blob: eece69b73b77ef88a747771a97b81d1fa5567fcb [file] [log] [blame]
<html>
<head>
<div height="0" hidden="true">
<div id="fuzz487a">
RunTestSet [fuzz487a]
{{172.5,96}, {137.600006,96}},
{{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}},
{{107.500008,56.7999992}, {116.500008,23.0999985}},
{{116.500008,23.0999985}, {110.200005,21.3999977}, {103.600006,20.4999981}, {97.0000076,20.4999981}},
{{97.0000076,20.4999981}, {97.0000076,55.4000015}},
{{97.0000076,55.4000015}, {97.0000076,55.4000015}},
{{97.0000076,55.4000015}, {78.2000122,55.4000015}, {62.4000092,68.2000046}, {57.8000069,85.5}},
{{57.8000069,85.5}, {24.1000061,76.5}},
{{24.1000061,76.5}, {22.4000053,82.8000031}, {21.5000057,89.4000015}, {21.5000057,96}},
{{21.5000057,96}, {56.4000092,96}},
{{56.4000092,96}, {56.4000092,96}},
{{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}},
{{228.900009,192}, {172.5,96}},
op union
{{172.5,96}, {137.600006,96}},
{{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}},
{{117.300003,60.9000015}, {134.800003,30.7000008}},
{{134.800003,30.7000008}, {123.700005,24.3000011}, {110.800003,20.6000004}, {97.1000061,20.6000004}},
{{97.1000061,20.6000004}, {97.1000061,55.5}},
{{97.1000061,55.5}, {82.1000061,55.5}, {69.0000076,63.7000008}, {62.0000076,75.8000031}},
{{62.0000076,75.8000031}, {31.6000004,58.2999992}},
{{31.6000004,58.2999992}, {25.2000008,69.4000015}, {21.5,82.3000031}, {21.5,96}},
{{21.5,96}, {56.4000015,96}},
{{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}},
{{76.6999969,131.100006}, {60.6999969,131.100006}, {47.2999954,141.900009}, {43.3999977,156.700012}},
{{43.3999977,156.700012}, {3.33333338e+029,119.400002}},
{{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}},
{{29.3999996,-10.8000002}, {33.2999992,-25.6000004}},
{{33.2999992,-25.6000004}, {62,-17.9000015}},
{{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}},
{{161.199997,136}, {172.5,96}},
debugShowCubicIntersection no self intersect {{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{134.800003,30.7000008}, {123.700005,24.3000011}, {110.800003,20.6000004}, {97.1000061,20.6000004}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{97.1000061,55.5}, {82.1000061,55.5}, {69.0000076,63.7000008}, {62.0000076,75.8000031}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{31.6000004,58.2999992}, {25.2000008,69.4000015}, {21.5,82.3000031}, {21.5,96}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{76.6999969,131.100006}, {60.6999969,131.100006}, {47.2999954,141.900009}, {43.3999977,156.700012}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}} {{137.600006,96}} wnTs[0]=1 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{137.600006,96}} wnTs[0]=1 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{161.199997,136}, {172.5,96}} {{172.5,96}} wnTs[0]=0 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}} {{117.300003,60.9000015}} wnTs[0]=0 {{117.300003,60.9000015}, {134.800003,30.7000008}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}} {{137.600006,96}} wtTs[1]=1 {{117.300003,60.9000015}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} wnTs[1]=1
debugShowCubicIntersection no intersect {{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}} {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{134.800003,30.7000008}, {123.700005,24.3000011}, {110.800003,20.6000004}, {97.1000061,20.6000004}} {{134.800003,30.7000008}} wnTs[0]=1 {{117.300003,60.9000015}, {134.800003,30.7000008}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=0 {{117.300003,60.9000015}, {134.800003,30.7000008}} {{117.300003,60.9000015}} wtTs[1]=1 {{134.800003,30.7000008}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} wnTs[1]=1
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{117.300003,60.9000015}, {134.800003,30.7000008}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{134.800003,30.7000008}, {123.700005,24.3000011}, {110.800003,20.6000004}, {97.1000061,20.6000004}} {{97.1000061,20.6000004}} wnTs[0]=0 {{97.1000061,20.6000004}, {97.1000061,55.5}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{134.800003,30.7000008}, {123.700005,24.3000011}, {110.800003,20.6000004}, {97.1000061,20.6000004}} {{134.800003,30.7000008}} wtTs[1]=1 {{97.1000061,20.6000004}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} wnTs[1]=1
debugShowCubicIntersection no intersect {{134.800003,30.7000008}, {123.700005,24.3000011}, {110.800003,20.6000004}, {97.1000061,20.6000004}} {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{97.1000061,55.5}, {82.1000061,55.5}, {69.0000076,63.7000008}, {62.0000076,75.8000031}} {{97.1000061,55.5}} wnTs[0]=1 {{97.1000061,20.6000004}, {97.1000061,55.5}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{97.1000061,20.6000004}} wnTs[0]=0 {{97.1000061,20.6000004}, {97.1000061,55.5}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0.13656589 {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{97.1000061,40.6604424}} wnTs[0]=0.574798 {{97.1000061,20.6000004}, {97.1000061,55.5}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{97.1000061,55.5}, {82.1000061,55.5}, {69.0000076,63.7000008}, {62.0000076,75.8000031}} {{62.0000076,75.8000031}} wnTs[0]=0 {{62.0000076,75.8000031}, {31.6000004,58.2999992}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{97.1000061,55.5}, {82.1000061,55.5}, {69.0000076,63.7000008}, {62.0000076,75.8000031}} {{97.1000061,55.5}} wtTs[1]=1 {{62.0000076,75.8000031}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} wnTs[1]=1
debugShowCubicIntersection no intersect {{97.1000061,55.5}, {82.1000061,55.5}, {69.0000076,63.7000008}, {62.0000076,75.8000031}} {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{31.6000004,58.2999992}, {25.2000008,69.4000015}, {21.5,82.3000031}, {21.5,96}} {{31.6000004,58.2999992}} wnTs[0]=1 {{62.0000076,75.8000031}, {31.6000004,58.2999992}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=0 {{62.0000076,75.8000031}, {31.6000004,58.2999992}} {{62.0000076,75.8000031}} wtTs[1]=1 {{31.6000004,58.2999992}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} wnTs[1]=1
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{62.0000076,75.8000031}, {31.6000004,58.2999992}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{31.6000004,58.2999992}, {25.2000008,69.4000015}, {21.5,82.3000031}, {21.5,96}} {{21.5,96}} wnTs[0]=0 {{21.5,96}, {56.4000015,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{31.6000004,58.2999992}, {25.2000008,69.4000015}, {21.5,82.3000031}, {21.5,96}} {{31.6000004,58.2999992}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}} {{56.4000015,96}} wnTs[0]=1 {{21.5,96}, {56.4000015,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{56.4000015,96}} wnTs[0]=1 {{21.5,96}, {56.4000015,96}}
debugShowCubicIntersection wtTs[0]=1 {{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}} {{76.6999969,131.100006}} wnTs[0]=0 {{76.6999969,131.100006}, {60.6999969,131.100006}, {47.2999954,141.900009}, {43.3999977,156.700012}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}} {{76.6999969,131.100006}} wnTs[0]=0 {{43.3999977,156.700012}, {3.33333338e+029,119.400002}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}} {{56.4000015,96}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}} {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{76.6999969,131.100006}, {60.6999969,131.100006}, {47.2999954,141.900009}, {43.3999977,156.700012}} {{76.6999969,131.100006}} wtTs[1]=1 {{43.3999977,156.700012}} wnTs[0]=0 {{43.3999977,156.700012}, {3.33333338e+029,119.400002}} wnTs[1]=0
debugShowCubicIntersection no intersect {{76.6999969,131.100006}, {60.6999969,131.100006}, {47.2999954,141.900009}, {43.3999977,156.700012}} {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{43.3999977,156.700012}, {3.33333338e+029,119.400002}} {{3.33333338e+029,119.400002}} wnTs[0]=0 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{161.199997,136}} wnTs[0]=0 {{43.3999977,156.700012}, {3.33333338e+029,119.400002}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=0 {{43.3999977,156.700012}, {3.33333338e+029,119.400002}} {{161.199997,136}} wnTs[0]=0 {{161.199997,136}, {172.5,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{29.3999996,-10.8000002}} wnTs[0]=0 {{29.3999996,-10.8000002}, {33.2999992,-25.6000004}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{172.5,96}} wnTs[0]=1 {{161.199997,136}, {172.5,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{29.3999996,-10.8000002}, {33.2999992,-25.6000004}} {{33.2999992,-25.6000004}} wnTs[0]=0 {{33.2999992,-25.6000004}, {62,-17.9000015}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{62,-17.9000015}} wnTs[0]=1 {{33.2999992,-25.6000004}, {62,-17.9000015}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{161.199997,136}} wnTs[0]=0 {{161.199997,136}, {172.5,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=0 {{172.5,96}, {137.600006,96}} {{172.5,96}} wtTs[1]=1 {{137.600006,96}} wnTs[0]=0 {{172.5,96}, {137.600006,96}} wnTs[1]=1
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}} {{137.600006,96}} wnTs[0]=1 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}} {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{228.900009,192}, {172.5,96}} {{172.5,96}} wnTs[0]=0 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}} {{137.600006,96}} wnTs[0]=1 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicIntersection wtTs[0]=0 {{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}} {{137.600006,96}} wnTs[0]=0 {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{137.600006,96}, {137.600006,81}, {129.400009,67.9000015}, {117.300003,60.9000015}} {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0.798977321 {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}} {{117.320122,60.8652802}} wnTs[0]=0.00114967 {{117.300003,60.9000015}, {134.800003,30.7000008}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0.511418257 {{134.800003,30.7000008}, {123.700005,24.3000011}, {110.800003,20.6000004}, {97.1000061,20.6000004}} {{116.491173,23.1330757}} wnTs[0]=0.999019 {{107.500008,56.7999992}, {116.500008,23.0999985}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{134.800003,30.7000008}, {123.700005,24.3000011}, {110.800003,20.6000004}, {97.1000061,20.6000004}} {{116.500008,23.0999985}, {110.200005,21.3999977}, {103.600006,20.4999981}, {97.0000076,20.4999981}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{116.500008,23.0999985}, {110.200005,21.3999977}, {103.600006,20.4999981}, {97.0000076,20.4999981}} {{97.1000061,20.6000004}, {97.1000061,55.5}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{97.1000061,55.5}, {82.1000061,55.5}, {69.0000076,63.7000008}, {62.0000076,75.8000031}} {{97.0000076,55.4000015}, {78.2000122,55.4000015}, {62.4000092,68.2000046}, {57.8000069,85.5}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0.799679553 {{97.0000076,55.4000015}, {78.2000122,55.4000015}, {62.4000092,68.2000046}, {57.8000069,85.5}} {{61.8468246,75.7118225}} wnTs[0]=0.00503891 {{62.0000076,75.8000031}, {31.6000004,58.2999992}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{31.6000004,58.2999992}, {25.2000008,69.4000015}, {21.5,82.3000031}, {21.5,96}} {{57.8000069,85.5}, {24.1000061,76.5}}
