blob: fc930a4d563cccdfc464e970c9d822af6063bd3c [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<assembly xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1" manifestVersion="1.0">
<application xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v3">
<windowsSettings>
<heapType xmlns="http://schemas.microsoft.com/SMI/2020/WindowsSettings">SegmentHeap</heapType>
</windowsSettings>
</application>
</assembly>