ອາເຕມາ
ອາເຕມິດ
ອາຣຸບໂບດ
ອາຣູມາ
ອາວາດ
ອາດຊາ
ອາຊາ
ອາສາເຮນ
ອາສາຢາ
ອາສັບ
ອາສາເຣນ
ອາເສນັດ
ອາຊານ
ອາຊາເຣລາ
ອາຊະເບອາ
ອາຊະເບັນ
ອາຊະໂດດ
ອາເຊ
ອາເຊຣາ
ອາຊະຮູ
ອາຊີມາ
ອາຊະກາໂລນ
ອັດຊະເກນາດ
ອາຊະນາ
ອັດຊະເປນັດ
ອັດຊະຕະໂຣດ
ອັດຊະເຕຣາດ
ອັດຊະເຕໂຣດການາຢິມ
ອັດຊະໂຕເຣດ
ອາຊູ
ອາຊະວາດ
ອາເຊຍ
ອັດສະປາທາ
ອັດສີ
ອາໂຊ
ອັດຊີເຣຍ
ອາຊິນກຣິດ
ອາຕາດ
ອາຕາຣາ
ອາຕາໂຣດ
ອາຕາໂຣດອັດດາ
ອາເຕ
ອາທາກ
ອາທາຢາ
ອາທາລີຢາ
ອາທາຣີມ
ອາແຖນ
ອັດລາຍ
ອັດຕະໂຣດເບັດໂຢອາບ
ອາດໂຣດໂຊຟັນ
ອາດຕາຍ
ອັດຕາເລຍ
ໂອຄຸດໂຕ
ອາເວນ
ອາວິດ
ອາວາ
ອາຊາລີຢາ
ອາຊານີຢາ
ອັດຊາເຣນ
ອາຊາຣີຢາ
ອາດຊາດ
ອາຊາເຊັນ
ອາຊາຊີຢາ
ອັດຊະບຸກ
ອາເຊກາ
ອາເຊນ
ອາຊະກາດ
ອາຊີເອນ
ອາຊີຊາ
ອາຊະມາເວດ
ອາຊະໂມນ
ອັດຊະໂນດຕາໂບ
ອາໂຊໂຕ
ອັດຊະຣີເອນ
ອາຊະຣີເອນ
ອັດຊະຣິກາມ
ອາຊູບາ
ອັດຊາ
ອັດຊານ
ອັດຊູເຣ
ບາອານ
ບາອາລາ
ບາອາລາດ
ບາອາລາດເບເອ
ບາອານເບຣິດ
ບາອາເລ
ບາອານກາດ
ບາອານຮາໂມນ
ບາອານຮານານ
ບາອານຮາໂຊ
ບາອານເຮີໂມນ
ບາອາລິດ
ບາອານເມໂອນ
ບາອານເປຣາຊີມ
ບາອານຊາລິຊາ
ບາອານຕາມາ
ບາອານເຊບູນ
ບາອານເຊໂຟນ
ບາອານາ
ບາອາຣາ
ບາອາເສຢາ
ບາອາຊາ
ບາເບນ
ບາບີໂລນ
ບາຮູຣູມ
ບາຮູຣີມ
ບັກບັກກາ
ບັກບຸກ
ບັກບຸກີຢາ
ບາລາອາມ
ບາລາດານ
ບາລາ
ບາລາກ
ບາມາ
ບາໂມດ
ບາໂມດບາອານ
ບານີ
ບັບຕິສະໂຕ
ບາຣາບາ
ບາຣາເກນ
ບາຣາຂີຢາ
ບາຣາກ
ບາຮຸມ
ບາຣີຢາ
ບາຣະເຢຊູ
ບາຣະໂຢນາ
ບາໂກດ
ບາຣະນາບາ
ບາຣະຊາບາ
ບາຣະໂທໂລມາຍ
ບາຣະຕີມາຍ
ບາຣຸກ
ບາຊິລາຍ
ບາເຊມາດ
ບາຊານ
ບັດເຊບາ
ບາວາຍ
ບາຍິດ
ບັດຊະລູດ
ເບອາລີຢາ
ເບອາໂລດ
ເບບາຍ
ເບເຄ
ເບໂກຣັດ
ເບດັດ
ເບດານ
ເບເດຢາ
ເບເອລີຢາດາ
ເບເອນເຊບຸບ
ເບເອ
ເບເອຣາ
ເບເອເອລີມ
ເບເອຣີ
ເບເອໂຣດ
ເບເອເຊບາ
ເບເອັດເຕຣາ
ເບນ
ເບລາ
ເບລີອານ
ເບນຊັດຊາເຣ
ເບນເຕຊັດຊາເຣ
ເບັນ
ເບັນອາບີນາດາບ
ເບນາຢາ
ເບັນອຳມີ
ເບັນເດເກ
ເບເນເບຣັກ
ເບເນຢາອາການ
ເບັນເກເບີ
ເບັນຮາດັດ
ເບັນຮາຍ
ເບັນຮານັນ
ເບັນເຮເສັດ
ເບັນຮິນໂນມ
ເບັນຮູເຣ
ເບນີນູ
ເບັນຢາມິນ
ເບໂນ
ເບັນໂອນີ
ເບັນໂຊເຮັດ
ເບໂອນ
ເບໂອ
ເບຣາ
ເບຣາກາ
ເບຣາຢາ
ເບເຣກີຢາ
ເບເຣັດ
ເບຣີ
ເບຣິອາ
ເບນີເກ
ເບເຣຍ
ເບໂຣທາ
ເບໂຣທາຍ
ເບສາຍ
ເບໂສເດຢາ
ເບໂສເຣ
ເບຕາ
ເບເຕັນ
ເບັດອານາດ
ເບັດອາໂນດ
ເບັດທານີ
ເບັດອາຣາບາ
ເບັດອາຣາມ
ເບັດອາເບນ
ເບັດອາເວນ
ເບັດອາຊະມາເວດ
ເບັດບາອານເມໂອນ
ເບັດບາຣາ
ເບັດບີຣີ
ເບັດຄາ
ເບັດດາໂກນ
ເບັດດິບລາທາຢິມ
ເບັດເອເດັນ
ເບັດເອນ
ເບັດເອເມັກ
ເບັດສາທາ
ເບັດເອດເຊັນ
ເບັດກາເດ
ເບັດກາມູນ
ເບັດກິນການ
ເບັດຮັກເຄເຣັມ
ເບັດຮາຣານ
ເບັດໂຮກລາ
ເບັດໂຮໂຣນ
ເບັດເຢຊີໂມດ
ເບັດເລອາຟະຣາ
ເບັດເລບາໂອດ
ເບັດເລເຮັມ
ເບັດມັກກາໂບດ
ເບັດເມໂອນ
ເບັດມິນໂລ
ເບັດນິມຣາ
ເບັດປັດເຊັດ
ເບັດເປເລັດ
ເບັດເປໂອ
ເບັດຟາເຄ
ເບັດຣາຟາ
ເບັດເຣໂຮບ
ເບັດຊາອີດາ
ເບັດເຊອານ
ເບັດເຊເມັດ
ເບັດຊີດຕາ
ເບັດຕັບປົວ
ເບທູເອນ
ເບັດອູນ
ເບັດຊູເຣ
ເບໂຕນີມ
ເບຊາຍ
ເບຊາເລນ
ເບເຊັກ
ເບເຊ
ບິກຣີ
ບິດກາ
ບິກທາ
ບິກທານາ
ບິກວາຍ
ບິນດັດ
ບິເລອາມ
ບິນກາ
ບິນກາຍ
ບິນຮາ
ບິນຮານ
ບິນຊານ
ບິມຮັນ
ບິເນອາ
ບິນນຸຍ
ບີຊາ
ບິຊາອິດ
ບິດຊະລາມ
ບີທີຢາ
ບິດໂຣນ
ບີທີເນຍ
ບີຊີໂອທີອາ
ບິດຊະທາ
ບລາຊະໂຕ
ໂບອະເນເຄ
ໂບອາດ
ໂບເກຣູ
ໂບກີມ
ໂບຮານ
ໂບອາຊານ
ໂບເຊັດ
ໂບຊະກາດ
ໂບຊະຣາ
ບຸກກີ
ບຸກກີຢາ
ບູເລ
ບູນາ
ບຸນນີ
ບູເຊ
ບູຊີ
ກັບໂບນ
ກາບູນ
ກາຍຊາ
ກາຍຊາເຣຍ
ກາຢະຟາ
ກາອິນ
ກາຍນານ
ກາລາ
ການໂກນ
ກາເລັບ
ການເນ
ການໂນ
ການາ
ການາອານ
ກັນດາເກ
ກາເປນາອູມ
ກັບໂຕເຣ
ກັບໂຕຣີ
ກາປາໂດເກຍ
ກາກັດ
ກາເກມິດ
ກາເມນ
ກາມີ
ກາຣະໂບ
ກາເຊນາ
ກາຊິເຟຍ
ກັດສະລູຮີມ
ກາວດາ
ເກັນເຂອາຍ
ເກຟາ
ຄັນເດອາ
ເກບາ
ເຄໂດລາໂອເມີ
ເກລານ
ເກລຸບ
ເກລູຮີ
ເຄມົດ
ເຄນາອານາ
ເກນານີ
ເກນານີຢາ
ເກຟາອຳໂມນີ
ເກຟີຣາ
ເກຣານ
ເກເຣັດ
ເກຣິດ
ເກສາໂລນ
ເກເຊັດ
ເກຊິນ
ເກສຸນໂລດ
ເກຊິບ
ກີໂດນ
ກີເລອາບ
ກີລີໂອນ
ກິນມາດ
ກິມຮາມ
ກິນເນເຣດ
ຄິນເນໂຣດ
ຂີໂອ
ກິດຊະເລັບ
ກິຊະໂລນ
ກິສະໂລດຕາໂບ
ກິດລິດ
ຂະໂລເອ
ໂຂຣາຊິນ
ຄຣິດ
ຄຣິສະຕຽນ
ພຣະຄຣິດ
ກູນ
ຈູຊາ
ກີລີເກຍ
ກະໂລເດຍ
ກະໂລດີໂອ
ເກລເມນໂຕ
ກະໂລປາ
ກະນີໂດ
ໂກນໂຮເຊ
ໂກໂລຊາຍ
ໂກນານີຢາ
ໂກນີຢາ
ໂກຣະບານ
ໂກຣິນໂທ
ໂກເນລີໂອ
ໂກດ
ໂກຊາມ
ໂກດຊະບີ
ໂກເຊບາ
ເກເຊັນ
ກະເຣເຕ
ກີສະໂປ
ກູເຊ
ກູຊານ
ກູຊານຣິຊາທາຢິມ
ກູຊີ
ກຸທາ
ກຸບໂຣ
ກີເຣເນ
ໄຊຣັດ
ດັບເບເຊັດ
ດາເບຣາດ
ດາໂກນ
ດານມານຸທາ
ດັນມາເຕຍ
ດານໂຟນ
ດາມາຣີ
ດາມາເຊ
ດານ
ດານີເອນ
ດານນາ
ດາຣາ
ດາດາ
ດາຣິອຸດ
ດາທານ
ດາວິດ
ເດບີ
ເດໂບຣາ
ເດກາໂປລີ
ເດດານ
ເດຮາ
ເດລາຢາ
ເດລີລາ
ເດມາ
ເດເມທີໂອ
ເດຣະເບ
ດູເອນ
ເດຍໂບໂລ
ດິບລາ
ດິບລາຢິມ
ດີໂບນ
ດີໂບນກາດ
ດິບຣີ
ດິກລາ
ດິເລອານ
ດິມນາ
ດີໂມນາ
ດີນາ
ດິນຮາບາ
ດີໂອນີຊີໂອ
ດີໂອເທເຟ
ດີຊານ
ດີໂຊນ
ດີຊາຮັບ
ໂດດາຍ
ໂດດານີມ
ໂດດາວາຮູ
ໂດໂດ
ໂດເອັກ
ໂດບຟະກາ
ໂດເຣ
ໂດຣະກາ
ໂດທານ
ດູຊີນລາ
ດູມາ
ດຸຣາ
ເອບານ
ເອເບັດ
ເອເບັດເມເລັກ
ເອເບັນເອເຊ
ເອບີອາສັບ
ເອັບໂຣນ
ເອເດັນ
ເອເດ
ເອໂດມ
ເອັດເຣອີ
ເອັກລາ
ເອັກລາຢິມ
ເອັກໂລນ
ເອຢິບ
ເອຮຸດ
ເອເກ