debugShowCubicIntersection wtTs[0]=1 {{31.6000004,58.2999992}, {25.2000008,69.4000015}, {21.5,82.3000031}, {21.5,96}} {{21.5,96}} wnTs[0]=1 {{24.1000061,76.5}, {22.4000053,82.8000031}, {21.5000057,89.4000015}, {21.5000057,96}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{31.6000004,58.2999992}, {25.2000008,69.4000015}, {21.5,82.3000031}, {21.5,96}} {{21.5000057,96}, {56.4000092,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{24.1000061,76.5}, {22.4000053,82.8000031}, {21.5000057,89.4000015}, {21.5000057,96}} {{21.5000057,96}} wnTs[0]=1.63955e-007 {{21.5,96}, {56.4000015,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=0 {{21.5000057,96}, {56.4000092,96}} {{21.5000057,96}} wtTs[1]=0.999999781 {{56.4000015,96}} wnTs[0]=1.63955e-007 {{21.5,96}, {56.4000015,96}} wnTs[1]=1
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}} {{21.5,96}, {56.4000015,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}} {{56.4000015,96}} wnTs[0]=1 {{21.5000057,96}, {56.4000092,96}}
debugShowCubicIntersection wtTs[0]=0 {{56.4000015,96}, {56.4000015,111}, {64.5999985,124.099998}, {76.6999969,131.100006}} {{56.4000015,96}} wnTs[0]=0 {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}}
debugShowCubicIntersection wtTs[0]=0.267722282 {{76.6999969,131.100006}, {60.6999969,131.100006}, {47.2999954,141.900009}, {43.3999977,156.700012}} {{64.540802,133.291794}} wnTs[0]=0.131302 {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}} {{43.3999977,156.700012}, {3.33333338e+029,119.400002}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=4.94283788e-028 {{43.3999977,156.700012}, {3.33333338e+029,119.400002}} {{208.16127,156.700012}} wnTs[0]=0.367708 {{228.900009,192}, {172.5,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{137.600006,96}} wnTs[0]=1 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}} {{137.600006,96}} wtTs[1]=1 {{107.500008,56.7999992}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} wnTs[1]=1
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{107.500008,56.7999992}} wnTs[0]=0 {{107.500008,56.7999992}, {116.500008,23.0999985}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{116.500008,23.0999985}, {110.200005,21.3999977}, {103.600006,20.4999981}, {97.0000076,20.4999981}} {{116.500008,23.0999985}} wtTs[1]=1 {{97.0000076,20.4999981}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} wnTs[1]=1
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{97.0000076,20.4999981}} wnTs[0]=0 {{97.0000076,20.4999981}, {97.0000076,55.4000015}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{97.0000076,55.4000015}, {78.2000122,55.4000015}, {62.4000092,68.2000046}, {57.8000069,85.5}} {{97.0000076,55.4000015}} wtTs[1]=1 {{57.8000069,85.5}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} wnTs[1]=1
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{57.8000069,85.5}} wnTs[0]=0 {{57.8000069,85.5}, {24.1000061,76.5}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{56.4000092,96}} wnTs[0]=1 {{21.5000057,96}, {56.4000092,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}} {{56.4000092,96}} wnTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{3.33333338e+029,119.400002}, {29.3999996,-10.8000002}} {{172.5,96}} wnTs[0]=1 {{228.900009,192}, {172.5,96}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{107.500008,56.7999992}, {116.500008,23.0999985}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{116.500008,23.0999985}, {110.200005,21.3999977}, {103.600006,20.4999981}, {97.0000076,20.4999981}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0.136112912 {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{97.0000076,40.4949226}} wnTs[0]=0.57292 {{97.0000076,20.4999981}, {97.0000076,55.4000015}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{97.0000076,55.4000015}, {78.2000122,55.4000015}, {62.4000092,68.2000046}, {57.8000069,85.5}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{62,-17.9000015}, {160.399994,147.300003}, {161.199997,141.699997}, {161.199997,136}} {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{161.199997,136}, {172.5,96}} {{172.5,96}} wnTs[0]=0 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}} {{161.199997,136}, {172.5,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{161.199997,136}, {172.5,96}} {{172.5,96}} wnTs[0]=1 {{228.900009,192}, {172.5,96}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{116.500008,23.0999985}, {110.200005,21.3999977}, {103.600006,20.4999981}, {97.0000076,20.4999981}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{97.0000076,55.4000015}, {78.2000122,55.4000015}, {62.4000092,68.2000046}, {57.8000069,85.5}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{24.1000061,76.5}, {22.4000053,82.8000031}, {21.5000057,89.4000015}, {21.5000057,96}}
debugShowCubicIntersection no self intersect {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}} {{137.600006,96}} wnTs[0]=1 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicLineIntersection no intersect {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}} {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowLineIntersection wtTs[0]=1 {{228.900009,192}, {172.5,96}} {{172.5,96}} wnTs[0]=0 {{172.5,96}, {137.600006,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}} {{107.500008,56.7999992}} wnTs[0]=0 {{107.500008,56.7999992}, {116.500008,23.0999985}}
debugShowCubicIntersection no intersect {{137.600006,96}, {137.600006,77.1999969}, {124.800003,61.4000015}, {107.500008,56.7999992}} {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{116.500008,23.0999985}, {110.200005,21.3999977}, {103.600006,20.4999981}, {97.0000076,20.4999981}} {{116.500008,23.0999985}} wnTs[0]=1 {{107.500008,56.7999992}, {116.500008,23.0999985}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{116.500008,23.0999985}, {110.200005,21.3999977}, {103.600006,20.4999981}, {97.0000076,20.4999981}} {{97.0000076,20.4999981}} wnTs[0]=0 {{97.0000076,20.4999981}, {97.0000076,55.4000015}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{97.0000076,55.4000015}, {78.2000122,55.4000015}, {62.4000092,68.2000046}, {57.8000069,85.5}} {{97.0000076,55.4000015}} wnTs[0]=1 {{97.0000076,20.4999981}, {97.0000076,55.4000015}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{97.0000076,55.4000015}, {78.2000122,55.4000015}, {62.4000092,68.2000046}, {57.8000069,85.5}} {{57.8000069,85.5}} wnTs[0]=0 {{57.8000069,85.5}, {24.1000061,76.5}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{24.1000061,76.5}, {22.4000053,82.8000031}, {21.5000057,89.4000015}, {21.5000057,96}} {{24.1000061,76.5}} wnTs[0]=1 {{57.8000069,85.5}, {24.1000061,76.5}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{24.1000061,76.5}, {22.4000053,82.8000031}, {21.5000057,89.4000015}, {21.5000057,96}} {{21.5000057,96}} wnTs[0]=0 {{21.5000057,96}, {56.4000092,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=0 {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}} {{56.4000092,96}} wnTs[0]=1 {{21.5000057,96}, {56.4000092,96}}
debugShowCubicLineIntersection wtTs[0]=1 {{56.4000092,96}, {56.4000092,205.199997}, {228.900009,198.699997}, {228.900009,192}} {{228.900009,192}} wnTs[0]=0 {{228.900009,192}, {172.5,96}}
SkOpSegment::debugShowTs - id=13 [o=12 t=0 117.300003,60.9000015 w=1 o=0] [o=1 t=0.00115 117.320122,60.8652802 w=1 o=0] [o=14 t=1 134.800003,30.7000008 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs o id=23 [o=22 t=0 3.33333338e+029,119.400002 w=1 o=0] [o=1,0,12,11,12,14,15,14,16,16,18,20,19,10,27,2,1,3,4,3,5,6,5,9,8,24 t=1 29.3999996,-10.8000002 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::addTPair addTPair this=13 0 other=23 0.999999881
SkOpSegment::debugShowTs + id=13 [o=23,12 t=0 117.300003,60.9000015 w=1 o=0] [o=1 t=0.00115 117.320122,60.8652802 w=1 o=0] [o=14 t=1 134.800003,30.7000008 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs o id=23 [o=22 t=0 3.33333338e+029,119.400002 w=1 o=0] [o=13 t=1 117.300003,60.9000015 w=1 o=0] [o=1,0,12,11,12,14,15,14,16,16,18,20,19,10,27,2,1,3,4,3,5,6,5,9,8,24 t=1 29.3999996,-10.8000002 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs - id=17 [o=16 t=0 62.0000076,75.8000031 w=1 o=0] [o=5 t=0.00504 61.8468246,75.7118225 w=1 o=0] [o=18 t=1 31.6000004,58.2999992 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs o id=23 [o=22 t=0 3.33333338e+029,119.400002 w=1 o=0] [o=13 t=1 117.300003,60.9000015 w=1 o=0] [o=1,0,12,11,12,14,15,14,16,16,18,20,19,10,27,2,1,3,4,3,5,6,5,9,8,24 t=1 29.3999996,-10.8000002 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::addTPair addTPair this=17 0 other=23 0.999999881
SkOpSegment::debugShowTs + id=17 [o=23,16 t=0 62.0000076,75.8000031 w=1 o=0] [o=5 t=0.00504 61.8468246,75.7118225 w=1 o=0] [o=18 t=1 31.6000004,58.2999992 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs o id=23 [o=22 t=0 3.33333338e+029,119.400002 w=1 o=0] [o=13,17 t=1 62.0000076,75.8000031 w=1 o=0] [o=1,0,12,11,12,14,15,14,16,16,18,20,19,10,27,2,1,3,4,3,5,6,5,9,8,24 t=1 29.3999996,-10.8000002 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs - id=11 [o=10,27 t=0 172.5,96 w=1 o=0] [o=1,23,12 t=1 137.600006,96 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs o id=0 [o=10,27 t=0 172.5,96 w=1 o=0] [o=1,23,12 t=1 137.600006,96 w=1 o=0]
SkOpSegment::debugShowTs + id=11 [o=10,27 t=0 172.5,96 w=1 o=0] [o=1,23,12 t=1 137.600006,96 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs o id=0 [o=10,27 t=0 172.5,96 w=1 o=0] [o=1,23,12 t=1 137.600006,96 w=1 o=0]
SkOpSegment::debugShowTs - id=19 [o=18 t=0 21.5,96 w=1 o=0] [o=7 t=1.64e-007 21.5000057,96 w=1 o=0] [o=23,20 t=1 56.4000015,96 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs o id=8 [o=7 t=0 21.5000057,96 w=1 o=0] [o=20 t=1 56.4000015,96 w=1 o=0] [o=9,23 t=1 56.4000092,96 w=1 o=0]
SkOpSegment::addTPair addTPair this=19 1.63955463e-007 other=8 0
SkOpSegment::addTPair addTPair this=8 0.999999781 other=19 1
SkOpSegment::debugShowTs + id=19 [o=18 t=0 21.5,96 w=1 o=0] [o=8,7 t=1.64e-007 21.5000057,96 w=1 o=0] [o=8,23,20 t=1 56.4000015,96 w=1 o=0] operand
SkOpSegment::debugShowTs o id=8 [o=19,7 t=0 21.5000057,96 w=1 o=0] [o=19,20 t=1 56.4000015,96 w=1 o=0] [o=9,23 t=1 56.4000092,96 w=1 o=0]
