blob: a2ad2d1f21e5eba4af012eaadd0655ed352a9bac [file] [log] [blame]
.machine "any"
.abiversion 2
.text
.align 7
.Lrcon:
.byte 0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01
.byte 0x00,0x00,0x00,0x1b,0x00,0x00,0x00,0x1b,0x00,0x00,0x00,0x1b,0x00,0x00,0x00,0x1b
.byte 0x0c,0x0f,0x0e,0x0d,0x0c,0x0f,0x0e,0x0d,0x0c,0x0f,0x0e,0x0d,0x0c,0x0f,0x0e,0x0d
.byte 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
.Lconsts:
mflr 0
bcl 20,31,$+4
mflr 6
addi 6,6,-0x48
mtlr 0
blr
.long 0
.byte 0,12,0x14,0,0,0,0,0
.byte 65,69,83,32,102,111,114,32,80,111,119,101,114,73,83,65,32,50,46,48,55,44,32,67,82,89,80,84,79,71,65,77,83,32,98,121,32,60,97,112,112,114,111,64,111,112,101,110,115,115,108,46,111,114,103,62,0
.align 2
.globl aes_hw_set_encrypt_key
.type aes_hw_set_encrypt_key,@function
.align 5
aes_hw_set_encrypt_key:
.localentry aes_hw_set_encrypt_key,0
.Lset_encrypt_key:
mflr 11
std 11,16(1)
li 6,-1
cmpldi 3,0
beq- .Lenc_key_abort
cmpldi 5,0
beq- .Lenc_key_abort
li 6,-2
cmpwi 4,128
blt- .Lenc_key_abort
cmpwi 4,256
bgt- .Lenc_key_abort
andi. 0,4,0x3f
bne- .Lenc_key_abort
lis 0,0xfff0
li 12,-1
or 0,0,0
bl .Lconsts
mtlr 11
neg 9,3
lvx 1,0,3
addi 3,3,15
lvsr 3,0,9
li 8,0x20
cmpwi 4,192
lvx 2,0,3
vspltisb 5,0x0f
lvx 4,0,6
vxor 3,3,5
lvx 5,8,6
addi 6,6,0x10
vperm 1,1,2,3
li 7,8
vxor 0,0,0
mtctr 7
lvsl 8,0,5
vspltisb 9,-1
lvx 10,0,5
vperm 9,9,0,8
blt .Loop128
addi 3,3,8
beq .L192
addi 3,3,8
b .L256
.align 4
.Loop128:
vperm 3,1,1,5
vsldoi 6,0,1,12
vperm 11,1,1,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
.long 0x10632509
stvx 7,0,5
addi 5,5,16
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vadduwm 4,4,4
vxor 1,1,3
bdnz .Loop128
lvx 4,0,6
vperm 3,1,1,5
vsldoi 6,0,1,12
vperm 11,1,1,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
.long 0x10632509
stvx 7,0,5
addi 5,5,16
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vadduwm 4,4,4
vxor 1,1,3
vperm 3,1,1,5
vsldoi 6,0,1,12
vperm 11,1,1,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
.long 0x10632509
stvx 7,0,5
addi 5,5,16
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vxor 1,1,3
vperm 11,1,1,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
stvx 7,0,5
addi 3,5,15
addi 5,5,0x50
li 8,10
b .Ldone
.align 4
.L192:
lvx 6,0,3
li 7,4
vperm 11,1,1,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
stvx 7,0,5
addi 5,5,16
vperm 2,2,6,3
vspltisb 3,8
mtctr 7
vsububm 5,5,3
.Loop192:
vperm 3,2,2,5
vsldoi 6,0,1,12
.long 0x10632509
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vsldoi 7,0,2,8
vspltw 6,1,3
vxor 6,6,2
vsldoi 2,0,2,12
vadduwm 4,4,4
vxor 2,2,6
vxor 1,1,3
vxor 2,2,3
vsldoi 7,7,1,8
vperm 3,2,2,5
vsldoi 6,0,1,12
vperm 11,7,7,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
.long 0x10632509
stvx 7,0,5
addi 5,5,16
vsldoi 7,1,2,8
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vperm 11,7,7,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
stvx 7,0,5
addi 5,5,16
vspltw 6,1,3
vxor 6,6,2
vsldoi 2,0,2,12
vadduwm 4,4,4
vxor 2,2,6
vxor 1,1,3
vxor 2,2,3
vperm 11,1,1,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
stvx 7,0,5
addi 3,5,15
addi 5,5,16
bdnz .Loop192
li 8,12
addi 5,5,0x20
b .Ldone
.align 4
.L256:
lvx 6,0,3
li 7,7
li 8,14
vperm 11,1,1,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
stvx 7,0,5
addi 5,5,16
vperm 2,2,6,3
mtctr 7
.Loop256:
vperm 3,2,2,5
vsldoi 6,0,1,12
vperm 11,2,2,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
.long 0x10632509
stvx 7,0,5
addi 5,5,16
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 1,1,6
vadduwm 4,4,4
vxor 1,1,3
vperm 11,1,1,8
vsel 7,10,11,9
vor 10,11,11
stvx 7,0,5
addi 3,5,15
addi 5,5,16
bdz .Ldone
vspltw 3,1,3
vsldoi 6,0,2,12
.long 0x106305C8
vxor 2,2,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 2,2,6
vsldoi 6,0,6,12
vxor 2,2,6
vxor 2,2,3
b .Loop256
.align 4
.Ldone:
lvx 2,0,3
vsel 2,10,2,9
stvx 2,0,3
li 6,0
or 12,12,12
stw 8,0(5)
.Lenc_key_abort:
mr 3,6
blr
.long 0
.byte 0,12,0x14,1,0,0,3,0
.long 0
.size aes_hw_set_encrypt_key,.-aes_hw_set_encrypt_key
.globl aes_hw_set_decrypt_key
.type aes_hw_set_decrypt_key,@function
.align 5
aes_hw_set_decrypt_key:
.localentry aes_hw_set_decrypt_key,0
stdu 1,-64(1)
mflr 10
std 10,80(1)
bl .Lset_encrypt_key
mtlr 10
cmpwi 3,0
bne- .Ldec_key_abort
slwi 7,8,4
subi 3,5,240
srwi 8,8,1
add 5,3,7
mtctr 8
.Ldeckey:
lwz 0, 0(3)
lwz 6, 4(3)
lwz 7, 8(3)
lwz 8, 12(3)
addi 3,3,16
lwz 9, 0(5)
lwz 10,4(5)
lwz 11,8(5)
lwz 12,12(5)
stw 0, 0(5)
stw 6, 4(5)
stw 7, 8(5)
stw 8, 12(5)
subi 5,5,16
stw 9, -16(3)
stw 10,-12(3)
stw 11,-8(3)
stw 12,-4(3)
bdnz .Ldeckey
xor 3,3,3
.Ldec_key_abort:
addi 1,1,64
blr
.long 0
.byte 0,12,4,1,0x80,0,3,0
.long 0
.size aes_hw_set_decrypt_key,.-aes_hw_set_decrypt_key
.globl aes_hw_encrypt
.type aes_hw_encrypt,@function
.align 5
aes_hw_encrypt:
.localentry aes_hw_encrypt,0
lwz 6,240(5)
lis 0,0xfc00
li 12,-1
li 7,15
or 0,0,0
lvx 0,0,3
neg 11,4
lvx 1,7,3
lvsl 2,0,3
vspltisb 4,0x0f
lvsr 3,0,11
vxor 2,2,4
li 7,16
vperm 0,0,1,2
lvx 1,0,5
lvsr 5,0,5
srwi 6,6,1
lvx 2,7,5
addi 7,7,16
subi 6,6,1
vperm 1,2,1,5
vxor 0,0,1
lvx 1,7,5
addi 7,7,16
mtctr 6
.Loop_enc:
vperm 2,1,2,5
.long 0x10001508
lvx 2,7,5
addi 7,7,16
vperm 1,2,1,5
.long 0x10000D08
lvx 1,7,5
addi 7,7,16
bdnz .Loop_enc
vperm 2,1,2,5
.long 0x10001508
lvx 2,7,5
vperm 1,2,1,5
.long 0x10000D09
vspltisb 2,-1
vxor 1,1,1
li 7,15
vperm 2,2,1,3
vxor 3,3,4
lvx 1,0,4
vperm 0,0,0,3
vsel 1,1,0,2
lvx 4,7,4
stvx 1,0,4
vsel 0,0,4,2
stvx 0,7,4
or 12,12,12
blr
.long 0
.byte 0,12,0x14,0,0,0,3,0
.long 0
.size aes_hw_encrypt,.-aes_hw_encrypt
.globl aes_hw_decrypt
.type aes_hw_decrypt,@function
.align 5
aes_hw_decrypt:
.localentry aes_hw_decrypt,0
lwz 6,240(5)
lis 0,0xfc00
li 12,-1
li 7,15
or 0,0,0
lvx 0,0,3
neg 11,4
lvx 1,7,3
lvsl 2,0,3
vspltisb 4,0x0f
lvsr 3,0,11
vxor 2,2,4
li 7,16
vperm 0,0,1,2
lvx 1,0,5
lvsr 5,0,5