ເອັກໂຣນ
ເອນ
ເອລາ
ເອລາມ
ເອລາສາ
ເອລັດ
ເບຣິດ
ເອັນດາອາ
ເອັນດັດ
ເອເລອາດ
ເອເລອາດາ
ເອເລອາເລ
ເອເລອາສາ
ເອເລອາຊາ
ເອເລັບ
ເອນຮະນັນ
ເອລີ
ເອລີອາບ
ເອລີອາດາ
ເອລີຢາບາ
ເອລີຢາກີມ
ເອລີອາມ
ເອລີຢາສັບ
ເອລີຢາຊິບ
ເອລີອາທາ
ເອລີດາດ
ເອລີເອໂຮນາຍ
ເອລີເອນ
ເອລີເອນາຍ
ເອລີເອເຊ
ເອລີໂຮເຣັບ
ເອລີຮູ
ເອລີຢາ
ເອລີກາ
ເອລີມ
ເອລີເມເລັກ
ເອລີໂອນາຍ
ເອລີຟັນ
ເອລີຟັດ
ເອລີເຟເລຮູ
ເອລີເຟເລັດ
ເອລີຊາເບັດ
ເອລີຊາ
ເອລີຊາມາ
ເອລີຊາຟັດ
ເອລີເຊບາ
ເອລີຊຸອາ
ເອລີອຸດ
ເອລີຊາຟັນ
ເອລີຊູ
ເອນການາ
ເອນໂກດ
ເອັນລາສາ
ເອນມາດາມ
ເອນນາອາມ
ເອນນາທານ
ເອໂລນ
ເອໂລນເບັດຮານານ
ເອນປາອານ
ເອນປາຣານ
ເອນເປເລັດ
ເອນເຕເກ
ເອນເຕໂກນ
ເອນໂຕລັດ
ເອລູນ
ເອລູຊາຍ
ເອລີມາ
ເອນຊາບັດ
ເອນຊາຟັນ
ເອເມັກເກຊິດ
ເອມີມ
ເອມານູເອນ
ເອມາອູດ
ເອນາຢິມ
ເອນາມ
ເອນັນ
ເອັນໂດເຣ
ເອັນເອັກລາຢິມ
ເອັນກັນນີມ
ເອັນເກດີ
ເອັນຮັດດາ
ເອັນຮັກໂກເຣ
ເອັນຮາໂຊ
ເອໂນກ
ເອໂນດ
ເອັນຣິມໂມນ
ເອັນໂຣເກນ
ເອັນເຊເມັດ
ເອັນຕັບປົວ
ເອປາຍເນດ
ເອປາຟາ
ເອປາໂຟດີໂຕ
ເອຟາ
ເອຟາຍ
ເອເຟ
ເອເຟັດດຳມີມ
ເອເຟໂຊ
ເອຟະລານ
ເອໂຟດ
ເອຟຣາຢິມ
ເອຟຣາທາ
ເອຟະໂຣນ
ເອປີກູຣຽວ
ເອຣະ
ເອຣານ
ເອຣາຊະໂຕ
ເອເຣັກ
ເອຣີ
ເອຊາຮັດໂດນ
ເອຊາວ
ເອຊານ
ເອຊະບາອານ
ເອຊະບານ
ເອັດຊະໂຄນ
ເອເຊັກ
ເອຊະຕາໂອນ
ເອຊະເຕມົວ
ເອຊະໂຕນ
ເອຊະລີ
ເອສະເທີ
ເອຕາມ
ເອທາມ
ເອທານ
ເອັດບາອານ
ເອເທ
ເອທີໂອເປຍ
ເອັດກະຊິນ
ເອທະນັນ
ເອທະນີ
ຢູບູໂລ
ຢູນິເກ
ຢູໂອເດຍ
ເອຟຣາດ
ຢູຣາກີໂລ
ຢູຕີໂຂ
ເອວາ
ເອວີ
ເອວິນເມໂຣດັກ
ອພຍ
ເອຊະບາຍ
ເອັດຊະໂບນ
ເອເຊກີເອນ
ເອເຊັມ
ເອເຊ
ເອັດຊິໂອນເກເບ
ເອັດຊະນີ
ເອັດຊະຣາ
ເອຊະຣີ
ເຟລິກ
ເຟຊະໂຕ
ຟໍຕູນາໂຕ
ກາອານ
ກາອາດ
ກັບບາຍ
ຄັບບາທາ
ຄັບຣີເອນ
ຄາດ
ຄາດາຣາ
ກາດດີ
ກາດດີເອນ
ກາດີ
ກາຮາມ
ກາຮາ
ຄາໂຢ
ກາລັນ
ຄາລາເຕຍ
ກາເລເອັດ
ຄາລີເລ
ກັນລີມ
ຄາລີໂອນ
ຄາມາລີເອັນ
ກາມູນ
ກາເຣບ
ກາຕາມ
ກັດ
ກັດເຮເຟ
ກັດຣິມໂມນ
ຄາຊາ
ກາເຊັດ
ກັດຊຳ
ເກບານ
ເກເບ
ເກບີມ
ເກດາລີຢາ
ເກເດ
ເກເດຣາ
ເກເດໂຣດ
ເກເດໂຣທາຢິມ
ເກໂດເຣ
ເກຮາຊີ
ເກລີໂລດ
ເກມາລີ
ເກມາຣີຢາ
ເຄັນເນຊາເຣັດ
ເກນູບັດ
ເກຣະ
ເກຣາ
ເຄຣາຊາ
ເກຣີຊີມ
ເກໂຊມ
ເກໂຊນ
ເກຊານ
ເກເຊມ
ເກຊູ
ເກເທ
ເຄັດເຊມາເນ
ເກອູເອນ
ເກເຊ
ກີອາ
ກິບບາ
ກິບເບໂທນ
ກິເບອາ
ກິເບໂອນ
ກິດດັນຕີ
ກິດເດນ
ກີເດໂອນ
ກິເດໂອນີ
ກິໂດມ
ກີໂຮນ
ກິລາລາຍ
ກິນໂບອາ
ກິເລອາດ
ກິນການ
ກິໂລ
ກິມໂຊ
ກີນາດ
ກິນເນທອຍ
ກິນເນໂທນ
ກີກາຊີ
ກິດຊະປາ
ກິດຕາຢິມ
ກິດຕີ
ກິດຕິດ
ກິໂຊນ
ໂກອາ
ໂກບ
ໂຄກ
ໂກຢິມ
ໂກລານ
ໂຄລະໂຄທາ
ໂກລີອາດ
ໂກເມ
ໂກໂມຣາ
ໂກເຊັນ
ໂກຊານ
ກຣີກ
ກຸດໂກດາ
ກູນີ
ກູເຣ
ກູເຣບາອານ
ຮາຮັດຊະຕາຣີ
ຮາບາຢາ
ຮາບາກຸກ
ຮາບາຊີນີຢາ
ຮາໂບ
ຮາກາລີຢາ
ຮາກີລາ
ຮັກໂມນີ
ຮາດັດ
ຮາດາເດເຊ
ຮາດັດຣິມໂມນ
ຮາດາ
ຮາດັດເອເຊີ
ຮາດາຊາ
ຮາດາສາ
ຮາດິດ
ຮາໂດຣາມ
ຮັດຣັກ
ຮາກາບ
ຮາກາບາ
ຮາກາ
ຮັກກາຍ
ຮັກກີ
ຮັກກີຢາ
ຮັກກິດ
ຮັກຣີ
ຮາຮິໂຣດ
ຮັກກາຕານ
ຮັກກົດ
ຮາກູຟາ
ຮາລາ
ຮາລັກ
ຮັນຮູນ
ຮາລີ
ອາເລລູຢາ
ຮັນໂລເຮັດ
ຮາມ
ຮາມານ
ຮາມັດ
ຮາມັດໂຊບາ
ຮຳມາດ
ຮຳເມດາທາ
ຮຳໂມເລເກັດ
ຮຳໂມນ
ຮຳມົດໂດເຣ
ຮາມມູເອນ
ຮາໂມນາ
ຮາໂມນໂຄກ
ຮາໂມ
ຮຳຣານ
ຮາມູນ
ຮາມຸຕານ
ຮານາເມນ
ຮານານ
ຮານາເນນ
ຮານານີ
ຮານານີຢາ
ຮາເນັດ
ຮັນນາ
ຮັນນາໂທນ
ຮານນີເອນ
ຮາໂນກ
ຮານຸນ
ຮາຟາຣາຢິມ
ຮາບປິດເຊັດ
ຮາຣາ
ຮາຣາດາ
ຮາຣານ
ຮາໂບນາ
ຮາເຣັບ
ຮາຮາຢາ
ຮາຮັດ
ຮາຮູ
ຮາຣີມ
ຮາຣິບ
ຮາເນເຟ
ຮາໂຣດ
ຮາໂຣເອ
ຮາໂຣ
ຮາໂຣເຊັດຮາໂກຢິມ
ຮາຊາ
ຮາຣຸມ
ຮາຣຸມັບ
ຮາຣຸບ
ຮາຣຸດ
ຮາສາດີຢາ
ຮາຊາບີຢາ
ຮາຊັບນາ
ຮາຊັບເນຢາ
ຮັດຊະບັດດານາ
ຮາເຊັມ
ຮາຊະໂມນາ
ຮາຊູບາ
ຮາຊຸມ
ຮາສະຣາ
ຮັດເສນາອາ
ຮັດເສນູອາ
ຮັດຊຸບ
ຮັດໂສເຟເຣັດ
ຮາສູຟາ
ຮາທາກ
ຮາທັດ
ຮາຕິຟາ
ຮາຕິຕາ
ຮັດຕິນ
ຮັດຕຸຊະ
ຮາອູຣານ
ຮາວິລາ
ຮາໂວດຢາອີ
ຮາຊາເອນ
ຮາຊາຢາ
ຮາຊາອັດດາ
ຮາຊາເອນັນ
ຮາຊາເອໂນນ
ຮາຊາກັດດາ
ຮາຊາມາເວດ
ຮາຊາຊູອານ
ຮາຊາສູສາ
ຮາຊາສູສີມ
ຮາຊາໂຊນ
ຮາຊາໂຊນຕາມາ
ຮາເຊີຮັດຕິໂກນ
ຮາເຊໂຣດ
ຮາຊີເອນ
ຮາໂຊ
ຮັດເຊເລເລນໂປນີ
ເຮເບ
ເຮັບເຣີ
ເຮັບໂຣນ
ເຮກາຍ
ເຮລາ
ເຮລາມ
ເຮັນບາ
ເຮນໂບນ
ເຮນດາຍ
ເຮເລັບ
ເຮເລັດ
ເຮເລັກ
ເຮເລັມ
ເຮນກາຍ
ເຮັນກາດ
ເຮັນກາດຮັດຊູຣີມ
ເຮໂລນ
ເຮມານ
ເຮັມດານ
ເຮັນ
ເຮນາ
ເຮນາດາດ
ເຮເຟ
ເຮັບຊີບາ
ເຮເຣັດ
ເຮຣະມາ
ເຮຣະເມ
ເຮຣະໂມເກນ
ເຮີໂມນ
ເຮໂຣດ
ເຮໂຣເດຍ
ເຮໂຣດີໂອນ
ເຮັດຊະໂບນ
ເຮຊະໂມນ
ເຮດ
ເຮດໂລນ
ເຮເຊກີຢາ
ເຮຊີໂອນ
ເຮຊີ
ເຮດຊະໂຣ
ເຮດຊະໂຣນ
ຮິດດາຍ
ຮີເອນ
ເຮຍຣາໂປລີ
ຮິກກາໂຢນ
ຮີເລນ
ຮິນກີຢາ
ຮິນເລນ
ຮິນໂນມ
ຮີຣາ
ຮີຣາມ
ຮິດຕີ
ຮີວີ
ຮິດຊະກີ
ຮີຊະກີຢາ
ໂຮບັບ
ໂຮບາ
ໂຮບາຢາ
ໂຮດ
ໂຮດາວີຢາ
ໂຮເດັດ
ໂຮດີຢາ
ໂຮກລາ
ໂຮຮາມ
ໂຮໂລນ
ໂຮມາມ
ໂຮບນີ
ໂຮຟະຣາ
ໂຮເຣ
ໂຮຣາມ
ໂຮເຣັບ
ໂຮເຣມ
ໂຮເຣຮັກກິດກາດ
ໂຮຣີ
ໂຮມາ
ໂຮໂຣນາຢິມ
ໂຮໂຣນ
ໂຮສາ
ໂຮຊັນນາ
ໂຮເຊອາ
ໂຮຊາຢາ
ໂຮຊາມາ
ໂຮທາມ
ໂຮທີ
ຮູກໂກກ
ຮູໂກກ
ຮຸນ
ຮຸນດາ
ຮຸມຕາ
ຮູຟາມ
ຮຸບປາ
ຮຸບປີມ
ຮູເຣ
ຮູຣາຍ
ຮູຣາມ
ຮູຣີ
ຮູຊາ
ຮູຊາຍ
ຮູຊາມ
ຮູຊີມ
ຮີເມນາໂອ
ອິບຮາ
ອິບເລອາມ
ອິບເນຢາ
ອິບນີຢາ
ອິບຣີ
ອິບສາມ
