blob: 162d3f3cd704f519c4e78a1b94ee59f1bae165ef [file] [log] [blame]
{
"lighthouse-core/audits/accessibility/accesskeys.js | description": {
"message": "Tasteri za pristup omogućavaju korisnicima da brzo fokusiraju deo stranice. Da bi navigacija radila ispravno, svaki taster za pristup mora da bude jedinstven. [Saznajte više](https://web.dev/accesskeys/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/accesskeys.js | failureTitle": {
"message": "Vrednosti za `[accesskey]` nisu jedinstvene"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/accesskeys.js | title": {
"message": "Vrednosti za `[accesskey]` su jedinstvene"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-allowed-attr.js | description": {
"message": "Svaki ARIA element „`role`“ podržava određeni podskup atributa „`aria-*`“. Ako se ovi elementi ne podudaraju, atributi „`aria-*`“ će biti nevažeći. [Saznajte više](https://web.dev/aria-allowed-attr/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-allowed-attr.js | failureTitle": {
"message": "Atributi `[aria-*]` se ne podudaraju sa svojim ulogama"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-allowed-attr.js | title": {
"message": "Atributi `[aria-*]` se podudaraju sa svojim ulogama"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-attr.js | description": {
"message": "Pojedine ARIA uloge imaju obavezne atribute koji status elementa opisuju čitačima ekrana. [Saznajte više](https://web.dev/aria-required-attr/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-attr.js | failureTitle": {
"message": "Uloge `[role]` nemaju sve obavezne atribute `[aria-*]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-attr.js | title": {
"message": "Uloge `[role]` imaju sve obavezne atribute `[aria-*]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-children.js | description": {
"message": "Pojedine nadređene ARIA uloge moraju da obuhvataju određene podređene uloge da bi pravilno obavljale namenjene funkcije pristupačnosti. [Saznajte više](https://web.dev/aria-required-children/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-children.js | failureTitle": {
"message": "Elementima sa ARIA ulogom `[role]` koji zahtevaju da podređeni elementi sadrže konkretni element `[role]` nedostaju neki ili svi ti potrebni podređeni elementi."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-children.js | title": {
"message": "Elementi sa ARIA ulogom `[role]` koji zahtevaju da podređeni elementi sadrže konkretni element `[role]` imaju sve potrebne podređene elemente."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-parent.js | description": {
"message": "Pojedine podređene ARIA uloge moraju da budu obuhvaćene određenim nadređenim ulogama da bi pravilno obavljale namenjene funkcije pristupačnosti. [Saznajte više](https://web.dev/aria-required-parent/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-parent.js | failureTitle": {
"message": "Uloge `[role]` nisu obuhvaćene svojim obaveznim nadređenim elementom"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-required-parent.js | title": {
"message": "Uloge `[role]` su obuhvaćene svojim obaveznim nadređenim elementom"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-roles.js | description": {
"message": "Vrednosti ARIA uloga moraju da budu važeće da bi pravilno obavljale namenjene funkcije pristupačnosti. [Saznajte više](https://web.dev/aria-roles/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-roles.js | failureTitle": {
"message": "Vrednosti za `[role]` nisu važeće"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-roles.js | title": {
"message": "Vrednosti za `[role]` su važeće"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr-value.js | description": {
"message": "Tehnologije za pomoć osobama sa invaliditetom, poput čitača ekrana, ne mogu da interpretiraju ARIA atribute sa nevažećim vrednostima. [Saznajte više](https://web.dev/aria-valid-attr-value/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr-value.js | failureTitle": {
"message": "Vrednosti atributa `[aria-*]` nisu važeće"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr-value.js | title": {
"message": "Vrednosti atributa `[aria-*]` su važeće"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr.js | description": {
"message": "Tehnologije za pomoć osobama sa invaliditetom, poput čitača ekrana, ne mogu da interpretiraju ARIA atribute sa nevažećim nazivima. [Saznajte više](https://web.dev/aria-valid-attr/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr.js | failureTitle": {
"message": "Atributi `[aria-*]` nisu važeći ili su pogrešno napisani"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/aria-valid-attr.js | title": {
"message": "Atributi `[aria-*]` su važeći i nisu pogrešno napisani"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/audio-caption.js | description": {
"message": "Titlovi omogućavaju da gluvi korisnici ili korisnici sa oštećenjem sluha koriste audio elemente, čime se pružaju važne informacije, na primer, informacije o tome koja osoba govori, šta govori, kao i druge informacije koje nisu vezane za govor. [Saznajte više](https://web.dev/audio-caption/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/audio-caption.js | failureTitle": {
"message": "Elementima `<audio>` nedostaje element `<track>` sa atributom `[kind=\"captions\"]`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/audio-caption.js | title": {
"message": "Elementi `<audio>` sadrže element `<track>` sa atributom `[kind=\"captions\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/axe-audit.js | failingElementsHeader": {
"message": "Elementi koji nisu prošli proveru"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/button-name.js | description": {
"message": "Kada dugme nema naziv prilagođen funkciji pristupačnosti, čitači ekrana ga najavljuju kao „dugme“, pa korisnici koji se oslanjaju na čitače ekrana ne mogu da ga koriste. [Saznajte više](https://web.dev/button-name/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/button-name.js | failureTitle": {
"message": "Dugmad nema nazive prilagođene funkcijama pristupačnosti"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/button-name.js | title": {
"message": "Dugmad ima nazive prilagođene funkcijama pristupačnosti"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/bypass.js | description": {
"message": "Kada se dodaju načini za zaobilaženje sadržaja koji se ponavlja, korisnici tastature mogu efikasnije da se kreću po stranici. [Saznajte više](https://web.dev/bypass/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/bypass.js | failureTitle": {
"message": "Stranica ne obuhvata naslov, link za preskakanje niti region orijentira"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/bypass.js | title": {
"message": "Stranica obuhvata naslov, link za preskakanje ili region orijentira"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/color-contrast.js | description": {
"message": "Mnogi korisnici veoma teško čitaju tekst sa malim kontrastom ili uopšte ne mogu da ga čitaju. [Saznajte više](https://web.dev/color-contrast/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/color-contrast.js | failureTitle": {
"message": "Boje u pozadini i u prvom planu nemaju zadovoljavajući odnos kontrasta."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/color-contrast.js | title": {
"message": "Boje u pozadini i u prvom planu imaju zadovoljavajući odnos kontrasta"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/definition-list.js | description": {
"message": "Kada liste definicija nisu pravilno označene, čitači ekrana mogu da pružaju zbunjujući ili netačan izlaz. [Saznajte više](https://web.dev/definition-list/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/definition-list.js | failureTitle": {
"message": "`<dl>` ne sadrži samo pravilno naručene grupe `<dt>` i `<dd>`, elemente `<script>` ili `<template>`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/definition-list.js | title": {
"message": "`<dl>` sadrži samo pravilno naručene grupe`<dt>` i `<dd>`, elemente `<script>` ili `<template>`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/dlitem.js | description": {
"message": "Stavke liste definicija (`<dt>` i `<dd>`) moraju da budu upakovane u nadređeni element`<dl>` da bi čitači ekrana mogli da ih pravilno čitaju. [Saznajte više](https://web.dev/dlitem/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/dlitem.js | failureTitle": {
"message": "Stavke liste definicija su upakovane u elemente `<dl>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/dlitem.js | title": {
"message": "Stavke liste definicija su upakovane u elemente`<dl>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/document-title.js | description": {
"message": "Naslov korisnicima čitača ekrana pruža pregled stranice, a korisnici pretraživača se na njega oslanjaju da bi utvrdili da li je stranica relevantna za njihovu pretragu. [Saznajte više](https://web.dev/document-title/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/document-title.js | failureTitle": {
"message": "Dokument nema element `<title>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/document-title.js | title": {
"message": "Dokument ima element `<title>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/duplicate-id.js | description": {
"message": "Vrednost atributa ID mora da bude jedinstvena da bi se sprečilo da tehnologije za pomoć osobama sa invaliditetom propuste druge instance. [Saznajte više](https://web.dev/duplicate-id/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/duplicate-id.js | failureTitle": {
"message": "Atributi `[id]` na stranici nisu jedinstveni"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/duplicate-id.js | title": {
"message": "Atributi `[id]` na stranici su jedinstveni"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/frame-title.js | description": {
"message": "Korisnici čitača ekrana očekuju od naslova okvira da im opišu sadržaj okvira. [Saznajte više](https://web.dev/frame-title/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/frame-title.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<frame>` ili `<iframe>` nemaju naslov"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/frame-title.js | title": {
"message": "Elementi `<frame>` ili `<iframe>` imaju naslov"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-has-lang.js | description": {
"message": "Ako za stranicu nije naveden atribut za jezik, čitač ekrana pretpostavlja da je stranica na podrazumevanom jeziku koji je korisnik odabrao tokom podešavanja čitača ekrana. Ako stranica zapravo nije na podrazumevanom jeziku, čitač ekrana možda neće pravilno čitati tekst sa stranice. [Saznajte više](https://web.dev/html-has-lang/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-has-lang.js | failureTitle": {
"message": "Element `<html>` nema atribut `[lang]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-has-lang.js | title": {
"message": "Element `<html>` ima atribut `[lang]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-lang-valid.js | description": {
"message": "Navođenjem važećeg koda [BCP 47 language](https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-language-tags#question) omogućava se da čitač ekrana pravilno čita tekst. [Saznajte više](https://web.dev/html-lang-valid/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-lang-valid.js | failureTitle": {
"message": "Element `<html>` nema važeću vrednost za svoj atribut `[lang]`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/html-lang-valid.js | title": {
"message": "Element `<html>` ima važeću vrednost za svoj atribut `[lang]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/image-alt.js | description": {