srwi 6,6,1
lvx 2,7,5
addi 7,7,16
subi 6,6,1
vperm 1,2,1,5
vxor 0,0,1
lvx 1,7,5
addi 7,7,16
mtctr 6
.Loop_dec:
vperm 2,1,2,5
.long 0x10001548
lvx 2,7,5
addi 7,7,16
vperm 1,2,1,5
.long 0x10000D48
lvx 1,7,5
addi 7,7,16
bdnz .Loop_dec
vperm 2,1,2,5
.long 0x10001548
lvx 2,7,5
vperm 1,2,1,5
.long 0x10000D49
vspltisb 2,-1
vxor 1,1,1
li 7,15
vperm 2,2,1,3
vxor 3,3,4
lvx 1,0,4
vperm 0,0,0,3
vsel 1,1,0,2
lvx 4,7,4
stvx 1,0,4
vsel 0,0,4,2
stvx 0,7,4
or 12,12,12
blr
.long 0
.byte 0,12,0x14,0,0,0,3,0
.long 0
.size aes_hw_decrypt,.-aes_hw_decrypt
.globl aes_hw_cbc_encrypt
.type aes_hw_cbc_encrypt,@function
.align 5
aes_hw_cbc_encrypt:
.localentry aes_hw_cbc_encrypt,0
cmpldi 5,16
.long 0x4dc00020
cmpwi 8,0
lis 0,0xffe0
li 12,-1
or 0,0,0
li 10,15
vxor 0,0,0
vspltisb 3,0x0f
lvx 4,0,7
lvsl 6,0,7
lvx 5,10,7
vxor 6,6,3
vperm 4,4,5,6
neg 11,3
lvsr 10,0,6
lwz 9,240(6)
lvsr 6,0,11
lvx 5,0,3
addi 3,3,15
vxor 6,6,3
lvsl 8,0,4
vspltisb 9,-1
lvx 7,0,4
vperm 9,9,0,8
vxor 8,8,3
srwi 9,9,1
li 10,16
subi 9,9,1
beq .Lcbc_dec
.Lcbc_enc:
vor 2,5,5
lvx 5,0,3
addi 3,3,16
mtctr 9
subi 5,5,16
lvx 0,0,6
vperm 2,2,5,6
lvx 1,10,6
addi 10,10,16
vperm 0,1,0,10
vxor 2,2,0
lvx 0,10,6
addi 10,10,16
vxor 2,2,4
.Loop_cbc_enc:
vperm 1,0,1,10
.long 0x10420D08
lvx 1,10,6
addi 10,10,16
vperm 0,1,0,10
.long 0x10420508
lvx 0,10,6
addi 10,10,16
bdnz .Loop_cbc_enc
vperm 1,0,1,10
.long 0x10420D08
lvx 1,10,6
li 10,16
vperm 0,1,0,10
.long 0x10820509
cmpldi 5,16
vperm 3,4,4,8
vsel 2,7,3,9
vor 7,3,3
stvx 2,0,4
addi 4,4,16
bge .Lcbc_enc
b .Lcbc_done
.align 4
.Lcbc_dec:
cmpldi 5,128
bge _aesp8_cbc_decrypt8x
vor 3,5,5
lvx 5,0,3
addi 3,3,16
mtctr 9
subi 5,5,16
lvx 0,0,6
vperm 3,3,5,6
lvx 1,10,6
addi 10,10,16
vperm 0,1,0,10
vxor 2,3,0
lvx 0,10,6
addi 10,10,16
.Loop_cbc_dec:
vperm 1,0,1,10
.long 0x10420D48
lvx 1,10,6
addi 10,10,16
vperm 0,1,0,10
.long 0x10420548
lvx 0,10,6
addi 10,10,16
bdnz .Loop_cbc_dec
vperm 1,0,1,10
.long 0x10420D48
lvx 1,10,6
li 10,16
vperm 0,1,0,10
.long 0x10420549
cmpldi 5,16
vxor 2,2,4
vor 4,3,3
vperm 3,2,2,8
vsel 2,7,3,9
vor 7,3,3
stvx 2,0,4
addi 4,4,16
bge .Lcbc_dec
.Lcbc_done:
addi 4,4,-1
lvx 2,0,4
vsel 2,7,2,9
stvx 2,0,4
neg 8,7
li 10,15
vxor 0,0,0
vspltisb 9,-1
vspltisb 3,0x0f
lvsr 8,0,8
vperm 9,9,0,8
vxor 8,8,3
lvx 7,0,7
vperm 4,4,4,8
vsel 2,7,4,9
lvx 5,10,7
stvx 2,0,7
vsel 2,4,5,9
stvx 2,10,7
or 12,12,12
blr
.long 0
.byte 0,12,0x14,0,0,0,6,0
.long 0
.align 5
_aesp8_cbc_decrypt8x:
stdu 1,-448(1)
li 10,207
li 11,223
stvx 20,10,1
addi 10,10,32
stvx 21,11,1
addi 11,11,32
stvx 22,10,1
addi 10,10,32
stvx 23,11,1
addi 11,11,32
stvx 24,10,1
addi 10,10,32
stvx 25,11,1
addi 11,11,32
stvx 26,10,1
addi 10,10,32
stvx 27,11,1
addi 11,11,32
stvx 28,10,1
addi 10,10,32
stvx 29,11,1
addi 11,11,32
stvx 30,10,1
stvx 31,11,1
li 0,-1
stw 12,396(1)
li 8,0x10
std 26,400(1)
li 26,0x20
std 27,408(1)
li 27,0x30
std 28,416(1)
li 28,0x40
std 29,424(1)
li 29,0x50
std 30,432(1)
li 30,0x60
std 31,440(1)
li 31,0x70
or 0,0,0
subi 9,9,3
subi 5,5,128
lvx 23,0,6
lvx 30,8,6
addi 6,6,0x20
lvx 31,0,6
vperm 23,30,23,10
addi 11,1,79
mtctr 9
.Load_cbc_dec_key:
vperm 24,31,30,10
lvx 30,8,6
addi 6,6,0x20
stvx 24,0,11
vperm 25,30,31,10
lvx 31,0,6
stvx 25,8,11
addi 11,11,0x20
bdnz .Load_cbc_dec_key
lvx 26,8,6
vperm 24,31,30,10
lvx 27,26,6
stvx 24,0,11
vperm 25,26,31,10
lvx 28,27,6
stvx 25,8,11
addi 11,1,79
vperm 26,27,26,10
lvx 29,28,6
vperm 27,28,27,10
lvx 30,29,6
vperm 28,29,28,10
lvx 31,30,6
vperm 29,30,29,10
lvx 14,31,6
vperm 30,31,30,10
lvx 24,0,11
vperm 31,14,31,10
lvx 25,8,11
subi 3,3,15
li 10,8
.long 0x7C001E99
lvsl 6,0,10
vspltisb 3,0x0f
.long 0x7C281E99
vxor 6,6,3
.long 0x7C5A1E99
vperm 0,0,0,6
.long 0x7C7B1E99
vperm 1,1,1,6
.long 0x7D5C1E99
vperm 2,2,2,6
vxor 14,0,23
.long 0x7D7D1E99
vperm 3,3,3,6
vxor 15,1,23
.long 0x7D9E1E99
vperm 10,10,10,6
vxor 16,2,23
.long 0x7DBF1E99
addi 3,3,0x80
vperm 11,11,11,6
vxor 17,3,23
vperm 12,12,12,6
vxor 18,10,23
vperm 13,13,13,6
vxor 19,11,23
vxor 20,12,23
vxor 21,13,23
mtctr 9
b .Loop_cbc_dec8x
.align 5
.Loop_cbc_dec8x:
.long 0x11CEC548
.long 0x11EFC548
.long 0x1210C548
.long 0x1231C548
.long 0x1252C548
.long 0x1273C548
.long 0x1294C548
.long 0x12B5C548
lvx 24,26,11
addi 11,11,0x20
.long 0x11CECD48
.long 0x11EFCD48
.long 0x1210CD48
.long 0x1231CD48
.long 0x1252CD48
.long 0x1273CD48
.long 0x1294CD48
.long 0x12B5CD48
lvx 25,8,11
bdnz .Loop_cbc_dec8x
subic 5,5,128
.long 0x11CEC548
.long 0x11EFC548
.long 0x1210C548
.long 0x1231C548
.long 0x1252C548
.long 0x1273C548
.long 0x1294C548
.long 0x12B5C548
subfe. 0,0,0
.long 0x11CECD48
.long 0x11EFCD48
.long 0x1210CD48
.long 0x1231CD48
.long 0x1252CD48
.long 0x1273CD48
.long 0x1294CD48
.long 0x12B5CD48
and 0,0,5
.long 0x11CED548
.long 0x11EFD548
.long 0x1210D548
.long 0x1231D548
.long 0x1252D548
.long 0x1273D548
.long 0x1294D548
.long 0x12B5D548
add 3,3,0
.long 0x11CEDD48
.long 0x11EFDD48
.long 0x1210DD48
.long 0x1231DD48
.long 0x1252DD48
.long 0x1273DD48
.long 0x1294DD48
.long 0x12B5DD48
addi 11,1,79
.long 0x11CEE548
.long 0x11EFE548
.long 0x1210E548
.long 0x1231E548
.long 0x1252E548
.long 0x1273E548
.long 0x1294E548
.long 0x12B5E548
lvx 24,0,11
.long 0x11CEED48
.long 0x11EFED48
.long 0x1210ED48
.long 0x1231ED48
.long 0x1252ED48
.long 0x1273ED48
.long 0x1294ED48
.long 0x12B5ED48
lvx 25,8,11
.long 0x11CEF548
vxor 4,4,31
.long 0x11EFF548
vxor 0,0,31
.long 0x1210F548
vxor 1,1,31
.long 0x1231F548
vxor 2,2,31
.long 0x1252F548
vxor 3,3,31
.long 0x1273F548
vxor 10,10,31
.long 0x1294F548
vxor 11,11,31
.long 0x12B5F548
vxor 12,12,31
.long 0x11CE2549
.long 0x11EF0549
.long 0x7C001E99
.long 0x12100D49
.long 0x7C281E99
.long 0x12311549
vperm 0,0,0,6
.long 0x7C5A1E99
.long 0x12521D49
vperm 1,1,1,6
.long 0x7C7B1E99
.long 0x12735549
vperm 2,2,2,6
.long 0x7D5C1E99
.long 0x12945D49
vperm 3,3,3,6
.long 0x7D7D1E99
.long 0x12B56549
vperm 10,10,10,6