ອິບຊານ
ອີຄາບົດ
ອີໂກນີອົນ
ອິດາລາ
ອິດບັດ
ອິດໂດ
ອີດູມາຍ
ອີເອເຊ
ອີການ
ອິກດາລີຢາ
ອີໂຢນ
ອິກເກດ
ອີລາຍ
ອີລີຣິກົນ
ອິມລາ
ອິມເມ
ອິມນາ
ອິມຣາ
ອິມຣີ
ອິນເດຍ
ອີໂອບ
ອິບເດຢາ
ອິບຕາ
ອິບຕາເອນ
ອີຣາ
ອີຣາດ
ອີຣາມ
ອີຣີ
ອີຣີຢາ
ອີນາຮາດ
ອີຣະເປເອນ
ອີຣະເຊເມັດ
ອີຣູ
ອີຊາກ
ເອຊາຢາ
ອິສະກາ
ອິສະກາຣີອົດ
ອິຊະບາ
ອີຊະບາກ
ອິດບີເບໂນບ
ອິດໂບເຊດ
ອີຊະໂຮດ
ອີຊີ
ອີຊະມາ
ອິດຊະມາເອນ
ອີຊະມາຢາ
ອີຊະເມຣາຍ
ອິຊະປາ
ອີຊະປັນ
ອີຊະວາ
ອີຊະວີ
ອິສະມາກີຢາ
ອິສຣາເອນ
ອິດຊາຄາ
ອິດຊີຢາ
ອີຕາເລຍ
ອີທາຍ
ອີທາມາ
ອີທິເອນ
ອີທະລາ
ອີທະມາ
ອິດນັນ
ອິດຣັນ
ອິດເຣອາມ
ອິດຣີ
ອິດຕາຍ
ອີຕູຣາຍ
ອີວາ
ອີເຢອາບາຣີມ
ອີຢິມ
ອິດຊະຮາ
ອິດຊະລີຢາ
ອິດຊະຣາຢາ
ອິດຊະຣາ
ອິດຊະຣີ
ຢາອາການ
ຢາອາໂກບາ
ຢາອາລາ
ຢາອາເຣໂອເຣກີມ
ຢາອາເຣຊີຢາ
ຢາອາສີເອນ
ຢາອາສູ
ຢາອາຊານີຢາ
ຢາອາຊີຢາ
ຢາອາຊີເອນ
ຢາບານ
ຢັບໂບກ
ຢາເບັດ
ຢາເບັດກິເລອາດ
ຢາເບດ
ຢາບິນ
ຢັບເນເອນ
ຢັບເນ
ຢາການ
ຢາກິນ
ຢາໂຄບ
ຢາດາ
ຢັດດູອາ
ຢາໂດນ
ຢາເອນ
ຢາກູເຣ
ຢາຮາດ
ຢາຮາຊີເອນ
ຢາດາຍ
ຢາດີເອນ
ຢາໂດ
ຢາເລເອນ
ຢາຮະມາຍ
ຢາຊາ
ຢາເຊເອນ
ຢາເຊຢາ
ຢາເຊຣາ
ຢາຊີເອນ
ຢາອີ
ຢາອີໂຣ
ຢາເກ
ຢາກີມ
ຢາລາມ
ຢາໂລນ
ຢຳເບ
ຢາໂກໂບ
ຢາມິນ
ຢາມເລກ
ຢານາຍ
ຢານີມ
ຢັນນາ
ຢາເນ
ຢາໂນອາ
ຢາເຟດ
ຢາເຟຍ
ຢາຟະເລດ
ຢາຣາ
ຢາເຣັດ
ຢາຣະຮາ
ຢາຣິບ
ຢາຣະມຸດ
ຢາໂຣອາ
ຢາເຊນ
ຢາໂຊເບອາມ
ຢາຊຸບ
ຢາຊູບີເລເຮັມ
ຢາຊົນ
ຢາດນີເອນ
ຢັດຕີ
ຢາວານ
ຢາເຊ
ຢາຊິດ
ເຢອາຣີມ
ເຢອາເທຣາຍ
ເຢເບເຣກີຢາ
ເຢບຸດ
ເຢໂກລີຢາ
ເຢດາຢາ
ເຢດີອາເອນ
ເຢດີດາ
ເຢດີດີຢາ
ເຢດູທູນ
ເຢກາຊາຮາດູທາ
ເຢຮັນເລເລນ
ເຢເດຢາ
ເຢເຮັດຊະເກັນ
ເຢຮີຢາ
ເຢຮີເອນ
ເຢຮີເອລີ
ເຢຮີຊະກີຢາ
ເຢໂຮອາດດາ
ເຢໂຮອັດດັນ
ເຢໂຮອາຮາດ
ໂຢອາດ
ເຢໂຮຮານັນ
ເຢໂຮຢາກິນ
ເຢໂຮຢາດາ
ເຢໂຮຢາກີມ
ເຢໂຮຢາຣິບ
ເຢໂຮນາດາບ
ເຢໂຮນາທານ
ເຢໂຮຣາມ
ເຢໂຮຊາບາ
ເຢໂຮຊາຟັດ
ເຢໂຮເຊບາ
ເຢໂຮຊາບັດ
ເຢໂຮຊາດັກ
ເຢຮູ
ເຢຮຸບບາ
ເຢຮູການ
ເຢຮຸດ
ເຢຮູດີ
ເຢຮູເອນ
ເຢອີເອນ
ເຢກັບເຊເອນ
ເຢກາເມອາມ
ເຢກາມີຢາ
ເຢກູທີເອນ
ເຢມີມາ
ເຢມູເອນ
ເຢັບທາ
ເຢຟຸນເນ
ເຢຣາ
ເຢຣາເມເອນ
ເຢເຣັດ
ເຢເຣມາຍ
ເຢເຣມີຢາ
ເຢເຣໂມດ
ເຢຣີຢາ
ເຢຣີບາຍ
ເຢຣິໂກ
ເຢຣີເອນ
ເຢຣີໂມດ
ເຢຣີໂອດ
ເຢໂຣໂບອາມ
ເຢໂຣຮາມ
ເຢຣຸບບາອານ
ເຢຣູເບເຊັດ
ເຢຣູເອນ
ເຢຣູຊາເລັມ
ເຢຣຸຊາ
ເຢຊາຢາ
ເຢຊານາ
ເຢຊາເຣລາ
ເຢເຊເບອາບ
ເຢເຊ
ເຢຊີຊາຍ
ເຢໂຊຮາຢາ
ເຢຊູອາ
ເຢສີມີເອນ
ເຢຊີ
ເຢຊູ
ເຢຊູຄຣິດ
ເຢເທ
ເຢເທັດ
ເຢດໂຣ
ເຢຕູເຣ
ເຢອູເອນ
ເຢອຸດ
ເຢອູດ
ຢິວ
ເຢຊານີຢາ
ເຢເຊເບນ
ເຢດເຊ
ເຢຊີເອນ
ເຢັດຊະຣາຢາ
ເຢດຊະເຣເອນ
ຢິດລາບ
ໂຢອາບ
ໂຢອາ
ໂຢອາຮັດ
ໂຢຮານັນ
ໂຢຮັນນາ
ໂຢບ
ໂຢບັບ
ໂຢເກເບັດ
ໂຢດາ
ໂຢເອັດ
ໂຢເອນ
ໂຢເອລາ
ໂຢເອເຊ
ໂຢກເບຮາ
ໂຢກລີ
ໂຢຮາ
ໂຢຮານານ
ໂຢຮັນ
ໂຢຢາດາ
ໂຢຢາກີມ
ໂຢຢາຣິບ
ໂຢກເດອາມ
ໂຢກີມ
ໂຢກເມອາມ
ໂຢກເນອາມ
ໂຢກຊານ
ໂຢກຕານ
ໂຢກເທເອນ
ໂຢນາດາບ
ໂຢນາ
ໂຢນາມ
ໂຢນາທານ
ຢົບປາ
ໂຢຣາ
ໂຢຣາຍ
ໂຢຣາມ
ຢໍແດນ
ໂຢຣີມ
ໂຢເກອາມ
ໂຢເຊັກ
ໂຢເຊັບ
ໂຢຊາ
ໂຢຊາຟັດ
ໂຢຊາວີຢາ
ໂຢຊະເບກາຊາ
ໂຢເຊັບບາເຊເບັດ
ໂຢຊີບີອາ
ໂຢຊວຍ
ໂຢສີຢາ
ໂຢສີຟີຢາ
ໂຢດບາ
ໂຢດບາທາ
ໂຢທາມ
ໂຢທານ
ໂຢຊາບັດ
ໂຢຊາກາ
ຢູບານ
ຢູການ
ຢູດາ
ຢູດາຍ
ຢູດິດ
ຢູເລຍ
ຢູລີໂອ
ຢູເນຍ
ຢູຊັບ
ຢູສະໂຕ
ຢູຕາ
ກັບເຊເອນ
ກາເດັດ
ກາເດັດບາເນອາ
ກັດມີເອນ
ກາດໂມນ
ການລາຍ
ກາໂມນ
ກາເຣອາ
ກາຣະກາ
ກາໂກເຣ
ການາຢິມ
ກາຣະຕາ
ກາຣະຕານ
ກັດຕາດ
ເກດາ
ເກເດມາ
ເກເດໂມດ
ເກເດັດ
ເກເຮລາທາ
ເກອີລາ
ເກລາຢາ
ເກລີຕາ
ເກມູເອນ
ເກນານ
ເກນາດ
ເກນັດ
ເກນີ
ເກນິດຊີ
ເກເຣັນ
ເກຣີໂຢດ
ເກໂຣດ
ເກຣຸບ
ເກຕຸຣາ
ເກຊີຢາ
ກິບໂຣດຮັດຕາວາ
ກິບຊາຢິມ
ກິດໂຣນ
ກີນາ
ກີເຣ
ກີເຣຮາເຣເສັດ
ກີຣິຢາດ
ກີຣິອາດທາຢິມ
ກີຣິອາດອາຣະບາ
ກີຣິຢາດອາຣີມ
ກີຣິອາດບາອານ
ກີຣິອາດຮຸດໂຊດ
ກີຣິຢາດເຢອາຣີມ
ກີຣິອາດສັນນາ
ກີຣິອາດເສເຟ
ກີເຊ
ກີຊີ
ກີຊີໂອນ
ກີໂຊນ
ກິດຕີມ
ໂກຮາດ
ໂກລາຢາ
ໂກຣາ
ໂກເຣ
ກູຊາຢາ
ລາອາດາ
ລາບານ
ລາກິດ
ລາດານ
ລາເອນ
ລາຮາດ
ລາມາມ
ລາມີ
ລາອິດ
ລາຍຊາ
ລັກກຸມ
ລາເມັກ
ລາວດີເກອາ
ລັບປີໂດດ
ລາເຊອາ
ລາຊາ
ລັດຊາໂຣນ
ລາຊະໂຣ
ເລອາ
ເລອານໂນດ
ເລບານາ
ເລບານອນ
ເລບາໂອດ
ເລໂບນາ
ເລກາ
ເລຮາບີມ
ເລຮີ
ເລມູເອນ
ເລເຊັມ
ເລຕູຊີມ
ເລອຸມມີມ
ເລວີ
ເລວີອາທັນ
ລິບນາ
ລິບນີ
ລີເບຍ
ລີຄີ
ລີໂນ
ໂລເດບາ
ໂລອີ
ພຣະເຢຊູເຈົ້າ
ພຣະເຢຊູ
ພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ
ພຣະເຢຊູຄຣິດ
ພຣະເມຊີອາ
ໂລຣຸຮາມາ
ໂລດ
ໂລຕັນ
ລູກີໂອ
ລູດ
ລູດີ
ລູຮິດ
ລູກາ
ລູເຊ
ລີກາໂອເນຍ
ລີເກຍ
ລິດດາ
ລີເດຍ
ລີຊາເນຍ
ລີເຊຍ
ລີຊະທາ
ມາອາກາ
ມາອາດາຍ
ມາອາດີຢາ
ມາອາຍ
ມາອາຣາດ
ມາອາເສຢາ
ມາອາດ
ມາອາຊີຢາ
ມາເກໂດເນຍ
ມັກບັນນາຍ
ມັກເບນາ
ມາກີ
ມັກນາເດບາຍ
ມັກເປລາ
ມາດາຍ
ມັດມານນາ
ມັດເມັນ
ມັດເມນາ
ມາໂດນ
ມາຄາດານ
ມັກບີດ
ມັກດາລາ
ມັກດີເອນ
ມາໂຄກ
ມັກປຽດ
ມາຮາລາເລນ
ມາຮາລາດ
ມາຮານາຢິມ
ມາຮາເນະດານ
ມາຮາຣາຍ
ມາຮາດ
ມາຮາວາ
ມາຮາຊີໂອດ
ມາເຮີ
ມາລາ
ມາລີ
ມາໂລນ
ມາໂຮນ
ມາເຊຢາ
ມາກາດ
ມັກເຮໂລດ
ມັກເກດາ
ມາກເຕດ
ມາລາກີ
ມັນກາມ
ມັນກີເອນ
ມັນກີຢາ
