blob: 3649602ef8308000f9c38cf9e92130a1d370cae6 [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
for i in $(seq 1 10)
do
echo v0.0.$i > ../../../alias/test$i
done