"message": "Informativni elementi treba da sadrže kratki, opisni alternativni tekst. Dekorativni elementi mogu da se zanemare praznim atributom alt. [Saznajte više](https://web.dev/image-alt/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/image-alt.js | failureTitle": {
"message": "Elementi slike nemaju atribute `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/image-alt.js | title": {
"message": "Elementi slika imaju atribute `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/input-image-alt.js | description": {
"message": "Kada se slika koristi kao dugme `<input>`, navođenje alternativnog teksta može da pomogne korisnicima da razumeju svrhu dugmeta. [Saznajte više](https://web.dev/input-image-alt/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/input-image-alt.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<input type=\"image\">` ne sadrže tekst `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/input-image-alt.js | title": {
"message": "Elementi `<input type=\"image\">` sadrže tekst `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/label.js | description": {
"message": "Oznake omogućavaju da tehnologije za pomoć osobama sa invaliditetom, poput čitača ekrana, pravilno najavljuju kontrole obrazaca. [Saznajte više](https://web.dev/label/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/label.js | failureTitle": {
"message": "Elementi obrazaca nemaju povezane oznake"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/label.js | title": {
"message": "Elementi obrazaca imaju povezane oznake"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/layout-table.js | description": {
"message": "Tabela koja se koristi u svrhe rasporeda ne treba da obuhvata elemente podataka, kao što su elementi th ili titl ili atribut rezimea jer to može da zbuni korisnike čitača ekrana. [Saznajte više](https://web.dev/layout-table/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/layout-table.js | failureTitle": {
"message": "Prezentacioni elementi `<table>` ne izbegavaju upotrebu atributa `<th>`, `<caption>` ili `[summary]`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/layout-table.js | title": {
"message": "Prezentacioni elementi `<table>` izbegavaju upotrebu atributa `<th>`, `<caption>` ili `[summary]`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/link-name.js | description": {
"message": "Tekst linka (i alternativni tekst za slike kada se koristi za linkove) koji je prepoznatljiv, jedinstven i može da se fokusira olakšava kretanje za korisnike čitača ekrana. [Saznajte više](https://web.dev/link-name/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/link-name.js | failureTitle": {
"message": "Naziv linkova ne može da se prepozna"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/link-name.js | title": {
"message": "Naziv linkova može da se prepozna"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/list.js | description": {
"message": "Čitači ekrana čitaju liste na poseban način. Pravilna struktura liste olakšava razumevanje čitača ekrana. [Saznajte više](https://web.dev/list/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/list.js | failureTitle": {
"message": "Liste ne sadrže isključivo elemente `<li>` i elemente koji podržavaju skripte (`<script>` i`<template>`)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/list.js | title": {
"message": "Liste sadrže isključivo elemente `<li>` i elemente koji podržavaju skripte (`<script>` i `<template>`)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/listitem.js | description": {
"message": "Čitači ekrana zahtevaju da stavke liste (`<li>`) budu obuhvaćene nadređenim elementima `<ul>` ili `<ol>` da bi mogle da se pravilno čitaju. [Saznajte više](https://web.dev/listitem/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/listitem.js | failureTitle": {
"message": "Stavke liste (`<li>`) nisu obuhvaćene nadređenim elementima`<ul>` ili `<ol>`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/listitem.js | title": {
"message": "Stavke liste (`<li>`) su obuhvaćene nadređenim elementima `<ul>` ili `<ol>`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-refresh.js | description": {
"message": "Korisnici ne očekuju da se stranica automatski osvežava i time se fokus premešta na početak stranice. To može da frustira ili zbunjuje korisnike. [Saznajte više](https://web.dev/meta-refresh/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-refresh.js | failureTitle": {
"message": "Dokument koristi metaoznaku `<meta http-equiv=\"refresh\">`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-refresh.js | title": {
"message": "Dokument ne koristi metaoznaku `<meta http-equiv=\"refresh\">`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-viewport.js | description": {
"message": "Onemogućavanje zumiranja predstavlja problem za slabovide korisnike koji se oslanjaju na uvećavanje prikaza ekrana da bi mogli da vide sadržaj veb-stranice. [Saznajte više](https://web.dev/meta-viewport/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-viewport.js | failureTitle": {
"message": "`[user-scalable=\"no\"]` se koristi u elementu `<meta name=\"viewport\">` ili je vrednost atributa `[maximum-scale]` manja od 5."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/meta-viewport.js | title": {
"message": "`[user-scalable=\"no\"]` se ne koristi u elementu `<meta name=\"viewport\">`, a vrednost atributa `[maximum-scale]` nije manja od 5."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/object-alt.js | description": {
"message": "Čitači ekrana ne mogu da prevode sadržaj koji nije tekst. Dodavanje alt teksta elementima `<object>` omogućava da čitači ekrana lakše prenesu značenje korisnicima. [Saznajte više](https://web.dev/object-alt/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/object-alt.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<object>` ne sadrže tekst `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/object-alt.js | title": {
"message": "Elementi `<object>` sadrže tekst `[alt]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/tabindex.js | description": {
"message": "Vrednost veća od 0 označava eksplicitno naručivanje navigacije. Iako je tehnički ispravno, to često frustrira korisnike koji se oslanjaju na tehnologije za pomoć osobama sa invaliditetom. [Saznajte više](https://web.dev/tabindex/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/tabindex.js | failureTitle": {
"message": "Neki elementi imaju vrednost za `[tabindex]` koja je veća od 0"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/tabindex.js | title": {
"message": "Vrednost nijednog elementa `[tabindex]` nije veća od 0"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/td-headers-attr.js | description": {
"message": "Čitači ekrana imaju funkcije koje olakšavaju kretanje kroz tabele. Ako se pobrinete da se ćelije `<td>` koje koriste atribut `[headers]` odnose samo na druge ćelije u istoj tabeli, možete da poboljšate doživljaj za korisnike čitača ekrana. [Saznajte više](https://web.dev/td-headers-attr/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/td-headers-attr.js | failureTitle": {
"message": "Ćelije u elementu `<table>` koje koriste atribut `[headers]` odnose se na element `id` koji se ne nalazi u istoj tabeli."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/td-headers-attr.js | title": {
"message": "Ćelije u elementu `<table>` koje koriste atribut `[headers]` odnose se na ćelije tabele u istoj tabeli."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/th-has-data-cells.js | description": {
"message": "Čitači ekrana imaju funkcije koje olakšavaju kretanje kroz tabele. Ako se pobrinete da se naslovi tabela uvek odnose na neku grupu ćelija, možete da poboljšate doživljaj za korisnike čitača ekrana. [Saznajte više](https://web.dev/th-has-data-cells/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/th-has-data-cells.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<th>` i elementi sa atributom`[role=\"columnheader\"/\"rowheader\"]` nemaju ćelije sa podacima koje opisuju."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/th-has-data-cells.js | title": {
"message": "Elementi `<th>` i elementi sa atributom `[role=\"columnheader\"/\"rowheader\"]` imaju ćelije sa podacima koje opisuju."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/valid-lang.js | description": {
"message": "Navođenjem važećeg koda [BCP 47 language](https://www.w3.org/International/questions/qa-choosing-language-tags#question) u elementima omogućava se da čitač ekrana pravilno čita tekst. [Saznajte više](https://web.dev/valid-lang/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/valid-lang.js | failureTitle": {
"message": "Vrednost atributa `[lang]` nije važeća"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/valid-lang.js | title": {
"message": "Atributi `[lang]` imaju važeću vrednost"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-caption.js | description": {
"message": "Kada je dostupan titl za video, gluvi korisnici i oni sa oštećenjem sluha lakše mogu da pristupaju informacijama koje video obuhvata. [Saznajte više](https://web.dev/video-caption/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-caption.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<video>` ne obuhvataju element `<track>` sa atributom `[kind=\"captions\"]`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-caption.js | title": {
"message": "Elementi `<video>` sadrže element `<track>` sa atributom `[kind=\"captions\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-description.js | description": {
"message": "Audio opisi pružaju relevantne informacije za video snimke koje dijalog ne može, poput izraza lica i scena. [Saznajte više](https://web.dev/video-description/)."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-description.js | failureTitle": {
"message": "Elementi `<video>` ne obuhvataju element `<track>` sa atributom `[kind=\"description\"]`."
},
"lighthouse-core/audits/accessibility/video-description.js | title": {
"message": "Elementi `<video>` sadrže element `<track>` sa atributom `[kind=\"description\"]`"
},
"lighthouse-core/audits/apple-touch-icon.js | description": {
"message": "Da bi izgled na iOS-u bio idealan kada korisnici dodaju progresivnu veb-aplikaciju na početni ekran, definišite ikonu `apple-touch-icon`. Ona mora da usmerava na netransparentni kvadratni PNG od 192 piksela (ili 180 piksela). [Saznajte više](https://web.dev/apple-touch-icon/)."
},
"lighthouse-core/audits/apple-touch-icon.js | failureTitle": {
"message": "Ne pruža važeći atribut `apple-touch-icon`"
},
"lighthouse-core/audits/apple-touch-icon.js | precomposedWarning": {
"message": "Atribut `apple-touch-icon-precomposed` je zastareo; preporučuje se `apple-touch-icon`."
},
"lighthouse-core/audits/apple-touch-icon.js | title": {
"message": "Pruža važeći atribut `apple-touch-icon`"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | chromeExtensionsWarning": {
"message": "Dodaci za Chrome su negativno uticali na brzinu učitavanja ove stranice. Probajte da proverite stranicu u režimu bez arhiviranja ili sa Chrome profila bez dodataka."
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnScriptEval": {
"message": "Procena skripta"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnScriptParse": {
"message": "Raščlanjivanje skripta"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | columnTotal": {
"message": "Ukupno CPU vreme"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | description": {
"message": "Preporučujemo vam da smanjite vreme potrebno za raščlanjivanje, kompajliranje i izvršavanje JS datoteka. Prikazivanje manjih JS resursa će vam možda pomoći u tome. [Saznajte više](https://web.dev/bootup-time)."