SkOpContour::calcCoincidentWinding count=4
</div>
</div>
<script type="text/javascript">
var testDivs = [
fuzz487a,
];
var decimal_places = 3; // make this 3 to show more precision
var tests = [];
var testLines = [];
var testTitles = [];
var testIndex = 0;
var ctx;
var xmin, xmax, focusXmin, focusXmax;
var ymin, ymax, focusYmin, focusYmax;
var scale;
var mouseX, mouseY;
var srcLeft, srcTop;
var screenWidth, screenHeight;
var drawnPts, drawnLines, drawnQuads, drawnCubics;
var curveT = 0;
var pt_labels = 2;
var collect_bounds = false;
var control_lines = 0;
var curve_t = false;
var debug_xy = 1;
var focus_enabled = false;
var focus_on_selection = false;
var step_limit = 0;
var draw_active = false;
var draw_add = false;
var draw_angle = 0;
var draw_deriviatives = 0;
var draw_hints = false;
var draw_hodo = 0;
var draw_id = false;
var draw_intersection = 0;
var draw_intersectT = false;
var draw_legend = true;
var draw_log = false;
var draw_mark = false;
var draw_midpoint = false;
var draw_op = 0;
var draw_sequence = false;
var draw_sort = 0;
var draw_path = 3;
var draw_computed = 0;
var retina_scale = !!window.devicePixelRatio;
var activeCount = 0;
var addCount = 0;
var angleCount = 0;
var opCount = 0;
var sectCount = 0;
var sortCount = 0;
var markCount = 0;
var activeMax = 0;
var addMax = 0;
var angleMax = 0;
var sectMax = 0;
var sectMax2 = 0;
var sortMax = 0;
var markMax = 0;
var opMax = 0;
var stepMax = 0;
var lastIndex = 0;
var hasPath = false;
var hasComputedPath = false;
var firstActiveSpan = -1;
var logStart = -1;
var logRange = 0;
var SPAN_ID = 0;
var SPAN_X1 = SPAN_ID + 1;
var SPAN_Y1 = SPAN_X1 + 1;
var SPAN_X2 = SPAN_Y1 + 1;
var SPAN_Y2 = SPAN_X2 + 1;
var SPAN_L_T = SPAN_Y2 + 1;
var SPAN_L_TX = SPAN_L_T + 1;
var SPAN_L_TY = SPAN_L_TX + 1;
var SPAN_L_TEND = SPAN_L_TY + 1;
var SPAN_L_OTHER = SPAN_L_TEND + 1;
var SPAN_L_OTHERT = SPAN_L_OTHER + 1;
var SPAN_L_OTHERI = SPAN_L_OTHERT + 1;
var SPAN_L_SUM = SPAN_L_OTHERI + 1;
var SPAN_L_VAL = SPAN_L_SUM + 1;
var SPAN_L_OPP = SPAN_L_VAL + 1;
var SPAN_X3 = SPAN_Y2 + 1;
var SPAN_Y3 = SPAN_X3 + 1;
var SPAN_Q_T = SPAN_Y3 + 1;
var SPAN_Q_TX = SPAN_Q_T + 1;
var SPAN_Q_TY = SPAN_Q_TX + 1;
var SPAN_Q_TEND = SPAN_Q_TY + 1;
var SPAN_Q_OTHER = SPAN_Q_TEND + 1;
var SPAN_Q_OTHERT = SPAN_Q_OTHER + 1;
var SPAN_Q_OTHERI = SPAN_Q_OTHERT + 1;
var SPAN_Q_SUM = SPAN_Q_OTHERI + 1;
var SPAN_Q_VAL = SPAN_Q_SUM + 1;
var SPAN_Q_OPP = SPAN_Q_VAL + 1;
var SPAN_X4 = SPAN_Y3 + 1;
var SPAN_Y4 = SPAN_X4 + 1;
var SPAN_C_T = SPAN_Y4 + 1;
var SPAN_C_TX = SPAN_C_T + 1;
var SPAN_C_TY = SPAN_C_TX + 1;
var SPAN_C_TEND = SPAN_C_TY + 1;
var SPAN_C_OTHER = SPAN_C_TEND + 1;
var SPAN_C_OTHERT = SPAN_C_OTHER + 1;
var SPAN_C_OTHERI = SPAN_C_OTHERT + 1;
var SPAN_C_SUM = SPAN_C_OTHERI + 1;
var SPAN_C_VAL = SPAN_C_SUM + 1;
var SPAN_C_OPP = SPAN_C_VAL + 1;
var ACTIVE_LINE_SPAN = 1;
var ACTIVE_QUAD_SPAN = ACTIVE_LINE_SPAN + 1;
var ACTIVE_CUBIC_SPAN = ACTIVE_QUAD_SPAN + 1;
var ADD_MOVETO = ACTIVE_CUBIC_SPAN + 1;
var ADD_LINETO = ADD_MOVETO + 1;
var ADD_QUADTO = ADD_LINETO + 1;
var ADD_CUBICTO = ADD_QUADTO + 1;
var ADD_CLOSE = ADD_CUBICTO + 1;
var ADD_FILL = ADD_CLOSE + 1;
var PATH_LINE = ADD_FILL + 1;
var PATH_QUAD = PATH_LINE + 1;
var PATH_CUBIC = PATH_QUAD + 1;
var INTERSECT_LINE = PATH_CUBIC + 1;
var INTERSECT_LINE_2 = INTERSECT_LINE + 1;
var INTERSECT_LINE_NO = INTERSECT_LINE_2 + 1;
var INTERSECT_QUAD_LINE = INTERSECT_LINE_NO + 1;
var INTERSECT_QUAD_LINE_2 = INTERSECT_QUAD_LINE + 1;
var INTERSECT_QUAD_LINE_NO = INTERSECT_QUAD_LINE_2 + 1;
var INTERSECT_QUAD = INTERSECT_QUAD_LINE_NO + 1;
var INTERSECT_QUAD_2 = INTERSECT_QUAD + 1;
var INTERSECT_QUAD_NO = INTERSECT_QUAD_2 + 1;
var INTERSECT_SELF_CUBIC = INTERSECT_QUAD_NO + 1;
var INTERSECT_SELF_CUBIC_NO = INTERSECT_SELF_CUBIC + 1;
var INTERSECT_CUBIC_LINE = INTERSECT_SELF_CUBIC_NO + 1;
var INTERSECT_CUBIC_LINE_2 = INTERSECT_CUBIC_LINE + 1;
var INTERSECT_CUBIC_LINE_3 = INTERSECT_CUBIC_LINE_2 + 1;
var INTERSECT_CUBIC_LINE_NO = INTERSECT_CUBIC_LINE_3 + 1;
var INTERSECT_CUBIC_QUAD = INTERSECT_CUBIC_LINE_NO + 1;
var INTERSECT_CUBIC_QUAD_2 = INTERSECT_CUBIC_QUAD + 1;
var INTERSECT_CUBIC_QUAD_3 = INTERSECT_CUBIC_QUAD_2 + 1;
var INTERSECT_CUBIC_QUAD_4 = INTERSECT_CUBIC_QUAD_3 + 1;
var INTERSECT_CUBIC_QUAD_NO = INTERSECT_CUBIC_QUAD_4 + 1;
var INTERSECT_CUBIC = INTERSECT_CUBIC_QUAD_NO + 1;
var INTERSECT_CUBIC_2 = INTERSECT_CUBIC + 1;
var INTERSECT_CUBIC_3 = INTERSECT_CUBIC_2 + 1;
var INTERSECT_CUBIC_4 = INTERSECT_CUBIC_3 + 1;
// FIXME: add cubic 5- 9
var INTERSECT_CUBIC_NO = INTERSECT_CUBIC_4 + 1;
var SORT_UNARY = INTERSECT_CUBIC_NO + 1;
var SORT_BINARY = SORT_UNARY + 1;
var OP_DIFFERENCE = SORT_BINARY + 1;
var OP_INTERSECT = OP_DIFFERENCE + 1;
var OP_UNION = OP_INTERSECT + 1;
var OP_XOR = OP_UNION + 1;
var MARK_LINE = OP_XOR + 1;
var MARK_QUAD = MARK_LINE + 1;
var MARK_CUBIC = MARK_QUAD + 1;
var MARK_DONE_LINE = MARK_CUBIC + 1;
var MARK_DONE_QUAD = MARK_DONE_LINE + 1;
var MARK_DONE_CUBIC = MARK_DONE_QUAD + 1;
var MARK_UNSORTABLE_LINE = MARK_DONE_CUBIC + 1;
var MARK_UNSORTABLE_QUAD = MARK_UNSORTABLE_LINE + 1;
var MARK_UNSORTABLE_CUBIC = MARK_UNSORTABLE_QUAD + 1;
var MARK_SIMPLE_LINE = MARK_UNSORTABLE_CUBIC + 1;
var MARK_SIMPLE_QUAD = MARK_SIMPLE_LINE + 1;
var MARK_SIMPLE_CUBIC = MARK_SIMPLE_QUAD + 1;
var MARK_SIMPLE_DONE_LINE = MARK_SIMPLE_CUBIC + 1;
var MARK_SIMPLE_DONE_QUAD = MARK_SIMPLE_DONE_LINE + 1;
var MARK_SIMPLE_DONE_CUBIC = MARK_SIMPLE_DONE_QUAD + 1;
var MARK_DONE_UNARY_LINE = MARK_SIMPLE_DONE_CUBIC + 1;
var MARK_DONE_UNARY_QUAD = MARK_DONE_UNARY_LINE + 1;
var MARK_DONE_UNARY_CUBIC = MARK_DONE_UNARY_QUAD + 1;
var MARK_ANGLE_LAST = MARK_DONE_UNARY_CUBIC + 1;
var COMPUTED_SET_1 = MARK_ANGLE_LAST + 1;
var COMPUTED_SET_2 = COMPUTED_SET_1 + 1;
var ANGLE_AFTER = COMPUTED_SET_2;
var ANGLE_AFTER2 = ANGLE_AFTER + 1;
var ACTIVE_OP = ANGLE_AFTER2 + 1;
var FRAG_TYPE_LAST = ACTIVE_OP;
var REC_TYPE_UNKNOWN = -1;
var REC_TYPE_PATH = 0;
var REC_TYPE_SECT = 1;
var REC_TYPE_ACTIVE = 2;
var REC_TYPE_ADD = 3;
var REC_TYPE_SORT = 4;
var REC_TYPE_OP = 5;
var REC_TYPE_MARK = 6;
var REC_TYPE_COMPUTED = 7;
var REC_TYPE_COIN = 8;
var REC_TYPE_ANGLE = 9;
var REC_TYPE_ACTIVE_OP = 10;
var REC_TYPE_LAST = REC_TYPE_ACTIVE_OP;
function strs_to_nums(strs) {
var result = [];
for (var idx = 1; idx < strs.length; ++idx) {
var str = strs[idx];
var num = parseFloat(str);
if (isNaN(num)) {
result.push(str);
} else {
result.push(num);
}
}
return result;
}
function filter_str_by(id, str, regex, array) {
if (regex.test(str)) {
var strs = regex.exec(str);
var result = strs_to_nums(strs);
array.push(id);
array.push(result);
return true;
}
return false;
}
function construct_regexp2(pattern) {
var escape = pattern.replace(/[-/\\^$*+?.()|[\]{}]/g, '\\$&');
escape = escape.replace(/UNSORTABLE/g, "\\*\\*\\* UNSORTABLE \\*\\*\\*");
escape = escape.replace(/CUBIC_VAL/g, "\\(P_VAL P_VAL P_VAL P_VAL\\)");
escape = escape.replace(/QUAD_VAL/g, "\\(P_VAL P_VAL P_VAL\\)");
escape = escape.replace(/LINE_VAL/g, "\\(P_VAL P_VAL\\)");
escape = escape.replace(/FILL_TYPE/g, "SkPath::k[a-zA-Z]+_FillType");
escape = escape.replace(/PT_VAL/g, "\\(P_VAL\\)");
escape = escape.replace(/P_VAL/g, "(-?\\d+\\.?\\d*(?:e-?\\d+)?)[Ff]?, ?(-?\\d+\\.?\\d*(?:e-?\\d+)?)[Ff]?");
escape = escape.replace(/T_VAL/g, "(-?\\d+\\.?\\d*(?:e-?\\d+)?)");
escape = escape.replace(/PATH/g, "pathB?");
escape = escape.replace(/IDX/g, "(\\d+)");
escape = escape.replace(/NUM/g, "(-?\\d+)");
escape = escape.replace(/OPT/g, "(\\?|-?\\d+)");
return new RegExp(escape, 'i');
}
function construct_regexp2c(pattern) {
var escape = pattern.replace(/[-/\\^$*+?.()|[\]{}]/g, '\\$&');
escape = escape.replace(/UNSORTABLE/g, "\\*\\*\\* UNSORTABLE \\*\\*\\*");
escape = escape.replace(/CUBIC_VAL/g, "(?:\\$\\d = )?\\{\\{P_VAL\\}, \\{P_VAL\\}, \\{P_VAL\\}, \\{P_VAL\\}\\}");
escape = escape.replace(/QUAD_VAL/g, "(?:\\$\\d = )?\\{\\{P_VAL\\}, \\{P_VAL\\}, \\{P_VAL\\}\\}");
escape = escape.replace(/LINE_VAL/g, "(?:\\$\\d = )?\\{\\{P_VAL\\}, \\{P_VAL\\}\\}");
escape = escape.replace(/FILL_TYPE/g, "SkPath::k[a-zA-Z]+_FillType");
escape = escape.replace(/PT_VAL/g, "\\{\\{P_VAL\\}\\}");
escape = escape.replace(/P_VAL/g, "(?:f?[xX] = )?(-?\\d+\\.?\\d*(?:e-?\\d+)?)[Ff]?,(?: f?[yY] = )?(-?\\d+\\.?\\d*(?:e-?\\d+)?)[Ff]?");
escape = escape.replace(/T_VAL/g, "(-?\\d+\\.?\\d*(?:e-?\\d+)?)");
escape = escape.replace(/OPER/g, "[a-z]+");
escape = escape.replace(/PATH/g, "pathB?");
escape = escape.replace(/T_F/g, "([TF])");
escape = escape.replace(/IDX/g, "(\\d+)");
escape = escape.replace(/NUM/g, "(-?\\d+)");
escape = escape.replace(/OPT/g, "(\\?|-?\\d+)");
return new RegExp(escape, 'i');
}
function match_regexp(str, lineNo, array, id, pattern) {
var regex = construct_regexp2(pattern);
if (filter_str_by(id, str, regex, array)) {
return true;
}
regex = construct_regexp2c(pattern);
return filter_str_by(id, str, regex, array);
}
function endsWith(str, suffix) {
return str.indexOf(suffix, str.length - suffix.length) !== -1;
}
function parse_all(test) {
var lines = test.match(/[^\r\n]+/g);
var records = []; // a rec can be the original paths, a set of intersections, a set of active spans, a sort, or a path add
var record = [];
var recType = REC_TYPE_UNKNOWN;
var lastLineNo;
var moveX, moveY;
for (var lineNo = 0; lineNo < lines.length; ++lineNo) {
var line = lines[lineNo];
if (line.length == 0) {
continue;
}
var opStart = "SkOpSegment::";
if (line.lastIndexOf(opStart, 0) === 0) {
line = line.substr(opStart.length);
}
var angleStart = "SkOpAngle::";
if (line.lastIndexOf(angleStart, 0) === 0) {
line = line.substr(angleStart.length);
}
var type = line.lastIndexOf("debugShowActiveSpans", 0) === 0 ? REC_TYPE_ACTIVE
: line.lastIndexOf("debugShowTs", 0) === 0 ? REC_TYPE_COIN
: line.lastIndexOf("debugShow", 0) === 0 ? REC_TYPE_SECT
: line.lastIndexOf("activeOp", 0) === 0 ? REC_TYPE_ACTIVE_OP
: line.lastIndexOf("computed", 0) === 0 ? REC_TYPE_COMPUTED
: line.lastIndexOf("debugOne", 0) === 0 ? REC_TYPE_SORT
: line.lastIndexOf("dumpOne", 0) === 0 ? REC_TYPE_SORT
: line.lastIndexOf("pathB.", 0) === 0 ? REC_TYPE_ADD
: line.lastIndexOf("path.", 0) === 0 ? REC_TYPE_ADD
: line.lastIndexOf("after", 0) === 0 ? REC_TYPE_ANGLE
: line.lastIndexOf("mark", 0) === 0 ? REC_TYPE_MARK
: line.lastIndexOf(" {{", 0) === 0 ? REC_TYPE_COMPUTED
: line.lastIndexOf("{{", 0) === 0 ? REC_TYPE_PATH
: line.lastIndexOf("op", 0) === 0 ? REC_TYPE_OP
: line.lastIndexOf("$", 0) === 0 ? REC_TYPE_PATH
: REC_TYPE_UNKNOWN;
if (recType != type || recType == REC_TYPE_ADD || recType == REC_TYPE_SECT
|| recType == REC_TYPE_ACTIVE_OP || recType == REC_TYPE_ANGLE) {
if (recType != REC_TYPE_UNKNOWN) {
records.push(recType);