ມັນຄີຣາມ
ມັນກີຊົວ
ມາລະໂຂ
ມັນໂລທີ
ມັນລຸກ
ມັນລຸກີ
ມາມເຣ
ມານາເອນ
ມານາຮາດ
ມານາເຊ
ມານາ
ມາໂນອາ
ມາໂອກ
ມາໂອນ
ມາຣາ
ມາຣາລາ
ມາເຣຊາ
ມາຣະໂກ
ມາໂຣດ
ມາເສນາ
ມາທາ
ມາຣິອາ
ມັດຄິນ
ມາເຊ
ມາຊັນ
ມາຊະເຣກາ
ມັດສາ
ມາສາ
ມາດເຣັດ
ມາຕຣີ
ມັດຕານ
ມັດຕານາ
ມັດຕານີຢາ
ມັດຕາທາ
ມັດຕາເທຍ
ມັດຕາຕາ
ມັດເຕນາຍ
ມັດທານ
ມັດທາດ
ມັດທາຍ
ມັດເທຍ
ມັດຕີທີຢາ
ເມອາຣາ
ເມບຸນນາຍ
ເມເກຣາດ
ເມໂກນາ
ເມດັດ
ເມດານ
ເມເດຍ
ເມເດບາ
ເມດິແຕຣາເນ
ເມກິດໂດ
ເມເຮຕາເບນ
ເມຮີດາ
ເມຮີ
ເມໂຮລາດ
ເມຮູຢາເອນ
ເມຮຸມານ
ເມຢາໂກນ
ເມລາຕີຢາ
ເມລະຂີ
ເມັນຄີເຊເດັກ
ເມເລອາ
ເມເລັກ
ເມລີເຕ
ເມັມຟິດ
ເມມູການ
ເມນາເຮມ
ເມັນນາ
ເມນູໂຮດ
ເມໂອໂນທາຍ
ເມຟະອາດ
ເມຟີໂບເຊັດ
ເມຣັບ
ເມຣາຢາ
ເມຣາໂຢດ
ເມຣາຣີ
ເມຣາທາຢິມ
ເມເຣດ
ເມເຣໂມດ
ເມເຣັດ
ເມຣິບາ
ເມຣີບາກາເດັດ
ເມຣິບບາອານ
ເມໂຣດັກ
ເມໂຣດັກບາລາດານ
ເມໂຣມ
ເມໂຣໂນດ
ເມໂຣດ
ເມຊາ
ເມຊາກ
ເມເຊັກ
ເມເຊເລມີຢາ
ເມເຊດຊະເບນ
ເມຊິນເລມິດ
ເມຊິນເລໂມດ
ເມໂຊບັບ
ເມຊຸນລຳ
ເມຊຸນເລເມັດ
ເມໂຊໂປຕາເມຍ
ເມຊີອາ
ເມເທັກອຳມາ
ເມທູເຊລາ
ເມທູຊາເອນ
ເມອູນີມ
ເມຊາຮາບ
ເມໂຊບາ
ມິບຮາ
ມິບສາມ
ມິບຊາ
ມີກາ
ມີກາຢາ
ມີກາເອນ
ມີການ
ມິກມາດ
ມິກເມທາດ
ມິກຣີ
ມິກຕາມ
ມິດດິນ
ມີດີອານ
ມິກດັນເອນ
ມິກດັນກາດ
ມິກໂດນ
ມິກໂຣນ
ມິຢາມິນ
ມິກໂລດ
ມິກເນຢາ
ມິລາລາຍ
ມີລະກາ
ມີເລໂຕ
ມິນໂລ
ມິນຢາມິນ
ມິນນີ
ມິນນິດ
ມີຣີອາມ
ມິຣະມາ
ມິດກາບ
ມີຊາເອນ
ມີຊານ
ມີຊາມ
ມິຊະມາ
ມິດຊະມັນນາ
ມິດຊະຣາ
ມິສະປາ
ມິສະເປເຣດ
ມິສະເຣໂຟດມາຢິມ
ມີທະກາ
ມິດນີ
ມິດເຣດາດ
ມີເຕເລເນ
ມີຊາເຣ
ມິດຊະປາ
ມິດຊະຣາຢິມ
ມິດຊາ
ມະນາໂຊນ
ໂມອາບ
ໂມອາດີຢາ
ໂມລາດາ
ໂມເລັກ
ໂມລິດ
ໂມລົກ
ມໍເດກາຍ
ໂມເຣ
ໂມເຣເຊັດ
ໂມເຣເຊັດກັດ
ໂມຣີຢາ
ໂມເສຣາ
ໂມເສໂຣດ
ໂມເຊ
ໂມຊາ
ມູບປີມ
ມູຊີ
ມູດລາບເບັນ
ມີຣາ
ມີເຊຍ
ນາອາມ
ນາອາມາ
ນາອາມານ
ນະອາຣາ
ນາອາຣາຍ
ນາບານ
ນາໂບດ
ນາໂກນ
ນາດາບ
ນັກກາຍ
ນາຮາລານ
ນາຮາລີເອນ
ນາຮາມ
ນາຮາມານີ
ນາຮາຣາຍ
ນາຮາດ
ນາບີ
ນາໂຮ
ນາໂຊນ
ນາຮູມ
ນາອິນ
ນາໂຢດ
ນາໂອມີ
ນາຟິດ
ນັບທາລີ
ນັບຕູຮີມ
ນາຣະກິດ
ນາທານ
ນະທານາເອັນ
ນາຊາເຣັດ
ນາຊີຣີ
ເນອາ
ເນອາໂປລີ
ເນອາຣີຢາ
ເນບາໂຢດ
ເນບັນລາດ
ເນບັດ
ເນໂບ
ເນບູກາດເນັດຊາ
ເນບູຊັດບານ
ເນບູຊາຣາດານ
ເນໂກ
ເນດາບີຢາ
ເນເກັບ
ເນເຮລາມ
ເນເຮມີຢາ
ເນຮູມ
ເນຮູຊະຕາ
ເນຮູຊະຕານ
ເນອີເອນ
ເນໂກດາ
ເນມູເອນ
ເນເຟັກ
ເນຟີສີມ
ເນັບໂຕອາ
ເນຟຸເຊສີມ
ເນ
ເນເຣ
ເນການ
ເນການຊາເຣັດເຊ
ເນຣີ
ເນຣີຢາ
ເນຕາຢິມ
ເນທາເນນ
ເນທານີອາ
ເນໂຕຟາ
ເນຊີຢາ
ເນດຊິບ
ນິບຮັດ
ນິບຊານ
ນີກາໂນ
ນີໂກເດມ
ນິໂກລາຍເຕ
ນີໂກລາໂອ
ນິໂກໂປລີ
ນີເຄັນ
ນີເລ
ນິມຣາ
ນິມຣີມ
ນິມໂຣດ
ນິມຊີ
ນີເນເວ
ນິສານ
ນິດສະໂຣກ
ໂນອາດີຢາ
ໂນອາ
ໂນບ
ໂນບາ
ເນບາຍ
ໂນດ
ໂນດາບ
ໂນຄາ
ໂນຮາ
ໂນຟາ
ຈົດເຊັນບັນຊີ
ນູນ
ນິມຟາ
ໂອບາດີຢາ
ໂອບານ
ໂອເບັດ
ໂອບິນ
ໂອໂບດ
ອົກຣັນ
ໂອເດັດ
ໂອກ
ໂອຮາດ
ໂອເຮນ
ໂອໂຮລາ
ໂອໂຮລຽບ
ໂອໂຮລີບາ
ໂອໂຮລີບາມາ
ເອໄລໂຢນ
ໂອລິມປາ
ໂອມາ
ໂອເມຄາ
ອົມຣີ
ໂອນ
ໂອນາມ
ໂອນານ
ໂອເນຊີໂມ
ໂອເນຊີໂຟໂຣ
ໂອໂນ
ໂອເຟນ
ໂອຟີ
ໂອຟະນີ
ໂອຟຣາ
ໂອເຣັບ
ໂອເຣັນ
ໂອປາ
ອາຊູບານີປານ
ໂອທະນີ
ໂອດນີເອນ
ໂອເຊມ
ໂອດຊະນີ
ປາອາຣາຍ
ປາໂດນ
ປາກີເອນ
ປາຮາດ
ປາຮາດໂມອາບ
ປາລານ
ປານລູ
ປານຕີ
ປັນຕີ
ປັນຕີເອນ
ປຳຟີເລຍ
ປາໂຟ
ປາຣາ
ປາຣານ
ປາມາຊະຕາ
ປາເມນາ
ປານັກ
ປາຣົດ
ປາຊານດາທາ
ປາເທຍ
ປາຣູອາ
ປາວາຢິມ
ປາສັກ
ປັດດຳມີມ
ປາເສອາ
ປັດຊູ
ປັດສະຄາ
ປາຕາຣາ
ປັດໂຣດ
ປັດຣູສີ
ປັດໂມ
ປະໂຕບາ
ປາອູ
ໂປໂລ
ເປດາເອນ
ເປດາຊູ
ເປດາຢາ
ເປກາ
ເປກາຮີຢາ
ເປໂກດ
ເປລາຢາ
ເປລາລີຢາ
ເປລາຕີຢາ
ເປເລັກ
ເປເລັດ
ເປເລດ
ເປໂລນ
ເປລູສຽມ
ເປນິນນາ
ເພັນເຕຄໍສະເຕ
ເປນູເອນ
ເປໂອ
ເປຣາຊີມ
ເປເຣັດ
ເປເຣັດອຸດຊາ
ເປເຄ
ເປຄາໂມ
ເປຣິຊີ
ເປີເຊຍ
ເປຊີດາ
ເປຣູດາ
ເປໂຕ
ເປທາຮີຢາ
ເປໂທ
ເປທູເອນ
ເປອູເລທາຍ
ຟານູເອັນ
ຟາໂຣ
ຟາຣີຊາຍ
ຟາປາ
ຟີໂກນ
ຟີລາເດັນເຟຍ
ຟີເລໂມນ
ຟີເລໂຕ
ຟີລິບ
ຟີລິບປອຍ
ຟີລິດສະເຕຍ
ຟີລິດສະຕີນ
ຟີໂລໂລກ
ຟີເນຮາດ
ຟະເລໂກນ
ຟອຍເບ
ຟອຍນີເກ
ຝອຍນິກ
ຟີເຄຍ
ຟຸເຄໂລ
ປີເບເສດ
ປີຮາຮີໂຣດ
ປີລາດ
ປິນດາດ
ປິນຮາ
ປິນຕາຍ
ປີໂນນ
ປີຣາມ
ປີຣາໂທນ
ປິຊະກາ
ປີໂຊນ
ປິຊິເດຍ
ປິຊະປາ
ປີໂທມ
ປີໂທນ
ໂປເຄເຣັດຮັດເຊບາຢິມ
ປົນຕີໂອ
ປົນໂຕ
ໂປຣາທາ
ໂປກີໂອ
ໂປຕີຟາ
ໂປຕີເຟຣາ
ໄປຣໂຕຣຽນ
ປີຊະກາ
ປີຊະກີລາ
ໂປຣໂຄໂຣ
ປະໂຕເລມາຍ
ປູອາ
ປົບລີໂອ
ປູເດ
ປູນ
ປູໂນນ
ປູຣິມ
ປູຣາ
ປຸດ
ໂປຕີໂອລອຍ
ປູທີ
ປູຕີເອນ
ປູວາ
ປີໂຣ
ກູອາໂຕ
ກີເຣນີໂອ
ຣາອາມາ
ຣະມາ
ຣາອາມີຢາ
ຣັບບາ
ຣັບບີດ
ຣັບຊາເກ
ຣາການ
ຣາເຄນ
ຣັດດາຍ
ຣາຮາບ
ຣາຮາມ
ຣາເກມ
ຣັກກັດ
ຣັກໂກນ
ຣາມ
ຣາມາ
ຣາມາດ
ຣາມາທາຢິມໂຊຟີມ
ຣາມາດມິດຊະເປ
ຣາເມເສດ
ຣາມີຢາ
ຣາໂມດ
ຣາໂມດກິເລອາດ
ຣາຟາ
ຣາຟູ
ເຣອາຢາ
ເຣບາ
ເຣເບຂາ
ເຣເບກາ
ເຣກາ
ເຣກາບ
ເຣເອລາຢາ
ເຣເກມ
ເຣເກມເມເລັກ
ເຣຮາບີຢາ
ເຣໂຮບ
ເຣໂຮໂບອາມ
ເຣໂຮໂບດ
ເຣໂຮໂບດອີເຣ
ເຣຮູມ
ເຣອີ
ເຣເກັມ
ເຣມາລີຢາ
ເຣເມັດ
ເຣຟາເອນ
ເຣຟາ
ເຣຟາຢາ
ເຣຟາຢິມ
ເຣຟານ
ເຣຟີດີມ
ເຣເສັນ
ເຣເຊັບ
ເຣອູ
ຣູເບັນ
ເຣອູເອນ
ເຣອູມາ