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | failureTitle": {
"message": "Smanjite vreme izvršavanja JavaScript datoteka"
},
"lighthouse-core/audits/bootup-time.js | title": {
"message": "Vreme izvršavanja JavaScript-a"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/efficient-animated-content.js | description": {
"message": "Veliki GIF-ovi nisu korisni za prikazivanje animiranog sadržaja. Preporučujemo vam da umesto GIF-ova koristite MPEG4/WebM video snimke za animacije i PNG/WebP za statične slike da biste uštedeli mrežne podatke. [Saznajte više](https://web.dev/efficient-animated-content)"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/efficient-animated-content.js | title": {
"message": "Koristite video formate za animirani sadržaj"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/offscreen-images.js | description": {
"message": "Preporučujemo vam da odložite učitavanje slika van ekrana i skrivenih slika dok se svi veoma važni resursi ne učitaju kako biste smanjili vreme do početka interakcije. [Saznajte više](https://web.dev/offscreen-images)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/offscreen-images.js | title": {
"message": "Odložite slike van ekrana"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/render-blocking-resources.js | description": {
"message": "Resursi blokiraju prvo prikazivanje stranice. Preporučujemo vam da prikazujete sve važne JS/CSS datoteke u tekstu i da odložite sve JS datoteke/stilove koji nisu toliko važni. [Saznajte više](https://web.dev/render-blocking-resources)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/render-blocking-resources.js | title": {
"message": "Eliminišite resurse koji blokiraju prikazivanje"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | description": {
"message": "Velike mrežne resurse korisnici moraju da plate stvarnim novcem i oni su veoma povezani sa dugim vremenima učitavanja. [Saznajte više](https://web.dev/total-byte-weight)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | displayValue": {
"message": "Ukupna veličina je bila {totalBytes, number, bytes} kB"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | failureTitle": {
"message": "Izbegavajte ogromne mrežne resurse"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/total-byte-weight.js | title": {
"message": "Izbegava ogromne mrežne resurse"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-css.js | description": {
"message": "Umanjivanjem CSS datoteka možete da smanjite veličine mrežnih resursa. [Saznajte više](https://web.dev/unminified-css)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-css.js | title": {
"message": "Umanjite CSS"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-javascript.js | description": {
"message": "Umanjivanje JavaScript datoteka može da smanji veličine resursa i vreme raščlanjivanja skripta. [Saznajte više](https://web.dev/unminified-javascript)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unminified-javascript.js | title": {
"message": "Umanjite JavaScript"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-css-rules.js | description": {
"message": "Uklonite neaktivna pravila iz opisa stilova i odložite učitavanje CSS-a koji se ne koristi za sadržaj iznad preloma da biste smanjili nepotrebnu potrošnju podataka tokom mrežnih aktivnosti. [Saznajte više](https://web.dev/unused-css-rules)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-css-rules.js | title": {
"message": "Uklonite nekorišćeni CSS"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-javascript.js | description": {
"message": "Uklonite nekorišćeni JavaScript da biste smanjili potrošnju podataka tokom mrežnih aktivnosti."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/unused-javascript.js | title": {
"message": "Uklonite nekorišćeni JavaScript"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | description": {
"message": "Dugo trajanje keša može da ubrza ponovne posete stranici. [Saznajte više](https://web.dev/uses-long-cache-ttl)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Pronađen je 1 resurs}one{Pronađen je # resurs}few{Pronađena su # resursa}other{Pronađeno je # resursa}}"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | failureTitle": {
"message": "Prikazujte statične elemente sa efikasnim smernicama keša"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-long-cache-ttl.js | title": {
"message": "Koristi efikasne smernice keša na statičnim elementima"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-optimized-images.js | description": {
"message": "Optimizovane slike se učitavaju brže i troše manje mobilnih podataka. [Saznajte više](https://web.dev/uses-optimized-images)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-optimized-images.js | title": {
"message": "Efikasno kodirajte slike"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-responsive-images.js | description": {
"message": "Prikazujte slike odgovarajuće veličine da biste uštedeli mobilne podatke i poboljšali vreme učitavanja. [Saznajte više](https://web.dev/uses-responsive-images)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-responsive-images.js | title": {
"message": "Odredite odgovarajuću veličinu slika"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-text-compression.js | description": {
"message": "Resurse zasnovane na tekstu treba da prikazujete u komprimovanom formatu (gzip, deflate ili brotli) da biste smanjili ukupnu količinu potrošenih mrežnih podataka. [Saznajte više](https://web.dev/uses-text-compression)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-text-compression.js | title": {
"message": "Omogućite kompresiju teksta"
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-webp-images.js | description": {
"message": "Formati slika kao što su JPEG 2000, JPEG XR i WebP često pružaju bolju kompresiju nego PNG ili JPEG, što podrazumeva brža preuzimanja i manju potrošnju podataka. [Saznajte više](https://web.dev/uses-webp-images)."
},
"lighthouse-core/audits/byte-efficiency/uses-webp-images.js | title": {
"message": "Prikazujte slike u formatima sledeće generacije"
},
"lighthouse-core/audits/content-width.js | description": {
"message": "Ako se širina sadržaja aplikacije ne podudara sa širinom oblasti prikaza, aplikacija možda nije optimizovana za ekrane na mobilnim uređajima. [Saznajte više](https://web.dev/content-width)."
},
"lighthouse-core/audits/content-width.js | explanation": {
"message": "Veličina oblasti prikaza od {innerWidth} piksela se ne podudara sa veličinom prozora od {outerWidth} piksela."
},
"lighthouse-core/audits/content-width.js | failureTitle": {
"message": "Sadržaj nije odgovarajuće veličine za oblast prikaza"
},
"lighthouse-core/audits/content-width.js | title": {
"message": "Sadržaj je odgovarajuće veličine za oblast prikaza"
},
"lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | description": {
"message": "Lanci veoma važnih zahteva u nastavku vam prikazuju koji resursi se učitavaju sa visokim prioritetom. Preporučujemo vam da smanjite dužinu lanaca, da smanjite veličinu preuzimanja za resurse ili da odložite preuzimanje resursa koji nisu neophodni radi bržeg učitavanja stranice. [Saznajte više](https://web.dev/critical-request-chains)."
},
"lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Pronađen je 1 lanac}one{Pronađen je # lanac}few{Pronađena su # lanca}other{Pronađeno je # lanaca}}"
},
"lighthouse-core/audits/critical-request-chains.js | title": {
"message": "Smanjite broj veoma važnih zahteva"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | columnDeprecate": {
"message": "Zastarelo/upozorenje"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | columnLine": {
"message": "Red"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | description": {
"message": "Zastareli API-ji će na kraju biti uklonjeni iz pregledača. [Saznajte više](https://web.dev/deprecations)."
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Otkriveno je 1 upozorenje}one{Otkriveno je # upozorenje}few{Otkrivena su # upozorenja}other{Otkriveno je # upozorenja}}"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | failureTitle": {
"message": "Koristi zastarele API-je"
},
"lighthouse-core/audits/deprecations.js | title": {
"message": "Izbegava zastarele API-je"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/appcache-manifest.js | description": {
"message": "Keš aplikacije je zastareo. [Saznajte više](https://web.dev/appcache-manifest)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/appcache-manifest.js | displayValue": {
"message": "Pronađeno je „{AppCacheManifest}“"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/appcache-manifest.js | failureTitle": {
"message": "Koristi keš aplikacije"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/appcache-manifest.js | title": {
"message": "Izbegava keš aplikacije"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | description": {
"message": "Navođenjem doctype-a sprečava se prelazak na arhajski režim pregledača. [Saznajte više](https://web.dev/doctype)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | explanationBadDoctype": {
"message": "Naziv za doctype mora da bude string napisan malim slovima `html`"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | explanationNoDoctype": {
"message": "Dokument mora da sadrži doctype"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | explanationPublicId": {
"message": "Očekivani publicId će biti prazan string"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | explanationSystemId": {
"message": "Očekivani systemId će biti prazan string"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | failureTitle": {
"message": "Stranici nedostaje HTML doctype, pa se aktivira arhajski režim"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/doctype.js | title": {
"message": "Stranica ima HTML doctype"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnElement": {
"message": "Element"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnStatistic": {
"message": "Statistika"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | columnValue": {
"message": "Vrednost"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | description": {
"message": "Inženjeri za pregledače preporučuju da stranice sadrže manje od približno 1500 DOM elemenata. Najbolje bi bilo da dubina stabla bude ispod 32 elementa i da ima manje od 60 podređenih/nadređenih elemenata. Veliki DOM može da poveća potrošnju memorije, da izazove duža [izračunavanja stilova](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/rendering/reduce-the-scope-and-complexity-of-style-calculations) i da dovede do skupih [preoblikovanja izgleda](https://developers.google.com/speed/articles/reflow). [Saznajte više](https://web.dev/dom-size)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{1 element}one{# element}few{# elementa}other{# elemenata}}"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | failureTitle": {
"message": "Izbegavajte preveliku veličinu DOM-a"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMDepth": {
"message": "Maksimalna dubina DOM-a"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMElements": {
"message": "Ukupan broj DOM elemenata"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | statisticDOMWidth": {
"message": "Maksimalan broj podređenih elemenata"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/dom-size.js | title": {
"message": "Izbegava preveliku veličinu DOM-a"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | columnRel": {
"message": "Rel"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | columnTarget": {
"message": "Cilj"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | description": {
"message": "Dodajte `rel=\"noopener\"` ili`rel=\"noreferrer\"` svim spoljnim linkovima da biste poboljšali učinak i sprečili bezbednosne propuste. [Saznajte više](https://web.dev/external-anchors-use-rel-noopener)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | failureTitle": {
"message": "Linkovi do odredišta iz drugih izvora nisu bezbedni"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | title": {
"message": "Linkovi do odredišta iz drugih izvora su bezbedni"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/external-anchors-use-rel-noopener.js | warning": {
"message": "Nije moguće odrediti odredište za tekst linka ({anchorHTML}). Ako se ne koristi kao hiperlink, preporučujemo vam da uklonite target=_blank."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/geolocation-on-start.js | description": {