records.push(lastLineNo);
records.push(record);
}
record = [];
recType = type;
lastLineNo = lineNo;
}
var found = false;
switch (recType) {
case REC_TYPE_ACTIVE:
found = match_regexp(line, lineNo, record, ACTIVE_LINE_SPAN, "debugShowActiveSpans" +
" id=IDX LINE_VAL t=T_VAL PT_VAL tEnd=T_VAL other=IDX otherT=T_VAL otherIndex=IDX windSum=OPT windValue=IDX oppValue=NUM"
) || match_regexp(line, lineNo, record, ACTIVE_QUAD_SPAN, "debugShowActiveSpans" +
" id=IDX QUAD_VAL t=T_VAL PT_VAL tEnd=T_VAL other=IDX otherT=T_VAL otherIndex=IDX windSum=OPT windValue=IDX oppValue=NUM"
) || match_regexp(line, lineNo, record, ACTIVE_CUBIC_SPAN, "debugShowActiveSpans" +
" id=IDX CUBIC_VAL t=T_VAL PT_VAL tEnd=T_VAL other=IDX otherT=T_VAL otherIndex=IDX windSum=OPT windValue=IDX oppValue=NUM"
);
break;
case REC_TYPE_ACTIVE_OP:
found = match_regexp(line, lineNo, record, ACTIVE_OP, "activeOp" +
" id=IDX t=T_VAL tEnd=T_VAL op=OPER miFrom=NUM miTo=NUM suFrom=NUM suTo=NUM result=IDX"
);
break;
case REC_TYPE_ADD:
if (match_regexp(line, lineNo, record, ADD_MOVETO, "PATH.moveTo(P_VAL);")) {
moveX = record[1][0];
moveY = record[1][1];
found = true;
} else if (match_regexp(line, lineNo, record, ADD_LINETO, "PATH.lineTo(P_VAL);")) {
record[1].unshift(moveY);
record[1].unshift(moveX);
moveX = record[1][2];
moveY = record[1][3];
found = true;
} else if (match_regexp(line, lineNo, record, ADD_QUADTO, "PATH.quadTo(P_VAL, P_VAL);")) {
record[1].unshift(moveY);
record[1].unshift(moveX);
moveX = record[1][4];
moveY = record[1][5];
found = true;
} else if (match_regexp(line, lineNo, record, ADD_CUBICTO, "PATH.cubicTo(P_VAL, P_VAL, P_VAL);")) {
record[1].unshift(moveY);
record[1].unshift(moveX);
moveX = record[1][6];
moveY = record[1][7];
found = true;
} else if (match_regexp(line, lineNo, record, ADD_FILL, "PATH.setFillType(FILL_TYPE);")) {
found = true;
} else {
found = match_regexp(line, lineNo, record, ADD_CLOSE, "PATH.close();");
}
break;
case REC_TYPE_ANGLE:
found = match_regexp(line, lineNo, record, ANGLE_AFTER, "after " +
"id=IDX IDX/IDX tStart=T_VAL tEnd=T_VAL < id=IDX IDX/IDX tStart=T_VAL tEnd=T_VAL < id=IDX IDX/IDX tStart=T_VAL tEnd=T_VAL T_F IDX");
if (found) {
break;
}
found = match_regexp(line, lineNo, record, ANGLE_AFTER2, "after " +
"[IDX/IDX] NUM/NUM tStart=T_VAL tEnd=T_VAL < [IDX/IDX] NUM/NUM tStart=T_VAL tEnd=T_VAL < [IDX/IDX] NUM/NUM tStart=T_VAL tEnd=T_VAL T_F IDX");
break;
case REC_TYPE_COIN:
found = true;
break;
case REC_TYPE_COMPUTED:
found = line == "computed quadratics given"
|| match_regexp(line, lineNo, record, COMPUTED_SET_1, "computed quadratics set 1"
) || match_regexp(line, lineNo, record, COMPUTED_SET_2, "computed quadratics set 2"
) || match_regexp(line, lineNo, record, PATH_QUAD, " QUAD_VAL,"
) || match_regexp(line, lineNo, record, PATH_CUBIC, " CUBIC_VAL,"
);
break;
case REC_TYPE_PATH:
found = match_regexp(line, lineNo, record, PATH_LINE, "LINE_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, PATH_QUAD, "QUAD_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, PATH_CUBIC, "CUBIC_VAL"
);
break;
case REC_TYPE_SECT:
found = match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_LINE, "debugShowLineIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL LINE_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL LINE_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_LINE_2, "debugShowLineIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL LINE_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL LINE_VAL wnTs[1]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_LINE_NO, "debugShowLineIntersection" +
" no intersect LINE_VAL LINE_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_QUAD_LINE, "debugShowQuadLineIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL QUAD_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL LINE_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_QUAD_LINE_2, "debugShowQuadLineIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL QUAD_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL LINE_VAL wnTs[1]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_QUAD_LINE_NO, "debugShowQuadLineIntersection" +
" no intersect QUAD_VAL LINE_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_QUAD, "debugShowQuadIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL QUAD_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL QUAD_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_QUAD_2, "debugShowQuadIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL QUAD_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL QUAD_VAL wnTs[1]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_QUAD_NO, "debugShowQuadIntersection" +
" no intersect QUAD_VAL QUAD_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_LINE, "debugShowCubicLineIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL LINE_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_LINE_2, "debugShowCubicLineIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL LINE_VAL wnTs[1]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_LINE_3, "debugShowCubicLineIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wtTs[2]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL LINE_VAL wnTs[1]=T_VAL wnTs[2]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_LINE_NO, "debugShowCubicLineIntersection" +
" no intersect CUBIC_VAL LINE_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_QUAD, "debugShowCubicQuadIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL QUAD_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_QUAD_2, "debugShowCubicQuadIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL QUAD_VAL wnTs[1]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_QUAD_3, "debugShowCubicQuadIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wtTs[2]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL QUAD_VAL wnTs[1]=T_VAL wnTs[2]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_QUAD_4, "debugShowCubicQuadIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wtTs[2]=T_VAL wtTs[3]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL QUAD_VAL wnTs[1]=T_VAL wnTs[2]=T_VAL wnTs[3]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_QUAD_NO, "debugShowCubicQuadIntersection" +
" no intersect CUBIC_VAL QUAD_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC, "debugShowCubicIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_2, "debugShowCubicIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL wnTs[1]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_3, "debugShowCubicIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wtTs[2]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL wnTs[1]=T_VAL wnTs[2]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_4, "debugShowCubicIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL PT_VAL wtTs[2]=T_VAL PT_VAL wtTs[3]=T_VAL PT_VAL wnTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL wnTs[1]=T_VAL wnTs[2]=T_VAL wnTs[3]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_CUBIC_NO, "debugShowCubicIntersection" +
" no intersect CUBIC_VAL CUBIC_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_SELF_CUBIC, "debugShowCubicIntersection" +
" wtTs[0]=T_VAL CUBIC_VAL PT_VAL wtTs[1]=T_VAL"
) || match_regexp(line, lineNo, record, INTERSECT_SELF_CUBIC_NO, "debugShowCubicIntersection" +
" no self intersect CUBIC_VAL"
);
break;
case REC_TYPE_SORT:
var hasDone = / done/.test(line);
var hasUnorderable = / unorderable/.test(line);
var hasSmall = / small/.test(line);
var hasTiny = / tiny/.test(line);
var hasOperand = / operand/.test(line);
var hasStop = / stop/.test(line);
line.replace(/[ a-z]+$/, "");
found = match_regexp(line, lineNo, record, SORT_UNARY, "debugOne" +
" [IDX/IDX] next=IDX/IDX sect=IDX/IDX s=T_VAL [IDX] e=T_VAL [IDX] sgn=NUM windVal=IDX windSum=OPT"
) || match_regexp(line, lineNo, record, SORT_BINARY, "debugOne" +
" [IDX/IDX] next=IDX/IDX sect=IDX/IDX s=T_VAL [IDX] e=T_VAL [IDX] sgn=NUM windVal=IDX windSum=OPT oppVal=IDX oppSum=OPT"
) || match_regexp(line, lineNo, record, SORT_UNARY, "dumpOne" +
" [IDX/IDX] next=IDX/IDX sect=NUM/NUM s=T_VAL [IDX] e=T_VAL [IDX] sgn=NUM windVal=IDX windSum=OPT"
) || match_regexp(line, lineNo, record, SORT_BINARY, "dumpOne" +
" [IDX/IDX] next=IDX/IDX sect=NUM/NUM s=T_VAL [IDX] e=T_VAL [IDX] sgn=NUM windVal=IDX windSum=OPT oppVal=IDX oppSum=OPT"
);
if (found) {
record[1].push(hasDone);
record[1].push(hasUnorderable);
record[1].push(hasSmall);
record[1].push(hasTiny);
record[1].push(hasOperand);
record[1].push(hasStop);
}
break;
case REC_TYPE_MARK:
found = match_regexp(line, lineNo, record, MARK_LINE, "markWinding" +
" id=IDX LINE_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM newOppSum=NUM oppSum=OPT windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_QUAD, "markWinding" +
" id=IDX QUAD_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM newOppSum=NUM oppSum=OPT windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_CUBIC, "markWinding" +
" id=IDX CUBIC_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM newOppSum=NUM oppSum=OPT windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_DONE_LINE, "markDoneBinary" +
" id=IDX LINE_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM newOppSum=NUM oppSum=OPT windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_DONE_QUAD, "markDoneBinary" +
" id=IDX QUAD_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM newOppSum=NUM oppSum=OPT windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_DONE_CUBIC, "markDoneBinary" +
" id=IDX CUBIC_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM newOppSum=NUM oppSum=OPT windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_UNSORTABLE_LINE, "markUnsortable" +
" id=IDX LINE_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_UNSORTABLE_QUAD, "markUnsortable" +
" id=IDX QUAD_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_UNSORTABLE_CUBIC, "markUnsortable" +
" id=IDX CUBIC_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_SIMPLE_LINE, "markWinding" +
" id=IDX LINE_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_SIMPLE_QUAD, "markWinding" +
" id=IDX QUAD_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_SIMPLE_CUBIC, "markWinding" +
" id=IDX CUBIC_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_SIMPLE_DONE_LINE, "markDone" +
" id=IDX LINE_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_SIMPLE_DONE_QUAD, "markDone" +
" id=IDX QUAD_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_SIMPLE_DONE_CUBIC, "markDone" +
" id=IDX CUBIC_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_DONE_UNARY_LINE, "markDoneUnary" +
