blob: 863723c81fd312b04431a710bc49211cd7d3f2d3 [file] [log] [blame]
0:d=0 hl=2 l= 119 cons: SEQUENCE
2:d=1 hl=2 l= 11 cons: SET
4:d=2 hl=2 l= 9 cons: SEQUENCE
6:d=3 hl=2 l= 3 prim: OBJECT :countryName
11:d=3 hl=2 l= 2 prim: PRINTABLESTRING :US
15:d=1 hl=2 l= 17 cons: SET
17:d=2 hl=2 l= 15 cons: SEQUENCE
19:d=3 hl=2 l= 3 prim: OBJECT :stateOrProvinceName
24:d=3 hl=2 l= 8 prim: UTF8STRING :nEW yORK
34:d=1 hl=2 l= 85 cons: SET
36:d=2 hl=2 l= 83 cons: SEQUENCE
38:d=3 hl=2 l= 3 prim: OBJECT :localityName
43:d=3 hl=2 l= 76 prim: UTF8STRING :abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 '()+,-./:=?
-----BEGIN NAME-----
MHcxCzAJBgNVBAYTAlVTMREwDwYDVQQIDAhuRVcgeU9SSzFVMFMGA1UEBwxMYWJjZGVmZ2hpamts
bW5vcHFyc3R1dnd4eXogQUJDREVGR0hJSktMTU5PUFFSU1RVVldYWVogMDEyMzQ1Njc4OSAnKCkr
LC0uLzo9Pw==
-----END NAME-----