"message": "Korisnici nemaju poverenja u sajtove koji traže njihovu lokaciju bez konteksta ili ih takvi sajtovi zbunjuju. Preporučujemo vam da umesto toga povežete zahtev sa radnjom koju obavlja korisnik. [Saznajte više](https://web.dev/geolocation-on-start)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/geolocation-on-start.js | failureTitle": {
"message": "Traži dozvolu za geolociranje pri učitavanju stranice"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/geolocation-on-start.js | title": {
"message": "Izbegavajte traženje dozvole za geolociranje pri učitavanju stranice"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/js-libraries.js | columnVersion": {
"message": "Verzija"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/js-libraries.js | description": {
"message": "Sve korisničke JavaScript biblioteke otkrivene na ovoj stranici. [Saznajte više](https://web.dev/js-libraries)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/js-libraries.js | title": {
"message": "Otkrivene su JavaScript biblioteke"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-document-write.js | description": {
"message": "Ako korisnici imaju spore veze, spoljne skripte koje se dinamički ubacuju pomoću atributa `document.write()` mogu da odlože učitavanje stranice za desetine sekundi. [Saznajte više](https://web.dev/no-document-write)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-document-write.js | failureTitle": {
"message": "Koristi `document.write()`"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-document-write.js | title": {
"message": "Izbegava atribut `document.write()`"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | columnSeverity": {
"message": "Najviši nivo ozbiljnosti"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | columnVersion": {
"message": "Verzija biblioteke"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | columnVuln": {
"message": "Broj propusta"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | description": {
"message": "Neke nezavisne skripte mogu da obuhvataju poznate bezbednosne propuste koje napadači mogu lako da prepoznaju i iskoriste. [Saznajte više](https://web.dev/no-vulnerable-libraries)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Otkriven je 1 propust}one{Otkriven je # propust}few{Otkrivena su # propusta}other{Otkriveno je # propusta}}"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | failureTitle": {
"message": "Obuhvata korisničke JavaScript datoteke sa poznatim bezbednosnim propustima"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | rowSeverityHigh": {
"message": "Visoka"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | rowSeverityLow": {
"message": "Niska"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | rowSeverityMedium": {
"message": "Srednja"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/no-vulnerable-libraries.js | title": {
"message": "Izbegava korisničke JavaScript datoteke sa poznatim bezbednosnim propustima"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/notification-on-start.js | description": {
"message": "Korisnici nemaju poverenja u sajtove koji traže dozvolu za slanje obaveštenja bez konteksta ili ih takvi sajtovi zbunjuju. Preporučujemo vam da umesto toga povežete zahtev sa pokretima korisnika. [Saznajte više](https://web.dev/notification-on-start)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/notification-on-start.js | failureTitle": {
"message": "Traži dozvolu za obaveštenja pri učitavanju stranice"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/notification-on-start.js | title": {
"message": "Izbegavajte traženje dozvole za obaveštenja pri učitavanju stranice"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/password-inputs-can-be-pasted-into.js | columnFailingElem": {
"message": "Elementi koji nisu prošli proveru"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/password-inputs-can-be-pasted-into.js | description": {
"message": "Sprečavanje lepljenja lozinke narušava dobre smernice za bezbednost. [Saznajte više](https://web.dev/password-inputs-can-be-pasted-into)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/password-inputs-can-be-pasted-into.js | failureTitle": {
"message": "Sprečava korisnike da nalepe vrednost u polja za lozinke"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/password-inputs-can-be-pasted-into.js | title": {
"message": "Dozvoljava korisnicima da nalepe vrednost u polja za lozinke"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | columnProtocol": {
"message": "Protokol"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | description": {
"message": "HTTP/2 ima brojne prednosti u odnosu na HTTP/1.1, uključujući binarna zaglavlja, multipleksiranje i serverski puš. [Saznajte više](https://web.dev/uses-http2)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{1 zahtev nije isporučen preko protokola HTTP/2}one{# zahtev nije isporučen preko protokola HTTP/2}few{# zahteva nisu isporučena preko protokola HTTP/2}other{# zahteva nije isporučeno preko protokola HTTP/2}}"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | failureTitle": {
"message": "Ne koristi HTTP/2 za sve svoje resurse"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-http2.js | title": {
"message": "Koristi HTTP/2 za svoje resurse"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-passive-event-listeners.js | description": {
"message": "Preporučujemo vam da pasivne obrađivače događaja označite kao `passive` da biste poboljšali rezultate pomeranja. [Saznajte više](https://web.dev/uses-passive-event-listeners)."
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-passive-event-listeners.js | failureTitle": {
"message": "Ne koristite pasivne obrađivače da biste poboljšali učinak pomeranja"
},
"lighthouse-core/audits/dobetterweb/uses-passive-event-listeners.js | title": {
"message": "Koristite pasivne obrađivače da biste poboljšali učinak pomeranja"
},
"lighthouse-core/audits/errors-in-console.js | columnDesc": {
"message": "Opis"
},
"lighthouse-core/audits/errors-in-console.js | description": {
"message": "Greške evidentirane u konzoli ukazuju na nerešene probleme. One su rezultat neuspelih mrežnih zahteva i drugih problema u vezi sa pregledačem. [Saznajte više](https://web.dev/errors-in-console)"
},
"lighthouse-core/audits/errors-in-console.js | failureTitle": {
"message": "Greške pregledača su evidentirane u konzoli"
},
"lighthouse-core/audits/errors-in-console.js | title": {
"message": "Nijedna greška pregledača nije evidentirana u konzoli"
},
"lighthouse-core/audits/font-display.js | description": {
"message": "Iskoristite CSS funkciju za prikaz fontova da biste bili sigurni da korisnik može da vidi tekst dok se veb-fontovi učitavaju. [Saznajte više](https://web.dev/font-display)."
},
"lighthouse-core/audits/font-display.js | failureTitle": {
"message": "Pobrinite se da tekst ostane vidljiv tokom učitavanja veb-fontova"
},
"lighthouse-core/audits/font-display.js | title": {
"message": "Sav tekst ostaje vidljiv tokom učitavanja veb-fontova"
},
"lighthouse-core/audits/font-display.js | undeclaredFontURLWarning": {
"message": "Lighthouse nije uspeo da automatski proveri vrednost za prikaz fontova za sledeći URL: {fontURL}."
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | columnActual": {
"message": "Razmera (stvarna)"
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | columnDisplayed": {
"message": "Razmera (prikazana)"
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | description": {
"message": "Dimenzije prikaza slike treba da se podudaraju sa prirodnom razmerom. [Saznajte više](https://web.dev/image-aspect-ratio)."
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | failureTitle": {
"message": "Prikazuje slike sa pogrešnom razmerom"
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | title": {
"message": "Prikazuje slike sa tačnom razmerom"
},
"lighthouse-core/audits/image-aspect-ratio.js | warningCompute": {
"message": "Nevažeće informacije o veličini slike {url}"
},
"lighthouse-core/audits/installable-manifest.js | description": {
"message": "Pregledači mogu proaktivno da traže od korisnika da dodaju aplikaciju na početni ekran, što može da dovede do većeg angažovanja. [Saznajte više](https://web.dev/installable-manifest)."
},
"lighthouse-core/audits/installable-manifest.js | failureTitle": {
"message": "Manifest veb-aplikacije ne zadovoljava uslove za instaliranje"
},
"lighthouse-core/audits/installable-manifest.js | title": {
"message": "Manifest veb-aplikacije zadovoljava uslove za instaliranje"
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | columnInsecureURL": {
"message": "Nebezbedan URL"
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | description": {
"message": "Svi sajtovi treba da budu zaštićeni HTTPS-om, čak i oni koji ne obrađuju osetljive podatke. HTTPS sprečava uljeze da neovlašćeno pristupaju komunikaciji između aplikacije i korisnika ili da je pasivno slušaju. On je preduslov za HTTP/2 i API-je brojnih novih veb-platformi. [Saznajte više](https://web.dev/is-on-https)."
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Pronađen je 1 nebezbedan zahtev}one{Pronađen je # nebezbedan zahtev}few{Pronađena su # nebezbedna zahteva}other{Pronađeno je # nebezbednih zahteva}}"
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | failureTitle": {
"message": "Ne koristi HTTPS"
},
"lighthouse-core/audits/is-on-https.js | title": {
"message": "Koristi HTTPS"
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | description": {
"message": "Brzo učitavanje stranice preko mobilne mreže obezbeđuje dobar doživljaj korisnicima mobilnih uređaja. [Saznajte više](https://web.dev/load-fast-enough-for-pwa)."
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | displayValueText": {
"message": "Interaktivno za {timeInMs, number, seconds} sek"
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | displayValueTextWithOverride": {
"message": "Interaktivna na simuliranoj mobilnoj mreži za {timeInMs, number, seconds} sek"
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | explanationLoadSlow": {
"message": "Stranica se presporo učitava i ne postaje interaktivna u roku od 10 sekundi. Pogledajte prilike i dijagnostiku u odeljku „Učinak“ da biste saznali kako da poboljšate učinak stranice."
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | failureTitle": {
"message": "Učitavanje stranice nije dovoljno brzo na mobilnim mrežama"
},
"lighthouse-core/audits/load-fast-enough-for-pwa.js | title": {
"message": "Učitavanje stranice je dovoljno brzo na mobilnim mrežama"
},
"lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | columnCategory": {
"message": "Kategorija"
},
"lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | description": {
"message": "Preporučujemo vam da smanjite vreme potrebno za raščlanjivanje, kompajliranje i izvršavanje JS datoteka. Prikazivanje manjih JS resursa će vam možda pomoći u tome. [Saznajte više](https://web.dev/mainthread-work-breakdown)"
},
"lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | failureTitle": {
"message": "Smanjite rad glavne niti"
},
"lighthouse-core/audits/mainthread-work-breakdown.js | title": {
"message": "Smanjuje rad glavne niti"
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-cross-browser.js | description": {
"message": "Da bi imali što više korisnika, sajtovi treba da rade u svim značajnijim pregledačima. [Saznajte više](https://web.dev/pwa-cross-browser)."
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-cross-browser.js | title": {
"message": "Sajt radi u različitim veb-pregledačima"
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-each-page-has-url.js | description": {
"message": "Uverite se da do pojedinačnih stranica vode precizni linkovi preko URL-ova i da su URL-ovi jedinstveni u svrhu deljenja na društvenim medijima. [Saznajte više](https://web.dev/pwa-each-page-has-url)."
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-each-page-has-url.js | title": {
"message": "Svaka stranica ima URL"
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-page-transitions.js | description": {
"message": "Korisnici treba da imaju utisak da su prelazi brzi dok dodiruju stavke, čak i na sporoj mreži. Ovaj doživljaj je ključan za utisak koji će korisnik imati o učinku. [Saznajte više](https://web.dev/pwa-page-transitions)."