" id=IDX LINE_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_DONE_UNARY_QUAD, "markDoneUnary" +
" id=IDX QUAD_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_DONE_UNARY_CUBIC, "markDoneUnary" +
" id=IDX CUBIC_VAL t=T_VAL [IDX] PT_VAL tEnd=T_VAL newWindSum=NUM windSum=OPT windValue=IDX"
) || match_regexp(line, lineNo, record, MARK_ANGLE_LAST, "markAngle" +
" last id=IDX windSum=OPT small=IDX");
break;
case REC_TYPE_OP:
if (line.lastIndexOf("oppSign oppSign=", 0) === 0
|| line.lastIndexOf("operator<", 0) === 0) {
found = true;
break;
}
found = match_regexp(line, lineNo, record, OP_DIFFERENCE, "op difference"
) || match_regexp(line, lineNo, record, OP_INTERSECT, "op intersect"
) || match_regexp(line, lineNo, record, OP_UNION, "op union"
) || match_regexp(line, lineNo, record, OP_XOR, "op xor"
);
break;
case REC_TYPE_UNKNOWN:
found = true;
break;
}
if (!found) {
console.log(line + " [" + lineNo + "] of type " + type + " not found");
}
}
if (recType != REC_TYPE_UNKNOWN) {
records.push(recType);
records.push(lastLineNo);
records.push(record);
}
if (records.length >= 1) {
tests[testIndex] = records;
testLines[testIndex] = lines;
}
}
function init(test) {
var canvas = document.getElementById('canvas');
if (!canvas.getContext) return;
ctx = canvas.getContext('2d');
var resScale = retina_scale && window.devicePixelRatio ? window.devicePixelRatio : 1;
var unscaledWidth = window.innerWidth - 20;
var unscaledHeight = window.innerHeight - 20;
screenWidth = unscaledWidth;
screenHeight = unscaledHeight;
canvas.width = unscaledWidth * resScale;
canvas.height = unscaledHeight * resScale;
canvas.style.width = unscaledWidth + 'px';
canvas.style.height = unscaledHeight + 'px';
if (resScale != 1) {
ctx.scale(resScale, resScale);
}
xmin = Infinity;
xmax = -Infinity;
ymin = Infinity;
ymax = -Infinity;
hasPath = hasComputedPath = false;
firstActiveSpan = -1;
for (var tIndex = 0; tIndex < test.length; tIndex += 3) {
var recType = test[tIndex];
if (!typeof recType == 'number' || recType < REC_TYPE_UNKNOWN || recType > REC_TYPE_LAST) {
console.log("unknown rec type: " + recType);
throw "stop execution";
}
var records = test[tIndex + 2];
for (var recordIndex = 0; recordIndex < records.length; recordIndex += 2) {
var fragType = records[recordIndex];
if (!typeof fragType == 'number' || fragType < 1 || fragType > FRAG_TYPE_LAST) {
console.log("unknown in range frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
var frags = records[recordIndex + 1];
var first = 0;
var last = -1;
var first2 = 0;
var last2 = 0;
switch (recType) {
case REC_TYPE_COMPUTED:
if (fragType == COMPUTED_SET_1 || fragType == COMPUTED_SET_2) {
break;
}
hasComputedPath = true;
case REC_TYPE_PATH:
switch (fragType) {
case PATH_LINE:
last = 4;
break;
case PATH_QUAD:
last = 6;
break;
case PATH_CUBIC:
last = 8;
break;
default:
console.log("unknown " + (recType == REC_TYPE_PATH ? "REC_TYPE_PATH"
: "REC_TYPE_COMPUTED") + " frag type:" + fragType);
throw "stop execution";
}
if (recType == REC_TYPE_PATH) {
hasPath = true;
}
break;
case REC_TYPE_ACTIVE:
if (firstActiveSpan < 0) {
firstActiveSpan = tIndex;
}
first = 1;
switch (fragType) {
case ACTIVE_LINE_SPAN:
last = 5;
break;
case ACTIVE_QUAD_SPAN:
last = 7;
break;
case ACTIVE_CUBIC_SPAN:
last = 9;
break;
default:
console.log("unknown REC_TYPE_ACTIVE frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
break;
case REC_TYPE_ADD:
switch (fragType) {
case ADD_MOVETO:
break;
case ADD_LINETO:
last = 4;
break;
case ADD_QUADTO:
last = 6;
break;
case ADD_CUBICTO:
last = 8;
break;
case ADD_CLOSE:
case ADD_FILL:
break;
default:
console.log("unknown REC_TYPE_ADD frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
break;
case REC_TYPE_SECT:
switch (fragType) {
case INTERSECT_LINE:
first = 1; last = 5; first2 = 8; last2 = 12;
break;
case INTERSECT_LINE_2:
first = 1; last = 5; first2 = 11; last2 = 15;
break;
case INTERSECT_LINE_NO:
first = 0; last = 4; first2 = 4; last2 = 8;
break;
case INTERSECT_QUAD_LINE:
first = 1; last = 7; first2 = 10; last2 = 14;
break;
case INTERSECT_QUAD_LINE_2:
first = 1; last = 7; first2 = 13; last2 = 17;
break;
case INTERSECT_QUAD_LINE_NO:
first = 0; last = 6; first2 = 6; last2 = 10;
break;
case INTERSECT_QUAD:
first = 1; last = 7; first2 = 10; last2 = 16;
break;
case INTERSECT_QUAD_2:
first = 1; last = 7; first2 = 13; last2 = 19;
break;
case INTERSECT_QUAD_NO:
first = 0; last = 6; first2 = 6; last2 = 12;
break;
case INTERSECT_SELF_CUBIC:
first = 1; last = 9;
break;
case INTERSECT_SELF_CUBIC_NO:
first = 0; last = 8;
break;
case INTERSECT_CUBIC_LINE:
first = 1; last = 9; first2 = 12; last2 = 16;
break;
case INTERSECT_CUBIC_LINE_2:
first = 1; last = 9; first2 = 15; last2 = 19;
break;
case INTERSECT_CUBIC_LINE_3:
first = 1; last = 9; first2 = 18; last2 = 22;
break;
case INTERSECT_CUBIC_LINE_NO:
first = 0; last = 8; first2 = 8; last2 = 12;
break;
case INTERSECT_CUBIC_QUAD:
first = 1; last = 9; first2 = 12; last2 = 18;
break;
case INTERSECT_CUBIC_QUAD_2:
first = 1; last = 9; first2 = 15; last2 = 21;
break;
case INTERSECT_CUBIC_QUAD_3:
first = 1; last = 9; first2 = 18; last2 = 24;
break;
case INTERSECT_CUBIC_QUAD_4:
first = 1; last = 9; first2 = 21; last2 = 27;
break;
case INTERSECT_CUBIC_QUAD_NO:
first = 0; last = 8; first2 = 8; last2 = 14;
break;
case INTERSECT_CUBIC:
first = 1; last = 9; first2 = 12; last2 = 20;
break;
case INTERSECT_CUBIC_2:
first = 1; last = 9; first2 = 15; last2 = 23;
break;
case INTERSECT_CUBIC_3:
first = 1; last = 9; first2 = 18; last2 = 26;
break;
case INTERSECT_CUBIC_4:
first = 1; last = 9; first2 = 21; last2 = 29;
break;
case INTERSECT_CUBIC_NO:
first = 0; last = 8; first2 = 8; last2 = 16;
break;
default:
console.log("unknown REC_TYPE_SECT frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
break;
default:
continue;
}
for (var idx = first; idx < last; idx += 2) {
xmin = Math.min(xmin, frags[idx]);
xmax = Math.max(xmax, frags[idx]);
ymin = Math.min(ymin, frags[idx + 1]);
ymax = Math.max(ymax, frags[idx + 1]);
}
for (var idx = first2; idx < last2; idx += 2) {
xmin = Math.min(xmin, frags[idx]);
xmax = Math.max(xmax, frags[idx]);
ymin = Math.min(ymin, frags[idx + 1]);
ymax = Math.max(ymax, frags[idx + 1]);
}
}
}
var angleBounds = [Infinity, Infinity, -Infinity, -Infinity];
for (var tIndex = 0; tIndex < test.length; tIndex += 3) {
var recType = test[tIndex];
var records = test[tIndex + 2];
for (var recordIndex = 0; recordIndex < records.length; recordIndex += 2) {
var fragType = records[recordIndex];
var frags = records[recordIndex + 1];
switch (recType) {
case REC_TYPE_ACTIVE_OP:
if (!draw_op) {
break;
}
{
var curve = curvePartialByID(test, frags[0], frags[1], frags[2]);
curve_extremes(curve, angleBounds);
}
break;
case REC_TYPE_ANGLE:
if (!draw_angle) {
break;
}
if (fragType == ANGLE_AFTER) {
var curve = curvePartialByID(test, frags[0], frags[3], frags[4]);
curve_extremes(curve, angleBounds);
curve = curvePartialByID(test, frags[5], frags[8], frags[9]);
curve_extremes(curve, angleBounds);
curve = curvePartialByID(test, frags[10], frags[13], frags[14]);
} else if (fragType == ANGLE_AFTER2) {
var curve = curvePartialByID(test, frags[0], frags[4], frags[5]);
curve_extremes(curve, angleBounds);
curve = curvePartialByID(test, frags[6], frags[10], frags[11]);
curve_extremes(curve, angleBounds);
curve = curvePartialByID(test, frags[12], frags[16], frags[17]);
}
break;
case REC_TYPE_SORT:
if (!draw_sort) {
break;
}
if (fragType == SORT_UNARY || fragType == SORT_BINARY) {
var curve = curvePartialByID(test, frags[0], frags[6], frags[8]);
curve_extremes(curve, angleBounds);
}
break;
}
}
}
xmin = Math.min(xmin, angleBounds[0]);
ymin = Math.min(ymin, angleBounds[1]);
xmax = Math.max(xmax, angleBounds[2]);
ymax = Math.max(ymax, angleBounds[3]);
setScale(xmin, xmax, ymin, ymax);
if (hasPath == false && hasComputedPath == true && !draw_computed) {
draw_computed = 3; // show both quadratics and cubics
}
if (hasPath == true && hasComputedPath == false && draw_computed) {
draw_computed = 0;
}
}
function curveByID(test, id) {
var tIndex = firstActiveSpan;
if (tIndex < 0) {
return [];
}
while (tIndex < test.length) {
var recType = test[tIndex];
if (recType != REC_TYPE_ACTIVE) {
return [];
}
var records = test[tIndex + 2];
for (var recordIndex = 0; recordIndex < records.length; recordIndex += 2) {
var fragType = records[recordIndex];
var frags = records[recordIndex + 1];
if (frags[0] == id) {
switch (fragType) {
case ACTIVE_LINE_SPAN:
return [frags[1], frags[2], frags[3], frags[4]];
case ACTIVE_QUAD_SPAN:
return [frags[1], frags[2], frags[3], frags[4],
frags[5], frags[6]];
case ACTIVE_CUBIC_SPAN:
return [frags[1], frags[2], frags[3], frags[4],
frags[5], frags[6], frags[7], frags[8]];
}
}
}
tIndex += 3;
}
return [];
}
function curvePartialByID(test, id, t0, t1) {
var tIndex = firstActiveSpan;
if (tIndex < 0) {
return [];
}
while (tIndex < test.length) {
var recType = test[tIndex];
if (recType != REC_TYPE_ACTIVE) {
return [];
}
var records = test[tIndex + 2];
for (var recordIndex = 0; recordIndex < records.length; recordIndex += 2) {
var fragType = records[recordIndex];
var frags = records[recordIndex + 1];
if (frags[0] == id) {
switch (fragType) {
case ACTIVE_LINE_SPAN:
return linePartial(frags[1], frags[2], frags[3], frags[4], t0, t1);
case ACTIVE_QUAD_SPAN:
return quadPartial(frags[1], frags[2], frags[3], frags[4],
frags[5], frags[6], t0, t1);
case ACTIVE_CUBIC_SPAN:
return cubicPartial(frags[1], frags[2], frags[3], frags[4],
frags[5], frags[6], frags[7], frags[8], t0, t1);
}
}
}
tIndex += 3;
}
return [];
}
function idByCurve(test, frag, type) {
var tIndex = firstActiveSpan;
if (tIndex < 0) {
return -1;
}
while (tIndex < test.length) {
var recType = test[tIndex];
if (recType != REC_TYPE_ACTIVE) {
return -1;
}
var records = test[tIndex + 2];
for (var recordIndex = 0; recordIndex < records.length; recordIndex += 2) {
var fragType = records[recordIndex];
var frags = records[recordIndex + 1];
switch (fragType) {
case ACTIVE_LINE_SPAN:
if (type != PATH_LINE) {
continue;
}
if (frag[0] != frags[1] || frag[1] != frags[2]
|| frag[2] != frags[3] || frag[3] != frags[4]) {
continue;
}
return frags[0];
case ACTIVE_QUAD_SPAN:
if (type != PATH_QUAD) {
continue;
}
if (frag[0] != frags[1] || frag[1] != frags[2]
|| frag[2] != frags[3] || frag[3] != frags[4]
|| frag[4] != frags[5] || frag[5] != frags[6]) {
continue;
}
return frags[0];
case ACTIVE_CUBIC_SPAN:
if (type != PATH_CUBIC) {
continue;
}
if (frag[0] != frags[1] || frag[1] != frags[2]
|| frag[2] != frags[3] || frag[3] != frags[4]
|| frag[4] != frags[5] || frag[5] != frags[6]
|| frag[6] != frags[7] || frag[7] != frags[8]) {
continue;
}
return frags[0];
}
}
++tIndex;
}