.long 0x7D9E1E99
vor 4,13,13
vperm 11,11,11,6
.long 0x7DBF1E99
addi 3,3,0x80
vperm 14,14,14,6
vperm 15,15,15,6
.long 0x7DC02799
vperm 12,12,12,6
vxor 14,0,23
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE82799
vperm 13,13,13,6
vxor 15,1,23
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E1A2799
vxor 16,2,23
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E3B2799
vxor 17,3,23
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E5C2799
vxor 18,10,23
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E7D2799
vxor 19,11,23
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E9E2799
vxor 20,12,23
.long 0x7EBF2799
addi 4,4,0x80
vxor 21,13,23
mtctr 9
beq .Loop_cbc_dec8x
addic. 5,5,128
beq .Lcbc_dec8x_done
nop
nop
.Loop_cbc_dec8x_tail:
.long 0x11EFC548
.long 0x1210C548
.long 0x1231C548
.long 0x1252C548
.long 0x1273C548
.long 0x1294C548
.long 0x12B5C548
lvx 24,26,11
addi 11,11,0x20
.long 0x11EFCD48
.long 0x1210CD48
.long 0x1231CD48
.long 0x1252CD48
.long 0x1273CD48
.long 0x1294CD48
.long 0x12B5CD48
lvx 25,8,11
bdnz .Loop_cbc_dec8x_tail
.long 0x11EFC548
.long 0x1210C548
.long 0x1231C548
.long 0x1252C548
.long 0x1273C548
.long 0x1294C548
.long 0x12B5C548
.long 0x11EFCD48
.long 0x1210CD48
.long 0x1231CD48
.long 0x1252CD48
.long 0x1273CD48
.long 0x1294CD48
.long 0x12B5CD48
.long 0x11EFD548
.long 0x1210D548
.long 0x1231D548
.long 0x1252D548
.long 0x1273D548
.long 0x1294D548
.long 0x12B5D548
.long 0x11EFDD48
.long 0x1210DD48
.long 0x1231DD48
.long 0x1252DD48
.long 0x1273DD48
.long 0x1294DD48
.long 0x12B5DD48
.long 0x11EFE548
.long 0x1210E548
.long 0x1231E548
.long 0x1252E548
.long 0x1273E548
.long 0x1294E548
.long 0x12B5E548
.long 0x11EFED48
.long 0x1210ED48
.long 0x1231ED48
.long 0x1252ED48
.long 0x1273ED48
.long 0x1294ED48
.long 0x12B5ED48
.long 0x11EFF548
vxor 4,4,31
.long 0x1210F548
vxor 1,1,31
.long 0x1231F548
vxor 2,2,31
.long 0x1252F548
vxor 3,3,31
.long 0x1273F548
vxor 10,10,31
.long 0x1294F548
vxor 11,11,31
.long 0x12B5F548
vxor 12,12,31
cmplwi 5,32
blt .Lcbc_dec8x_one
nop
beq .Lcbc_dec8x_two
cmplwi 5,64
blt .Lcbc_dec8x_three
nop
beq .Lcbc_dec8x_four
cmplwi 5,96
blt .Lcbc_dec8x_five
nop
beq .Lcbc_dec8x_six
.Lcbc_dec8x_seven:
.long 0x11EF2549
.long 0x12100D49
.long 0x12311549
.long 0x12521D49
.long 0x12735549
.long 0x12945D49
.long 0x12B56549
vor 4,13,13
vperm 15,15,15,6
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE02799
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E082799
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E3A2799
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E5B2799
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E7C2799
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E9D2799
.long 0x7EBE2799
addi 4,4,0x70
b .Lcbc_dec8x_done
.align 5
.Lcbc_dec8x_six:
.long 0x12102549
.long 0x12311549
.long 0x12521D49
.long 0x12735549
.long 0x12945D49
.long 0x12B56549
vor 4,13,13
vperm 16,16,16,6
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E002799
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E282799
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E5A2799
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E7B2799
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E9C2799
.long 0x7EBD2799
addi 4,4,0x60
b .Lcbc_dec8x_done
.align 5
.Lcbc_dec8x_five:
.long 0x12312549
.long 0x12521D49
.long 0x12735549
.long 0x12945D49
.long 0x12B56549
vor 4,13,13
vperm 17,17,17,6
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E202799
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E482799
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E7A2799
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E9B2799
.long 0x7EBC2799
addi 4,4,0x50
b .Lcbc_dec8x_done
.align 5
.Lcbc_dec8x_four:
.long 0x12522549
.long 0x12735549
.long 0x12945D49
.long 0x12B56549
vor 4,13,13
vperm 18,18,18,6
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E402799
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E682799
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E9A2799
.long 0x7EBB2799
addi 4,4,0x40
b .Lcbc_dec8x_done
.align 5
.Lcbc_dec8x_three:
.long 0x12732549
.long 0x12945D49
.long 0x12B56549
vor 4,13,13
vperm 19,19,19,6
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E602799
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E882799
.long 0x7EBA2799
addi 4,4,0x30
b .Lcbc_dec8x_done
.align 5
.Lcbc_dec8x_two:
.long 0x12942549
.long 0x12B56549
vor 4,13,13
vperm 20,20,20,6
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E802799
.long 0x7EA82799
addi 4,4,0x20
b .Lcbc_dec8x_done
.align 5
.Lcbc_dec8x_one:
.long 0x12B52549
vor 4,13,13
vperm 21,21,21,6
.long 0x7EA02799
addi 4,4,0x10
.Lcbc_dec8x_done:
vperm 4,4,4,6
.long 0x7C803F99
li 10,79
li 11,95
stvx 6,10,1
addi 10,10,32
stvx 6,11,1
addi 11,11,32
stvx 6,10,1
addi 10,10,32
stvx 6,11,1
addi 11,11,32
stvx 6,10,1
addi 10,10,32
stvx 6,11,1
addi 11,11,32
stvx 6,10,1
addi 10,10,32
stvx 6,11,1
addi 11,11,32
or 12,12,12
lvx 20,10,1
addi 10,10,32
lvx 21,11,1
addi 11,11,32
lvx 22,10,1
addi 10,10,32
lvx 23,11,1
addi 11,11,32
lvx 24,10,1
addi 10,10,32
lvx 25,11,1
addi 11,11,32
lvx 26,10,1
addi 10,10,32
lvx 27,11,1
addi 11,11,32
lvx 28,10,1
addi 10,10,32
lvx 29,11,1
addi 11,11,32
lvx 30,10,1
lvx 31,11,1
ld 26,400(1)
ld 27,408(1)
ld 28,416(1)
ld 29,424(1)
ld 30,432(1)
ld 31,440(1)
addi 1,1,448
blr
.long 0
.byte 0,12,0x04,0,0x80,6,6,0
.long 0
.size aes_hw_cbc_encrypt,.-aes_hw_cbc_encrypt
.globl aes_hw_ctr32_encrypt_blocks
.type aes_hw_ctr32_encrypt_blocks,@function
.align 5
aes_hw_ctr32_encrypt_blocks:
.localentry aes_hw_ctr32_encrypt_blocks,0
cmpldi 5,1
.long 0x4dc00020
lis 0,0xfff0
li 12,-1
or 0,0,0
li 10,15
vxor 0,0,0
vspltisb 3,0x0f
lvx 4,0,7
lvsl 6,0,7
lvx 5,10,7
vspltisb 11,1
vxor 6,6,3
vperm 4,4,5,6
vsldoi 11,0,11,1
neg 11,3
lvsr 10,0,6
