blob: cb54278fd6e484bf32e8ef6f80f7cf3ccede873c [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
\. ../../../nvm.sh
\. ../../common.sh
make_fake_node v0.1.2
nvm ls v0.1 | grep v0.1.2 &&
nvm ls v0.1.2 | grep v0.1.2 &&
nvm ls v0.1. | grep v0.1.2 &&
nvm ls v0.1.1 | grep N/A