},
"lighthouse-core/audits/manual/pwa-page-transitions.js | title": {
"message": "Prelasci sa stranice na stranicu ne deluju kao da se blokiraju zbog mreže"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/estimated-input-latency.js | description": {
"message": "Procenjeno kašnjenje unosa je procena vremena koje je aplikaciji potrebno da odgovori na unos korisnika, u milisekundama, tokom najprometnijeg roka od 5 sekundi za učitavanje stranice. Ako je kašnjenje veće od 50 ms, korisnici će možda smatrati da aplikacija radi sporo. [Saznajte više](https://web.dev/estimated-input-latency)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/estimated-input-latency.js | title": {
"message": "Procenjeno kašnjenje unosa"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-contentful-paint.js | description": {
"message": "Prvo prikazivanje sadržaja označava vreme kada se prikazuju prvi tekst ili slika. [Saznajte više](https://web.dev/first-contentful-paint)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-contentful-paint.js | title": {
"message": "Prvo prikazivanje sadržaja"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-cpu-idle.js | description": {
"message": "Vreme prvog neaktivnog procesora označava prvi trenutak u kom je glavna nit stranice dovoljno neaktivna da bi obradila unos. [Saznajte više](https://web.dev/first-cpu-idle)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-cpu-idle.js | title": {
"message": "Vreme prvog neaktivnog procesora"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-meaningful-paint.js | description": {
"message": "Prvo značajno prikazivanje označava vreme kada primarni sadržaj stranice postaje vidljiv. [Saznajte više](https://web.dev/first-meaningful-paint)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/first-meaningful-paint.js | title": {
"message": "Prvo značajno prikazivanje"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/interactive.js | description": {
"message": "Vreme do interakcije je količina vremena koja je potrebna da bi stranica postala potpuno interaktivna. [Saznajte više](https://web.dev/interactive)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/interactive.js | title": {
"message": "Vreme početka interakcije"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/max-potential-fid.js | description": {
"message": "Maksimalno potencijalno kašnjenje prvog unosa koje može da se desi korisnicima je trajanje najdužeg zadatka u milisekundama. [Saznajte više](https://developers.google.com/web/updates/2018/05/first-input-delay)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/max-potential-fid.js | title": {
"message": "Maks. potencijalno kašnjenje prvog prikaza"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/speed-index.js | description": {
"message": "Indeks brzine prikazuje koliko brzo sadržaj stranice postaje vidljiv za korisnike. [Saznajte više](https://web.dev/speed-index)."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/speed-index.js | title": {
"message": "Indeks brzine"
},
"lighthouse-core/audits/metrics/total-blocking-time.js | description": {
"message": "Zbir svih perioda između FCP-a i vremena do početka interakcije, kada zadatak traje duže od 50 ms, izraženo u milisekundama."
},
"lighthouse-core/audits/metrics/total-blocking-time.js | title": {
"message": "Ukupno vreme blokiranja"
},
"lighthouse-core/audits/network-rtt.js | description": {
"message": "Trajanja povratnog puta (RTT) mreže znatno utiču na učinak. Ako je trajanje povratnog puta do početne lokacije veliko, to znači da bi serveri koji su bliži korisniku mogli da poboljšaju učinak. [Saznajte više](https://hpbn.co/primer-on-latency-and-bandwidth/)."
},
"lighthouse-core/audits/network-rtt.js | title": {
"message": "Trajanja povratnog puta mreže"
},
"lighthouse-core/audits/network-server-latency.js | description": {
"message": "Kašnjenja servera mogu da utiču na učinak veba. Ako je kašnjenje servera za početnu lokaciju veliko, to znači da je server preopterećen ili da ima slab pozadinski učinak. [Saznajte više](https://hpbn.co/primer-on-web-performance/#analyzing-the-resource-waterfall)."
},
"lighthouse-core/audits/network-server-latency.js | title": {
"message": "Pozadinska kašnjenja servera"
},
"lighthouse-core/audits/offline-start-url.js | description": {
"message": "Serviser omogućava da veb-aplikacija bude pouzdana u nepredvidivim uslovima mreže. [Saznajte više](https://web.dev/offline-start-url)."
},
"lighthouse-core/audits/offline-start-url.js | failureTitle": {
"message": "`start_url` ne odgovara kodom 200 kada je oflajn"
},
"lighthouse-core/audits/offline-start-url.js | title": {
"message": "`start_url` odgovara kodom 200 kada je oflajn"
},
"lighthouse-core/audits/offline-start-url.js | warningCantStart": {
"message": "Lighthouse nije uspeo da pročita `start_url` iz manifesta. Kao posledica toga, pretpostavili smo da je `start_url` URL dokumenta. Poruka o grešci: „{manifestWarning}“."
},
"lighthouse-core/audits/performance-budget.js | columnOverBudget": {
"message": "Premašuje cilj"
},
"lighthouse-core/audits/performance-budget.js | description": {
"message": "Zahteve za količinu i veličinu mreže održavajte ispod granica određenih ciljevima za učinak. [Saznajte više](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/budgets)."
},
"lighthouse-core/audits/performance-budget.js | requestCountOverBudget": {
"message": "{count,plural, =1{1 zahtev}one{# zahtev}few{# zahteva}other{# zahteva}}"
},
"lighthouse-core/audits/performance-budget.js | title": {
"message": "Cilj za učinak"
},
"lighthouse-core/audits/redirects-http.js | description": {
"message": "Ako ste već podesili HTTPS, uverite se da preusmeravate sav HTTP saobraćaj na HTTPS da biste omogućili bezbedne veb-funkcije za sve korisnike. [Saznajte više](https://web.dev/redirects-http)."
},
"lighthouse-core/audits/redirects-http.js | failureTitle": {
"message": "Ne preusmerava HTTP saobraćaj na HTTPS"
},
"lighthouse-core/audits/redirects-http.js | title": {
"message": "Preusmerava HTTP saobraćaj na HTTPS"
},
"lighthouse-core/audits/redirects.js | description": {
"message": "Preusmeravanja dovode do dodatnih kašnjenja pre učitavanja stranice. [Saznajte više](https://web.dev/redirects)."
},
"lighthouse-core/audits/redirects.js | title": {
"message": "Izbegavajte višestruka preusmeravanja stranice"
},
"lighthouse-core/audits/resource-summary.js | description": {
"message": "Da biste podesili ciljeve za količinu i veličinu resursa stranice, dodajte datoteku budget.json file. [Saznajte više](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/audits/budgets)."
},
"lighthouse-core/audits/resource-summary.js | displayValue": {
"message": "{requestCount,plural, =1{1 zahtev • {byteCount, number, bytes} KB}one{# zahtev • {byteCount, number, bytes} KB}few{# zahteva • {byteCount, number, bytes} KB}other{# zahteva • {byteCount, number, bytes} KB}}"
},
"lighthouse-core/audits/resource-summary.js | title": {
"message": "Omogući da broj zahteva i veličine prenosa budu mali"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | description": {
"message": "Kanonički linkovi predlažu koji URL treba da se prikaže u rezultatima pretrage. [Saznajte više](https://web.dev/canonical)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationConflict": {
"message": "Više neusaglašenih URL-ova ({urlList})"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationDifferentDomain": {
"message": "Usmerava ka drugom domenu ({url})"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationInvalid": {
"message": "Nevažeći URL ({url})"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationPointsElsewhere": {
"message": "Usmerava na drugu `hreflang` lokaciju ({url})"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationRelative": {
"message": "Relativni URL ({url})"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | explanationRoot": {
"message": "Usmerava na osnovni URL domena (početnu stranicu), umesto ekvivalentne stranice sadržaja"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | failureTitle": {
"message": "Dokument nema važeću vrednost `rel=canonical`"
},
"lighthouse-core/audits/seo/canonical.js | title": {
"message": "Dokument ima važeći atribut `rel=canonical`"
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | description": {
"message": "Veličine fontova ispod 12 piksela su premale da bi bile čitljive i zbog njih korisnici na mobilnim uređajima moraju da „zumiraju prstima“ kako bi mogli da čitaju sadržaj. Potrudite se da >60% teksta stranice bude ≥12 piksela. [Saznajte više](https://web.dev/font-size)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | displayValue": {
"message": "{decimalProportion, number, extendedPercent} čitljivog teksta"
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | explanationViewport": {
"message": "Tekst nije čitljiv jer ne postoji metaoznaka oblasti prikaza koja je optimizovana za ekrane na mobilnim uređajima."
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | explanationWithDisclaimer": {
"message": "{decimalProportion, number, extendedPercent} teksta je premalo (na osnovu uzorka od {decimalProportionVisited, number, extendedPercent})."