lwz 9,240(6)
lvsr 6,0,11
lvx 5,0,3
addi 3,3,15
vxor 6,6,3
srwi 9,9,1
li 10,16
subi 9,9,1
cmpldi 5,8
bge _aesp8_ctr32_encrypt8x
lvsl 8,0,4
vspltisb 9,-1
lvx 7,0,4
vperm 9,9,0,8
vxor 8,8,3
lvx 0,0,6
mtctr 9
lvx 1,10,6
addi 10,10,16
vperm 0,1,0,10
vxor 2,4,0
lvx 0,10,6
addi 10,10,16
b .Loop_ctr32_enc
.align 5
.Loop_ctr32_enc:
vperm 1,0,1,10
.long 0x10420D08
lvx 1,10,6
addi 10,10,16
vperm 0,1,0,10
.long 0x10420508
lvx 0,10,6
addi 10,10,16
bdnz .Loop_ctr32_enc
vadduwm 4,4,11
vor 3,5,5
lvx 5,0,3
addi 3,3,16
subic. 5,5,1
vperm 1,0,1,10
.long 0x10420D08
lvx 1,10,6
vperm 3,3,5,6
li 10,16
vperm 1,1,0,10
lvx 0,0,6
vxor 3,3,1
.long 0x10421D09
lvx 1,10,6
addi 10,10,16
vperm 2,2,2,8
vsel 3,7,2,9
mtctr 9
vperm 0,1,0,10
vor 7,2,2
vxor 2,4,0
lvx 0,10,6
addi 10,10,16
stvx 3,0,4
addi 4,4,16
bne .Loop_ctr32_enc
addi 4,4,-1
lvx 2,0,4
vsel 2,7,2,9
stvx 2,0,4
or 12,12,12
blr
.long 0
.byte 0,12,0x14,0,0,0,6,0
.long 0
.align 5
_aesp8_ctr32_encrypt8x:
stdu 1,-448(1)
li 10,207
li 11,223
stvx 20,10,1
addi 10,10,32
stvx 21,11,1
addi 11,11,32
stvx 22,10,1
addi 10,10,32
stvx 23,11,1
addi 11,11,32
stvx 24,10,1
addi 10,10,32
stvx 25,11,1
addi 11,11,32
stvx 26,10,1
addi 10,10,32
stvx 27,11,1
addi 11,11,32
stvx 28,10,1
addi 10,10,32
stvx 29,11,1
addi 11,11,32
stvx 30,10,1
stvx 31,11,1
li 0,-1
stw 12,396(1)
li 8,0x10
std 26,400(1)
li 26,0x20
std 27,408(1)
li 27,0x30
std 28,416(1)
li 28,0x40
std 29,424(1)
li 29,0x50
std 30,432(1)
li 30,0x60
std 31,440(1)
li 31,0x70
or 0,0,0
subi 9,9,3
lvx 23,0,6
lvx 30,8,6
addi 6,6,0x20
lvx 31,0,6
vperm 23,30,23,10
addi 11,1,79
mtctr 9
.Load_ctr32_enc_key:
vperm 24,31,30,10
lvx 30,8,6
addi 6,6,0x20
stvx 24,0,11
vperm 25,30,31,10
lvx 31,0,6
stvx 25,8,11
addi 11,11,0x20
bdnz .Load_ctr32_enc_key
lvx 26,8,6
vperm 24,31,30,10
lvx 27,26,6
stvx 24,0,11
vperm 25,26,31,10
lvx 28,27,6
stvx 25,8,11
addi 11,1,79
vperm 26,27,26,10
lvx 29,28,6
vperm 27,28,27,10
lvx 30,29,6
vperm 28,29,28,10
lvx 31,30,6
vperm 29,30,29,10
lvx 15,31,6
vperm 30,31,30,10
lvx 24,0,11
vperm 31,15,31,10
lvx 25,8,11
vadduwm 7,11,11
subi 3,3,15
sldi 5,5,4
vadduwm 16,4,11
vadduwm 17,4,7
vxor 15,4,23
li 10,8
vadduwm 18,16,7
vxor 16,16,23
lvsl 6,0,10
vadduwm 19,17,7
vxor 17,17,23
vspltisb 3,0x0f
vadduwm 20,18,7
vxor 18,18,23
vxor 6,6,3
vadduwm 21,19,7
vxor 19,19,23
vadduwm 22,20,7
vxor 20,20,23
vadduwm 4,21,7
vxor 21,21,23
vxor 22,22,23
mtctr 9
b .Loop_ctr32_enc8x
.align 5
.Loop_ctr32_enc8x:
.long 0x11EFC508
.long 0x1210C508
.long 0x1231C508
.long 0x1252C508
.long 0x1273C508
.long 0x1294C508
.long 0x12B5C508
.long 0x12D6C508
.Loop_ctr32_enc8x_middle:
lvx 24,26,11
addi 11,11,0x20
.long 0x11EFCD08
.long 0x1210CD08
.long 0x1231CD08
.long 0x1252CD08
.long 0x1273CD08
.long 0x1294CD08
.long 0x12B5CD08
.long 0x12D6CD08
lvx 25,8,11
bdnz .Loop_ctr32_enc8x
subic 11,5,256
.long 0x11EFC508
.long 0x1210C508
.long 0x1231C508
.long 0x1252C508
.long 0x1273C508
.long 0x1294C508
.long 0x12B5C508
.long 0x12D6C508
subfe 0,0,0
.long 0x11EFCD08
.long 0x1210CD08
.long 0x1231CD08
.long 0x1252CD08
.long 0x1273CD08
.long 0x1294CD08
.long 0x12B5CD08
.long 0x12D6CD08
and 0,0,11
addi 11,1,79
.long 0x11EFD508
.long 0x1210D508
.long 0x1231D508
.long 0x1252D508
.long 0x1273D508
.long 0x1294D508
.long 0x12B5D508
.long 0x12D6D508
lvx 24,0,11
subic 5,5,129
.long 0x11EFDD08
addi 5,5,1
.long 0x1210DD08
.long 0x1231DD08
.long 0x1252DD08
.long 0x1273DD08
.long 0x1294DD08
.long 0x12B5DD08
.long 0x12D6DD08
lvx 25,8,11
.long 0x11EFE508
.long 0x7C001E99
.long 0x1210E508
.long 0x7C281E99
.long 0x1231E508
.long 0x7C5A1E99
.long 0x1252E508
.long 0x7C7B1E99
.long 0x1273E508
.long 0x7D5C1E99
.long 0x1294E508
.long 0x7D9D1E99
.long 0x12B5E508
.long 0x7DBE1E99
.long 0x12D6E508
.long 0x7DDF1E99
addi 3,3,0x80
.long 0x11EFED08
vperm 0,0,0,6
.long 0x1210ED08
vperm 1,1,1,6
.long 0x1231ED08
vperm 2,2,2,6
.long 0x1252ED08
vperm 3,3,3,6
.long 0x1273ED08
vperm 10,10,10,6
.long 0x1294ED08
vperm 12,12,12,6
.long 0x12B5ED08
vperm 13,13,13,6
.long 0x12D6ED08
vperm 14,14,14,6
add 3,3,0
subfe. 0,0,0
.long 0x11EFF508
vxor 0,0,31
.long 0x1210F508
vxor 1,1,31
.long 0x1231F508
vxor 2,2,31
.long 0x1252F508
vxor 3,3,31
.long 0x1273F508
vxor 10,10,31
.long 0x1294F508
vxor 12,12,31
.long 0x12B5F508
vxor 13,13,31
.long 0x12D6F508
vxor 14,14,31
bne .Lctr32_enc8x_break
.long 0x100F0509
.long 0x10300D09
vadduwm 16,4,11
.long 0x10511509
vadduwm 17,4,7
vxor 15,4,23
.long 0x10721D09
vadduwm 18,16,7
vxor 16,16,23
.long 0x11535509
vadduwm 19,17,7
vxor 17,17,23
.long 0x11946509
vadduwm 20,18,7
vxor 18,18,23
.long 0x11B56D09
vadduwm 21,19,7
vxor 19,19,23
.long 0x11D67509
vadduwm 22,20,7
vxor 20,20,23
vperm 0,0,0,6
vadduwm 4,21,7
vxor 21,21,23
vperm 1,1,1,6
vxor 22,22,23
mtctr 9
.long 0x11EFC508
.long 0x7C002799
vperm 2,2,2,6
.long 0x1210C508
.long 0x7C282799
vperm 3,3,3,6
.long 0x1231C508
.long 0x7C5A2799
vperm 10,10,10,6
.long 0x1252C508
.long 0x7C7B2799
vperm 12,12,12,6
.long 0x1273C508
.long 0x7D5C2799
vperm 13,13,13,6
.long 0x1294C508
.long 0x7D9D2799
vperm 14,14,14,6
.long 0x12B5C508
.long 0x7DBE2799
.long 0x12D6C508
.long 0x7DDF2799
addi 4,4,0x80
b .Loop_ctr32_enc8x_middle
.align 5
.Lctr32_enc8x_break:
cmpwi 5,-0x60
blt .Lctr32_enc8x_one
nop
beq .Lctr32_enc8x_two
cmpwi 5,-0x40
blt .Lctr32_enc8x_three
nop
beq .Lctr32_enc8x_four
cmpwi 5,-0x20
blt .Lctr32_enc8x_five
nop
beq .Lctr32_enc8x_six
cmpwi 5,0x00
blt .Lctr32_enc8x_seven
.Lctr32_enc8x_eight:
.long 0x11EF0509
.long 0x12100D09
.long 0x12311509
.long 0x12521D09
.long 0x12735509
.long 0x12946509
.long 0x12B56D09
.long 0x12D67509
vperm 15,15,15,6
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE02799
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E082799
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E3A2799
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E5B2799