ຣິຊີຢາ
ເຣຊິນ
ເຣໂຊນ
ເຣຄີໂອນ
ເຣຊາ
ໂຣເດ
ໂຣໂດ
ຣີບາຍ
ຣິບລາ
ຣິມໂມນ
ຣິມໂມໂນ
ຣິມໂມນເປເຣັດ
ຣິນນາ
ຣີຟາດ
ຣິດສາ
ຣິດມາ
ຣິດຊະປາ
ໂຣເກລີມ
ໂຣຮະກາ
ໂຣມາມຕີເອເຊີ
ໂຣມ
ກຸງໂຣມ
ໂຣເຊ
ຣູໂຟ
ຣູມາ
ຣຸດ
ຊະບາໂຕ
ສັບຕາ
ສັບເຕກາ
ສາກາ
ຊາດູກາຍ
ຊາລາມີ
ສາເລກາ
ຊາເລັມ
ຊາລາອິມ
ສັນລູ
ສານມາ
ສັນມາຍ
ຊັນໂມນ
ຊັນໂມເນ
ຊາໂລເມ
ສາລູ
ຊາມາເຣຍ
ສຳກາເນໂບ
ສາມລາ
ຊາໂມ
ຊາໂມທາເກ
ແຊມຊັນ
ຊາມູເອນ
ສັນບັນລັດ
ສັນສັນນາ
ສາເຟ
ຊະຟີຣາ
ຊາຣາ
ສາຣາຍ
ສາຣາບ
ຊາເດ
ສາໂກນ
ສາຣິດ
ສາເສກີມ
ຊາຕານ
ຊາອູນ
ໂຊໂລ
ຊະເກວາ
ເສບາ
ເສບາມ
ເສກາກາ
ເສກູ
ເສກູນໂດ
ເສກຸບ
ເສອີ
ເສອີຣາ
ເສລາ
ເສລາຮາມາເລກົດ
ເສເລັດ
ແຊລູເກຍ
ເຊມາກີຢາ
ເຊເມອີນ
ເສນາອາ
ເສເນ
ເສນີ
ເສັນນາເກຣິບ
ເສໂອຣີມ
ເສຟາ
ເສຟາຣາດ
ເສຟາວາຢິມ
ເສຣາ
ເສຣາຢາ
ເສເຣັດ
ເຊຄີໂອ
ເສຣຸກ
ເຊດ
ເສທູເຣ
ສີເອເນ
ຊະອາລັບບິນ
ຊາອານບີມ
ຊາອານໂບນ
ຊາອາລີມ
ຊາອາບ
ຊະອາຣາຢິມ
ຊາອັດຊະກັດ
ຊັບເບທາຍ
ຊາເຄຍ
ຊັດຣັກ
ຊາກີ
ຊາຮາຣາຢິມ
ຊາຮາຊູມາ
ຊາລິຊາ
ຊັນເລເກັດ
ຊານລູມ
ຊັນລູນ
ຊັນມັນ
ຊັນມັນເນເສ
ຊາມາ
ຊຳຄາ
ຊາມຮູດ
ຊາມີ
ຊາມລາຍ
ຊາມມາ
ຊາມມາຍ
ຊາມໂມດ
ຊາມມູອາ
ຊາມເຊຣາຍ
ຊາຟາມ
ຊາຟານ
ຊາຟາດ
ຊາຟີ
ຊາຣາຍ
ຊາຣານ
ຊາເຣັດເຊ
ຊາໂຣນ
ຊາຣູເຮັນ
ຊາຊາຍ
ຊາຊັກ
ຊາເວ
ຊາວະຊາ
ເຊອານ
ເຊອານຕີເອນ
ເຊອາຣີຢາ
ເຊບາ
ເຊບານີຢາ
ເຊບາຣີມ
ເຊບັດ
ເຊເບ
ເຊັບນາ
ເຊບູເອນ
ເຊການີອາ
ເຊເຄັມ
ເຊເດອູ
ເຊເອຣາ
ເຊຮາຣີຢາ
ເຊລາ
ເຊເລມີຢາ
ເຊເລັບ
ເຊເລັດ
ເຊໂລມີ
ເຊໂລມິດ
ເຊລູມີເອນ
ເຊມ
ເຊມາ
ເຊມາອາ
ເຊມາຢາ
ເຊມາຣີຢາ
ເຊເມເບ
ເຊເມັດ
ເຊເມ
ເຊມີດາ
ເຊມີນິດ
ເຊມີຣາໂມດ
ເຊມູເອນ
ເຊນ
ເຊນັດຊາ
ເຊຟາມ
ເຊຟາຕີຢາ
ເຊເຟລາ
ເຊເຟ
ເຊຟີ
ເຊໂຟ
ເຊຟູຟາມ
ເຊຟູຟານ
ເຊເຣບີຢາ
ເຊຊັກ
ເຊຊາຍ
ເຊຊານ
ເຊັດບັດຊາ
ເຊທາ
ເຊທາໂບເຊນາຍ
ເຊວາ
ຊີບາ
ຊິບໂບເລັດ
ຊິກກາຍໂຢນ
ຊີໂຮ
ຊີໂຮລີບນາດ
ຊິກເກໂຣນ
ຊິນຮີ
ຊິນຮີມ
ຊິນເລັມ
ຊີໂລອາ
ຊີໂລ
ຊິນຊາ
ຊິເມອາ
ຊິເມອາມ
ຊິເມອາດ
ຊິເມອີ
ຊິເມໂອນ
ຊີໂມນ
ຊິມຣາດ
ຊິມຣີດ
ຊິມໂຣນ
ຊິມຊາຍ
ຊິນາບ
ຊີນາ
ຊີໂອນ
ຊິບຟີ
ຊິບມີ
ຊິຟຣາ
ຊິບຕານ
ຊີຊາ
ຊີຊາກ
ຊິດຣາຍ
ຊິດຕີມ
ໂຊອາ
ໂຊບາບ
ໂຊບາກ
ໂຊບາຍ
ໂຊບານ
ໂຊເບັກ
ໂຊບີ
ໂຊຮາມ
ໂຊເມ
ໂຊຟາກ
ຊູອາ
ຊູອານ
ຊູບາເອນ
ຊູຮາ
ຊູຮາມ
ຊູມາ
ຊູເນມ
ຊູນີ
ຊູຟາມ
ຊຸບປີມ
ຊູເຣ
ຊູຊາ
ເອກຊູຊາ
ຊູເທລາ
ສີອາ
ສີອາຮາ
ສິບເບກາຍ
ສິບໂບເລັດ
ສິບມາ
ສິບຣາຢິມ
ສິດດີມ
ຊີໂດນ
ສີໂຮນ
ຊີລາ
ສິນລາ
ຊີໂລອາມ
ຊີລາວານ
ຊີເມໂອນ
ສິນ
ຊີນາຍ
ສີນີມ
ສີນີ
ສີໂອນ
ສິຟະໂມດ
ສິບປາຍ
ສີຣາ
ສີຣີໂອນ
ສີເສຣາ
ສິສະມາຍ
ສິດຣີ
ສິດນາ
ສີວານ
ຊະມີນາ
ໂສໂກ
ໂສດີ
ໂຊໂດມ
ໂຊໂລໂມນ
ໂສປາໂທ
ໂສເຟເຣດ
ໂສເຣັກ
ໂຊຊີປາໂທ
ໂສດສະເທນ
ໂສຕາຍ
ສະເປນ
ຊະຕາຂີ
ສະເຕຟານາ
ຊະເຕຟາໂນ
ສະໂຕອີໂກ
ສູອາ
ສູກາ
ສຸກໂກດ
ສຸກໂກດເບໂນດ
ສຸກກີ
ສູເມີ
ຊູຟະ
ສູເຣ
ຊູຊັນນາ
ສູສີ
ຊີຂາ
ຊິມໂອນ
ຊິນຕີເຂ
ຊີຣະກູຊາຍ
ຊີເຣຍ
ຊີເຣຍຟອຍນີເກ
ຊີຣະຕີ
ຕາອານັກ
ຕະອານັດຊີໂລ
ຕັບບາໂອດ
ຕັບບັດ
ຕາເບເອນ
ຕາເບຣາ
ຕາບີທາ
ຕາໂບ
ຕາບຣິມໂມນ
ຕາດໂມ
ຕາຮານ
ຕາຮາດ
ຕາເຄໂມນ
ຕະປັນເຂດ
ຕາເປເນັດ
ຕາເຣອາ
ຕານມາຍ
ຕັນໂມນ
ຕາມາ
ຕຳມຸດ
ຕັນຮູເມັດ
ຕາຟັດ
ຕັບປົວ
ຕາຣາລາ
ຕາຊິດ
ຕາໂຊ
ຕາຕາກ
ຕາຕານ
ຕັດເຕນາຍ
ເຕບາ
ເຕບາລີຢາ
ເຕເບັດ
ເຕຮິນນາ
ເຕໂກອາ
ເຕນອາບີບ
ເຕລາ
ເຕລາຢິມ
ເຕລັດຊາ
ເຕເລັມ
ເຕນຮາຊາ
ເຕນເມລາ
ເຕມາ
ເຕມານ
ເຕເມນີ
ເຕຣາ
ເຕເຣັດ
ເຕຣະຕຽວ
ເຕຕູໂລ
ທາດາຍ
ເທເບດ
ເທໂອຟີໂລ
ເທຊະໂລນິກ
ທູດາ
ໂທມາ
ທູມມີມ
ທົວເຕຣາ
ຕີເບເຣຍ
ຕີເບຣິໂອ
ຕິບຮາດ
ຕິບນີ
ຕີດານ
ຕິກລາດ
ຕິກລັດປິເລເສ
ຕິກຣິດ
ຕິກວາ
ຕີໂລນ
ຕີມາຍ
ຕິມນາ
ຕິມນັດເຂເຣັດ
ຕິມນາດເສຣາ
ຕີໂມນ
ຕີໂມທຽວ
ຕິບສາ
ຕີຣາດ
ຕີຮາກາ
ຕີຂະນາ
ຕີເຣຍ
ຕີຣະຊາ
ຕີຊະເບ
ຕີໂຕ
ຕີເຊ
ໂຕອາ
ໂຕບ
ໂຕບອາໂດນີຢາ
ໂຕບີຢາ
ໂຕເກນ
ໂຕກາມາ
ໂຕຮູ
ໂຕຍ
ໂຕລາ
ໂຕລາດ
ໂຕເຟັນ
ໂຕເຟັດ
ໂຕອູ
ທາໂຄນິດ
ໂທອາດ
ໂທຟີໂມ
ຕີຝາຍນາ
ທີໂຟຊາ
ຕູບານ
ຕູບານກາອິນ
ຕີຂີໂກ
ຕີຣາໂນ
ຕີເຣ
ອູການ
ອູເອນ
ອູລາຍ
ອຸລາມ
ອຸນລາ
ອູມມາ
ອຸນນີ
ອຸຟາດ
ອູເຣ
ອູຣະບານ
ອູຣີ
ອູຣີຢາ
ອຸຣີເອນ
ອູຣີມ
ອຸທາຍ
ອູເຊ
ອູຊາຍ
ອູຊານ
ອຸດຊາ
ອຸດເຊັນເຊເອຣາ
ອຸດຊີ
ອຸດຊີອາ
ອຸດຊີຢາ
ອຸດຊີເອນ
ວານີຢາ
ວະຊະຕີ
ວາເຢຊາທາ
ເວດານ
ໂວບສີ
ຢີໂຣນ
ຊາອານານ
ຊາອັນອັນນີມ
ຊາອາວານ
ຊາບາດ
ຊັບບາຍ
ຊາກູເຣ
ຊັບດີ
ຊັບດີເອນ
ຊາບຸດ
ຊັກກາຍ
ຊັກຂາຍ
ຊາຂາລີຢາ
ຊາຂາຣີຢາ
ຊາໂດກ
ຊາຮຳ
ຊາອີ
ຊາລາບ
ຊານໂມນ
ຊັນໂມນາ
ຊັນມຸນນາ
ຊຳຊູມ
ຊາໂນອາ
ຊາເຟນາດ
ຊາໂຟນ
ຊາເຣຟັດ
ຊາເຣທານ
ຊັດຕຸ
ຊາຊາ
ເຊໂລເຕ
ເຊບາດີຢາ
ເຊເບດາຍ
ເຊບີດາ
ເຊບີນາ
ເຊໂບຢິມ
ເຊບູນ
ເຊບູລູນ
ເຊຄາຣີຢາ
ເຊເກ
ເຊດາດ
ເຊເດກີຢາ
ເຊເອບ
ເຊເລັກ
ເຊໂລເຟຂາດ
ເຊັນຊາ
ເຊມາຣາຢິມ
ເຊມີຣາ
ເຊນານ
ເຊນາ
ເຊຟານີຢາ
ເຊຟັດ
ເຊຟາທາ
ເຊໂຟນ
ເຊເຣ
ເຊຣາ
ເຊຣາຮີຢາ
ເຊເຣັດ
ເຊເຣດາ
ເຊເຣຣາ
ເຊເຣັດຊາຮາ
ເຊຣີ
ເຊໂຣ
ເຊຣູອາ
ເຊຣູບາເບນ
ເຊຣູຢາ
ເຊທາມ
ເຊທານ
ຊູດ
ຊີອາ
ຊີເບໂອນ
ຊິບີຢາ
ຊີບີຢາ
ຊິກຣີ
ຊິດດີມ
ຊີຮາ
ຊິກລັກ
ຊິນລາ
ຊິນເລທາຍ
ຊີລະປາ
ຊິມມາ
ຊິມຣານ
ຊິມຣີ
ຊິນ
ຊີໂອ
ຊິເຟ
ຊີຟາ
ຊິຟີໂອນ
ຊິໂຟຣນ
ຊິບໂປ
