blob: 325df1e509cc588ac2fc5f7d4472b98ca7fc583b [file] [log] [blame]
WEBVTT
00:00:00.000 --> 00:00:05.000
Foo<c>bar</c>