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E7C2799
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E9D2799
vperm 22,22,22,6
.long 0x7EBE2799
.long 0x7EDF2799
addi 4,4,0x80
b .Lctr32_enc8x_done
.align 5
.Lctr32_enc8x_seven:
.long 0x11EF0D09
.long 0x12101509
.long 0x12311D09
.long 0x12525509
.long 0x12736509
.long 0x12946D09
.long 0x12B57509
vperm 15,15,15,6
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE02799
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E082799
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E3A2799
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E5B2799
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E7C2799
vperm 21,21,21,6
.long 0x7E9D2799
.long 0x7EBE2799
addi 4,4,0x70
b .Lctr32_enc8x_done
.align 5
.Lctr32_enc8x_six:
.long 0x11EF1509
.long 0x12101D09
.long 0x12315509
.long 0x12526509
.long 0x12736D09
.long 0x12947509
vperm 15,15,15,6
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE02799
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E082799
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E3A2799
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E5B2799
vperm 20,20,20,6
.long 0x7E7C2799
.long 0x7E9D2799
addi 4,4,0x60
b .Lctr32_enc8x_done
.align 5
.Lctr32_enc8x_five:
.long 0x11EF1D09
.long 0x12105509
.long 0x12316509
.long 0x12526D09
.long 0x12737509
vperm 15,15,15,6
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE02799
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E082799
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E3A2799
vperm 19,19,19,6
.long 0x7E5B2799
.long 0x7E7C2799
addi 4,4,0x50
b .Lctr32_enc8x_done
.align 5
.Lctr32_enc8x_four:
.long 0x11EF5509
.long 0x12106509
.long 0x12316D09
.long 0x12527509
vperm 15,15,15,6
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE02799
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E082799
vperm 18,18,18,6
.long 0x7E3A2799
.long 0x7E5B2799
addi 4,4,0x40
b .Lctr32_enc8x_done
.align 5
.Lctr32_enc8x_three:
.long 0x11EF6509
.long 0x12106D09
.long 0x12317509
vperm 15,15,15,6
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE02799
vperm 17,17,17,6
.long 0x7E082799
.long 0x7E3A2799
addi 4,4,0x30
b .Lcbc_dec8x_done
.align 5
.Lctr32_enc8x_two:
.long 0x11EF6D09
.long 0x12107509
vperm 15,15,15,6
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DE02799
.long 0x7E082799
addi 4,4,0x20
b .Lcbc_dec8x_done
.align 5
.Lctr32_enc8x_one:
.long 0x11EF7509
vperm 15,15,15,6
.long 0x7DE02799
addi 4,4,0x10
.Lctr32_enc8x_done:
li 10,79
li 11,95
stvx 6,10,1
addi 10,10,32
stvx 6,11,1
addi 11,11,32
stvx 6,10,1
addi 10,10,32
stvx 6,11,1
addi 11,11,32
stvx 6,10,1
addi 10,10,32
stvx 6,11,1
addi 11,11,32
stvx 6,10,1
addi 10,10,32
stvx 6,11,1
addi 11,11,32
or 12,12,12
lvx 20,10,1
addi 10,10,32
lvx 21,11,1
addi 11,11,32
lvx 22,10,1
addi 10,10,32
lvx 23,11,1
addi 11,11,32
lvx 24,10,1
addi 10,10,32
lvx 25,11,1
addi 11,11,32
lvx 26,10,1
addi 10,10,32
lvx 27,11,1
addi 11,11,32
lvx 28,10,1
addi 10,10,32
lvx 29,11,1
addi 11,11,32
lvx 30,10,1
lvx 31,11,1
ld 26,400(1)
ld 27,408(1)
ld 28,416(1)
ld 29,424(1)
ld 30,432(1)
ld 31,440(1)
addi 1,1,448
blr
.long 0
.byte 0,12,0x04,0,0x80,6,6,0
.long 0
.size aes_hw_ctr32_encrypt_blocks,.-aes_hw_ctr32_encrypt_blocks
.globl aes_hw_xts_encrypt
.type aes_hw_xts_encrypt,@function
.align 5
aes_hw_xts_encrypt:
.localentry aes_hw_xts_encrypt,0
mr 10,3
li 3,-1
cmpldi 5,16
.long 0x4dc00020
lis 0,0xfff0
li 12,-1
li 11,0
or 0,0,0
vspltisb 9,0x07
lvsl 6,11,11
vspltisb 11,0x0f
vxor 6,6,9
li 3,15
lvx 8,0,8
lvsl 5,0,8
lvx 4,3,8
vxor 5,5,11
vperm 8,8,4,5
neg 11,10
lvsr 5,0,11
lvx 2,0,10
addi 10,10,15
vxor 5,5,11
cmpldi 7,0
beq .Lxts_enc_no_key2
lvsr 7,0,7
lwz 9,240(7)
srwi 9,9,1
subi 9,9,1
li 3,16
lvx 0,0,7
lvx 1,3,7
addi 3,3,16
vperm 0,1,0,7
vxor 8,8,0
lvx 0,3,7
addi 3,3,16
mtctr 9
.Ltweak_xts_enc:
vperm 1,0,1,7
.long 0x11080D08
lvx 1,3,7
addi 3,3,16
vperm 0,1,0,7
.long 0x11080508
lvx 0,3,7
addi 3,3,16
bdnz .Ltweak_xts_enc
vperm 1,0,1,7
.long 0x11080D08
lvx 1,3,7
vperm 0,1,0,7
.long 0x11080509
li 8,0
b .Lxts_enc
.Lxts_enc_no_key2:
li 3,-16
and 5,5,3
.Lxts_enc:
lvx 4,0,10
addi 10,10,16
lvsr 7,0,6
lwz 9,240(6)
srwi 9,9,1
subi 9,9,1
li 3,16
vslb 10,9,9
vor 10,10,9
vspltisb 11,1
vsldoi 10,10,11,15
cmpldi 5,96
bge _aesp8_xts_encrypt6x
andi. 7,5,15
subic 0,5,32
subi 7,7,16
subfe 0,0,0
and 0,0,7
add 10,10,0
lvx 0,0,6
lvx 1,3,6
addi 3,3,16
vperm 2,2,4,5
vperm 0,1,0,7
vxor 2,2,8
vxor 2,2,0
lvx 0,3,6
addi 3,3,16
mtctr 9
b .Loop_xts_enc
.align 5
.Loop_xts_enc:
vperm 1,0,1,7
.long 0x10420D08
lvx 1,3,6
addi 3,3,16
vperm 0,1,0,7
.long 0x10420508
lvx 0,3,6
addi 3,3,16
bdnz .Loop_xts_enc
vperm 1,0,1,7
.long 0x10420D08
lvx 1,3,6
li 3,16
vperm 0,1,0,7
vxor 0,0,8
.long 0x10620509
vperm 11,3,3,6
.long 0x7D602799
addi 4,4,16
subic. 5,5,16
beq .Lxts_enc_done
vor 2,4,4
lvx 4,0,10
addi 10,10,16
lvx 0,0,6
lvx 1,3,6
addi 3,3,16
subic 0,5,32
subfe 0,0,0
and 0,0,7
add 10,10,0
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vand 11,11,10
vxor 8,8,11
vperm 2,2,4,5
vperm 0,1,0,7
vxor 2,2,8
vxor 3,3,0
vxor 2,2,0
lvx 0,3,6
addi 3,3,16
mtctr 9
cmpldi 5,16
bge .Loop_xts_enc
vxor 3,3,8
lvsr 5,0,5
vxor 4,4,4
vspltisb 11,-1
vperm 4,4,11,5
vsel 2,2,3,4
subi 11,4,17
subi 4,4,16
mtctr 5
li 5,16
.Loop_xts_enc_steal:
lbzu 0,1(11)
stb 0,16(11)
bdnz .Loop_xts_enc_steal
mtctr 9
b .Loop_xts_enc
.Lxts_enc_done:
cmpldi 8,0
beq .Lxts_enc_ret
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vand 11,11,10
vxor 8,8,11
vperm 8,8,8,6
.long 0x7D004799
.Lxts_enc_ret:
or 12,12,12
li 3,0
blr
.long 0
.byte 0,12,0x04,0,0x80,6,6,0
.long 0
.size aes_hw_xts_encrypt,.-aes_hw_xts_encrypt
.globl aes_hw_xts_decrypt
.type aes_hw_xts_decrypt,@function
.align 5
aes_hw_xts_decrypt:
.localentry aes_hw_xts_decrypt,0
mr 10,3
li 3,-1
cmpldi 5,16
.long 0x4dc00020
lis 0,0xfff8
li 12,-1
li 11,0