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | failureTitle": {
"message": "Dokument ne koristi čitljive veličine fontova"
},
"lighthouse-core/audits/seo/font-size.js | title": {
"message": "Dokument koristi čitljive veličine fontova"
},
"lighthouse-core/audits/seo/hreflang.js | description": {
"message": "Linkovi hreflang obaveštavaju pretraživače koju verziju stranice treba da navedu u rezultatima pretrage za dati jezik ili region. [Saznajte više](https://web.dev/hreflang)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/hreflang.js | failureTitle": {
"message": "Dokument nema važeći atribut `hreflang`"
},
"lighthouse-core/audits/seo/hreflang.js | title": {
"message": "Dokument ima važeći atribut `hreflang`"
},
"lighthouse-core/audits/seo/http-status-code.js | description": {
"message": "Stranice sa neuspešnim HTTP kodovima statusa možda neće biti pravilno indeksirane. [Saznajte više](https://web.dev/http-status-code)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/http-status-code.js | failureTitle": {
"message": "Stranica ima neuspešan HTTP kôd statusa"
},
"lighthouse-core/audits/seo/http-status-code.js | title": {
"message": "Stranica ima uspešan HTTP kôd statusa"
},
"lighthouse-core/audits/seo/is-crawlable.js | description": {
"message": "Pretraživači ne mogu da uvrste stranice u rezultate pretrage ako nemaju dozvolu da ih popisuju. [Saznajte više](https://web.dev/is-crawable)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/is-crawlable.js | failureTitle": {
"message": "Indeksiranje stranice je blokirano"
},
"lighthouse-core/audits/seo/is-crawlable.js | title": {
"message": "Indeksiranje stranice nije blokirano"
},
"lighthouse-core/audits/seo/link-text.js | description": {
"message": "Opisni tekst u linkovima pomaže pretraživačima da razumeju sadržaj. [Saznajte više](https://web.dev/link-text)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/link-text.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Pronađen je 1 link}one{Pronađen je # link}few{Pronađena su # linka}other{Pronađeno je # linkova}}"
},
"lighthouse-core/audits/seo/link-text.js | failureTitle": {
"message": "Linkovi nemaju opisni tekst"
},
"lighthouse-core/audits/seo/link-text.js | title": {
"message": "Linkovi imaju opisni tekst"
},
"lighthouse-core/audits/seo/manual/structured-data.js | description": {
"message": "Pokrenite [alatku za testiranje strukturiranih podataka](https://search.google.com/structured-data/testing-tool/) i [alatku za analiziranje strukturiranih podataka](http://linter.structured-data.org/) da biste procenili strukturirane podatke. [Saznajte više](https://web.dev/structured-data)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/manual/structured-data.js | title": {
"message": "Strukturirani podaci su važeći"
},
"lighthouse-core/audits/seo/meta-description.js | description": {
"message": "Metaopisi mogu da budu uvršteni u rezultate pretrage da bi pružili sažeti rezime sadržaja stranice. [Saznajte više](https://web.dev/meta-description)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/meta-description.js | explanation": {
"message": "Polje za tekst opisa je prazno."
},
"lighthouse-core/audits/seo/meta-description.js | failureTitle": {
"message": "Dokument nema metaopis"
},
"lighthouse-core/audits/seo/meta-description.js | title": {
"message": "Dokument ima metaopis"
},
"lighthouse-core/audits/seo/plugins.js | description": {
"message": "Pretraživači ne mogu da indeksiraju sadržaj dodatnih komponenata, a mnogi uređaji ograničavaju dodatne komponente ili ih ne podržavaju. [Saznajte više](https://web.dev/plugins)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/plugins.js | failureTitle": {
"message": "Dokument koristi dodatne komponente"
},
"lighthouse-core/audits/seo/plugins.js | title": {
"message": "Dokument izbegava dodatne komponente"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | description": {
"message": "Ako datoteka robots.txt nije pravilno napravljena, popisivači možda neće moći da razumeju kako želite da se veb-sajt popiše ili indeksira. [Saznajte više](https://web.dev/robots-txt)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | displayValueHttpBadCode": {
"message": "Zahtev za datoteku robots.txt vratio je HTTP status: {statusCode}"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | displayValueValidationError": {
"message": "{itemCount,plural, =1{Pronađena je 1 greška}one{Pronađena je # greška}few{Pronađene su # greške}other{Pronađeno je # grešaka}}"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | explanation": {
"message": "Lighthouse nije uspeo da preuzme datoteku robots.txt"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | failureTitle": {
"message": "Datoteka robots.txt nije važeća"
},
"lighthouse-core/audits/seo/robots-txt.js | title": {
"message": "Datoteka robots.txt je važeća"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | description": {
"message": "Interaktivni elementi poput dugmadi i linkova treba da budu dovoljno veliki (48×48 piksela) i da imaju dovoljno prostora oko sebe da bi bilo lako da se dodirnu bez preklapanja sa drugim elementima. [Saznajte više](https://web.dev/tap-targets)."
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | displayValue": {
"message": "{decimalProportion, number, percent} ciljeva dodirivanja ima odgovarajuću veličinu"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | explanationViewportMetaNotOptimized": {
"message": "Ciljevi dodirivanja su premali jer ne postoji metaoznaka oblasti prikaza koja je optimizovana za ekrane na mobilnim uređajima"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | failureTitle": {
"message": "Ciljevi dodirivanja nemaju odgovarajuću veličinu"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | overlappingTargetHeader": {
"message": "Cilj koji se preklapa"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | tapTargetHeader": {
"message": "Cilj dodirivanja"
},
"lighthouse-core/audits/seo/tap-targets.js | title": {
"message": "Ciljevi dodirivanja imaju odgovarajuću veličinu"
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | description": {
"message": "Serviser je tehnologija koja omogućava aplikaciji da koristi mnoge funkcije progresivnih veb-aplikacija, poput oflajn rada, dodavanja na početni ekran i iskačućih obaveštenja. [Saznajte više](https://web.dev/service-worker)."
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | explanationBadManifest": {
"message": "Ovu stranicu kontroliše serviser, ali nije pronađen nijedan `start_url` jer nije uspelo raščlanjivanje manifesta kao važeće JSON datoteke"
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | explanationBadStartUrl": {
"message": "Ovu stranicu kontroliše serviser, ali `start_url` ({startUrl}) ne spada u opseg servisera ({scopeUrl})"
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | explanationNoManifest": {
"message": "Ovu stranicu kontroliše serviser, ali nije pronađen nijedan `start_url` jer nijedan manifest nije preuzet."
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | explanationOutOfScope": {
"message": "Ovaj izvor ima jedan ili više servisera, ali stranica ({pageUrl}) nije u opsegu."
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | failureTitle": {
"message": "Ne registruje serviser koji kontroliše stranicu i `start_url`"
},
"lighthouse-core/audits/service-worker.js | title": {
"message": "Registruje serviser koji kontroliše stranicu i `start_url`"
},
"lighthouse-core/audits/splash-screen.js | description": {
"message": "Tematski uvodni ekran obezbeđuje kvalitetan doživljaj kada korisnici pokreću aplikaciju sa početnih ekrana. [Saznajte više](https://web.dev/splash-screen)."
},
"lighthouse-core/audits/splash-screen.js | failureTitle": {
"message": "Nije konfigurisano za prilagođeni uvodni ekran"
},
"lighthouse-core/audits/splash-screen.js | title": {
"message": "Konfigurisano za prilagođeni uvodni ekran"
},
"lighthouse-core/audits/themed-omnibox.js | description": {
"message": "Traka za adresu pregledača može da ima temu koja odgovara sajtu. [Saznajte više](https://web.dev/themed-omnibox)."
},
"lighthouse-core/audits/themed-omnibox.js | failureTitle": {
"message": "Ne podešava boju teme za traku za adresu."
},
"lighthouse-core/audits/themed-omnibox.js | title": {
"message": "Podešava boju teme za traku za adresu."
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | columnBlockingTime": {
"message": "Period blokiranja glavne niti"
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | columnThirdParty": {
"message": "Nezavisni dobavljač"
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | description": {
"message": "Kôd nezavisnog dobavljača može značajno da utiče na učinak učitavanja. Ograničite broj suvišnih nezavisnih dobavljača usluge i probajte da učitate kôd nezavisnog dobavljača kada stranica primarno završi sa učitavanjem. [Saznajte više](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-content-efficiency/loading-third-party-javascript/)."
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | displayValue": {
"message": "Kôd nezavisnog dobavljača je blokirao glavnu nit {timeInMs, number, milliseconds} ms"
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | failureTitle": {
"message": "Smanjite uticaj koda nezavisnog dobavljača"
},
"lighthouse-core/audits/third-party-summary.js | title": {
"message": "Nezavisna upotreba"
},
"lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | description": {
"message": "Vreme prvog odgovora određuje vreme u koje server šalje odgovor. [Saznajte više](https://web.dev/time-to-first-byte)."
},
"lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | displayValue": {
"message": "Osnovnom dokumentu je trebalo {timeInMs, number, milliseconds} ms"
},
"lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | failureTitle": {
"message": "Smanjite vremena odgovora servera (TTFB)"
},
"lighthouse-core/audits/time-to-first-byte.js | title": {
"message": "Vremena odgovora servera su kratka (TTFB)"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnDuration": {
"message": "Trajanje"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnStartTime": {
"message": "Vreme početka"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | columnType": {
"message": "Tip"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | description": {
"message": "Preporučujemo vam da opremite aplikaciju API-jem za vreme korisnika da biste izmerili učinak aplikacije u realnom svetu tokom ključnih korisničkih doživljaja. [Saznajte više](https://web.dev/user-timings)."
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | displayValue": {
"message": "{itemCount,plural, =1{1 vreme korisnika}one{# vreme korisnika}few{# vremena korisnika}other{# vremena korisnika}}"
},
"lighthouse-core/audits/user-timings.js | title": {
"message": "Oznake i mere Vremena korisnika"
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preconnect.js | crossoriginWarning": {
"message": "Povezivanje unapred <link> je pronađeno za „{securityOrigin}“, ali ga pregledač nije upotrebio. Proverite da li pravilno koristite atribut `crossorigin`."
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preconnect.js | description": {
"message": "Razmislite o tome da dodate savete za resurse `preconnect` ili `dns-prefetch` kako biste uspostavili rane veze sa važnim izvorima trećih strana. [Saznajte više](https://web.dev/uses-rel-preconnect)."
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preconnect.js | title": {
"message": "Povežite se unapred sa potrebnim izvorima"
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preload.js | crossoriginWarning": {
"message": "Predučitavanje <link> je pronađeno za „{preloadURL}“, ali ga pregledač nije upotrebio. Proverite da li pravilno koristite atribut `crossorigin`."
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preload.js | description": {
"message": "Preporučujemo vam da koristite `<link rel=preload>` kako biste kasnije tokom učitavanja stranice dali prioritet preuzimanju resursa koji se trenutno traže. [Saznajte više](https://web.dev/uses-rel-preload)."
},
"lighthouse-core/audits/uses-rel-preload.js | title": {
"message": "Unapred učitajte najvažnije zahteve"
},
"lighthouse-core/audits/viewport.js | description": {
"message": "Dodajte oznaku `<meta name=\"viewport\">` da biste optimizovali aplikaciju za ekrane na mobilnim uređajima. [Saznajte više](https://web.dev/viewport)."
