blob: 50dc4e42b606ef3d9c566f67f7c823bfb27f4947 [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
if [ -f ".nvmrc" ]; then
mv .nvmrc .nvmrc.bak
fi