or 0,0,0
andi. 0,5,15
neg 0,0
andi. 0,0,16
sub 5,5,0
vspltisb 9,0x07
lvsl 6,11,11
vspltisb 11,0x0f
vxor 6,6,9
li 3,15
lvx 8,0,8
lvsl 5,0,8
lvx 4,3,8
vxor 5,5,11
vperm 8,8,4,5
neg 11,10
lvsr 5,0,11
lvx 2,0,10
addi 10,10,15
vxor 5,5,11
cmpldi 7,0
beq .Lxts_dec_no_key2
lvsr 7,0,7
lwz 9,240(7)
srwi 9,9,1
subi 9,9,1
li 3,16
lvx 0,0,7
lvx 1,3,7
addi 3,3,16
vperm 0,1,0,7
vxor 8,8,0
lvx 0,3,7
addi 3,3,16
mtctr 9
.Ltweak_xts_dec:
vperm 1,0,1,7
.long 0x11080D08
lvx 1,3,7
addi 3,3,16
vperm 0,1,0,7
.long 0x11080508
lvx 0,3,7
addi 3,3,16
bdnz .Ltweak_xts_dec
vperm 1,0,1,7
.long 0x11080D08
lvx 1,3,7
vperm 0,1,0,7
.long 0x11080509
li 8,0
b .Lxts_dec
.Lxts_dec_no_key2:
neg 3,5
andi. 3,3,15
add 5,5,3
.Lxts_dec:
lvx 4,0,10
addi 10,10,16
lvsr 7,0,6
lwz 9,240(6)
srwi 9,9,1
subi 9,9,1
li 3,16
vslb 10,9,9
vor 10,10,9
vspltisb 11,1
vsldoi 10,10,11,15
cmpldi 5,96
bge _aesp8_xts_decrypt6x
lvx 0,0,6
lvx 1,3,6
addi 3,3,16
vperm 2,2,4,5
vperm 0,1,0,7
vxor 2,2,8
vxor 2,2,0
lvx 0,3,6
addi 3,3,16
mtctr 9
cmpldi 5,16
blt .Ltail_xts_dec
.align 5
.Loop_xts_dec:
vperm 1,0,1,7
.long 0x10420D48
lvx 1,3,6
addi 3,3,16
vperm 0,1,0,7
.long 0x10420548
lvx 0,3,6
addi 3,3,16
bdnz .Loop_xts_dec
vperm 1,0,1,7
.long 0x10420D48
lvx 1,3,6
li 3,16
vperm 0,1,0,7
vxor 0,0,8
.long 0x10620549
vperm 11,3,3,6
.long 0x7D602799
addi 4,4,16
subic. 5,5,16
beq .Lxts_dec_done
vor 2,4,4
lvx 4,0,10
addi 10,10,16
lvx 0,0,6
lvx 1,3,6
addi 3,3,16
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vand 11,11,10
vxor 8,8,11
vperm 2,2,4,5
vperm 0,1,0,7
vxor 2,2,8
vxor 2,2,0
lvx 0,3,6
addi 3,3,16
mtctr 9
cmpldi 5,16
bge .Loop_xts_dec
.Ltail_xts_dec:
vsrab 11,8,9
vaddubm 12,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vand 11,11,10
vxor 12,12,11
subi 10,10,16
add 10,10,5
vxor 2,2,8
vxor 2,2,12
.Loop_xts_dec_short:
vperm 1,0,1,7
.long 0x10420D48
lvx 1,3,6
addi 3,3,16
vperm 0,1,0,7
.long 0x10420548
lvx 0,3,6
addi 3,3,16
bdnz .Loop_xts_dec_short
vperm 1,0,1,7
.long 0x10420D48
lvx 1,3,6
li 3,16
vperm 0,1,0,7
vxor 0,0,12
.long 0x10620549
vperm 11,3,3,6
.long 0x7D602799
vor 2,4,4
lvx 4,0,10
lvx 0,0,6
lvx 1,3,6
addi 3,3,16
vperm 2,2,4,5
vperm 0,1,0,7
lvsr 5,0,5
vxor 4,4,4
vspltisb 11,-1
vperm 4,4,11,5
vsel 2,2,3,4
vxor 0,0,8
vxor 2,2,0
lvx 0,3,6
addi 3,3,16
subi 11,4,1
mtctr 5
li 5,16
.Loop_xts_dec_steal:
lbzu 0,1(11)
stb 0,16(11)
bdnz .Loop_xts_dec_steal
mtctr 9
b .Loop_xts_dec
.Lxts_dec_done:
cmpldi 8,0
beq .Lxts_dec_ret
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vand 11,11,10
vxor 8,8,11
vperm 8,8,8,6
.long 0x7D004799
.Lxts_dec_ret:
or 12,12,12
li 3,0
blr
.long 0
.byte 0,12,0x04,0,0x80,6,6,0
.long 0
.size aes_hw_xts_decrypt,.-aes_hw_xts_decrypt
.align 5
_aesp8_xts_encrypt6x:
stdu 1,-448(1)
mflr 11
li 7,207
li 3,223
std 11,464(1)
stvx 20,7,1
addi 7,7,32
stvx 21,3,1
addi 3,3,32
stvx 22,7,1
addi 7,7,32
stvx 23,3,1
addi 3,3,32
stvx 24,7,1
addi 7,7,32
stvx 25,3,1
addi 3,3,32
stvx 26,7,1
addi 7,7,32
stvx 27,3,1
addi 3,3,32
stvx 28,7,1
addi 7,7,32
stvx 29,3,1
addi 3,3,32
stvx 30,7,1
stvx 31,3,1
li 0,-1
stw 12,396(1)
li 3,0x10
std 26,400(1)
li 26,0x20
std 27,408(1)
li 27,0x30
std 28,416(1)
li 28,0x40
std 29,424(1)
li 29,0x50
std 30,432(1)
li 30,0x60
std 31,440(1)
li 31,0x70
or 0,0,0
subi 9,9,3
lvx 23,0,6
lvx 30,3,6
addi 6,6,0x20
lvx 31,0,6
vperm 23,30,23,7
addi 7,1,79
mtctr 9
.Load_xts_enc_key:
vperm 24,31,30,7
lvx 30,3,6
addi 6,6,0x20
stvx 24,0,7
vperm 25,30,31,7
lvx 31,0,6
stvx 25,3,7
addi 7,7,0x20
bdnz .Load_xts_enc_key
lvx 26,3,6
vperm 24,31,30,7
lvx 27,26,6
stvx 24,0,7
vperm 25,26,31,7
lvx 28,27,6
stvx 25,3,7
addi 7,1,79
vperm 26,27,26,7
lvx 29,28,6
vperm 27,28,27,7
lvx 30,29,6
vperm 28,29,28,7
lvx 31,30,6
vperm 29,30,29,7
lvx 22,31,6
vperm 30,31,30,7
lvx 24,0,7
vperm 31,22,31,7
lvx 25,3,7
vperm 0,2,4,5
subi 10,10,31
vxor 17,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vand 11,11,10
vxor 7,0,17
vxor 8,8,11
.long 0x7C235699
vxor 18,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 1,1,1,6
vand 11,11,10
vxor 12,1,18
vxor 8,8,11
.long 0x7C5A5699
andi. 31,5,15
vxor 19,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 2,2,2,6
vand 11,11,10
vxor 13,2,19
vxor 8,8,11
.long 0x7C7B5699
sub 5,5,31
vxor 20,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 3,3,3,6
vand 11,11,10
vxor 14,3,20
vxor 8,8,11
.long 0x7C9C5699
subi 5,5,0x60
vxor 21,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 4,4,4,6
vand 11,11,10
vxor 15,4,21
vxor 8,8,11
.long 0x7CBD5699
addi 10,10,0x60
vxor 22,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 5,5,5,6
vand 11,11,10
vxor 16,5,22
vxor 8,8,11
vxor 31,31,23
mtctr 9
b .Loop_xts_enc6x
.align 5
.Loop_xts_enc6x:
.long 0x10E7C508
.long 0x118CC508
.long 0x11ADC508
.long 0x11CEC508
.long 0x11EFC508
.long 0x1210C508
lvx 24,26,7
addi 7,7,0x20
.long 0x10E7CD08
.long 0x118CCD08
.long 0x11ADCD08
.long 0x11CECD08
.long 0x11EFCD08
.long 0x1210CD08
lvx 25,3,7
bdnz .Loop_xts_enc6x
subic 5,5,96
vxor 0,17,31
.long 0x10E7C508
.long 0x118CC508
vsrab 11,8,9
vxor 17,8,23
vaddubm 8,8,8
.long 0x11ADC508
.long 0x11CEC508
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x11EFC508
.long 0x1210C508
subfe. 0,0,0
vand 11,11,10
.long 0x10E7CD08
.long 0x118CCD08
vxor 8,8,11
.long 0x11ADCD08
.long 0x11CECD08
vxor 1,18,31
vsrab 11,8,9
vxor 18,8,23
.long 0x11EFCD08
.long 0x1210CD08
and 0,0,5
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x10E7D508
.long 0x118CD508
vand 11,11,10
.long 0x11ADD508
.long 0x11CED508
vxor 8,8,11
.long 0x11EFD508
.long 0x1210D508
add 10,10,0
vxor 2,19,31
vsrab 11,8,9
vxor 19,8,23
vaddubm 8,8,8
.long 0x10E7DD08
.long 0x118CDD08
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x11ADDD08
.long 0x11CEDD08
vand 11,11,10
.long 0x11EFDD08
.long 0x1210DD08
addi 7,1,79
vxor 8,8,11
.long 0x10E7E508
.long 0x118CE508
vxor 3,20,31
vsrab 11,8,9
vxor 20,8,23
