blob: 24f8efa162e12bd4fa69f1d1486e265e38f063cd [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
. ../../nvm.sh
nvm