ຊິບໂປຣາ
ຊິບ
ຊິດ
ໂຊອານ
ໂຊບາ
ໂຊເບບາ
ໂຊຮາ
ໂຊເຮດ
ໂຊຟາຍ
ໂຊຟາ
ໂຊຟີມ
ໂຊຣາ
ໂຊຣາດ
ໂຊຣີ
ຊູບ
ຊູຣີເອນ
ຊູຣີຊັດດາຍ
ຊູຊີມ
ກໍ
ກໍ່
ກໍ້
ກໍ່ກວນ
ກໍ່ຄວາມ
ກໍຄື
ກໍ່ຕັ້ງ
ກໍຕາມ
ກໍຣະກະດາ
ກໍຣະກົດ
ກຣາຟິກ
ກຣາມ
ກຣິຊ
ກຣົວຊີ
ກໍລະກົດ
ກໍລະນີ
ກລາສິກ
ກວຍ
ກ້ວຍ
ກວດ
ກວນ
ກວມ
ກວັກ
ກວ່າ
ກວາງ
ກວ້າງ
ກວ້າງຂວາງ
ກວາດ
ກວາລາລຳເພີ
ກວຽນ
ກໍ່ສ້າງ
ກອກ
ກ໊ອກ
ກອງ
ກ່ອງ
ກ້ອງ
ກອງທັບ
ກອດ
ກອນ
ກ່ອນ
ກ້ອນ
ກ່ອນເຂົ້າ
ກອບ
ກ໋ອບ
ກ່ອມ
ກ້ອມ
ກອມມູນິດ
ກະ
ກະກອບ
ກະກຽມ
ກະເກນ
ກະງ່ອນ
ກະແງ່ມ
ກະຈັດ
ກະຈັບ
ກະຈັບປີ່
ກະຈາຍ
ກະຈ່າຍ
ກະຈູກ
ກະຈົກ
ກະແຈ
ກະແຈກ
ກະຊວງ
ກະຊອນ
ກະຊະ
ກະຊ້າ
ກະຊິບ
ກະເຊິ
ກະແຊະ
ກະແຊັດ
ກະຍື
ກະດ້ອມ
ກະດາກ
ກະດ້າງ
ກະດາດ
ກະດານ
ກະດິກ
ກະດິງ
ກະດິ່ງ
ກະດີງ
ກະດີ່ງ
ກະດີ້ງ
ກະດີ້ນ
ກະດຸກ
ກະດຸ້ງ
ກະດຸມ
ກະດຸມພີ
ກະດູກ
ກະດູມ
ກະດຽມ
ກະດ້ຽມ
ກະເດກ
ກະເດັນ
ກະເດື່ອງ
ກະເດື້ອງ
ກະເດືອນ
ກະໂດ
ກະໂດກ
ກະໂດງ
ກະໂດດ
ກະໄດ
ກະຕວງ
ກະຕະ
ກະຕະເວທີ
ກະຕັກ
ກະຕັງ
ກະຕັນຍູ
ກະຕ່າ
ກະຕໍ່າ
ກະຕ່າຍ
ກະຕາບ
ກະຕິ
ກະຕິ້ວ
ກະຕືລືລົ້ນ
ກະຕຸກ
ກະຕຸນ
ກະຕຸ້ນ
ກະຕູບ
ກະຕ່ຽວ
ກະໂຕ
ກະໄຕ
ກະຖັງ
ກະໂຖນ
ກະທ່ອນ
ກະທອມ
ກະທ້ອມ
ກະທະ
ກະທັງ
ກະທັດ
ກະທັດລັດ
ກະທັນ
ກະທັນຫັນ
ກະທຳ
ກະທຳຜິດ
ກະທິ
ກະທິງ
ກະທືບ
ກະທື່ມ
ກະທູ້
ກະທົບ
ກະທົບກັນ
ກະເທີ່
ກະເທີຍ
ກະເທີນ
ກະເທືອຍ
ກະເທືອນ
ກະແທກ
ກະແທ່ນ
ກະບວຍ
ກະບວນ
ກະບອກ
ກະບອງ
ກະບະ
ກະບັງ
ກະບີ່
ກະບົດ
ກະເບື້ອ
ກະເບື້ອງ
ກະປອງ
ກະປ່ອງ
ກະປ໋ອງ
ກະປຸກ
ກະປູ
ກະເປົາ
ກະເປົ໋າ
ກະໂປງ
ກະໂປ່ງ
ກະພະ
ກະພົງ
ກະເພາະ
ກະເພື່ອມ
ກະເພົາ
ກະໂພກ
ກະມໍ
ກະມັງ
ກະມຶງ
ກະຣັດ
ກະຣາດ
ກະຣາຟິກ
ກະລໍ
ກະລະວັດ
ກະລັງ
ກະລາ
ກະລໍ່າດອກ
ກະລໍ່າໃບ
ກະລໍ່າປີ
ກະລາມ
ກະລາລິແນດ
ກະລາສີ
ກະລຳປີ
ກະລຸນາ
ກະເລັກ
ກະເລາະ
ກະແລກ
ກະແລ່ງ
ກະແລມ
ກະໂລກຫົວ
ກະໂລ່ງ
ກະວາຍ
ກະວີ
ກະວົນ
ກະສວຍ
ກະສວນ
ກະສອບ
ກະສັດ
ກະສັ່ນ
ກະສາຍ
ກະສິກອນ
ກະສິກຳ
ກະສູນ
ກະສຽນ
ກະເສດ
ກະເສດຕະກຳ
ກະແສ
ກະຫາຍ
ກະຫີນ
ກະຫີບ
ກະຫືມ
ກະຫົນ
ກະເຫີມ
ກະໂຫຍ
ກະໂຫລກ
ກະໂຫຼກ
ກະອອມ
ກະອັກ
ກະອຶກ
ກະຮອກ
ກັກ
ກັກຂັງ
ກັກຕົວ
ກັກມັນດູ
ກັງ
ກັ້ງ
ກັງບັງ
ກັງວານ
ກັງວົນ
ກັ່ດ
ກັນ
ກັ່ນ
ກັ້ນ
ກັນກັບ
ກັນຍາ
ກັນດານ
ກັບ
ກັອກ
ກາ
ກ້າ
ກໍ້າ
ກາກ
ກາກກຳ
ກາກຕູມ
ກາກະບາດ
ກາກາລີນ
ກາກີ
ກ້າແກ່ນ
ກາງ
ກ້າງ
ກາງແກ
ກາງເຂນ
ກາງແຂນ
ກາຊັກ
ກາຊັກສະຖານ
ກາຊາ
ກາຍ
ກ່າຍ
ກ່າຍກອງ
ກາຍຊາເລຍ
ກາຍຍະ
ກາຍຍະກຳ
ກາຍເປັນ
ກາຍະ
ກາຍະກຳ
ກາຍະສິນ
ກາດ
ກ໊າດ
ກາດາຣາ
ກາໂຕຣິກ
ກາໂຕລິກ
ກ້າທຳ
ການ
ກ້ານ
ການກະຈາຍ
ການກະທົບ
ການຂາດ
ການຂຶ້ນ
ການຂ້ຽນ
ການທູດ
ການາດາ
ກາບ
ກາບບົວ
ກາບົງ
ກາໂບຣອນ
ກໍ່າປັ່ນ
ກາເປນາອຸມ
ກາຝາກ
ກາເຟ
ກາມ
ກ້າມ
ກາມມະລົມ
ກາມມາລົມ
ກາມາລົມ
ກາເມີຣູນ
ກາຣາກາດ
ກາຣິກາຕົວຣ
ກາເຣເຕ
ກາເຣັກ
ກາລະ
ກາລະເທສະ
ກາລະນານ
ກາລະບູນ
ກາລະໂລກ
ກາລະວັດ
ກາລີ່
ກາລີເລ
ກາລຸນາ
ກາໂລ
ກາວ
ກ່າວ
ກ້າວ
ກ່າວເຖິງ
ກ່າວໂທດ
ກ່າວຟ້ອງ
ກ້າວໜ້າ
ກ່າວຫາ
ກ່າວອ້າງ
ກ້າຫານ
ກາອີນ
ກ້າເຮັດ
ກຳ
ກຳກັບ
ກຳຈັດ
ກຳຍານ
ກຳນົດ
ກຳນົດການ
ກຳເນີດ
ກຳບີ
ກຳປັ່ນ
ກຳປັ້ນ
ກຳປາລາ
ກຳປູເຈຍ
ກຳປູເຈັ້ຍ
ກຳພ້າ
ກຳແພງ
ກຳມະ
ກຳມະກອນ
ກຳມະການ
ກຳມະຊີບ
ກຳມະຍີ່
ກຳມະທຳ
ກຳມະທິການ
ກຳມະບານ
ກຳມະຢີ່
ກຳມະສິດ
ກຳມາຊີບ
ກຳມາທິການ
ກຳລັງ
ກຳລັງງານ
ກຳລັງຈະ
ກຳລັງຮົບ
ກຳໄລ
ກຳເວນ
ກຳໜັດ
ກຳໜົດ
ກຳແໜ້ນ
ກຳໝັດ
ກຳຮາກ
ກິກ
ກິ່ງ
ກິ້ງ
ກິ່ງໄມ້
ກິຊາຊາ
ກິດ
ກິດການ
ກິດຈະການ
ກິດຈະກຳ
ກິດຕິຄຸນ
ກິດຕິມະສັກ
ກິດທຸລະ
ກິເດໂອນ
ກິຕາ
ກິຕ່າ
ກິຕິ
ກິຕິຄຸນ
ກິຕິມະສັກ
ກິໂຕ
ກິນ
ກິ່ນ
ກິນເຂົ້າ
ກິນແຊບ
ກິນນອນ
ກິນລ້ຽງ
ກິນແໜງ
ກິ່ນຫອມ
ກິນເຫລົ້າ
ກິນເຫຼົ້າ
ກິນອາຍ
ກິບ
ກິບາອາ
ກິເຢັບ
ກິເຣເນ
ກິລາ
ກິລິຍາ
ກິລີເກຍ
ກິໂລກຣາມ
ກິໂລກະລາມ
ກິໂລແມັດ
ກິ່ວ
ກີ່
ກີ້
ກີ້ງ
ກີຊີແນັບ
ກີດ
ກີດກັນ
ກີດຂວາງ
ກີຕ້າ
ກີນ
ກີ່ນ
ກີເນ
ກີບ
ກີຣີບາຕີ
ກີເລອາດ
ກີແອບ
ກຶກ
ກືກ
ກືງ
ກື້ງ
ກຸກ
ກຸງ
ກຸ້ງ
ກຸງເທບ
ກຸຍຢານ
ກຸດ
ກຸດຕີ
ກຸຕິ
ກຸນແຈ
ກຸນຕູຣ
ກຸມ
ກຸ່ມ
ກຸ້ມ
ກຸ່ມຄົນ
ກຸມພາ
ກຸມມານ
ກຸ້ມລຸມ
ກຸລີ
ກຸສົນ
ກຸສົນກຳ
ກຸຫລາບ
ກຸຫຼາບ
ກູ້
ກູກ
ກູດ
ກູນແຈ
ກູບາ
ກູເວດ
ກົກ
ກົກກີ
ກົກເຄົ້າ
ກົກໄມ້
ກົງ
ກົ່ງ
ກົງກັນ
ກົງກັນຂ້າມ
ກົງໂກ
ກົງຂັງ
ກົງຂ້າມ
ກົງຈັກ
ກົງຕຣາ
ກົງໄປ
ກົງພັດ
ກົງພູເຊີ
ກົງຟູເຊີ
ກົງມາ
ກົງສຸນ
ກົງໜ້າ
ກົດ
ກົດເກນ
ກົດຂີ່
ກົດດັນ
ກົດດີວົວ
ກົດບັດ
ກົດໝາຍ
ກົນ
ກົ້ນ
ກົນໄກ
ກົນຈັກ
ກົ້ນທະເລ
ກົນລະຍຸດ
ກົນອຸບາຍ
ກົບ
ກົມ
ກົ້ມ
ກົມກຽວ
ກົມໂຊ
ກົມໂຊມອນ
ກົມມະທ່າ
ກົມລັງ
ກົວ
ກົ່ວ
ກົ້ວ
ກົວເຕມາລາ
ກົວລາລຳເປີ
ກຽກກີຊີ
ກຽກກີເຊຍ
ກຽກກີສະຖານ
ກ້ຽງ
ກຽດ
ກຽດຊັງ
ກຽດຍົດ
ກຽດຕິຍົດ
ກຽດຕິສັກ
ກຽນ
ກຽມ
ກ້ຽມ
ກຽມການ
ກຽມພ້ອມ
ກຽວ
ກ່ຽວ
ກ້ຽວ
ກ່ຽວກັບ
ກ່ຽວຂ້ອງ
ກ່ຽວເຂົ້າ
ກ່ຽວດອງ
ກ່ຽວພັນ
ເກ
ເກກ
ເກງ
ເກງກົວ
ເກງຂາມ
ເກງໃຈ
ເກຍ
ເກ່ຍ
ເກ້ຍ
ເກດາລິຢາ
ເກນ
ເກນັງ
ເກນິດ
ເກເບີ
ເກມ
ເກຣັກ
ເກຣິຊີມ
ເກສອນ
ເກໂອໂລຊີ
ເກະກະ
ເກັງ
ເກັ່ງ
ເກັ່ງກ້າ