.long 0x11ADE508
.long 0x11CEE508
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x11EFE508
.long 0x1210E508
lvx 24,0,7
vand 11,11,10
.long 0x10E7ED08
.long 0x118CED08
vxor 8,8,11
.long 0x11ADED08
.long 0x11CEED08
vxor 4,21,31
vsrab 11,8,9
vxor 21,8,23
.long 0x11EFED08
.long 0x1210ED08
lvx 25,3,7
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x10E7F508
.long 0x118CF508
vand 11,11,10
.long 0x11ADF508
.long 0x11CEF508
vxor 8,8,11
.long 0x11EFF508
.long 0x1210F508
vxor 5,22,31
vsrab 11,8,9
vxor 22,8,23
.long 0x10E70509
.long 0x7C005699
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x118C0D09
.long 0x7C235699
.long 0x11AD1509
vperm 0,0,0,6
.long 0x7C5A5699
vand 11,11,10
.long 0x11CE1D09
vperm 1,1,1,6
.long 0x7C7B5699
.long 0x11EF2509
vperm 2,2,2,6
.long 0x7C9C5699
vxor 8,8,11
.long 0x11702D09
vperm 3,3,3,6
.long 0x7CBD5699
addi 10,10,0x60
vperm 4,4,4,6
vperm 5,5,5,6
vperm 7,7,7,6
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vxor 7,0,17
vperm 13,13,13,6
.long 0x7D832799
vxor 12,1,18
vperm 14,14,14,6
.long 0x7DBA2799
vxor 13,2,19
vperm 15,15,15,6
.long 0x7DDB2799
vxor 14,3,20
vperm 16,11,11,6
.long 0x7DFC2799
vxor 15,4,21
.long 0x7E1D2799
vxor 16,5,22
addi 4,4,0x60
mtctr 9
beq .Loop_xts_enc6x
addic. 5,5,0x60
beq .Lxts_enc6x_zero
cmpwi 5,0x20
blt .Lxts_enc6x_one
nop
beq .Lxts_enc6x_two
cmpwi 5,0x40
blt .Lxts_enc6x_three
nop
beq .Lxts_enc6x_four
.Lxts_enc6x_five:
vxor 7,1,17
vxor 12,2,18
vxor 13,3,19
vxor 14,4,20
vxor 15,5,21
bl _aesp8_xts_enc5x
vperm 7,7,7,6
vor 17,22,22
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vperm 13,13,13,6
.long 0x7D832799
vperm 14,14,14,6
.long 0x7DBA2799
vxor 11,15,22
vperm 15,15,15,6
.long 0x7DDB2799
.long 0x7DFC2799
addi 4,4,0x50
bne .Lxts_enc6x_steal
b .Lxts_enc6x_done
.align 4
.Lxts_enc6x_four:
vxor 7,2,17
vxor 12,3,18
vxor 13,4,19
vxor 14,5,20
vxor 15,15,15
bl _aesp8_xts_enc5x
vperm 7,7,7,6
vor 17,21,21
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vperm 13,13,13,6
.long 0x7D832799
vxor 11,14,21
vperm 14,14,14,6
.long 0x7DBA2799
.long 0x7DDB2799
addi 4,4,0x40
bne .Lxts_enc6x_steal
b .Lxts_enc6x_done
.align 4
.Lxts_enc6x_three:
vxor 7,3,17
vxor 12,4,18
vxor 13,5,19
vxor 14,14,14
vxor 15,15,15
bl _aesp8_xts_enc5x
vperm 7,7,7,6
vor 17,20,20
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vxor 11,13,20
vperm 13,13,13,6
.long 0x7D832799
.long 0x7DBA2799
addi 4,4,0x30
bne .Lxts_enc6x_steal
b .Lxts_enc6x_done
.align 4
.Lxts_enc6x_two:
vxor 7,4,17
vxor 12,5,18
vxor 13,13,13
vxor 14,14,14
vxor 15,15,15
bl _aesp8_xts_enc5x
vperm 7,7,7,6
vor 17,19,19
vxor 11,12,19
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
.long 0x7D832799
addi 4,4,0x20
bne .Lxts_enc6x_steal
b .Lxts_enc6x_done
.align 4
.Lxts_enc6x_one:
vxor 7,5,17
nop
.Loop_xts_enc1x:
.long 0x10E7C508
lvx 24,26,7
addi 7,7,0x20
.long 0x10E7CD08
lvx 25,3,7
bdnz .Loop_xts_enc1x
add 10,10,31
cmpwi 31,0
.long 0x10E7C508
subi 10,10,16
.long 0x10E7CD08
lvsr 5,0,31
.long 0x10E7D508
.long 0x7C005699
.long 0x10E7DD08
addi 7,1,79
.long 0x10E7E508
lvx 24,0,7
.long 0x10E7ED08
lvx 25,3,7
vxor 17,17,31
vperm 0,0,0,6
.long 0x10E7F508
vperm 0,0,0,5
.long 0x10E78D09
vor 17,18,18
vxor 11,7,18
vperm 7,7,7,6
.long 0x7CE02799
addi 4,4,0x10
bne .Lxts_enc6x_steal
b .Lxts_enc6x_done
.align 4
.Lxts_enc6x_zero:
cmpwi 31,0
beq .Lxts_enc6x_done
add 10,10,31
subi 10,10,16
.long 0x7C005699
lvsr 5,0,31
vperm 0,0,0,6
vperm 0,0,0,5
vxor 11,11,17
.Lxts_enc6x_steal:
vxor 0,0,17
vxor 7,7,7
vspltisb 12,-1
vperm 7,7,12,5
vsel 7,0,11,7
subi 30,4,17
subi 4,4,16
mtctr 31
.Loop_xts_enc6x_steal:
lbzu 0,1(30)
stb 0,16(30)
bdnz .Loop_xts_enc6x_steal
li 31,0
mtctr 9
b .Loop_xts_enc1x
.align 4
.Lxts_enc6x_done:
cmpldi 8,0
beq .Lxts_enc6x_ret
vxor 8,17,23
vperm 8,8,8,6
.long 0x7D004799
.Lxts_enc6x_ret:
mtlr 11
li 10,79
li 11,95
stvx 9,10,1
addi 10,10,32
stvx 9,11,1
addi 11,11,32
stvx 9,10,1
addi 10,10,32
stvx 9,11,1
addi 11,11,32
stvx 9,10,1
addi 10,10,32
stvx 9,11,1
addi 11,11,32
stvx 9,10,1
addi 10,10,32
stvx 9,11,1
addi 11,11,32
or 12,12,12
lvx 20,10,1
addi 10,10,32
lvx 21,11,1
addi 11,11,32
lvx 22,10,1
addi 10,10,32
lvx 23,11,1
addi 11,11,32
lvx 24,10,1
addi 10,10,32
lvx 25,11,1
addi 11,11,32
lvx 26,10,1
addi 10,10,32
lvx 27,11,1
addi 11,11,32
lvx 28,10,1
addi 10,10,32
lvx 29,11,1
addi 11,11,32
lvx 30,10,1
lvx 31,11,1
ld 26,400(1)
ld 27,408(1)
ld 28,416(1)
ld 29,424(1)
ld 30,432(1)
ld 31,440(1)
addi 1,1,448
blr
.long 0
.byte 0,12,0x04,1,0x80,6,6,0
.long 0
.align 5
_aesp8_xts_enc5x:
.long 0x10E7C508
.long 0x118CC508
.long 0x11ADC508
.long 0x11CEC508
.long 0x11EFC508
lvx 24,26,7
addi 7,7,0x20
.long 0x10E7CD08
.long 0x118CCD08
.long 0x11ADCD08
.long 0x11CECD08
.long 0x11EFCD08
lvx 25,3,7
bdnz _aesp8_xts_enc5x
add 10,10,31
cmpwi 31,0
.long 0x10E7C508
.long 0x118CC508
.long 0x11ADC508
.long 0x11CEC508
.long 0x11EFC508
subi 10,10,16
.long 0x10E7CD08
.long 0x118CCD08
.long 0x11ADCD08
.long 0x11CECD08
.long 0x11EFCD08
vxor 17,17,31
.long 0x10E7D508
lvsr 5,0,31
.long 0x118CD508
.long 0x11ADD508
.long 0x11CED508
.long 0x11EFD508
vxor 1,18,31
.long 0x10E7DD08
.long 0x7C005699
.long 0x118CDD08
.long 0x11ADDD08
.long 0x11CEDD08
.long 0x11EFDD08
vxor 2,19,31
addi 7,1,79
.long 0x10E7E508
.long 0x118CE508
.long 0x11ADE508
.long 0x11CEE508
.long 0x11EFE508
lvx 24,0,7
vxor 3,20,31
.long 0x10E7ED08
vperm 0,0,0,6
.long 0x118CED08
.long 0x11ADED08
.long 0x11CEED08
.long 0x11EFED08
lvx 25,3,7
vxor 4,21,31
.long 0x10E7F508
vperm 0,0,0,5
.long 0x118CF508
.long 0x11ADF508
.long 0x11CEF508
.long 0x11EFF508
.long 0x10E78D09
.long 0x118C0D09
.long 0x11AD1509
.long 0x11CE1D09
.long 0x11EF2509
blr
.long 0
.byte 0,12,0x14,0,0,0,0,0
.align 5
_aesp8_xts_decrypt6x:
stdu 1,-448(1)
mflr 11
li 7,207
li 3,223
std 11,464(1)
stvx 20,7,1
addi 7,7,32
stvx 21,3,1
addi 3,3,32
stvx 22,7,1
addi 7,7,32
stvx 23,3,1