},
"lighthouse-core/audits/viewport.js | explanationNoTag": {
"message": "Nije pronađena oznaka `<meta name=\"viewport\">`"
},
"lighthouse-core/audits/viewport.js | failureTitle": {
"message": "Nema oznaku `<meta name=\"viewport\">` sa oznakama `width` ili `initial-scale`"
},
"lighthouse-core/audits/viewport.js | title": {
"message": "Ima oznaku `<meta name=\"viewport\">` sa oznakom `width` ili `initial-scale`"
},
"lighthouse-core/audits/without-javascript.js | description": {
"message": "Aplikacija treba da prikazuje neki sadržaj kada je JavaScript onemogućen, čak i ako je to samo upozorenje korisniku da je JavaScript obavezan za korišćenje aplikacije. [Saznajte više](https://web.dev/without-javascript)."
},
"lighthouse-core/audits/without-javascript.js | explanation": {
"message": "Telo stranice treba da prikazuje neki sadržaj ako joj skripte nisu dostupne."
},
"lighthouse-core/audits/without-javascript.js | failureTitle": {
"message": "Ne pruža rezervni sadržaj kada JavaScript nije dostupan"
},
"lighthouse-core/audits/without-javascript.js | title": {
"message": "Ima neki sadržaj kada JavaScript nije dostupan"
},
"lighthouse-core/audits/works-offline.js | description": {
"message": "Ako pravite progresivnu veb-aplikaciju, razmislite o tome da koristite serviser kako bi aplikacija mogla da radi oflajn. [Saznajte više](https://web.dev/works-offline)."
},
"lighthouse-core/audits/works-offline.js | failureTitle": {
"message": "Aktuelna stranica ne odgovara kodom 200 kada je oflajn"
},
"lighthouse-core/audits/works-offline.js | title": {
"message": "Aktuelna stranica odgovara kodom 200 kada je oflajn"
},
"lighthouse-core/audits/works-offline.js | warningNoLoad": {
"message": "Stranica se možda ne učitava oflajn zato što je probni URL ({requested}) preusmeren na „{final}“. Probajte direktno da testirate drugi URL."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yAriaGroupDescription": {
"message": "To su prilike da poboljšate korišćenje ARIA uloga u aplikaciji, čime može da poboljša doživljaj korisnika tehnologije za pomoć osobama sa invaliditetom, kao što je čitač ekrana."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yAriaGroupTitle": {
"message": "ARIA"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yAudioVideoGroupDescription": {
"message": "To su prilike da pružite alternativni sadržaj za audio i video datoteke. To može da poboljša doživljaj za korisnike sa oštećenim sluhom ili vidom."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yAudioVideoGroupTitle": {
"message": "Zvuk i video"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yBestPracticesGroupDescription": {
"message": "Ove stavke ističu uobičajene najbolje prakse u vezi sa pristupačnošću."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yBestPracticesGroupTitle": {
"message": "Najbolje prakse"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yCategoryDescription": {
"message": "Ove provere ističu prilike za [poboljšanje pristupačnosti veb-aplikacije](https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility). Automatski može da se otkrije samo jedan podskup problema sa pristupačnošću, pa preporučujemo da obavljate i ručno testiranje."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yCategoryManualDescription": {
"message": "Ove stavke obrađuju oblasti koje alatka za automatizovano testiranje ne može da obuhvati. Saznajte više u vodiču o [sprovođenju pregleda pristupačnosti](https://developers.google.com/web/fundamentals/accessibility/how-to-review)."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yCategoryTitle": {
"message": "Pristupačnost"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yColorContrastGroupDescription": {
"message": "To su prilike da poboljšate čitljivost sadržaja."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yColorContrastGroupTitle": {
"message": "Kontrast"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yLanguageGroupDescription": {
"message": "To su prilike da poboljšate tumačenje svog sadržaja za korisnike na različitim jezicima."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yLanguageGroupTitle": {
"message": "Internacionalizacija i lokalizacija"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yNamesLabelsGroupDescription": {
"message": "To su prilike da poboljšate semantiku kontrola u aplikaciji. To može da poboljša doživljaj korisnika tehnologije za pomoć osobama sa invaliditetom, kao što je čitač ekrana."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yNamesLabelsGroupTitle": {
"message": "Nazivi i oznake"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yNavigationGroupDescription": {
"message": "Ovo su prilike da poboljšate kretanje po tastaturi u aplikaciji."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yNavigationGroupTitle": {
"message": "Navigacija"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yTablesListsVideoGroupDescription": {
"message": "To su prilike za poboljšanje doživljaja pri čitanju podataka iz tabela i lista pomoću tehnologije za pomoć osobama sa invaliditetom, poput čitača ekrana."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | a11yTablesListsVideoGroupTitle": {
"message": "Tabele i liste"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | bestPracticesCategoryTitle": {
"message": "Najbolje prakse"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | budgetsGroupDescription": {
"message": "Ciljevima za učinak određuju se standardi za učinak sajta."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | budgetsGroupTitle": {
"message": "Ciljevi"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | diagnosticsGroupDescription": {
"message": "Više informacija o učinku aplikacije. Ovi brojevi ne [utiču direktno](https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/blob/d2ec9ffbb21de9ad1a0f86ed24575eda32c796f0/docs/scoring.md#how-are-the-scores-weighted) na ocenu učinka."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | diagnosticsGroupTitle": {
"message": "Dijagnostika"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | firstPaintImprovementsGroupDescription": {
"message": "Najvažniji aspekt učinka je brzina kojom se pikseli prikazuju na ekranu. Ključni pokazatelji: Prvo prikazivanje sadržaja, Prvo značajno prikazivanje"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | firstPaintImprovementsGroupTitle": {
"message": "Poboljšanja prvog prikazivanja"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | loadOpportunitiesGroupDescription": {
"message": "Ovi predlozi mogu da vam pomognu da se stranica učitava brže. Ne [utiču direktno](https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/blob/d2ec9ffbb21de9ad1a0f86ed24575eda32c796f0/docs/scoring.md#how-are-the-scores-weighted) na ocenu učinka."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | loadOpportunitiesGroupTitle": {
"message": "Mogućnosti"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | metricGroupTitle": {
"message": "Pokazatelji"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | overallImprovementsGroupDescription": {
"message": "Poboljšajte opšti doživljaj učitavanja da bi stranica počela da se odaziva i da bi bila spremna za korišćenje u najkraćem mogućem roku. Ključni pokazatelji: Vreme početka interakcije, Indeks brzine"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | overallImprovementsGroupTitle": {
"message": "Opšta poboljšanja"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | performanceCategoryTitle": {
"message": "Učinak"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaCategoryDescription": {
"message": "Ovim proverama se ocenjuju aspekti progresivne veb-aplikacije. [Saznajte više](https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/checklist)."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaCategoryManualDescription": {
"message": "Ove provere zahteva osnovna [Kontrolna lista za progresivne veb-aplikacije](https://developers.google.com/web/progressive-web-apps/checklist), ali ih Lighthouse ne sprovodi automatski. One ne utiču na vaš rezultat, ali je važno da ih ručno potvrdite."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaCategoryTitle": {
"message": "Progresivna veb-aplikacija"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaFastReliableGroupTitle": {
"message": "Brzo i pouzdano"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaInstallableGroupTitle": {
"message": "Može da se instalira"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | pwaOptimizedGroupTitle": {
"message": "Optimizovano za PWA"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCategoryDescription": {
"message": "Zahvaljujući ovim proverama stranica će sigurno biti optimizovana za rangiranje rezultata pretraživača. Ima još nekih faktora koje Lighthouse ne proverava, a koji mogu da utiču na rangiranje u pretrazi. [Saznajte više](https://support.google.com/webmasters/answer/35769)."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCategoryManualDescription": {
"message": "Pokrećite ove dodatne validatore na sajtu da biste proverili dodatne najbolje prakse optimizacije za pretraživače."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCategoryTitle": {
"message": "Optimizacija za pretraživače"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoContentGroupDescription": {
"message": "Formatirajte HTML sadržaj na način koji omogućava popisivačima da bolje razumeju sadržaj aplikacije."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoContentGroupTitle": {
"message": "Najbolje prakse za sadržaj"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCrawlingGroupDescription": {
"message": "Da bi se aplikacija pojavila u rezultatima pretrage, popisivači treba da imaju pristup do nje."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoCrawlingGroupTitle": {
"message": "Popisivanje i indeksiranje"
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoMobileGroupDescription": {
"message": "Uverite se da su stranice prilagođene mobilnim uređajima da korisnici ne bi morali da umanjuju ili uvećavaju prikaz kako bi čitali stranice sa sadržajem. [Saznajte više](https://developers.google.com/search/mobile-sites/)."
