blob: cb4522d100bc15f2ba84466a4c8dfc8fe8a45ad3 [file] [log] [blame]
#!/bin/sh
if [ -f ".nvmrc" ]; then
mv .nvmrc .nvmrc.bak
fi