addi 3,3,32
stvx 24,7,1
addi 7,7,32
stvx 25,3,1
addi 3,3,32
stvx 26,7,1
addi 7,7,32
stvx 27,3,1
addi 3,3,32
stvx 28,7,1
addi 7,7,32
stvx 29,3,1
addi 3,3,32
stvx 30,7,1
stvx 31,3,1
li 0,-1
stw 12,396(1)
li 3,0x10
std 26,400(1)
li 26,0x20
std 27,408(1)
li 27,0x30
std 28,416(1)
li 28,0x40
std 29,424(1)
li 29,0x50
std 30,432(1)
li 30,0x60
std 31,440(1)
li 31,0x70
or 0,0,0
subi 9,9,3
lvx 23,0,6
lvx 30,3,6
addi 6,6,0x20
lvx 31,0,6
vperm 23,30,23,7
addi 7,1,79
mtctr 9
.Load_xts_dec_key:
vperm 24,31,30,7
lvx 30,3,6
addi 6,6,0x20
stvx 24,0,7
vperm 25,30,31,7
lvx 31,0,6
stvx 25,3,7
addi 7,7,0x20
bdnz .Load_xts_dec_key
lvx 26,3,6
vperm 24,31,30,7
lvx 27,26,6
stvx 24,0,7
vperm 25,26,31,7
lvx 28,27,6
stvx 25,3,7
addi 7,1,79
vperm 26,27,26,7
lvx 29,28,6
vperm 27,28,27,7
lvx 30,29,6
vperm 28,29,28,7
lvx 31,30,6
vperm 29,30,29,7
lvx 22,31,6
vperm 30,31,30,7
lvx 24,0,7
vperm 31,22,31,7
lvx 25,3,7
vperm 0,2,4,5
subi 10,10,31
vxor 17,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vand 11,11,10
vxor 7,0,17
vxor 8,8,11
.long 0x7C235699
vxor 18,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 1,1,1,6
vand 11,11,10
vxor 12,1,18
vxor 8,8,11
.long 0x7C5A5699
andi. 31,5,15
vxor 19,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 2,2,2,6
vand 11,11,10
vxor 13,2,19
vxor 8,8,11
.long 0x7C7B5699
sub 5,5,31
vxor 20,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 3,3,3,6
vand 11,11,10
vxor 14,3,20
vxor 8,8,11
.long 0x7C9C5699
subi 5,5,0x60
vxor 21,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 4,4,4,6
vand 11,11,10
vxor 15,4,21
vxor 8,8,11
.long 0x7CBD5699
addi 10,10,0x60
vxor 22,8,23
vsrab 11,8,9
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
vperm 5,5,5,6
vand 11,11,10
vxor 16,5,22
vxor 8,8,11
vxor 31,31,23
mtctr 9
b .Loop_xts_dec6x
.align 5
.Loop_xts_dec6x:
.long 0x10E7C548
.long 0x118CC548
.long 0x11ADC548
.long 0x11CEC548
.long 0x11EFC548
.long 0x1210C548
lvx 24,26,7
addi 7,7,0x20
.long 0x10E7CD48
.long 0x118CCD48
.long 0x11ADCD48
.long 0x11CECD48
.long 0x11EFCD48
.long 0x1210CD48
lvx 25,3,7
bdnz .Loop_xts_dec6x
subic 5,5,96
vxor 0,17,31
.long 0x10E7C548
.long 0x118CC548
vsrab 11,8,9
vxor 17,8,23
vaddubm 8,8,8
.long 0x11ADC548
.long 0x11CEC548
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x11EFC548
.long 0x1210C548
subfe. 0,0,0
vand 11,11,10
.long 0x10E7CD48
.long 0x118CCD48
vxor 8,8,11
.long 0x11ADCD48
.long 0x11CECD48
vxor 1,18,31
vsrab 11,8,9
vxor 18,8,23
.long 0x11EFCD48
.long 0x1210CD48
and 0,0,5
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x10E7D548
.long 0x118CD548
vand 11,11,10
.long 0x11ADD548
.long 0x11CED548
vxor 8,8,11
.long 0x11EFD548
.long 0x1210D548
add 10,10,0
vxor 2,19,31
vsrab 11,8,9
vxor 19,8,23
vaddubm 8,8,8
.long 0x10E7DD48
.long 0x118CDD48
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x11ADDD48
.long 0x11CEDD48
vand 11,11,10
.long 0x11EFDD48
.long 0x1210DD48
addi 7,1,79
vxor 8,8,11
.long 0x10E7E548
.long 0x118CE548
vxor 3,20,31
vsrab 11,8,9
vxor 20,8,23
.long 0x11ADE548
.long 0x11CEE548
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x11EFE548
.long 0x1210E548
lvx 24,0,7
vand 11,11,10
.long 0x10E7ED48
.long 0x118CED48
vxor 8,8,11
.long 0x11ADED48
.long 0x11CEED48
vxor 4,21,31
vsrab 11,8,9
vxor 21,8,23
.long 0x11EFED48
.long 0x1210ED48
lvx 25,3,7
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x10E7F548
.long 0x118CF548
vand 11,11,10
.long 0x11ADF548
.long 0x11CEF548
vxor 8,8,11
.long 0x11EFF548
.long 0x1210F548
vxor 5,22,31
vsrab 11,8,9
vxor 22,8,23
.long 0x10E70549
.long 0x7C005699
vaddubm 8,8,8
vsldoi 11,11,11,15
.long 0x118C0D49
.long 0x7C235699
.long 0x11AD1549
vperm 0,0,0,6
.long 0x7C5A5699
vand 11,11,10
.long 0x11CE1D49
vperm 1,1,1,6
.long 0x7C7B5699
.long 0x11EF2549
vperm 2,2,2,6
.long 0x7C9C5699
vxor 8,8,11
.long 0x12102D49
vperm 3,3,3,6
.long 0x7CBD5699
addi 10,10,0x60
vperm 4,4,4,6
vperm 5,5,5,6
vperm 7,7,7,6
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vxor 7,0,17
vperm 13,13,13,6
.long 0x7D832799
vxor 12,1,18
vperm 14,14,14,6
.long 0x7DBA2799
vxor 13,2,19
vperm 15,15,15,6
.long 0x7DDB2799
vxor 14,3,20
vperm 16,16,16,6
.long 0x7DFC2799
vxor 15,4,21
.long 0x7E1D2799
vxor 16,5,22
addi 4,4,0x60
mtctr 9
beq .Loop_xts_dec6x
addic. 5,5,0x60
beq .Lxts_dec6x_zero
cmpwi 5,0x20
blt .Lxts_dec6x_one
nop
beq .Lxts_dec6x_two
cmpwi 5,0x40
blt .Lxts_dec6x_three
nop
beq .Lxts_dec6x_four
.Lxts_dec6x_five:
vxor 7,1,17
vxor 12,2,18
vxor 13,3,19
vxor 14,4,20
vxor 15,5,21
bl _aesp8_xts_dec5x
vperm 7,7,7,6
vor 17,22,22
vxor 18,8,23
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vxor 7,0,18
vperm 13,13,13,6
.long 0x7D832799
vperm 14,14,14,6
.long 0x7DBA2799
vperm 15,15,15,6
.long 0x7DDB2799
.long 0x7DFC2799
addi 4,4,0x50
bne .Lxts_dec6x_steal
b .Lxts_dec6x_done
.align 4
.Lxts_dec6x_four:
vxor 7,2,17
vxor 12,3,18
vxor 13,4,19
vxor 14,5,20
vxor 15,15,15
bl _aesp8_xts_dec5x
vperm 7,7,7,6
vor 17,21,21
vor 18,22,22
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vxor 7,0,22
vperm 13,13,13,6
.long 0x7D832799
vperm 14,14,14,6
.long 0x7DBA2799
.long 0x7DDB2799
addi 4,4,0x40
bne .Lxts_dec6x_steal
b .Lxts_dec6x_done
.align 4
.Lxts_dec6x_three:
vxor 7,3,17
vxor 12,4,18
vxor 13,5,19
vxor 14,14,14
vxor 15,15,15
bl _aesp8_xts_dec5x
vperm 7,7,7,6
vor 17,20,20
vor 18,21,21
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vxor 7,0,21
vperm 13,13,13,6
.long 0x7D832799
.long 0x7DBA2799
addi 4,4,0x30
bne .Lxts_dec6x_steal
b .Lxts_dec6x_done
.align 4
.Lxts_dec6x_two:
vxor 7,4,17
vxor 12,5,18
vxor 13,13,13
vxor 14,14,14
vxor 15,15,15
bl _aesp8_xts_dec5x
vperm 7,7,7,6
vor 17,19,19
vor 18,20,20
vperm 12,12,12,6
.long 0x7CE02799
vxor 7,0,20
.long 0x7D832799
addi 4,4,0x20
bne .Lxts_dec6x_steal
b .Lxts_dec6x_done
.align 4
.Lxts_dec6x_one:
vxor 7,5,17
nop
.Loop_xts_dec1x:
.long 0x10E7C548
lvx 24,26,7