return -1;
}
function curve_extremes(curve, bounds) {
for (var index = 0; index < curve.length; index += 2) {
var x = curve[index];
var y = curve[index + 1];
bounds[0] = Math.min(bounds[0], x);
bounds[1] = Math.min(bounds[1], y);
bounds[2] = Math.max(bounds[2], x);
bounds[3] = Math.max(bounds[3], y);
}
}
function setScale(x0, x1, y0, y1) {
var srcWidth = x1 - x0;
var srcHeight = y1 - y0;
var usableWidth = screenWidth;
var xDigits = Math.ceil(Math.log(Math.abs(xmax)) / Math.log(10));
var yDigits = Math.ceil(Math.log(Math.abs(ymax)) / Math.log(10));
usableWidth -= (xDigits + yDigits) * 10;
usableWidth -= decimal_places * 10;
if (draw_legend) {
usableWidth -= 40;
}
var hscale = usableWidth / srcWidth;
var vscale = screenHeight / srcHeight;
scale = Math.min(hscale, vscale);
var invScale = 1 / scale;
var sxmin = x0 - invScale * 5;
var symin = y0 - invScale * 10;
var sxmax = x1 + invScale * (6 * decimal_places + 10);
var symax = y1 + invScale * 10;
srcWidth = sxmax - sxmin;
srcHeight = symax - symin;
hscale = usableWidth / srcWidth;
vscale = screenHeight / srcHeight;
scale = Math.min(hscale, vscale);
srcLeft = sxmin;
srcTop = symin;
}
function drawArc(curve, op, from, to) {
var type = PATH_LINE + (curve.length / 2 - 2);
var pt = pointAtT(curve, type, op ? 0.4 : 0.6);
var dy = pt.y - curve[1];
var dx = pt.x - curve[0];
var dist = Math.sqrt(dy * dy + dx * dx);
var _dist = dist * scale;
var angle = Math.atan2(dy, dx);
var _px = (curve[0] - srcLeft) * scale;
var _py = (curve[1] - srcTop) * scale;
var divisor = 4;
var endDist;
do {
var ends = [];
for (var index = -1; index <= 1; index += 2) {
var px = Math.cos(index * Math.PI / divisor);
var py = Math.sin(index * Math.PI / divisor);
ends.push(px);
ends.push(py);
}
var endDx = (ends[2] - ends[0]) * scale * dist;
var endDy = (ends[3] - ends[1]) * scale * dist;
endDist = Math.sqrt(endDx * endDx + endDy * endDy);
if (endDist < 100) {
break;
}
divisor *= 2;
} while (true);
if (endDist < 30) {
return;
}
if (op) {
divisor *= 2;
}
ctx.strokeStyle = op ? "rgba(210,0,45, 0.4)" : "rgba(90,90,90, 0.5)";
ctx.beginPath();
ctx.arc(_px, _py, _dist, angle - Math.PI / divisor, angle + Math.PI / divisor, false);
ctx.stroke();
var saveAlign = ctx.textAlign;
var saveStyle = ctx.fillStyle;
var saveFont = ctx.font;
ctx.textAlign = "center";
ctx.fillStyle = "black";
ctx.font = "normal 24px Arial";
divisor *= 0.8;
for (var index = -1; index <= 1; index += 2) {
var px = curve[0] + Math.cos(angle + index * Math.PI / divisor) * dist;
var py = curve[1] + Math.sin(angle + index * Math.PI / divisor) * dist;
var _px = (px - srcLeft) * scale;
var _py = (py - srcTop) * scale;
ctx.fillText(index < 0 ? to.toString() : from.toString(), _px, _py + 8);
}
ctx.textAlign = saveAlign;
ctx.fillStyle = saveStyle;
ctx.font = saveFont;
}
function drawPoint(px, py, end) {
for (var pts = 0; pts < drawnPts.length; pts += 2) {
var x = drawnPts[pts];
var y = drawnPts[pts + 1];
if (px == x && py == y) {
return;
}
}
drawnPts.push(px);
drawnPts.push(py);
var label = px.toFixed(decimal_places) + ", " + py.toFixed(decimal_places);
var _px = (px - srcLeft) * scale;
var _py = (py - srcTop) * scale;
ctx.beginPath();
ctx.arc(_px, _py, 3, 0, Math.PI*2, true);
ctx.closePath();
if (end) {
ctx.fill();
} else {
ctx.stroke();
}
if (debug_xy) {
ctx.textAlign = "left";
ctx.fillText(label, _px + 5, _py);
}
}
function drawPoints(ptArray, curveType, drawControls) {
var count = (curveType - PATH_LINE + 2) * 2;
for (var idx = 0; idx < count; idx += 2) {
if (!drawControls && idx != 0 && idx != count - 2) {
continue;
}
drawPoint(ptArray[idx], ptArray[idx + 1], idx == 0 || idx == count - 2);
}
}
function drawControlLines(curve, curveType, drawEnd) {
if (curveType == PATH_LINE) {
return;
}
ctx.strokeStyle = "rgba(0,0,0, 0.3)";
drawLine(curve[0], curve[1], curve[2], curve[3]);
drawLine(curve[2], curve[3], curve[4], curve[5]);
if (curveType == PATH_CUBIC) {
drawLine(curve[4], curve[5], curve[6], curve[7]);
if (drawEnd > 1) {
drawLine(curve[6], curve[7], curve[0], curve[1]);
if (drawEnd > 2) {
drawLine(curve[0], curve[1], curve[4], curve[5]);
drawLine(curve[6], curve[7], curve[2], curve[3]);
}
}
} else if (drawEnd > 1) {
drawLine(curve[4], curve[5], curve[0], curve[1]);
}
}
function pointAtT(curve, curveType, t) {
var xy = {};
switch (curveType) {
case PATH_LINE:
var a = 1 - t;
var b = t;
xy.x = a * curve[0] + b * curve[2];
xy.y = a * curve[1] + b * curve[3];
break;
case PATH_QUAD:
var one_t = 1 - t;
var a = one_t * one_t;
var b = 2 * one_t * t;
var c = t * t;
xy.x = a * curve[0] + b * curve[2] + c * curve[4];
xy.y = a * curve[1] + b * curve[3] + c * curve[5];
break;
case PATH_CUBIC:
var one_t = 1 - t;
var one_t2 = one_t * one_t;
var a = one_t2 * one_t;
var b = 3 * one_t2 * t;
var t2 = t * t;
var c = 3 * one_t * t2;
var d = t2 * t;
xy.x = a * curve[0] + b * curve[2] + c * curve[4] + d * curve[6];
xy.y = a * curve[1] + b * curve[3] + c * curve[5] + d * curve[7];
break;
}
return xy;
}
function drawPointAtT(curve, curveType) {
var x, y;
var xy = pointAtT(curve, curveType, curveT);
drawPoint(xy.x, xy.y, true);
if (!draw_intersectT) {
return;
}
ctx.fillStyle = "red";
drawTAtPointUp(xy.x, xy.y, curveT);
}
function drawTAtPointUp(px, py, t) {
var label = t.toFixed(decimal_places);
var _px = (px - srcLeft)* scale;
var _py = (py - srcTop) * scale;
ctx.fillText(label, _px + 5, _py - 10);
}
function drawTAtPointDown(px, py, t) {
var label = t.toFixed(decimal_places);
var _px = (px - srcLeft)* scale;
var _py = (py - srcTop) * scale;
ctx.fillText(label, _px + 5, _py + 10);
}
function alreadyDrawnLine(x1, y1, x2, y2) {
if (collect_bounds) {
if (focus_enabled) {
focusXmin = Math.min(focusXmin, x1, x2);
focusYmin = Math.min(focusYmin, y1, y2);
focusXmax = Math.max(focusXmax, x1, x2);
focusYmax = Math.max(focusYmax, y1, y2);
}
return true;
}
for (var pts = 0; pts < drawnLines.length; pts += 4) {
if (x1 == drawnLines[pts] && y1 == drawnLines[pts + 1]
&& x2 == drawnLines[pts + 2] && y2 == drawnLines[pts + 3]) {
return true;
}
}
drawnLines.push(x1);
drawnLines.push(y1);
drawnLines.push(x2);
drawnLines.push(y2);
return false;
}
function drawLine(x1, y1, x2, y2) {
if (alreadyDrawnLine(x1, y1, x2, y2)) {
return;
}
ctx.beginPath();
ctx.moveTo((x1 - srcLeft) * scale,
(y1 - srcTop) * scale);
ctx.lineTo((x2 - srcLeft) * scale,
(y2 - srcTop) * scale);
ctx.stroke();
}
function linePartial(x1, y1, x2, y2, t1, t2) {
var dx = x1 - x2;
var dy = y1 - y2;
var array = [
x1 - t1 * dx,
y1 - t1 * dy,
x1 - t2 * dx,
y1 - t2 * dy
];
return array;
}
function drawLinePartial(x1, y1, x2, y2, t1, t2) {
var a = linePartial(x1, y1, x2, y2, t1, t2);
var ax = a[0];
var ay = a[1];
var bx = a[2];
var by = a[3];
if (alreadyDrawnLine(ax, ay, bx, by)) {
return;
}
ctx.beginPath();
ctx.moveTo((ax - srcLeft) * scale,
(ay - srcTop) * scale);
ctx.lineTo((bx - srcLeft) * scale,
(by - srcTop) * scale);
ctx.stroke();
}
function alreadyDrawnQuad(x1, y1, x2, y2, x3, y3) {
if (collect_bounds) {
if (focus_enabled) {
focusXmin = Math.min(focusXmin, x1, x2, x3);
focusYmin = Math.min(focusYmin, y1, y2, y3);
focusXmax = Math.max(focusXmax, x1, x2, x3);
focusYmax = Math.max(focusYmax, y1, y2, y3);
}
return true;
}
for (var pts = 0; pts < drawnQuads.length; pts += 6) {
if (x1 == drawnQuads[pts] && y1 == drawnQuads[pts + 1]
&& x2 == drawnQuads[pts + 2] && y2 == drawnQuads[pts + 3]
&& x3 == drawnQuads[pts + 4] && y3 == drawnQuads[pts + 5]) {
return true;
}
}
drawnQuads.push(x1);
drawnQuads.push(y1);
drawnQuads.push(x2);
drawnQuads.push(y2);
drawnQuads.push(x3);
drawnQuads.push(y3);
return false;
}
function drawQuad(x1, y1, x2, y2, x3, y3) {
if (alreadyDrawnQuad(x1, y1, x2, y2, x3, y3)) {
return;
}
ctx.beginPath();
ctx.moveTo((x1 - srcLeft) * scale,
(y1 - srcTop) * scale);
ctx.quadraticCurveTo((x2 - srcLeft) * scale,
(y2 - srcTop) * scale,
(x3 - srcLeft) * scale,
(y3 - srcTop) * scale);
ctx.stroke();
}
function interp(A, B, t) {
return A + (B - A) * t;
}
function interp_quad_coords(x1, x2, x3, t)
{
var ab = interp(x1, x2, t);
var bc = interp(x2, x3, t);
var abc = interp(ab, bc, t);
return abc;
}
function quadPartial(x1, y1, x2, y2, x3, y3, t1, t2) {
var ax = interp_quad_coords(x1, x2, x3, t1);
var ay = interp_quad_coords(y1, y2, y3, t1);
var dx = interp_quad_coords(x1, x2, x3, (t1 + t2) / 2);
var dy = interp_quad_coords(y1, y2, y3, (t1 + t2) / 2);
var cx = interp_quad_coords(x1, x2, x3, t2);
var cy = interp_quad_coords(y1, y2, y3, t2);
var bx = 2*dx - (ax + cx)/2;
var by = 2*dy - (ay + cy)/2;
var array = [
ax, ay, bx, by, cx, cy
];
return array;
}
function drawQuadPartial(x1, y1, x2, y2, x3, y3, t1, t2) {
var a = quadPartial(x1, y1, x2, y2, x3, y3, t1, t2);
var ax = a[0];
var ay = a[1];
var bx = a[2];
var by = a[3];
var cx = a[4];
var cy = a[5];
if (alreadyDrawnQuad(ax, ay, bx, by, cx, cy)) {
return;
}
ctx.beginPath();
ctx.moveTo((ax - srcLeft) * scale,
(ay - srcTop) * scale);
ctx.quadraticCurveTo((bx - srcLeft) * scale,
(by - srcTop) * scale,
(cx - srcLeft) * scale,
(cy - srcTop) * scale);
ctx.stroke();
}
function alreadyDrawnCubic(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) {
if (collect_bounds) {
if (focus_enabled) {
focusXmin = Math.min(focusXmin, x1, x2, x3, x4);
focusYmin = Math.min(focusYmin, y1, y2, y3, y4);
focusXmax = Math.max(focusXmax, x1, x2, x3, x4);
focusYmax = Math.max(focusYmax, y1, y2, y3, y4);
}
return true;
}
for (var pts = 0; pts < drawnCubics.length; pts += 8) {
if (x1 == drawnCubics[pts] && y1 == drawnCubics[pts + 1]
&& x2 == drawnCubics[pts + 2] && y2 == drawnCubics[pts + 3]
&& x3 == drawnCubics[pts + 4] && y3 == drawnCubics[pts + 5]
&& x4 == drawnCubics[pts + 6] && y4 == drawnCubics[pts + 7]) {
return true;
}
}
drawnCubics.push(x1);
drawnCubics.push(y1);
drawnCubics.push(x2);
drawnCubics.push(y2);
drawnCubics.push(x3);
drawnCubics.push(y3);
drawnCubics.push(x4);
drawnCubics.push(y4);
return false;
}
function drawCubic(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) {
if (alreadyDrawnCubic(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4)) {
return;
}
ctx.beginPath();
ctx.moveTo((x1 - srcLeft) * scale,
(y1 - srcTop) * scale);
ctx.bezierCurveTo((x2 - srcLeft) * scale,
(y2 - srcTop) * scale,
(x3 - srcLeft) * scale,
(y3 - srcTop) * scale,
(x4 - srcLeft) * scale,
(y4 - srcTop) * scale);
ctx.stroke();
}
function interp_cubic_coords(x1, x2, x3, x4, t)
{
var ab = interp(x1, x2, t);
var bc = interp(x2, x3, t);
var cd = interp(x3, x4, t);
var abc = interp(ab, bc, t);
var bcd = interp(bc, cd, t);
var abcd = interp(abc, bcd, t);
return abcd;
}
function cubicPartial(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, t1, t2) {
var ax = interp_cubic_coords(x1, x2, x3, x4, t1);