ເກັ່ຍ
ເກັ້ຍ
ເກັດ
ເກັບ
ເກັບກ່ຽວ
ເກັບໄວ້
ເກາະ
ເກາະຜິດ
ເກິະ
ເກີ່ງ
ເກີ້ງ
ເກີຍ
ເກີດ
ເກີດຂຶ້ນ
ເກີດເລື່ອງ
ເກີນ
ເກີບ
ເກີຣນາດາ
ເກືອ
ເກື້ອ
ເກືອກ
ເກື້ອກຸນ
ເກື້ອກູນ
ເກື່ອນ
ເກືອບ
ເກົາ
ເກົ່າ
ເກົ້າ
ເກົ່າແກ່
ເກົ້າຜົມ
ເກົາຫລີ
ເກົາຫຼີ
ເກົ້າອີ້
ແກ
ແກ່
ແກ້
ແກ້ໄຂ
ແກ້ແຄ້ນ
ແກງ
ແກ່ງ
ແກ້ງ
ແກ້ຕົວ
ແກນ
ແກ່ນ
ແກນລອນ
ແກ້ບ
ແກມ
ແກ້ມ
ແກລລອນ
ແກ້ວ
ແກວ່ງ
ແກ່ວງ
ແກວ່ນ
ແກະ
ແກັສ
ໂກ
ໂກ້
ໂກກ
ໂກ໊ກ
ໂກກກີ
ໂກກກີກ
ໂກໂກ້
ໂກງ
ໂກ່ງ
ໂກດສຕາຣິກາ
ໂກນ
ໂກນາກຣີ
ໂກເປັກ
ໂກເປັນຣາກ
ໂກມ
ໂກມໍ
ໂກຣເກ້
ໂກຣີນໂທ
ໂກລະຫົນ
ໂກລາຫົນ
ໂກລິນໂທ
ໂກລົມເບຍ
ໂກລົມໂບ
ໂກໂລມບີ
ໂກວະສະກີ
ໂກະ
ໃກ້
ໃກ້ຄຽງ
ໃກ້ຊິດ
ໃກັ
ໄກ
ໄກ່
ໄກ້
ໄກ່ເກັ່ຍ
ໄກ່ງ້າວ
ໄກປືນ
ໄກ່ຜູ້
ໄກວ
ໄກສອນ
ຂໍ
ຂໍ້
ຂໍ້ຄວາມ
ຂໍ້ຕໍ່
ຂໍ້ຕີນ
ຂໍ້ຕົກລົງ
ຂໍທານ
ຂໍໂທດ
ຂໍ້ບັງຄັບ
ຂໍ້ມື
ຂໍ້ມູນ
ຂໍຢືມ
ຂໍຢຸດ
ຂວງ
ຂວດ
ຂວນເຂີນ
ຂວບ
ຂວັນ
ຂວັ້ນ
ຂວາ
ຂວໍ້າ
ຂວາກ
ຂວາງ
ຂວ່າງ
ຂວາຍ
ຂວານ
ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ
ຂອກ
ຂອງ
ຂ້ອງ
ຂ້ອງໃຈ
ຂ້ອຍ
ຂອດ
ຂອນ
ຂ້ອນ
ຂອບ
ຂອບເຂດ
ຂອບໃຈ
ຂໍອະໄພ
ຂໍ້ອ້າງ
ຂໍຮ້ອງ
ຂະຈັດ
ຂະຈິດ
ຂະເຈົ້າ
ຂະຍະ
ຂະຍັບ
ຂະຍາຍ
ຂະຍາດ
ຂະຍິບ
ຂະຍີ້
ຂະເຍີບ
ຂະເຍື້ອນ
ຂະເຍົ່າ
ຂະແຍງ
ຂະນວນ
ຂະນະ
ຂະນາຍ
ຂະນາດ
ຂະນານ
ຂະນາບ
ຂະເນງ
ຂະແນະ
ຂະບວນ
ຂະບວນການ
ຂະບິດ
ຂະບົດ
ຂະພາບ
ຂະມວດ
ຂະມະ
ຂະມໍ້າ
ຂະເມນ
ຂະໂມຍ
ຂະເຢັກ
ຂະລະ
ຂະລຸ
ຂະຫຍອງ
ຂະຫຍັນ
ຂະຫຍັບ
ຂະຫຍາຍ
ຂະໜາດ
ຂະໜານ
ຂະໜາບ
ຂະໜົບ
ຂະໜົມ
ຂະໜົມປັງ
ຂະແໜງ
ຂະແໜ່ງ
ຂະໝ່ອມ
ຂະແຫຍ່ງ
ຂັງ
ຂັດ
ຂັ້ດ
ຂັດກັນ
ຂັດຂວາງ
ຂັດຂືນ
ຂັດຄ້ານ
ຂັດແຍ່ງ
ຂັດຖູ
ຂັນ
ຂັ້ນ
ຂັ້ນຊັ້ນ
ຂັ້ນໃດ
ຂັນໄດ
ຂັ້ນໄດ
ຂັບ
ຂັບໄລ່
ຂາ
ຂ້າ
ຂາເຂົ້າ
ຂ້າຄົນ
ຂາເຄ
ຂາງ
ຂ້າງ
ຂ້າງນອກ
ຂ້າງໃນ
ຂ້າງໜ້າ
ຂ້າງໜຶ່ງ
ຂ້າງຫລັງ
ຂ້າງຫຼັງ
ຂາຍ
ຂ້າຍ
ຂາດ
ຂ້າດ
ຂ້າທາດ
ຂານ
ຂາບ
ຂ້າພະເຈົ້າ
ຂ້າພິດ
ຂາມ
ຂ້າມ
ຂ້າລາຊະການ
ຂາວ
ຂ່າວ
ຂ່າວສານ
ຂ່າວໃໝ່
ຂ້າສັດ
ຂ້າຫລວງ
ຂ້າຫຼວງ
ຂາອອກ
ຂີ່
ຂີ້
ຂີງ
ຂີດ
ຂີ່ຖີ່
ຂີ້ຖີ່
ຂີນ
ຂີ່ວ
ຂີ້ໝິ້ນ
ຂີ້ເຫຍື້ອ
ຂີ້ເຫລັກ
ຂີ້ເຫຼັກ
ຂຶງ
ຂຶ້ນ
ຂຶມ
ຂືງ
ຂືງຂັງ
ຂືນ
ຂື່ນ
ຂື້ນ
ຂື້ນໜ້າ
ຂຸ່
ຂຸຂະ
ຂຸ່ຍ
ຂຸດ
ຂຸດຄົ້ນ
ຂຸນ
ຂຸ່ນ
ຂຸ້ນ
ຂຸນທ້າວ
ຂຸນນາງ
ຂຸນສານ
ຂຸມ
ຂຸ້ມ
ຂູ່
ຂູ່ເຂັນ
ຂູດ
ຂູດຮີດ
ຂົງ
ຂົງເຂດ
ຂົງຈື
ຂົງຈື້
ຂົດ
ຂົນ
ຂົ້ນ
ຂົນຂວາຍ
ຂົນແຂ່ງ
ຂົນສົ່ງ
ຂົນຫລົ່ນ
ຂົນຫຼົ່ນ
ຂົບ
ຂົມ
ຂົ່ມ
ຂົ້ມ
ຂົມຂືນ
ຂົມຂື່ນ
ຂົ່ມຂືນ
ຂົ່ມຂູ່
ຂົ່ມເຫງ
ຂົ່ມເຫັງ
ຂົວ
ຂົ້ວ
ຂົ້ວໂລກ
ຂຽງ
ຂ່ຽງ
ຂຽດ
ຂຽນ
ຂ້ຽນ
ຂຽນທວາຍ
ຂຽນເອງ
ຂຽບໝູ
ຂຽວ
ຂ້ຽວ
ເຂກ
ເຂ່ຍ
ເຂດ
ເຂດກັ້ນ
ເຂດແຄວ້ນ
ເຂດແດນ
ເຂດຮ້ອນ
ເຂນ
ເຂວ
ເຂັງ
ເຂັ່ຍ
ເຂັດ
ເຂັນ
ເຂັມ
ເຂັ້ມ
ເຂັມຂັດ
ເຂັມທິດ
ເຂີຍ
ເຂີນ
ເຂືອ
ເຂື່ອນ
ເຂົ້ມ
ເຂົາ
ເຂົ່າ
ເຂົ້າ
ເຂົ້າກັນ
ເຂົ້າຂໍ້
ເຂົ້າຈີ່
ເຂົາເຈົ້າ
ເຂົ້າໃຈ
ເຂົ້າຊານ
ເຂົ້າເຖິງ
ເຂົ້າບະເລ
ເຂົ້າເບຼ
ເຂົ້າປັກ
ເຂົ້າປຸ້ນ
ເຂົ້າປຽກ
ເຂົ້າມາ
ເຂົ້າແລງ
ເຂົ້າສານ
ເຂົ້າໜົມ
ເຂົ້າອອກ
ເຂົ້າຮ່ວມ
ແຂ້
ແຂກ
ແຂງ
ແຂ່ງ
ແຂ່ງຂັນ
ແຂງແຮງ
ແຂນ
ແຂ້ນ
ແຂ້ວ
ແຂວງ
ແຂວນ
ໂຂ
ໂຂງ
ໄຂ
ໄຂ່
ໄຂ້
ໄຂວ່
ໄຂວ້
ໄຂ້ຫວັດ
ຄໍ
ຄໍ່
ຄຣິດຕະຈັກ
ຄຣິດມາດ
ຄຣິດສຕະຈັກ
ຄຣິດສຕຽນ
ຄຣິດສະຕຽນ
ຄຣິສ
ຄຣິສຕະ
ຄຣິສຕະຈັກ
ຄຣິສຕຽນ
ຄຣິສມາດ
ຄຣິສມາສ
ຄໍລະຫາ
ຄລິກ
ຄລິນິກ
ຄ່ວງ
ຄວນ
ຄວບ
ຄວບຄຸມ
ຄວັດ
ຄວັນ
ຄວາ
ຄວ້າ
ຄວໍ່າ
ຄວໍ້າ
ຄ້ວາ
ຄວາກ
ຄວາງ
ຄວ່າງ
ຄວາຍ
ຄວາມ
ຄວາມດີ
ຄວ້ຳ
ຄໍເສື້ອ
ຄໍຫອຍ
ຄອກ
ຄອງ
ຄ່ອງ
ຄ້ອງ
ຄອງໂກ
ຄອງຄີ
ຄ່ອງແຄ້ວ
ຄອງທຳ
ຄອຍ
ຄ່ອຍ
ຄ້ອຍ
ຄອຍຖ້າ
ຄອດ
ຄອນ
ຄ່ອນ
ຄ້ອນ
ຄອບ
ຄອບຄອງ
ຄອບຄົວ
ຄອບງຳ
ຄອມພິວເຕີ້
ຄອມມູນິດ
ຄະດີ
ຄະຕິ
ຄະທະ
ຄະນອງ
ຄະນະ
ຄະນະຊາດ
ຄະນະຍາດ
ຄະນະພັກ
ຄະນະອິເກ
ຄະນິງ
ຄະນິດ
ຄະນິດສາດ
ຄະນີງ
ຄະນຶງ
ຄະນືງ
ຄະເນ
ຄະເນງ
ຄະເນັງ
ຄະແນນ
ຄະລຳ
ຄະລົກ
ຄະແລງ
ຄັກ
ຄັກແນ່
ຄັງ
ຄັ່ງ
ຄັ້ງ
ຄັ້ງຄາວ
ຄັດ
ຄັດຄ້ານ
ຄັດເລືອກ
ຄັນ
ຄັ້ນ
ຄັນຊັ່ງ
ຄັນນາ
ຄັນເລັ່ງ
ຄັບ
ຄັບຂັນ
ຄັບຄັ່ງ
ຄັບຄາ
ຄັບແຄບ
ຄັບຣິເອນ
ຄັວດ
ຄາ
ຄ່າ
ຄ້າ
ຄໍ່າ
ຄໍ້າ
ຄາກ
ຄາກຕິ
ຄ້າຂາຍ
ຄາງ
ຄ້າງ
ຄາໃຈ
ຄໍ້າຊູ
ຄາຍ
ຄ້າຍ
ຄາດການ
ຄາດຄະເນ
ຄາດຕະກອນ
ຄາດຕະກຳ
ຄາດລົດ
ຄາດວ່າ
ຄາດໝາຍ
ຄາຖາ
ຄາທໍລິກ
ຄານ
ຄ້ານ
ຄານເດອາ
ຄາບ
ຄາປິດ
ຄາມ
ຄາຢາຟາດ
ຄາລົມ
ຄາວ
ຄາວຽກ
ຄຳ
ຄ່ຳ
ຄຳນວນ
ຄຳນັບ
ຄຳນາມ
ຄຳນຳ
ຄຳນືງ
ຄຳປີວ
ຄຳພີ
ຄຳຣາມ
ຄຳລາມ
ຄຳສັ່ງ
ຄຳສັບ
ຄິກ
ຄິງສະຕັນ
ຄິດ
ຄິດີ
ຄິວ
ຄິ້ວ
ຄີ
ຄີກ
ຄີງ
ຄີນຍາ
ຄີບ
ຄີມ
ຄີ້ວ
ຄຶກ
ຄຶກໂຄມ
ຄຶດ
ຄື
ຄື່ງ
ຄືດ
ຄືນ
ຄື່ນ
ຄື້ນ
ຄື້ນລົມ
ຄືບ
ຄຸ
ຄຸກ
ຄຸງ
ຄຸຍ
ຄຸຍໂມ້
ຄຸນ
ຄຸ່ນ
ຄຸ້ນ
ຄຸນຄ່າ
ຄຸ້ນເຄີຍ
ຄຸນທຳ
ຄຸນນະພາບ
ຄຸນນະວຸດທິ
ຄຸນນະສັບ
ຄຸນນາມ
ຄຸນປະໂຫຍດ
ຄຸນພາບ
ຄຸນລັກສະນະ
ຄຸນສັບ
ຄຸນສົມບັດ
ຄຸບ
ຄຸມ
ຄຸ້ມ
ຄຸມຂັງ
ຄຸ້ມຄອງ
ຄູ
ຄູ່
ຄູດ
ຄູນ
ຄູບາ
ຄູມ
ຄູ່ມື
ຄູສອນ
ຄູຫາ
ຄົກ
ຄົງ
ຄົງທີ່
ຄົງທົນ
ຄົດ
ຄົດໂຄ້ງ
ຄົນ
ຄົ້ນ
ຄົ້ນຄິດ
ຄົ້ນຄົ້ວ
ຄົ້ນພົບ
ຄົ້ນຫາ
ຄົບ
ຄົບຄ້າ
ຄົບຖ້ວນ
ຄົບຮອບ
ຄົມ
ຄົມຄາຍ
ຄົມມະນາຄົມ
