blob: 2d6b012c0bd340ba329e5ab1c9b67bcc12d12aeb [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
. ../../../nvm.sh
nvm ls node_
[ "$?" = "3" ]