var ay = interp_cubic_coords(y1, y2, y3, y4, t1);
var ex = interp_cubic_coords(x1, x2, x3, x4, (t1*2+t2)/3);
var ey = interp_cubic_coords(y1, y2, y3, y4, (t1*2+t2)/3);
var fx = interp_cubic_coords(x1, x2, x3, x4, (t1+t2*2)/3);
var fy = interp_cubic_coords(y1, y2, y3, y4, (t1+t2*2)/3);
var dx = interp_cubic_coords(x1, x2, x3, x4, t2);
var dy = interp_cubic_coords(y1, y2, y3, y4, t2);
var mx = ex * 27 - ax * 8 - dx;
var my = ey * 27 - ay * 8 - dy;
var nx = fx * 27 - ax - dx * 8;
var ny = fy * 27 - ay - dy * 8;
var bx = (mx * 2 - nx) / 18;
var by = (my * 2 - ny) / 18;
var cx = (nx * 2 - mx) / 18;
var cy = (ny * 2 - my) / 18;
var array = [
ax, ay, bx, by, cx, cy, dx, dy
];
return array;
}
function drawCubicPartial(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, t1, t2) {
var a = cubicPartial(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, t1, t2);
var ax = a[0];
var ay = a[1];
var bx = a[2];
var by = a[3];
var cx = a[4];
var cy = a[5];
var dx = a[6];
var dy = a[7];
if (alreadyDrawnCubic(ax, ay, bx, by, cx, cy, dx, dy)) {
return;
}
ctx.beginPath();
ctx.moveTo((ax - srcLeft) * scale,
(ay - srcTop) * scale);
ctx.bezierCurveTo((bx - srcLeft) * scale,
(by - srcTop) * scale,
(cx - srcLeft) * scale,
(cy - srcTop) * scale,
(dx - srcLeft) * scale,
(dy - srcTop) * scale);
ctx.stroke();
}
function drawCurve(c) {
switch (c.length) {
case 4:
drawLine(c[0], c[1], c[2], c[3]);
break;
case 6:
drawQuad(c[0], c[1], c[2], c[3], c[4], c[5]);
break;
case 8:
drawCubic(c[0], c[1], c[2], c[3], c[4], c[5], c[6], c[7]);
break;
}
}
function boundsWidth(pts) {
var min = pts[0];
var max = pts[0];
for (var idx = 2; idx < pts.length; idx += 2) {
min = Math.min(min, pts[idx]);
max = Math.max(max, pts[idx]);
}
return max - min;
}
function boundsHeight(pts) {
var min = pts[1];
var max = pts[1];
for (var idx = 3; idx < pts.length; idx += 2) {
min = Math.min(min, pts[idx]);
max = Math.max(max, pts[idx]);
}
return max - min;
}
function tangent(pts) {
var dx = pts[2] - pts[0];
var dy = pts[3] - pts[1];
if (dx == 0 && dy == 0 && pts.length > 4) {
dx = pts[4] - pts[0];
dy = pts[5] - pts[1];
if (dx == 0 && dy == 0 && pts.length > 6) {
dx = pts[6] - pts[0];
dy = pts[7] - pts[1];
}
}
return Math.atan2(-dy, dx);
}
function hodograph(cubic) {
var hodo = [];
hodo[0] = 3 * (cubic[2] - cubic[0]);
hodo[1] = 3 * (cubic[3] - cubic[1]);
hodo[2] = 3 * (cubic[4] - cubic[2]);
hodo[3] = 3 * (cubic[5] - cubic[3]);
hodo[4] = 3 * (cubic[6] - cubic[4]);
hodo[5] = 3 * (cubic[7] - cubic[5]);
return hodo;
}
function hodograph2(cubic) {
var quad = hodograph(cubic);
var hodo = [];
hodo[0] = 2 * (quad[2] - quad[0]);
hodo[1] = 2 * (quad[3] - quad[1]);
hodo[2] = 2 * (quad[4] - quad[2]);
hodo[3] = 2 * (quad[5] - quad[3]);
return hodo;
}
function quadraticRootsReal(A, B, C, s) {
if (A == 0) {
if (B == 0) {
s[0] = 0;
return C == 0;
}
s[0] = -C / B;
return 1;
}
/* normal form: x^2 + px + q = 0 */
var p = B / (2 * A);
var q = C / A;
var p2 = p * p;
if (p2 < q) {
return 0;
}
var sqrt_D = 0;
if (p2 > q) {
sqrt_D = sqrt(p2 - q);
}
s[0] = sqrt_D - p;
s[1] = -sqrt_D - p;
return 1 + s[0] != s[1];
}
function add_valid_ts(s, realRoots, t) {
var foundRoots = 0;
for (var index = 0; index < realRoots; ++index) {
var tValue = s[index];
if (tValue >= 0 && tValue <= 1) {
for (var idx2 = 0; idx2 < foundRoots; ++idx2) {
if (t[idx2] != tValue) {
t[foundRoots++] = tValue;
}
}
}
}
return foundRoots;
}
function quadraticRootsValidT(a, b, c, t) {
var s = [];
var realRoots = quadraticRootsReal(A, B, C, s);
var foundRoots = add_valid_ts(s, realRoots, t);
return foundRoots != 0;
}
function find_cubic_inflections(cubic, tValues) {
var Ax = src[2] - src[0];
var Ay = src[3] - src[1];
var Bx = src[4] - 2 * src[2] + src[0];
var By = src[5] - 2 * src[3] + src[1];
var Cx = src[6] + 3 * (src[2] - src[4]) - src[0];
var Cy = src[7] + 3 * (src[3] - src[5]) - src[1];
return quadraticRootsValidT(Bx * Cy - By * Cx, (Ax * Cy - Ay * Cx),
Ax * By - Ay * Bx, tValues);
}
function dxy_at_t(curve, type, t) {
var dxy = {};
if (type == PATH_QUAD) {
var a = t - 1;
var b = 1 - 2 * t;
var c = t;
dxy.x = a * curve[0] + b * curve[2] + c * curve[4];
dxy.y = a * curve[1] + b * curve[3] + c * curve[5];
} else if (type == PATH_CUBIC) {
var one_t = 1 - t;
var a = curve[0];
var b = curve[2];
var c = curve[4];
var d = curve[6];
dxy.x = 3 * ((b - a) * one_t * one_t + 2 * (c - b) * t * one_t + (d - c) * t * t);
a = curve[1];
b = curve[3];
c = curve[5];
d = curve[7];
dxy.y = 3 * ((b - a) * one_t * one_t + 2 * (c - b) * t * one_t + (d - c) * t * t);
}
return dxy;
}
function drawLabel(num, px, py) {
ctx.beginPath();
ctx.arc(px, py, 8, 0, Math.PI*2, true);
ctx.closePath();
ctx.strokeStyle = "rgba(0,0,0, 0.4)";
ctx.lineWidth = num == 0 || num == 3 ? 2 : 1;
ctx.stroke();
ctx.fillStyle = "black";
ctx.font = "normal 10px Arial";
// ctx.rotate(0.001);
ctx.fillText(num, px - 2, py + 3);
// ctx.rotate(-0.001);
}
function drawLabelX(ymin, num, loc) {
var px = (loc - srcLeft) * scale;
var py = (ymin - srcTop) * scale - 20;
drawLabel(num, px, py);
}
function drawLabelY(xmin, num, loc) {
var px = (xmin - srcLeft) * scale - 20;
var py = (loc - srcTop) * scale;
drawLabel(num, px, py);
}
function drawHodoOrigin(hx, hy, hMinX, hMinY, hMaxX, hMaxY) {
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(hx, hy - 100);
ctx.lineTo(hx, hy);
ctx.strokeStyle = hMinY < 0 ? "green" : "blue";
ctx.stroke();
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(hx, hy);
ctx.lineTo(hx, hy + 100);
ctx.strokeStyle = hMaxY > 0 ? "green" : "blue";
ctx.stroke();
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(hx - 100, hy);
ctx.lineTo(hx, hy);
ctx.strokeStyle = hMinX < 0 ? "green" : "blue";
ctx.stroke();
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(hx, hy);
ctx.lineTo(hx + 100, hy);
ctx.strokeStyle = hMaxX > 0 ? "green" : "blue";
ctx.stroke();
}
function scalexy(x, y, mag) {
var length = Math.sqrt(x * x + y * y);
return mag / length;
}
function drawArrow(x, y, dx, dy) {
var dscale = scalexy(dx, dy, 1 / scale * 100);
dx *= dscale;
dy *= dscale;
ctx.beginPath();
ctx.moveTo((x - srcLeft) * scale, (y - srcTop) * scale);
x += dx;
y += dy;
ctx.lineTo((x - srcLeft) * scale, (y - srcTop) * scale);
dx /= 10;
dy /= 10;
ctx.lineTo((x - dy - srcLeft) * scale, (y + dx - srcTop) * scale);
ctx.lineTo((x + dx * 2 - srcLeft) * scale, (y + dy * 2 - srcTop) * scale);
ctx.lineTo((x + dy - srcLeft) * scale, (y - dx - srcTop) * scale);
ctx.lineTo((x - srcLeft) * scale, (y - srcTop) * scale);
ctx.strokeStyle = "rgba(0,75,0, 0.4)";
ctx.stroke();
}
function x_at_t(curve, t) {
var one_t = 1 - t;
if (curve.length == 4) {
return one_t * curve[0] + t * curve[2];
}
var one_t2 = one_t * one_t;
var t2 = t * t;
if (curve.length == 6) {
return one_t2 * curve[0] + 2 * one_t * t * curve[2] + t2 * curve[4];
}
var a = one_t2 * one_t;
var b = 3 * one_t2 * t;
var c = 3 * one_t * t2;
var d = t2 * t;
return a * curve[0] + b * curve[2] + c * curve[4] + d * curve[6];
}
function y_at_t(curve, t) {
var one_t = 1 - t;
if (curve.length == 4) {
return one_t * curve[1] + t * curve[3];
}
var one_t2 = one_t * one_t;
var t2 = t * t;
if (curve.length == 6) {
return one_t2 * curve[1] + 2 * one_t * t * curve[3] + t2 * curve[5];
}
var a = one_t2 * one_t;
var b = 3 * one_t2 * t;
var c = 3 * one_t * t2;
var d = t2 * t;
return a * curve[1] + b * curve[3] + c * curve[5] + d * curve[7];
}
function drawOrder(curve, label) {
var px = x_at_t(curve, 0.75);
var py = y_at_t(curve, 0.75);
var _px = (px - srcLeft) * scale;
var _py = (py - srcTop) * scale;
ctx.beginPath();
ctx.arc(_px, _py, 15, 0, Math.PI * 2, true);
ctx.closePath();
ctx.fillStyle = "white";
ctx.fill();
if (label == 'L') {
ctx.strokeStyle = "rgba(255,0,0, 1)";
ctx.fillStyle = "rgba(255,0,0, 1)";
} else {
ctx.strokeStyle = "rgba(0,0,255, 1)";
ctx.fillStyle = "rgba(0,0,255, 1)";
}
ctx.stroke();
ctx.font = "normal 16px Arial";
ctx.textAlign = "center";
ctx.fillText(label, _px, _py + 5);
ctx.font = "normal 10px Arial";
}
function drawID(curve, id) {
var px = x_at_t(curve, 0.5);
var py = y_at_t(curve, 0.5);
var _px = (px - srcLeft) * scale;
var _py = (py - srcTop) * scale;
draw_id_at(id, _px, _py);
}
function draw_id_at(id, _px, _py) {
ctx.beginPath();
ctx.arc(_px, _py, 15, 0, Math.PI * 2, true);
ctx.closePath();
ctx.fillStyle = "white";
ctx.fill();
ctx.strokeStyle = "rgba(127,127,0, 1)";
ctx.fillStyle = "rgba(127,127,0, 1)";
ctx.stroke();
ctx.font = "normal 16px Arial";
ctx.textAlign = "center";
ctx.fillText(id, _px, _py + 5);
ctx.font = "normal 10px Arial";
}
function drawLinePartialID(id, x1, y1, x2, y2, t1, t2) {
var curve = [x1, y1, x2, y2];
drawCurvePartialID(id, curve, t1, t2);
}
function drawQuadPartialID(id, x1, y1, x2, y2, x3, y3, t1, t2) {
var curve = [x1, y1, x2, y2, x3, y3];
drawCurvePartialID(id, curve, t1, t2);
}
function drawCubicPartialID(id, x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, t1, t2) {
var curve = [x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4];
drawCurvePartialID(id, curve, t1, t2);
}
function drawCurvePartialID(id, curve, t1, t2) {
var px = x_at_t(curve, (t1 + t2) / 2);
var py = y_at_t(curve, (t1 + t2) / 2);
var _px = (px - srcLeft) * scale;
var _py = (py - srcTop) * scale;
draw_id_at(id, _px, _py);
}
function drawCurveSpecials(test, curve, type) {
if (pt_labels) {
drawPoints(curve, type, pt_labels == 2);
}
if (control_lines != 0) {
drawControlLines(curve, type, control_lines);
}
if (curve_t) {
drawPointAtT(curve, type);
}
if (draw_midpoint) {
var mid = pointAtT(curve, type, 0.5);
drawPoint(mid.x, mid.y, true);
}
if (draw_id) {
var id = idByCurve(test, curve, type);
if (id >= 0) {
drawID(curve, id);
}
}
if (type == PATH_LINE) {
return;
}
if (draw_deriviatives > 0) {
var d = dxy_at_t(curve, type, 0);
drawArrow(curve[0], curve[1], d.x, d.y);
if (draw_deriviatives == 2) {
d = dxy_at_t(curve, type, 1);
if (type == PATH_CUBIC) {
drawArrow(curve[6], curve[7], d.x, d.y);
} else {
drawArrow(curve[4], curve[5], d.x, d.y);
}
}
if (draw_midpoint) {
var mid = pointAtT(curve, type, 0.5);
d = dxy_at_t(curve, type, 0.5);
drawArrow(mid.x, mid.y, d.x, d.y);
}
}
if (type != PATH_CUBIC) {
return;
}
if (draw_hodo == 1 || draw_hodo == 2) {
var hodo = hodograph(curve);
var hMinX = Math.min(0, hodo[0], hodo[2], hodo[4]);
var hMinY = Math.min(0, hodo[1], hodo[3], hodo[5]);
var hMaxX = Math.max(0, hodo[0], hodo[2], hodo[4]);
var hMaxY = Math.max(0, hodo[1], hodo[3], hodo[5]);
var hScaleX = hMaxX - hMinX > 0 ? screenWidth / (hMaxX - hMinX) : 1;
var hScaleY = hMaxY - hMinY > 0 ? screenHeight / (hMaxY - hMinY) : 1;
var hUnit = Math.min(hScaleX, hScaleY);
hUnit /= 2;
var hx = xoffset - hMinX * hUnit;
var hy = yoffset - hMinY * hUnit;