},
"lighthouse-core/config/default-config.js | seoMobileGroupTitle": {
"message": "Prilagođeno mobilnim uređajima"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnCacheTTL": {
"message": "Vreme preživljavanja keša"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnLocation": {
"message": "Lokacija"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnName": {
"message": "Naziv"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnRequests": {
"message": "Zahtevi"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnResourceType": {
"message": "Tip resursa"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnSize": {
"message": "Veličina"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnTimeSpent": {
"message": "Provedeno vreme"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnTransferSize": {
"message": "Veličina prenosa"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnURL": {
"message": "URL"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnWastedBytes": {
"message": "Potencijalna ušteda"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | columnWastedMs": {
"message": "Potencijalna ušteda"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | displayValueByteSavings": {
"message": "Potencijalna ušteda od {wastedBytes, number, bytes} KB"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | displayValueMsSavings": {
"message": "Potencijalna ušteda od {wastedMs, number, milliseconds} ms"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | documentResourceType": {
"message": "Dokument"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | fontResourceType": {
"message": "Font"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | imageResourceType": {
"message": "Slika"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | mediaResourceType": {
"message": "Mediji"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | ms": {
"message": "{timeInMs, number, milliseconds} ms"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | otherResourceType": {
"message": "Drugo"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | scriptResourceType": {
"message": "Skripta"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | seconds": {
"message": "{timeInMs, number, seconds} sek"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | stylesheetResourceType": {
"message": "Opis stila"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | thirdPartyResourceType": {
"message": "Nezavisni resursi"
},
"lighthouse-core/lib/i18n/i18n.js | totalResourceType": {
"message": "Ukupno"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | badTraceRecording": {
"message": "Došlo je do greške pri evidentiranju traga tokom učitavanja stranice. Ponovo pokrenite Lighthouse. ({errorCode})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | criTimeout": {
"message": "Vremensko ograničenje čekanja na inicijalnu vezu za protokol programa za otklanjanje grešaka."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | didntCollectScreenshots": {
"message": "Chrome nije prikupio nijedan snimak ekrana tokom učitavanja stranice. Uverite se da je sadržaj vidljiv na stranici, pa probajte da ponovo pokrenete Lighthouse. ({errorCode})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | dnsFailure": {
"message": "DNS serveri nisu mogli da razreše navedeni domen."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | erroredRequiredArtifact": {
"message": "Prikupljač za obavezni resurs {artifactName} je naišao na grešku: {errorMessage}"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | internalChromeError": {
"message": "Došlo je do interne greške u Chrome-u. Ponovo pokrenite Chrome i probajte da ponovo pokrenete Lighthouse."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | missingRequiredArtifact": {
"message": "Prikupljač za obavezni resurs {artifactName} se nije pokrenuo."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailed": {
"message": "Lighthouse nije uspeo da pouzdano učita stranicu koju ste zahtevali. Uverite se da testirate odgovarajući URL i da server pravilno odgovara na sve zahteve."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedHung": {
"message": "Lighthouse nije uspeo da pouzdano učita URL koji ste zahtevali jer je stranica prestala da reaguje."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedInsecure": {
"message": "URL koji ste naveli nema važeći bezbednosni sertifikat. {securityMessages}"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedInterstitial": {
"message": "Chrome je sprečio učitavanje stranice sa tranzitivnim oglasom. Uverite se da testirate odgovarajući URL i da server pravilno odgovara na sve zahteve."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedWithDetails": {
"message": "Lighthouse nije uspeo da pouzdano učita stranicu koju ste zahtevali. Uverite se da testirate odgovarajući URL i da server pravilno odgovara na sve zahteve. (Detalji: {errorDetails})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadFailedWithStatusCode": {
"message": "Lighthouse nije uspeo da pouzdano učita stranicu koju ste zahtevali. Uverite se da testirate odgovarajući URL i da server pravilno odgovara na sve zahteve. (Kôd statusa: {statusCode})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | pageLoadTookTooLong": {
"message": "Učitavanje stranice je trajalo predugo. Pratite prilike u izveštaju da biste skratili vreme učitavanja stranice, pa ponovo pokrenite Lighthouse. ({errorCode})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | protocolTimeout": {
"message": "Odgovor protokola DevTools se čeka duže od dodeljenog perioda. (Metod: {protocolMethod})"
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | requestContentTimeout": {
"message": "Preuzimanje sadržaja resursa traje duže od dodeljenog perioda."
},
"lighthouse-core/lib/lh-error.js | urlInvalid": {
"message": "Izgleda da je URL koji ste naveli nevažeći."
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | auditGroupExpandTooltip": {
"message": "Prikaži provere"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | crcInitialNavigation": {
"message": "Početna navigacija"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | crcLongestDurationLabel": {
"message": "Maksimalno kašnjenje kritične putanje:"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | errorLabel": {
"message": "Greška!"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | errorMissingAuditInfo": {
"message": "Prijavljivanje greške: nema informacija o proveri"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | labDataTitle": {
"message": "Podaci o eksperimentalnim funkcijama"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | lsPerformanceCategoryDescription": {
"message": "[Lighthouse](https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/) analiza aktuelne stranice emulirane pomoću mobilne mreže. Vrednosti predstavljaju procene i mogu da variraju."
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | manualAuditsGroupTitle": {
"message": "Dodatne stavke za ručnu proveru"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | notApplicableAuditsGroupTitle": {
"message": "Nije primenjivo"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | opportunityResourceColumnLabel": {
"message": "Mogućnost"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | opportunitySavingsColumnLabel": {
"message": "Procenjena ušteda"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | passedAuditsGroupTitle": {
"message": "Provere sa zadovoljavajućom ocenom"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | snippetCollapseButtonLabel": {
"message": "Skupi fragment"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | snippetExpandButtonLabel": {
"message": "Proširi fragment"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | thirdPartyResourcesLabel": {
"message": "Prikaži nezavisne resurse"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | toplevelWarningsMessage": {
"message": "Bilo je izvesnih problema koji su uticali na ovo pokretanje Lighthouse-a:"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | varianceDisclaimer": {
"message": "Vrednosti predstavljaju procene i mogu da variraju. Ocena učinka se [zasniva samo na ovim pokazateljima](https://github.com/GoogleChrome/lighthouse/blob/d2ec9ffbb21de9ad1a0f86ed24575eda32c796f0/docs/scoring.md#how-are-the-scores-weighted)."
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | warningAuditsGroupTitle": {
"message": "Provere sa zadovoljavajućom ocenom koje sadrže upozorenja"
},
"lighthouse-core/report/html/renderer/util.js | warningHeader": {
"message": "Upozorenja: "
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | efficient_animated_content": {
"message": "Predlažemo da otpremite GIF u uslugu koja će ga kodirati za ugradnju u HTML5 video."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | offscreen_images": {
"message": "Instalirajte [WordPress dodatnu komponentu za lako učitavanje](https://wordpress.org/plugins/search/lazy+load/) koja omogućava da odložite sve slike van ekrana ili da pređete na temu koja pruža tu funkciju. Preporučujemo i da koristite [dodatnu komponentu za AMP stranice](https://wordpress.org/plugins/amp/)."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | render_blocking_resources": {
"message": "Neke WordPress dodatne komponente mogu da vam pomognu da [umetnete kritične elemente](https://wordpress.org/plugins/search/critical+css/) ili [odložite manje važne resurse](https://wordpress.org/plugins/search/defer+css+javascript/). Imajte na umu da optimizacije koje pružaju ove dodatne komponente mogu da oštete funkcije ili teme dodatnih komponenti, pa ćete verovatno morati da unosite promene u kôd."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | time_to_first_byte": {
"message": "Teme, dodatne komponente i specifikacije servera doprinose vremenu odgovora servera. Preporučujemo da pronađete optimizovaniju temu, pažljivo izaberete dodatnu komponentu za optimizaciju i/ili nadogradite server."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | total_byte_weight": {
"message": "Preporučujemo da prikažete odlomke u listama postova (na primer, preko još oznaka), smanjite broj postova koji se prikazuju na određenoj stranici, razdvojite dugačke postove na više strancia ili koristite dodatnu komponentu za lako učitavanje komentara."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | unminified_css": {
"message": "Neke [WordPress dodatne komponente](https://wordpress.org/plugins/search/minify+css/) mogu da ubrzaju sajt tako što povezuju, umanjuju i komprimuju stilove. Ovo umanjivanje možete da obavite i unapred pomoću procesa dizajniranja ako je moguće."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | unminified_javascript": {
"message": "Neke [WordPress dodatne komponente](https://wordpress.org/plugins/search/minify+javascript/) mogu da ubrzaju sajt tako što povezuju, umanjuju i komprimuju skripte. Ovo umanjivanje možete da obavite i unapred pomoću procesa dizajniranja ako je moguće."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | unused_css_rules": {
"message": "Preporučujemo da umanjite ili promenite broj [WordPress dodatnih komponenti](https://wordpress.org/plugins/) koje na stranici učitavaju CSS koji se ne koristi. Da biste identifikovali dodatne komponente koje dodaju suvišan CSS, probajte da pokrenete [pokrivenost koda](https://developers.google.com/web/updates/2017/04/devtools-release-notes#coverage) u alatki Chrome DevTools. Možete da identifikujete odgovornu temu/dodatnu komponentu u URL-u stilske stranice. Potražite dodatne komponente koje na listi imaju mnogo stilskih stranica sa dosta crvenila u pokrivenosti koda. Dodatna komponenta treba da stavi stilsku stranicu na listu samo ako se stvarno koristi na stranici."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | unused_javascript": {
"message": "Preporučujemo da umanjite ili promenite broj [WordPress dodatnih komponenti](https://wordpress.org/plugins/) koje na stranici učitavaju JavaScript koji se ne koristi. Da biste identifikovali dodatne komponente koje dodaju suvišan JS, probajte da pokrenete [pokrivenost koda](https://developers.google.com/web/updates/2017/04/devtools-release-notes#coverage) u alatki Chrome DevTools. Možete da identifikujete odgovornu temu/dodatnu komponentu u URL-u skripte. Potražite dodatne komponente koje na listi imaju mnogo skripti sa dosta crvenila u pokrivenosti koda. Dodatna komponenta treba da stavi skriptu na listu samo ako se stvarno koristi na stranici."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_long_cache_ttl": {
"message": "Pročitajte više o [keširanju pregledača u WordPress-u](https://codex.wordpress.org/WordPress_Optimization#Browser_Caching)."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_optimized_images": {
"message": "Preporučujemo da koristite [WordPress dodatnu komponentu za optimizaciju slika](https://wordpress.org/plugins/search/optimize+images/) koja komprimuje slike bez gubitka kvaliteta."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_responsive_images": {
"message": "Otpremajte slike direktno pomoću [biblioteke medija](https://codex.wordpress.org/Media_Library_Screen) da biste se uverili da su dostupne obavezne veličine slika, pa ih umetnite u biblioteku medija ili koristite vidžet stranice da biste se uverili da se koriste optimalne veličine slika (uključujući one za prelomne tačke koje se odazivaju). Izbegavajte korišćenje slika `Full Size` ako dimenzije nisu adekvatne za njihovo korišćenje. [Saznajte više](https://codex.wordpress.org/Inserting_Images_into_Posts_and_Pages#Image_Size)."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_text_compression": {
"message": "Možete da omogućite komprimovanje teksta u konfiguraciji veb-servera."
},
"stack-packs/packs/wordpress.js | uses_webp_images": {
"message": "Preporučujemo da koristite [dodatnu komponentu](https://wordpress.org/plugins/search/convert+webp/) ili uslugu koja automatski konvertuje otpremljene slike u optimalne formate."
}
}