ຄົວ
ຄົ້ວ
ຄຽງ
ຄຽງຂ້າງ
ຄຽດ
ຄຽດຊັງ
ຄຽນ
ຄ່ຽນ
ຄ່ຽມ
ຄຽວ
ຄ່ຽວ
ຄ້ຽວ
ເຄ
ເຄນ
ເຄມີ
ເຄມີສາດ
ເຄໂມດ
ເຄຣະຊາ
ເຄຣຸບ
ເຄເຣທິເຕດ
ເຄຫະ
ເຄຫາ
ເຄັກຢາ
ເຄັ່ງ
ເຄັ່ງຂືມ
ເຄັດ
ເຄັມ
ເຄັ່ມ
ເຄາະ
ເຄາະໂຊກ
ເຄິເຂີນ
ເຄິງ
ເຄິ່ງ
ເຄິ່ງຕົວ
ເຄິ່ງທາງ
ເຄີ່ງ
ເຄີຍ
ເຄີ່ອງ
ເຄືອ
ເຄື່ອ
ເຄືອງ
ເຄື່ອງ
ເຄື້ອງ
ເຄື່ອງກະຈາຍສຽງ
ເຄື່ອງກັນ
ເຄື່ອງເກາະ
ເຄື່ອງແກ້
ເຄື່ອງຈັກ
ເຄື່ອງຊີ
ເຄື່ອງຍ່ອຍ
ເຄື່ອງຍົນ
ເຄື່ອງດືມ
ເຄື່ອງດື່ມ
ເຄື່ອງຕໍ່
ເຄື່ອງຕອງ
ເຄື່ອງຕັນ
ເຄື່ອງທານ
ເຄື່ອງນຸ່ງ
ເຄື່ອງໃນ
ເຄື່ອງບິນ
ເຄື່ອງປ່ຽນ
ເຄື່ອງມື
ເຄື່ອງເລັ່ງ
ເຄື່ອງໝາຍ
ເຄື່ອງເອ້
ເຄືອນ
ເຄື່ອນ
ເຄື່ອນທີ່
ເຄືອນໄຫວ
ເຄື່ອນໄຫວ
ເຄືອບ
ເຄົາ
ເຄົ້າ
ເຄົາລົບ
ແຄ
ແຄງ
ແຄ່ງ
ແຄງໃຈ
ແຄນ
ແຄ້ນ
ແຄ້ນໃຈ
ແຄບ
ແຄ້ບ
ແຄມ
ແຄ່ວ
ແຄ້ວ
ແຄວ້ນ
ແຄັມເບີຣາ
ໂຄງ
ໂຄ້ງ
ໂຄງການ
ໂຄຈອນ
ໂຄດ
ໂຄ່ນ
ໂຄ້ນ
ໂຄບ
ໂຄມ
ໂຄສະນາ
ໂຄສົກ
ໃຄ
ໄຄ
ໄຄ່
ໄຄ່ໂພງ
ໄຄໂລ
ງໍ
ງໍ່
ງໍ້
ງຄຳ
ງວງ
ງ່ວງ
ງ້ວງ
ງວຍ
ງວດ
ງວາກ
ງວາຍ
ງອກ
ງອຍ
ງອດ
ງອນ
ງອມ
ງ່ອມ
ງັດ
ງັນ
ງັບ
ງາ
ງ່າ
ງໍ້າ
ງ້າງ
ງາຍ
ງ່າຍ
ງ່າຍດາຍ
ງານ
ງ່ານ
ງາມ
ງ່າມ
ງ່າວ
ງ້າວ
ງຳ
ງິ້ວ
ງີບ
ງຶກ
ງຶດ
ງຶດງໍ້
ງືນ
ງືບ
ງຸ່ນ
ງຸ່ບ
ງຸ່ມ
ງຸ່າຍ
ງູ
ງູເຫົ່າ
ງົງ
ງົດ
ງົດງາມ
ງົດເວັ້ນ
ງົບ
ງົມ
ງົມງວາຍ
ງົວ
ງົວປ່າ
ງ່ຽງ
ງ້ຽງ
ງຽບ
ເງ
ເງິງະ
ເງິນ
ເງິນຕາ
ເງີງະ
ເງີຍ
ເງີນ
ເງີບ
ເງືອດ
ເງື່ອນ
ເງື່ອນໄຂ
ເງື່ອນງຳ
ເງື້ອມ
ເງົາ
ເງົ້າ
ແງ
ແງ່
ແງນ
ແງ້ນ
ແງ້ມ
ໂງ
ໂງ່
ໂງກເງກ
ໂງ່ເຂົາ
ໂງ່ຈ້າ
ໂງ່ນ
ໂງ່ນຫີນ
ໄງ້
ຈໍ
ຈໍ່
ຈໍເຈຍ
ຈໍຊີເນ
ຈໍແດນ
ຈໍລະຈອນ
ຈໍລະຈັດ
ຈໍລະບີ
ຈໍລາຈົນ
ຈວນ
ຈວບ
ຈອກ
ຈອງ
ຈ່ອງ
ຈ້ອງ
ຈອງເວນ
ຈອງຫອງ
ຈ່ອຍ
ຈ້ອຍ
ຈອດ
ຈອບ
ຈອມ
ຈະ
ຈະຕຸລັດ
ຈະລາຈົນ
ຈະລິຍະ
ຈະເລີນ
ຈະຫລວດ
ຈະຫຼວດ
ຈັກ
ຈັກກະຍານ
ຈັກກະພັດ
ຈັກກະວັດ
ຈັກກະວານ
ຈັກຈັ້ນ
ຈັກລົດ
ຈັກຫຍິບ
ຈັກໜ່ອຍ
ຈັງ
ຈັ່ງ
ຈັ້ງ
ຈັ່ງໃດ
ຈັງວະ
ຈັງຫວະ
ຈັດ
ຈັດການ
ຈັດງານ
ຈັດແຈງ
ຈັດຕະວາ
ຈັດຕັ້ງ
ຈັດວາງ
ຈັນ
ຈັນຍາ
ຈັນທະ
ຈັນທະຄາດ
ຈັບ
ຈັບກຸມ
ຈັບຈ່າຍ
ຈັບໃຈ
ຈັບໄດ້
ຈາ
ຈ່າ
ຈ້າ
ຈໍ້າ
ຈາກ
ຈາງ
ຈ່າງ
ຈ້າງ
ຈ່າຍ
ຈ່າຍເງິນ
ຈານ
ຈ່ານ
ຈາມ
ຈ່າມ
ຈາມະລີ
ຈາໄມກາ
ຈາຣິດ
ຈາລະກຳ
ຈາລະຈອນ
ຈາລະຈົນ
ຈາລຶກ
ຈາວ
ຈ່າວ
ຈ້າວ
ຈຳ
ຈຳກັດ
ຈຳເຂັ່ຍ
ຈຳນວນ
ຈຳນວນຫລາຍ
ຈຳນວນຫຼາຍ
ຈຳນຳ
ຈຳນົນ
ຈຳແນກ
ຈຳເປັນ
ຈຳພວກ
ຈຳເພາະ
ຈຳລອງ
ຈຳເລີຍ
ຈຳແລງ
ຈຳຫງາຍ
ຈຳໜ່າຍ
ຈິກ
ຈິງ
ຈິ່ງ
ຈິງຈັງ
ຈິງໃຈ
ຈິດ
ຈິດໃຈ
ຈິດຕະກຳ
ຈິດຕະນິຍົມ
ຈິດຕະວິທະຍາ
ຈິດນິຍົມ
ຈິດວິນຍານ
ຈິຕຣະກຳ
ຈິນຕະນາການ
ຈິບ
ຈິບຫາຍ
ຈິມ
ຈີ່
ຈີ້
ຈີກ
ຈີງ
ຈີ່ຈໍ່
ຈີນ
ຈີບ
ຈີບູຕີ
ຈີມ
ຈີ້ມ
ຈີເລ
ຈຶ່ງ
ຈື
ຈື່
ຈືກ
ຈືຈຳ
ຈື່ຈຳ
ຈືດ
ຈືນ
ຈື້ນ
ຈຸ
ຈຸກ
ຈຸກສຽບ
ຈຸກັນ
ຈຸດ
ຈຸດປະສົງ
ຈຸດລວມ
ຈຸດໝາຍ
ຈຸນ
ຈຸ່ນ
ຈຸ້ນ
ຈຸນລະຊີບ
ຈຸນລະທັດ
ຈຸນລະພາກ
ຈຸ່ມ
ຈຸ້ມ
ຈຸ່ມນໍ້າ
ຈຸລະຊີບ
ຈຸລະທັດ
ຈຸລະຫັດ
ຈູ
ຈູງ
ຈູງໃຈ
ຈູ້ຈີ້
ຈູດ
ຈູດເຜົາ
ຈູດໄຟ
ຈູນ
ຈູບ
ຈູ່ມ
ຈູມເຈືອ
ຈູລະພາກ
ຈົກ
ຈົງ
ຈົ່ງ
ຈົງຮັກ
ຈົງຮັກພັກດີ
ຈົດ
ຈົດຈໍ່
ຈົດທະບຽນ
ຈົດໝາຍ
ຈົນ
ຈົບ
ຈົບລົງ
ຈົມ
ຈົ່ມ
ຈົ່ມຂູ່
ຈົມນໍ້າ
ຈົມເລີຍ
ຈຽງ
ຈ້ຽບ
ຈຽມ
ເຈ້ຍ
ເຈຍລະໃນ
ເຈຍລະໄນ
ເຈດຕະນາ
ເຈດຕະນາລົມ
ເຈຕະນາ
ເຈນ
ເຈລະຈາ
ເຈັກ
ເຈັ້ງ
ເຈັຍ
ເຈັ້ຍ
ເຈັຍລະໄນ
ເຈັດ
ເຈັບ
ເຈັບໄຂ້
ເຈັບໃຈ
ເຈັບປວດ
ເຈັບເປັນ
ເຈັບຫລັງ
ເຈັບຫົວ
ເຈັບຫຼັງ
ເຈາະ
ເຈາະຈົງ
ເຈີ
ເຈີດ
ເຈີມ
ເຈືອ
ເຈົ່າ
ເຈົ້າ
ເຈົ້າການ
ເຈົ້າຊູ້
ເຈົ້າສາວ
ເຈົ້າໜ້າທີ່
ແຈ
ແຈ້
ແຈກ
ແຈງ
ແຈ້ງ
ແຈ້ງການ
ແຈ້ງຄວາມ
ແຈຊໍ
ແຈດ
ແຈບ
ແຈມ
ແຈ່ມ
ແຈ່ວ
ໂຈ້
ໂຈກ
ໂຈກເກີ
ໂຈ່ງ
ໂຈດ
ໂຈນ
ໂຈມ
ໂຈມຕີ
ໂຈະ
ໃຈ
ໃຈກາງ
ໃຈຄວາມ
ໃຈຊື່
ໃຈເດັດ
ໃຈບຸນ
ໃຈເຢັນ
ໃຈຮ້າຍ
ຊໍ
ຊໍ່
ຊ່ວງ
ຊ່ວງທ້ອງ
ຊວຍ
ຊ່ວຍ
ຊ່ວຍທູດ
ຊ່ວຍເຫລືອ
ຊ່ວຍເຫລື່ອ
ຊ່ວຍເຫຼືອ
ຊ່ວຍເຫຼື່ອ
ຊວດ
ຊວນ
ຊ້ວນ
ຊ້ວນເອົາ
ຊວາດ
ຊວ້ານ
ຊອກ
ຊອກເຊີ
ຊອກດານີ
ຊອງ
ຊ່ອງ
ຊ້ອງ
ຊ່ອງແຄບ
ຊ່ອງໜ່ວຍ
ຊ່ອຍ
ຊ້ອຍ
ຊອດ
ຊ້ອນ
ຊອບ
ຊອບໃຈ
ຊອບທຳ
ຊອບພໍ
ຊ້ອມ
ຊະ
ຊະກີລາ
ຊະຄາດ
ຊະງັກ
ຊະນະ
ຊະນະເລີດ
ຊະນິດ
ຊະມ້ອຍ
ຊະມິນາ
ຊະລາ
ຊະເລີຍ
ຊະແລງ
ຊະໂລມ
ຊະວະເລກ
ຊັກ
ຊັກຈູງ
ຊັກຊວນ
ຊັກຊ້າ
ຊັງ
ຊັ່ງ
ຊັ້ງ
ຊັງໂຈເຊ
ຊັ່ງຊາ
ຊັງຊານວາດໍ
ຊັງດານ
ຊັງຕີກຣາມ
ຊັງຕີແມັດ
ຊັງຕີອາໂກ
ຊັງມາລີໂນ
ຊັດ
ຊັ້ດ
ຊັດເຈນ
ຊັດແຈ້ງ
ຊັນ
ຊັ້ນ
ຊັ້ນກາງ
ຊັ້ນດຽວ
ຊັນໂຕໂດມິງໂກ
ຊັ້ນລ່າງ
ຊັ້ນລຸ່ມ
ຊັ້ນສູງ
ຊັ້ນເອກ
ຊັບ
ຊັບພະຍາກອນ
ຊັບສິນ
ຊັບສົມບັດ
ຊາ
ຊ່າ
ຊ້າ
ຊໍ້າ
ຊາກ
ຊາກສົບ
ຊາແກຣບ
ຊາຄະລີນ
ຊ່າງ
ຊ້າງ
ຊ້າງເຜືອກ
ຊ່າງໄມ້
ຊ່າງເຫລັກ
ຊ່າງເຫຼັກ
ຊ່າງອົບ
ຊາຍ
ຊ້າຍ
ຊາຍຊູ້
ຊາຍແດນ
ຊາຍຝັ່ງ
ຊາດ
ຊ້າດ
ຊາດນິຍົມ
ຊາດໝາ
# ຊາດູກາຍ duplicate of an earlier entry
ຊາຕາ
ຊາຕາກຳ
ຊໍ້າເຕີມ
ຊານ
ຊານາ
ຊາບ
ຊາມ
ຊ້າມ
ຊາມົວ
ຊາຣາເຢໂວ
ຊາລາ
ຊາລື
ຊ່າລື
ຊາໂລມົງ
ຊາວ
ຊ່າວ
ຊາວໂກມໍ
ຊາວຕຣິນີດັດ
ຊາວຕຸຍນີຊີ
ຊາວໂຕເມ
ຊາວນາ
ຊາວພຸດ
ຊາວເມືອງ
ຊາວໜຸ່ມ
ຊາວອີຣີເຕຣຍ
ຊາວໂອມັນ
ຊໍ້າອີກ
ຊາອຸນ
ຊາອູດິດ
ຊາເອັຍ
ຊຳ
ຊຳນານ
ຊຳນິ
ຊຳນິຊຳນານ
ຊຳບີ
ຊຳລະ
ຊຳລຸດ