ctx.moveTo(hx + hodo[0] * hUnit, hy + hodo[1] * hUnit);
ctx.quadraticCurveTo(
hx + hodo[2] * hUnit, hy + hodo[3] * hUnit,
hx + hodo[4] * hUnit, hy + hodo[5] * hUnit);
ctx.strokeStyle = "red";
ctx.stroke();
if (draw_hodo == 1) {
drawHodoOrigin(hx, hy, hMinX, hMinY, hMaxX, hMaxY);
}
}
if (draw_hodo == 3) {
var hodo = hodograph2(curve);
var hMinX = Math.min(0, hodo[0], hodo[2]);
var hMinY = Math.min(0, hodo[1], hodo[3]);
var hMaxX = Math.max(0, hodo[0], hodo[2]);
var hMaxY = Math.max(0, hodo[1], hodo[3]);
var hScaleX = hMaxX - hMinX > 0 ? screenWidth / (hMaxX - hMinX) : 1;
var hScaleY = hMaxY - hMinY > 0 ? screenHeight / (hMaxY - hMinY) : 1;
var hUnit = Math.min(hScaleX, hScaleY);
hUnit /= 2;
var hx = xoffset - hMinX * hUnit;
var hy = yoffset - hMinY * hUnit;
ctx.moveTo(hx + hodo[0] * hUnit, hy + hodo[1] * hUnit);
ctx.lineTo(hx + hodo[2] * hUnit, hy + hodo[3] * hUnit);
ctx.strokeStyle = "red";
ctx.stroke();
drawHodoOrigin(hx, hy, hMinX, hMinY, hMaxX, hMaxY);
}
if (draw_sequence) {
var ymin = Math.min(curve[1], curve[3], curve[5], curve[7]);
for (var i = 0; i < 8; i+= 2) {
drawLabelX(ymin, i >> 1, curve[i]);
}
var xmin = Math.min(curve[0], curve[2], curve[4], curve[6]);
for (var i = 1; i < 8; i+= 2) {
drawLabelY(xmin, i >> 1, curve[i]);
}
}
}
function logCurves(test) {
for (curves in test) {
var curve = test[curves];
dumpCurve(curve);
}
}
function curveToString(curve) {
var str = "{{";
for (i = 0; i < curve.length; i += 2) {
str += curve[i].toFixed(decimal_places) + "," + curve[i + 1].toFixed(decimal_places);
if (i < curve.length - 2) {
str += "}, {";
}
}
str += "}}";
return str;
}
function dumpCurve(curve) {
console.log(curveToString(curve));
}
function draw(test, lines, title) {
ctx.fillStyle = "rgba(0,0,0, 0.1)";
ctx.font = "normal 50px Arial";
ctx.textAlign = "left";
ctx.fillText(title, 50, 50);
ctx.font = "normal 10px Arial";
ctx.lineWidth = "1.001"; "0.999";
var secondPath = test.length;
var closeCount = 0;
logStart = -1;
logRange = 0;
// find last active rec type at this step
var curType = test[0];
var curStep = 0;
var hasOp = false;
var lastActive = 0;
var lastAdd = 0;
var lastSect = 0;
var lastSort = 0;
var lastMark = 0;
activeCount = 0;
addCount = 0;
angleCount = 0;
opCount = 0;
sectCount = 0;
sortCount = 0;
markCount = 0;
activeMax = 0;
addMax = 0;
angleMax = 0;
opMax = 0;
sectMax = 0;
sectMax2 = 0;
sortMax = 0;
markMax = 0;
lastIndex = test.length - 3;
for (var tIndex = 0; tIndex < test.length; tIndex += 3) {
var recType = test[tIndex];
if (!typeof recType == 'number' || recType < REC_TYPE_UNKNOWN || recType > REC_TYPE_LAST) {
console.log("unknown rec type: " + recType);
throw "stop execution";
}
// if (curType == recType && curType != REC_TYPE_ADD) {
// continue;
// }
var inStepRange = step_limit == 0 || curStep < step_limit;
curType = recType;
if (recType == REC_TYPE_OP) {
hasOp = true;
continue;
}
if (recType == REC_TYPE_UNKNOWN) {
// these types do not advance step
continue;
}
var bumpStep = false;
var records = test[tIndex + 2];
var fragType = records[0];
if (recType == REC_TYPE_ADD) {
if (records.length != 2) {
console.log("expect only two elements: " + records.length);
throw "stop execution";
}
if (fragType == ADD_MOVETO || fragType == ADD_CLOSE) {
continue;
}
++addMax;
if (!draw_add || !inStepRange) {
continue;
}
lastAdd = tIndex;
++addCount;
bumpStep = true;
}
if (recType == REC_TYPE_PATH && hasOp) {
secondPath = tIndex;
}
if (recType == REC_TYPE_ACTIVE) {
++activeMax;
if (!draw_active || !inStepRange) {
continue;
}
lastActive = tIndex;
++activeCount;
bumpStep = true;
}
if (recType == REC_TYPE_ACTIVE_OP) {
++opMax;
if (!draw_op || !inStepRange) {
continue;
}
lastOp = tIndex;
++opCount;
bumpStep = true;
}
if (recType == REC_TYPE_ANGLE) {
++angleMax;
if (!draw_angle || !inStepRange) {
continue;
}
lastAngle = tIndex;
++angleCount;
bumpStep = true;
}
if (recType == REC_TYPE_SECT) {
if (records.length != 2) {
console.log("expect only two elements: " + records.length);
throw "stop execution";
}
++sectMax;
var sectBump = 1;
switch (fragType) {
case INTERSECT_LINE:
case INTERSECT_QUAD_LINE:
case INTERSECT_QUAD:
case INTERSECT_SELF_CUBIC:
case INTERSECT_CUBIC_LINE:
case INTERSECT_CUBIC_QUAD:
case INTERSECT_CUBIC:
sectBump = 1;
break;
case INTERSECT_LINE_2:
case INTERSECT_QUAD_LINE_2:
case INTERSECT_QUAD_2:
case INTERSECT_CUBIC_LINE_2:
case INTERSECT_CUBIC_QUAD_2:
case INTERSECT_CUBIC_2:
sectBump = 2;
break;
case INTERSECT_LINE_NO:
case INTERSECT_QUAD_LINE_NO:
case INTERSECT_QUAD_NO:
case INTERSECT_SELF_CUBIC_NO:
case INTERSECT_CUBIC_LINE_NO:
case INTERSECT_CUBIC_QUAD_NO:
case INTERSECT_CUBIC_NO:
sectBump = 0;
break;
case INTERSECT_CUBIC_LINE_3:
case INTERSECT_CUBIC_QUAD_3:
case INTERSECT_CUBIC_3:
sectBump = 3;
break;
case INTERSECT_CUBIC_QUAD_4:
case INTERSECT_CUBIC_4:
sectBump = 4;
break;
default:
console.log("missing case " + records.length);
throw "stop execution";
}
sectMax2 += sectBump;
if (draw_intersection <= 1 || !inStepRange) {
continue;
}
lastSect = tIndex;
sectCount += sectBump;
bumpStep = true;
}
if (recType == REC_TYPE_SORT) {
++sortMax;
if (!draw_sort || !inStepRange) {
continue;
}
lastSort = tIndex;
++sortCount;
bumpStep = true;
}
if (recType == REC_TYPE_MARK) {
++markMax;
if (!draw_mark || !inStepRange) {
continue;
}
lastMark = tIndex;
++markCount;
bumpStep = true;
}
if (bumpStep) {
lastIndex = tIndex;
logStart = test[tIndex + 1];
logRange = records.length / 2;
++curStep;
}
}
stepMax = (draw_add ? addMax : 0)
+ (draw_active ? activeMax : 0)
+ (draw_op ? opMax : 0)
+ (draw_angle ? angleMax : 0)
+ (draw_sort ? sortMax : 0)
+ (draw_mark ? markMax : 0)
+ (draw_intersection == 2 ? sectMax : draw_intersection == 3 ? sectMax2 : 0);
if (stepMax == 0) {
stepMax = addMax + activeMax + angleMax + opMax + sortMax + markMax;
}
drawnPts = [];
drawnLines = [];
drawnQuads = [];
drawnCubics = [];
focusXmin = focusYmin = Infinity;
focusXmax = focusYmax = -Infinity;
var pathIndex = 0;
var opLetter = 'S';
for (var tIndex = lastIndex; tIndex >= 0; tIndex -= 3) {
var recType = test[tIndex];
var records = test[tIndex + 2];
for (var recordIndex = 0; recordIndex < records.length; recordIndex += 2) {
var fragType = records[recordIndex];
if (!typeof fragType == 'number' || fragType < 1 || fragType > FRAG_TYPE_LAST) {
console.log("unknown in range frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
var frags = records[recordIndex + 1];
focus_enabled = false;
switch (recType) {
case REC_TYPE_COMPUTED:
if (draw_computed == 0) {
continue;
}
ctx.lineWidth = 1;
ctx.strokeStyle = pathIndex == 0 ? "black" : "red";
ctx.fillStyle = "blue";
var drawThis = false;
switch (fragType) {
case PATH_QUAD:
if ((draw_computed & 5) == 1 || ((draw_computed & 4) != 0
&& (draw_computed & 1) == pathIndex)) {
drawQuad(frags[0], frags[1], frags[2], frags[3],
frags[4], frags[5]);
drawThis = true;
}
break;
case PATH_CUBIC:
if ((draw_computed & 6) == 2 || ((draw_computed & 4) != 0
&& (draw_computed & 1) != pathIndex)) {
drawCubic(frags[0], frags[1], frags[2], frags[3],
frags[4], frags[5], frags[6], frags[7]);
drawThis = true;
}
++pathIndex;
break;
case COMPUTED_SET_1:
pathIndex = 0;
break;
case COMPUTED_SET_2:
pathIndex = 1;
break;
default:
console.log("unknown REC_TYPE_COMPUTED frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
if (!drawThis || collect_bounds) {
break;
}
drawCurveSpecials(test, frags, fragType);
break;
case REC_TYPE_PATH:
if (!draw_path) {
continue;
}
var firstPath = tIndex < secondPath;
if ((draw_path & (firstPath ? 1 : 2)) == 0) {
continue;
}
ctx.lineWidth = 1;
ctx.strokeStyle = firstPath ? "black" : "red";
ctx.fillStyle = "blue";
switch (fragType) {
case PATH_LINE:
drawLine(frags[0], frags[1], frags[2], frags[3]);
break;
case PATH_QUAD:
drawQuad(frags[0], frags[1], frags[2], frags[3],
frags[4], frags[5]);
break;
case PATH_CUBIC:
drawCubic(frags[0], frags[1], frags[2], frags[3],
frags[4], frags[5], frags[6], frags[7]);
break;
default:
console.log("unknown REC_TYPE_PATH frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
if (collect_bounds) {
break;
}
drawCurveSpecials(test, frags, fragType);
break;
case REC_TYPE_OP:
switch (fragType) {
case OP_INTERSECT: opLetter = 'I'; break;
case OP_DIFFERENCE: opLetter = 'D'; break;
case OP_UNION: opLetter = 'U'; break;
case OP_XOR: opLetter = 'X'; break;
default:
console.log("unknown REC_TYPE_OP frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
break;
case REC_TYPE_ACTIVE:
if (!draw_active || (step_limit > 0 && tIndex < lastActive)) {
continue;
}
var x1 = frags[SPAN_X1];
var y1 = frags[SPAN_Y1];
var x2 = frags[SPAN_X2];
var y2 = frags[SPAN_Y2];
var x3, y3, x3, y4, t1, t2;
ctx.lineWidth = 3;
ctx.strokeStyle = "rgba(0,0,255, 0.3)";
focus_enabled = true;
switch (fragType) {
case ACTIVE_LINE_SPAN:
t1 = frags[SPAN_L_T];
t2 = frags[SPAN_L_TEND];
drawLinePartial(x1, y1, x2, y2, t1, t2);
if (draw_id) {
drawLinePartialID(frags[0], x1, y1, x2, y2, t1, t2);
}
break;
case ACTIVE_QUAD_SPAN:
x3 = frags[SPAN_X3];
y3 = frags[SPAN_Y3];
t1 = frags[SPAN_Q_T];
t2 = frags[SPAN_Q_TEND];
drawQuadPartial(x1, y1, x2, y2, x3, y3, t1, t2);
if (draw_id) {
drawQuadPartialID(frags[0], x1, y1, x2, y2, x3, y3, t1, t2);
}
break;
case ACTIVE_CUBIC_SPAN:
x3 = frags[SPAN_X3];
y3 = frags[SPAN_Y3];
x4 = frags[SPAN_X4];
y4 = frags[SPAN_Y4];
t1 = frags[SPAN_C_T];
t2 = frags[SPAN_C_TEND];
drawCubicPartial(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, t1, t2);
if (draw_id) {
drawCubicPartialID(frags[0], x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4, t1, t2);
}
break;
default:
console.log("unknown REC_TYPE_ACTIVE frag type: " + fragType);
throw "stop execution";
}
break;
case REC_TYPE_ACTIVE_OP:
if (!draw_op || (step_limit > 0 && tIndex < lastOp)) {
continue;
}
focus_enabled = true;
ctx.lineWidth = 3;
var activeSpan = frags[7] == "1";
ctx.strokeStyle = activeSpan ? "rgba(45,160,0, 0.3)" : "rgba(255,45,0, 0.5)";
var curve = curvePartialByID(test, frags[0], frags[1], frags[2]);
drawCurve(curve);
if (draw_op > 1) {
drawArc(curve, false, frags[3], frags[4]);
drawArc(curve, true, frags[5], frags[6]);
}
break;
case REC_TYPE_ADD:
if (!draw_add) {
continue;
}
ctx.lineWidth = 3;
ctx.strokeStyle = closeCount == 0 ? "rgba(0,0,255, 0.3)"
: closeCount == 1 ? "rgba(0,127,0, 0.3)"
: closeCount == 2 ? "rgba(0,127,127, 0.3)"
: closeCount == 3 ? "rgba(127,127,0, 0.3)"
: "rgba(127,0,127, 0.3)";
focus_enabled = true;
switch (fragType) {
case ADD_MOVETO:
break;
case ADD_LINETO:
if (step_limit == 0 || tIndex >= lastAdd) {
drawLine(frags[0], frags[1], frags[2], frags[3]);
}
break;
case ADD_QUADTO:
if (step_limit == 0 || tIndex >= lastAdd) {
drawQuad(frags[0], frags[1], frags[2], frags[3], frags[4], frags[5]);
}
break;
case